početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Izvještaj, pripremio dr. Rob Pickard - AT04 136

 

 

 

Posjeta Robert Pickarda, člana Radne grupe za zakonsku podršku koja djeluje u okviru Programa tehničke saradnje i pomoći Vijeća Evrope     

 

            U sklopu pripreme za rad na Projektu snaženja sposobnosti institucija Bosne i Hercegovine – izrada zakona o zaštiti naslijeđa na državnoj razini, u Sarajevu je dana 17. i 18. februara 2004. godine boravio Robert Pickard, član Radne grupe za zakonsku podršku koja djeluje u okviru Programa tehničke saradnje i pomoći Vijeća Evrope, ekspert za zakonodavstvo u oblasti zaštite naslijeđa.

            Posjeta gosp. Pickarda najavljena je kao istraživačka misija čija je svrha utvrđivanje stanja zakonodavstva i institucionalnog okvira u oblasti zaštite naslijeđa u Bosni i Hercegovini, identificiranje odgovarajućih dostupnih dokumenata i sakupljanje informacija o mogućem obliku i sadržaju buduće saradnje.

            Prema pismu Catherine Roth, Direktora za kulturu, kulturno i prirodno naslijeđe Vijeća Evrope, misija Roberta Pickarda je izravan odgovor Vijeća Evrope na zahtjev upućen od strane Bosne i Hercegovine. Svrha misije je da definira mogućnosti zakonske saradnje sa Vijećem Evrope na realizaciji Projekta, a ne da osigura izravnu zakonsku ekspertizu.

            U cilju stvaranja uslova za ostvarenje cilja istraživačke misije eksperta Vijeća Evrope, Komisija je preduzela brojne aktivnosti. Prikupljena je relevantna dokumentacija sa prikazom zakonskog i institucionalnog okvira u oblasti zaštite naslijeđa u Bosni i Hercegovini, te organizovani sastanci sa odgovornim predstavnicima državnih i entitetskih ministarstava u čijoj nadležnosti je oblast zaštite kulturnog naslijeđa, te predstavnicima OHR i Misije Vijeća Evrope u BiH, i to:

 

            Utorak 17.02 2004.

            10.00 sastanak sa članovima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika – prezentacija Annexa 8, rada Komisije, administrativne organizacije Bosne i Hercegovine, te zakonskog i  institucionalnog okvira u oblasti zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog naslijeđa u BiH, načina štićenja nacionalnih spomenika i dr. Sastanku su prisustvovali: Robert Pickard, Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Dubravko Lovrenović, Mirela Mulalić Handan, Branka Mekić i Damir Bačvić.

 

            13.30 sastanak sa predstavnicima ministarstava nadležnih za oblast kulture i prostornog uređenja Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Zbog neodložnih obaveza nadležnih entitetskih ministara, sastanku su prisustvovali njihovi ovlašteni predstavnici: Irena Soldat – Vujanović i Zoran Mačkić iz Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske, Sabira Husedžinović i Angela Petrović iz Federalnog ministarstva kulture i sporta, Vesna Karačić iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okolice i Zdenko Dević iz Odjeljenja za urbanizam Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Ispred Komisije, sastanku su prisustvovali: Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Dubravko Lovrenović, Mirela Mulalić Handan, Branka Mekić i Damir Bačvić.

 

            Na sastanku su razmotrena pitanja vezana za ciljeve i realizaciju Projekta izrade institucionalnog okvira u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa u BiH. Prisutni su upoznati sa osnovnim komponentama Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi, ciljem istraživačke misije eksperta Vijeća Evrope, dosadašnjim aktivnostima i daljim koracima na realizaciji Projekta.

 

            Na preporuku Amre Hadžimuhamedović, diskusija se vodila u okviru 4 osnovne teme sastanka:

            - sadašnje stanje i nedostaci institucionalnog i zakonskog okvira u oblasti zaštite naslijeđa u Bosni i Hercegovini

            - integrisanost naslijeđa u prostorne planove BiH

            - monitoring nad provedbom Aneksa 8 – inspekcijski nadzor

            - redefinisanje sadašnjeg  pojma naslijeđa.

 

            S obzirom da u pozivu za sastanak nije unaprijed naznačene sve navedene teme sastanka, zaključeno je da   ministarstva mogu naknadno dostaviti svoje stavove o pojedinim pitanjima.

 

            U diskusiji su učestvovali svi prisutni predstavnici entitetskih ministarstava. Većina prisutnih  smatra da je neophodno donijeti zakon o zaštiti kulturnog naslijeđa na državnom nivou,  s tim da se sadržaj zakona zajednički utvrdi i usaglasi na svim nivoima, kako bi odgovarao potrebama Bosne i Hercegovine, ali i entiteta i Distrikta Brčko. Donošenje zakona na državnom nivou je obaveza Bosne i Hercegovine koja proizlazi iz njenog prijema u Vijeće Evrope, ali taj zakon mora odražavati specifične potrebe Bosne i Hercegovine. Novi zakon mora biti takav da njegovim donošenjem «profitiraju» spomenici, a ne institucije. Njegovo osvajanje ni na koji način neće ugroziti nečija politička, nacionalna, vjerska, kulturna i druga prava.

 

            Predstavnici Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske istakli su da, ukoliko postoji politička volja za donošenje zakona, zadatak radne grupe predstavlja formulisanje te političke volje u zakonske norme. Također su naglasili da postojeće zakonodavstvo, institucionalni okvir i propisani mehanizmi zaštite u Republici Srpskoj zadovoljavaju potrebe tog entiteta u oblasti zaštite naslijeđa i da daju dobre rezultate. Njihov stav je da novi zakon na državnom nivou ne treba da reguliše pitanja koja su već regulisana i mjere koje funkcionišu. Oni također smatraju da zakon ne smije biti nametnut,  jer bi tako bio neprovodiv.

 

            U diskusiji su istaknuta pojedina pitanja koja bi trebalo regulisati ili novim zakonom:

            - precizirati prava i obaveze vlasnika dobara, te ugovorom regulisati međusobni odnos subjekta koji proglašava dobro zaštićenim spomenikom i vlasnika odnosno posjednika dobra.

            - precizno regulisati nadležnosti i međusobne odnose svih postojećih subjekata zaštite, na svim nivoima vlasti

            - integrisanje kulturnog naslijeđa u prostorne planove i druge oblasti (npr. turizam),

            - način valorizacije kulturnog naslijeđa u prostornim planovima

            - efikasne kaznene odredbe, usaglašene sa entitetskim krivičnim zakonima

            - mehanizme za osiguranje sredstava za finansiranje zaštite naslijeđa (stimulisanje subjekata kroz novu poresku politiku i dr.), uz precizno utvrđivanje načina raspodjele sredstava pojedinim subjektima zaštite

            - primjena principa utvrđenih konvencijama o zaštiti naslijeđa te evropskih standarda u mjeri u kojoj je to moguće, s obzirom na specifičnost bh naslijeđa,

            - osiguranje harmonizacije zakonskog okvira na državnom nivou sa standardima i propisima Vijeća Evrope i Evropske unije i Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. 

            - pri izradi zakona važno je voditi računa o rješenjima koja će biti provodiva i nakon donošenja zakona kojim će biti regulisana pitanja restitucije.

 

            Nakon toga, gospodin Pickard se zahvalio na konstruktivnoj diskusiji, koja je po njegovom mišljenju potvrdila potrebu donošenja jedinstvenog zakona o zaštiti kulturnog naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine, te podržao iznesene prijedloge za pitanja koja bi trebalo regulisati ili precizirati Zakonom. Smatra da su prednosti donošenja takvog zakona brojne: preciznim regulisanjem nadležnosti svih subjekata zaštite i njihovih međusobnih odnosa prevazići će se postojeći paralelizmi i nejasnoće u postojećem sistemu zaštite, smanjiće se birokratija, pojednostaviti sistem zaštite, osigurati novi izvori finansiranja i mehanizmi pravične raspodjele sredstava. Naglašava potrebu postojanja političke volje za usvajanje jedinstvenog zakona. Podržao je rad Komisije, a posebno donošenje nezavisnih, stručnih kriterija za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom.

 

            Na kraju sastanka, zaključeno je da će se postupak izrade teksta Zakona odvijati uz ekspertnu podršku Vijeća Evrope, s tim da će prvu verziju prednacrta Zakona izraditi Radna grupa u čijem sastavu su predstavnici državnog i entitetskih ministarstava nadležnih za oblast kulture i prostorno uređenje. Radna grupa će raditi u okviru i pod nadzorom  Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. U Radnu grupu se, po potrebi, mogu uključiti eksperti za pojedine oblasti iz drugih institucija. Radna grupa će utvrditi sadržaj Zakona, koji će se usaglasiti u Komisiji, a nakon toga u široj raspravi sa nadležnim državnim i entitetskim organima vlasti i institucijama relevantnim za  oblast zaštite kulturnog naslijeđa.

 

            16.00 Sastanak kod Sonje Moser – Starrach, šefa Misije Vijeća Evrope i specijalnog predstavnika generalnog sekretara Vijeća Evrope. Ispred Komisije, sastanku su prisustvovali: Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo,  Mirela Mulalić Handan i Branka Mekić.

 

            Članovi Komisije upoznali su gđu Moser-Starrach o aktivnostima na  izradi zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa u BiH kao sastavnom dijelu Projekta jačanja sposobnosti institucija Bosne i Hercegovine, koji se realizira u okviru Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi 2003-2005. godine, te posebno o istraživačkoj misiji eksperta Vijeća Evrope, Roba Pickarda. Gđa Moser-Starrach je izrazila potpunu podršku Projektu i općenito radu Komisije. Izrazila je zadovoljstvo što je napravljen značajan progres u postupku donošenja jedinstvenog zakona na državnom nivou. Također je iskazala želju da sa članovima Komisije učestvuje u obilascima spomenika na području opština, u sklopu sjednica Komisije

 

            19.00 Radna večera članova Komisije sa gosp. Pickardom.

 

            Srijeda 18.02 2004.

11.30        sastanak u Kabinetu ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine   Sastanku je ispred Ministarstva civilnih poslova prisustvovao Srđan Arnaut, šef Kabineta Ministra i član Radne grupe za izradu Zakona, Robert Pickard, Ambasador Vadim Kuznetsov, zamjenik Visokog predstavnika i viši savjetnik, te članovi i saradnici Komisije: Amra Hadžimuhamedović,  Dubravko Lovrenović, Mirela Mulalić Handan i Branka Mekić.

 

            Nakon razmatranja pitanja vezanih za realizaciju Projekta jačanja sposobnosti institucija Bosne i Hercegovine - izrada zakonskog i institucionalnog okvira za zaštitu naslijeđa u BiH, zaključeno je:

            - da postoji potreba donošenja jedinstvenog zakona o zaštiti kulturnog naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine, te da će Ministarstvo civilnih poslova u okviru svoje nadležnosti dati podršku realizaciji tog projekta u svim fazama

            - s obzirom na važeće propise i nadležnost Ministarstva civilnih poslova, to ministarstvo će biti zvanični predlagač Zakona, a prvi radni tekst prednacrta Zakona će izraditi Radna grupa koja će djelovati u okviru i pod nadzorom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

            - predstavnik Ministarstva civilnih poslova će biti član Radne grupe za izradu Zakona

            - sadržaj Zakona je najvažnije pitanje koje treba utvrditi i usaglasiti na svim nivoima vlasti, odnosno osigurati politički dogovor o tome koja pitanja trebaju biti regulisana novim zakonom

            - Zakonom trebaju biti regulisana pitanja finansiranja djelatnosti i institucija nadležnih za  zaštitu spomenika

            - Zakonom predvidjeti  proširenje nadležnosti Komisije u pogledu poslova vezanih za dokumentaciju (registar) spomenika i poslove implementacije odluka o proglašenju spomenika

            - Ministarstvo civilnih poslova će podržati prijedlog Komisije za povećanje budžeta za 2004. godinu.

 

            Gosp. Arnaut je istakao neke teškoće koje se mogu očekivati u postupku donošenja državnog zakona: nepostojanje ustavnog osnova za donošenje zakona na državnom nivou, te hronični deficit sredstava za finansiranje djelatnosti i  institucija u oblasti kulture u državnom budžetu.

 

            Sugerisao je da se u okviru Zakona predvidi da Komisija i nadalje djeluje kao samostalna državna institucija, a ne u sastavu Ministarstva civilnih poslova. Složio se sa stavom gosp. Lovrenovića da na nivou države Bosne i Hercegovine treba biti uspostavljeno Ministarstvo kulture, ali je izrazio sumnju da je to u skorašnje vrijeme moguće realizovati. Također je podržao stav da Komisija treba imati vlastita sredstva za realizaciju svojih odluka, odnosno za finansiranje mjera zaštite spomenika koje ona proglasi nacionalnim.

 

            15.00 Rezime aktivnosti

            Prisutni: Robert Pickard, Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Dubravko Lovrenović, Mirela Mulalić Handan, Branka Mekić i Damir Bačvić.

 

            Na sastanku su rezimirane aktivnosti i rezultati istraživačke misije eksperta Vijeće Evrope i dogovoreni naredni koraci:

 

            1. Robert Pickard će sačiniti Izvještaj o istraživačkoj misiji, koji će biti razmotren za vrijeme plenarnog sastanka Radne grupe Vijeća Evrope za podršku izradi zakona, 4-5. marta 2004. i Hercegovine. Nakon toga će Vijeće Evrope zvanično ponuditi Bosni i Hercegovini prijedlog akcionog plana, koji bi omogućio konkretne aktivnosti na izradi Zakona.

            2. Pored pitanja za koja je na naprijed navedenim sastancima navedeno da ih je potrebno regulisati ili precizno razraditi, Zakon treba da sadrži i:

            - definicije pojedinih vrsta naslijeđa (arheološko naslijeđe, historijska područja, graditeljske cjeline i dr.), kao i mjera zaštite (rekonstrukcija, obnova, rehabilitacija, konzervacija i dr.)     -  efikasne mjere zaštite

            - način osiguranja sredstava za finansiranje implementacije odluka Komisije

            - način osiguranja sredstava iz drugih izvora, izvan budžeta BiH i entiteta.

            3. Pitanja vezana za institucionalni okvir - mrežu institucija zaštite kulturnog naslijeđa ostaviti za kraj. Sugestija gosp. Pickarda je da se mreža institucija maksimalno pojednostavi.

            4. Komisija će na sjednici u maju 2004. godine predložiti sadržaj Zakona, te o tome i svim dilemama u vezi sa sadržajem obavijestiti Vijeće Evrope.

            5. Radna grupa će izraditi prvi radni tekst Zakona do kraja juna 2004. godine, uz ekspertnu pomoć Vijeća Evrope (R.Pickard) i angažovanje stručnjaka za pojedine oblasti, ukoliko to Komisija bude smatrala potrebnim. Radna grupa će se redovno konsultovati o svim dilemama u vezi sa izradom teksta Zakona sa članovima Komisije, te izvještavati Komisiju o svom radu.

            6. Komisija će radni tekst zakona predstaviti na regionalnoj radionici o zakonodavstvu koja će u biti održana u Bugarskoj,  pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope u jesen 2004. godine.

            7. Prednacrt zakona će biti izrađen do kraja 2004. godine i proslijeđen u redovnu proceduru usvajanja.

            8. U toku izrade zakona bit će obavljne neophodne stručne rasprave sa širim krugom stručnjaka u zemlji.

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: