početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINISarajevo, mart 2015. godine
S A D R Ž A J
1. NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA
2. PROVEDENE AKTIVNOSTI
2.1. Donošenje odluka o proglašenju nacionalnim spomenicima
2.1.1. Donošenje odluka o proglašenju nacionalnim spomenikom dobara upisanih na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
2.1.2. Donošenje odluka o proglašenju nacionalnim spomenikom dobara za koja su podnesene peticije
2.1.3. Donošenje odluka kojima se utvrđuje da predložena dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom
2.1.4. Donošenje odluka kojima se ranije donesene odluke mijenjaju, dopunjavaju ili ukidaju
2.1.5. Upis zabilježbe o nacionalnom spomeniku u zemljišne knjige
2.1.6. Implementacija odluka Komisije – obilježavanje nacionalnih spomenika
2.1.7. Davanje stručnog mišljenja na projekte rehabilitacije nacionalnih spomenika
2.2. Lista ugroženih spomenika
3. PROJEKTI KOMISIJE
3.1. Kandidirani projekti
3.2. Projekti za koje su odobrena sredstva
3.3. Projekti završeni u 2014. godini
3.4. Projekti na kojima je Komisija učestvovala kao partner u 2014. godini
4. KANDIDATURA NACIONALNIH SPOMENIKA ZA UPIS NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE (UNESCO)
4.1. Nominacija nekropola sa stećcima za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a
4.2. Izvještavanje o implementaciji Konvencije o zaštiti svjetske kulturne baštine (UNESCO)
5. SARADNJA SA INSTITUCIJAMA I TIJELIMA NADLEŽNIM ZA IMPLEMENTACIJU ANEKSA 8
5.1. Učešće Komisije u radu stručnih timova entiteta i Brčko Distrikta
5.1.1. Savjet Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj
5.1.2. Savjet Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj
5.2. Sastanci sa nadležnim institucijama i pojedincima na provođenju Aneksa 8
5.3. Učešće predstavnika Komisije na konferencijama, skupovima i seminarima
5.4. Učestvovanje predstavnika Komisije u radu međunarodnih tijela
6. JAVNOST RADA
6.1. Odnosi s javnošću
6.2. Podizanje svijesti o značaju naslijeđa
6.3. Biblioteka i dokumentacioni centar
6.4. Baza podataka o spomenicima
7. ORGANIZACIJA KOMISIJE
7.1. Sastav Komisije
7.2. Sjednice Komisije
7.3. Sekretarijat Komisije
7.4. Interni akti Komisije
7.5. Vanjski saradnici
7.6. Stručna obuka saradnika
7.7. Smještaj Komisije
8. PROCJENA IZVRŠENJA BUDŽETA KOMISIJE
9. ZAKLJUČCI

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika («Službeni glasnik BiH», br. 4/03, 33/03, 31/06, 99/06 i 53/11), Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na svojoj 65. sjednici održanoj od 03. do 05. marta 2015. godine, usvojila je sljedeći


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

1. NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) je institucija Bosne i Hercegovine uspostavljena na osnovu Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika koju je donijelo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 119. sjednici, održanoj 21.12.2001. godine, a kojom su, u skladu sa odredbama Aneksa 8., utvrđeni osnovni principi i ciljevi djelovanja Komisije, te njeni primarni zadaci i ovlašćenja kao institucije Bosne i Hercegovine. Odluka je objavljena u «Službenom glasniku BiH» br. 1/02 i 10/02.
Na osnovu ovlašćenja iz Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH Komisija donosi odluke o proglašenju pokretnih i nepokretnih dobara nacionalnim spomenikom, primjenjujući Kriterije o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima («Službeni glasnik BiH» br. 33/02 i 15/03).
Na osnovu odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Komisija daje inicijativu za pokretanje postupka za zaključivanje međunarodnih ugovora, priprema prijedloge ugovora, učestvuje u prethodnim pregovorima radi zaključivanja međunarodnih ugovora na ekspertnom nivou, izvršava međunarodne ugovore, te obavlja druge poslove međunarodne saradnje u oblasti zaštite nacionalnih spomenika, koji se odnose naročito na:
 zastupanje interesa Bosne i Hercegovine u vezi sa potpisivanjem i provođenjem međunarodnih konvencija;
 rješavanje spornih pitanja od zajedničkog interesa za Bosnu i Hercegovinu i druge države odnosno međunarodne organizacije;
 odlučivanje o kandidaturi nacionalnih spomenika za upis na Listu svjetske baštine (UNESCO) i Listu 100 najugroženijih spomenika (WMW), i sl.;
 saradnju sa INTERPOL-om, drugim međunarodnim organizacijama i državama u slučajevima nestanka pokretnih nacionalnih spomenika;
 pitanja procedure za izvoz pokretnih nacionalnih spomenika i davanja garancija za njihovu zaštitu u slučaju privremenog izvoza;
 davanje koncesija stranim državljanima za istraživanja koja se odnose na nacionalne spomenike;
 osiguranje sredstava iz donacija za finansiranje rada Komisije i zaštitu nacionalnih spomenika;
 angažman stranih eksperata za potrebe Komisije.


2. PROVEDENE AKTIVNOSTI
2.1. Donošenje odluka o proglašenju nacionalnim spomenicima
Na osnovu ovlaštenja iz Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, Komisija donosi odluke o proglašenju pokretnih i nepokretnih dobara nacionalnim spomenikom, primjenjujući Kriterije o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima («Službeni glasnik BiH» br. 33/02 i 15/03).
Komisija je od početka svog rada 2002. godine do 31. decembra 2014. godine donijela 926 odluka, od toga 779 pozitivnih (26 pokretnih i 753 nepokretna dobra proglašeni su nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine) i 147 negativnih odluka. Od ukupnog broja spomenika, 557 spomenika nalazi se na teritoriji Federacije BiH, 212 spomenika na teritoriji Republike Srpske i 10 spomenika u Brčko Distriktu BiH.
U 2014. godini Komisija je razmatrala 55 prijedloga odluka o proglašenju nacionalnim spomenicima i donijela 37 odluka. Odluke se objavljuju u «Službenom glasniku BiH».
Prilog 1: Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima, donesene u 2014. godini

2.1.1. Donošenje odluka o proglašenju nacionalnim spomenikom dobara upisanih na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
Komisija po službenoj dužnosti (bez posebnog zahtjeva), donosi odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom za svako pojedinačno dobro upisano na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 33/02). Na Privremenoj listi, koju je uspostavila Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u prethodnom sazivu, upisano je 777 spomenika. U periodu 2002-2014. godine Komisija je donijela konačne odluke o proglašenju nacionalnim spomenicima za ukupno 338 dobara sa Privremene liste, odnosno 10 dobara u toku 2014. godine.
Od ukupnog broja proglašenih dobara sa Privremene liste (338), 243 dobra se nalaze na području FBiH, 91 na području RS, a 4 na području Brčko Distrikta.
Prilog 2: Odluke o proglašenju nacionalnim spomenicima za dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, donesene u 2014. godini

2.1.2. Donošenje odluka o proglašenju nacionalnim spomenikom dobara za koja su podnesene peticije
Postupak za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom pokreće se na osnovu peticije - prijedloga za utvrđivanje dobra nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Peticije za utvrđivanje dobra nacionalnim spomenikom podnose se Komisiji u skladu sa članom V Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Komisija je utvrdila jedinstvenu formu peticije prema vrsti dobra. Peticiju može podnijeti bilo koje pravno ili fizičko lice u Bosni i Hercegovini.
U toku 2014. godine Komisiji je upućeno 49 peticija, te 2.539 ostalih dopisa, zahtjeva i podnesaka (ukupno 2.584 akta) koji su rješavani u skladu sa ovlaštenjima Komisije utvrđenim zakonom i općim aktima Komisije. Komisija je do 31.12.2014. godine ukupno primila 1600 peticija.
Prilog 3: Lista peticija/prijedloga za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, primljenih u 2014. godini

U periodu 2002-2014. godine Komisija je proglasila ukupno 470 dobara za koje su podnesene peticije nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, odnosno 31 dobro u toku 2014. godine. Neka dobra za koja je podnesena peticija vode se istovremeno i na Privremenoj listi nacionalnih spomenika, samostalno ili u sklopu neke graditeljske cjeline.
Prilog 4: Odluke o proglašenju nacionalnim spomenikom za dobra za koja su podnesene peticije, donesene u 2014. godini

Prema odredbama Aneksa 8, do donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnog spomenika, a najduže do godinu dana od podnošenja peticije, sve strane treba da se suzdrže od aktivnosti koje bi mogle da ugroze predloženo dobro, o čemu su obaviješteni svi nadležni organi i institucije na čijem se području nalaze predložena dobra.
S obzirom na veliki broj peticija, Komisija nije mogla da ispoštuje rok utvrđen u članu 39. stav 2. Poslovnika o radu Komisije, prema kojem peticija treba da bude riješena najkasnije u roku od godinu dana od dana njenog podnošenja. Postupak razmatranja peticija otežavala je i činjenica da uz veliki broj zahtjeva nije bila dostavljena potrebna dokumentacija o predloženom dobru (podaci o vlasništvu, lokaciji, sadašnjem stanju i dr.). Budući da je za pripremu svake pojedinačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom potrebno provesti iscrpno istraživanje postojeće arhivske, arhitektonske, historijske i druge građe o predloženom dobru, te s obzirom na to da bi ukidanje režima zaštite za pojedine spomenike moglo da prouzrokuje aktivnosti koje bi ga mogle uništiti, Komisija je na sjednicama održanim u 2014. godini donijela 4 odluke o produženju režima zaštite iz člana V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, za ukupno 57 dobara. Odluke su objavljene u “Službenom glasniku BiH”. Režim zaštite produžen je do donošenja konačne odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju predloženih dobara nacionalnim spomenikom.
Prilog 5: Spisak kulturno-istorijskih dobara kojima je u 2014. godini produžen režim zaštite do donošenja konačne odluke Komisije

2.1.3. Donošenje odluka kojima se utvrđuje da predložena dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom
Za dobra koja ne ispunjavaju Kriterije o proglašenju dobara nacionalnim spomenikom, Komisija donosi odluku kojom se utvrđuje da predloženo dobro ne ispunjava te kriterije („negativne odluke“). U periodu 2002-2014. godine Komisija je donijela ukupno 147 odluka kojima se odbija peticija/prijedlog za proglašenje dobara o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, odnosno 12 odluka u 2014. godini. Od ukupnog broja negativnih odluka, 124 odluke su za dobra koja se nalaze na području FBiH, 21 na području RS, a 2 na području Brčko Distrikta.
Isti postupak primjenjuje se i za nacionalne spomenike koji su uvršteni na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH, a Komisija utvrdi da ne ispunjavaju Kriterije, te donese konačnu odluku. Sve „negativne“ odluke su objavljene u «Službenom glasniku BiH».
Prilog 6: Odluke kojima se utvrđuje da dobro ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom, donesene u 2014. godini

2.1.4. Donošenje odluka kojima se ranije donesene odluke mijenjaju, dopunjavaju, ispravljaju ili ukidaju
Odredbom člana 40.a. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika utvrđeno je da Komisija može odlučiti o izmjeni ili dopuni ranije donesene odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom ukoliko naknadno sazna za nove činjenice ili dobije podatke kojima nije raspolagala u momentu donošenja odluke. Izmjene i dopune odluke u navedenim slučajevima donose se na način i prema postupku propisanim za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.
Komisija je do sada donijela 60 pojedinačnih odluka o izmjenama, dopunama ili ispravkama odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima, odnosno 29 odluka u 2014. godini. Od ukupnog broja izmijenjenih odluka 21 odluka nije objavljena u „Službenom glasniku BiH“.
Komisija je na 61. sjednici donijela zajedničku Odluku kojom je izvršena izmjena svih odluka donesenih zaključno sa 50. sjednicom (ukupno 46 odluka) u kojima postoji mjera zaštite čišćenja stećaka (mjere su precizirane).
Komisija je u svom desetogodišnjem radu donijela i jednu (1) odluku o ukidanju ranije donesene Odluke o proglašenju arheološkog područja – Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, opština Srebrenik, nacionalnim spomenikom BiH. Poslovnikom o radu Komisije nisu predviđeni slučajevi ukidanja odluka, pa je postupak proveden na osnovu Zakona o upravnom postupku BiH. Naime, tim zakonom utvrđeno je da postupak okončan rješenjem (odlukom) protiv koje nema redovnog pravnog lijeka može biti obnovljen ako se sazna za nove činjenice, koji bi mogli dovesti do drugačijeg rješenja da su te činjenice bile poznate u ranijem postupku, te da nadležni organ može, na osnovu podataka pribavljenih u obnovljenom postupku, prijašnje rješenje (odluku) poništiti ili ukinuti.
Prilog 7: Odluke o izmjenama, dopunama, ispravkama ili ukidanju odluka Komisije, donesene u 2014. godini

2.1.5. Upis zabilježbe o nacionalnom spomeniku u zemljišne knjige
Komisija je u periodu 2002-2014. godine uputila ukupno 763 zahtjeva nadležnim općinskim sudovima za upis zabilježbe o nepokretnim nacionalnim spomenicima u zemljišne knjige (zahtjev se upućuje nakon stupanja odluke na snagu, odnosno nakon objave u „Službenom glasniku BiH“). Zaključno sa 31.12.2014. godine, Komisiji je dostavljeno 502 rješenja kojim se dozvoljava upis nacionalnih spomenika u zemljišne knjige u cijelosti, 18 rješenja o djelimičnom upisu (dio spomenika se iz određenog razloga ne može upisati u ZK, te se za taj dio odbija zahtjev, 29 rješenja o upisu u katastarski operat (tamo gdje nema zemljišnih knjiga), te 130 rješenja kojima se odbija zahtjev za upis zabilježbe o nacionalnom spomeniku u ZK. Najčešći razlog za odbijanje zahtjeva za upis je što u odlukama Komisije nema katastarskih podataka po starom premjeru, bez kojih sudovi, shodno zakonu, ne mogu izvršiti upis u zemljišne knjige. Za 69 zahtjeva u toku je postupak upisa (pismena ili usmena informacija od nadležnog referenta), dok za 15 zahtjeva Komisiji još nije dostavljen nikakav odgovor (upućene su urgencije).

2.1.6. Implementacija odluka Komisije - obilježavanje nacionalnih spomenika
Komisija je uspostavila jedinstven sistem obilježavanja nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini i do sada postavila informativne table za 332 spomenika.
U 2014. godini su izvršene aktivnosti na pripremi informativne table Srednjovjekovni nadgrobnici – stećci u sklopu zaštićenog pejsaža Bijambare, općina Ilijaš, za koju je sredstva osigurala Općina.

2.1.7. Davanje stručnog mišljenja na projekte rehabilitacije nacionalnih spomenika
U 2014. godini Komisija je, na zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Službe iz Brčko Distrikta BiH i drugih institucija, dala stručno mišljenje na projektnu dokumentaciju za izvođenje radova na 28 nacionalnih spomenika.
Prilog 8: Pregled stručnih mišljenja datih na projekte rehabilitacije nacionalnih spomenika u 2014. godini

2.2. Lista ugroženih spomenika
Komisija je uspostavila Listu ugroženih nacionalnih spomenika za koje je neophodno provesti hitne mjere zaštite da bi se spriječilo njihovo potpuno uništenje, a u cilju usmjeravanja pažnje svih odgovornih entitetskih i državnih tijela uprave, ali i mogućih donatora i investitora na one slučajeve nacionalnih spomenika kojima prijeti nestanak ukoliko odmah ne budu poduzete neophodne aktivnosti za njihovo spašavanje.
Do kraja 2014. godine na Listi se nalazi 78 najugroženijih spomenika. Komisija je uspostavila sistem praćenja stanja i aktivnosti vezanih za ugrožene spomenike sa Liste, na osnovu utvrđenih indikatora. Na osnovu rezultata provedenog monitoringa, Komisija poduzima i predlaže aktivnosti nadležnim institucijama na otklanjanju i ublažavanju faktora koji ugrožavaju spomenik. Prema Zakonu o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika («Službene novine FBiH» br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07, «Službeni glasnik Republike Srpske» br. 9/02, 70/06 i 64/08 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH» br. 2/02 i 19/07), nacionalni spomenici imaju najviši stepen zaštite. Od vlada entiteta i nadležnih organa Komisija je zatražila da preduzmu sve neophodne mjere iz njihove nadležnosti s ciljem zaštite ugroženih spomenika. O stanju ugroženih spomenika i poduzetim aktivnostima Komisija redovno obavještava javnost putem konferencija za štampu.
Prilog 9: Lista ugroženih spomenika


3. PROJEKTI KOMISIJE
Za nacionalne spomenike koji se nalaze na Listi ugroženih spomenika Komisija se obraća zahtjevom za finansijsku podršku međunarodnim subjektima, kao i vlastima u Bosni i Hercegovini na svim nivoima. Aktivnosti na ovim projektima provodi Komisija prema ugovorima sklopljenim sa donatorima, a u skladu sa zakonskim propisima u BiH.

3.1. Kandidirani projekti
Za sredstva Fonda ambasade SAD u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa za 2014/15. godinu kandidovani su sljedeći projekti:
- Stari grad Sokolac, Bihać – projekat konzervacije i restauracije;
- Zgrada Crvenog krsta u Sarajevu – projekat adaptacije enterijera na I spratu;
- Crkve sv. Marije sa Tornjem sv. Luke u Jajcu – projekat zaštite i prezentacije lokaliteta.
Za sredstva Ambasade Savezne republike Njemačke u BiH, kandidovan je projekat "Konzervatorski i restauratorski radovi u enterijeru Mišćine džamije u Sarajevu".
Za sredstva CyArk 500 dostavljena druga aplikacija za Helenistički grad Daorson u Stocu.
Za sredstva Evropske unije putem IPA fondova, kandidovan je projekat "Muses are heard 1914-2014: Visual Arts in Bosnia and Herzegovina in Times of Conflict".

3.2. Projekti za koje su odobrena sredstva
- Restauracija mosta iz 16. vijeka na rijeci Žepi, Rogatica (Donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa; period realizacije: 01.04.2013.-31.12.2015.; Vrijednost ugovora: 62.600,00 $; Aktivnosti: izrada projektne dokumentacije, izvođenje urgentnih radova na konzervaciji mosta, kampanja Moja BiH - moje naslijeđe u širem području Rogatice);
- EXPO.AUS - Restauracija mlinica na području Mostara, Blagaja i Stoca (Donator: Evropska unija putem IPA fondova; period realizacije: 10.2012.-08.2015. godine; Vrijednost ugovora (u dijelu koji implementira Komisija): 257.513,41 eura.);
- Helenistički grad Daorson u Stocu (Donator: Cyark 500 fondacija; Ugovor nije potpisan);
- Zgrada Crvenog krsta u Sarajevu – Projekat primarne konstruktivne sanacije krova – I faza (Donator: Specijalni fond američkog ambasadora u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa; period realizacije: 21.11.2014.-30.09.2015.; Vrijednost ugovora 76.100,00 $, od toga američka ambasada 67,700.00 $.; ko-financijer: Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine; Aktivnosti: čišćenje objekta od vegetacije i smeća, izrada projektne dokumentacije primarne konstruktivne sanacije, izvođenje radova primarne konstruktivne sanacije i kampanja Moja BiH - moje naslijeđe); Projekat primarne konstruktivne sanacije krova – II faza (Donator: Društvo Crvenog krsta Bosne i Hercegovine; period realizacije: 21.11.2014.-30.09.2015.; Okvirna vrijednost ugovora: 150.000,00 KM; Komisija je partner u svojstvu konsultanta);

3.3. Projekti završeni u 2014. godini
Nije bilo završenih projekata u 2014. godini.

3.4. Projekti na kojima je Komisija učestvovala kao partner u 2014. godini
- Projekat TEMPUS-BIHERIT (Donator: Izvršna agencija Evropske unije za obrazovanje, audiovizualno i kulturu preko Univerziteta u Sarajevu; period realizacije: 14.10.2012.-14.10.2014. godine; Vrijednost ugovora (u dijelu koji implementira Komisija): 4.408,40 eura);
- Projekat "Mostovi budućnosti - konzervacija, nauka, tehnologija i edukacija u Stocu" u sklopu programa "Pilot šema za očuvanje i obnovu kulturnog naslijeđa u konfliktnim područjima" (Donator: Delegacija Evropske Komisije u Sarajevu preko fondacije Kulturno naslijeđe bez granica; period realizacije: 01.11.2012.-01.03.2015. godine);
- Projekat uspostavljanja evropske mreže o kulturnom naslijeđu (EUROPEAN HERITAGE NETWORK - HEREIN) (Donator: Vijeće Evrope; period realizacije: od 1999. godine bez ograničenja);
Prilog 10: Izvještaji o projektima koje implementira Komisija


4. KANDIDATURA NACIONALNIH SPOMENIKA ZA UPIS NA LISTU SVJETSKE BAŠTINE (UNESCO)
4.1. Nominacija nekropola sa stećcima za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a
Koordinator izrade nominacijskog dosijea: Dubravko Lovrenović, član Komisije
Koordinator izrade Plana upravljanja: Mirela Mulalić Handan, izvrni dužnosnik
Nominacija i Plan upravljanja su uspješno završeni i biće predati Centru za svjetsko naslijeđe do 1.02.2015.godine.
Prilog 11: Izvještaj o aktivnostima na projektu „Nominacija stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika – za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a“ u 2013. godini

4.2. Izvještavanje o implementaciji Konvencije o zaštiti svjetske kulturne baštine (UNESCO)
Saradnik za praćenje implementacije Konvencije: Tarik Jazvin
38. zasjedanje Komiteta za svjetsku baštinu održano je od 15. do 25.06.2014. godine u Dohi, Katar. Na zasjedanju je usvojena retrospektivna izjava o izvanrednoj univerzalnoj vrijednosti za Stari most sa Starim gradom Mostar.
Prilog 12: Izvještaj o implementaciji Konvencije o zaštiti svjetske kulturne baštine (UNESCO) za Stari most sa Starim gradom Mostar i Most Mehmed-paše Sokolovića
Prilog 13: Izvještaj o radu Agencije „Stari grad“ za 2014. godinu

LISTA 100 NAJUGROŽENIJIH SPOMENIKA (WMW)
Urađena i predata aplikacija za nominiranje arheološkog područja - Helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, na Listu 100 najugroženijh spomenika za 2014. godinu. Aplikacija nije odobrena.


5. SARADNJA SA INSTITUCIJAMA I TIJELIMA NADLEŽNIM ZA IMPLEMENTACIJU ANEKSA 8.
U toku 2014. godine Komisija je, u skladu sa svojim ovlašćenjima, nastavila ranije uspostavljenu saradnju sa nadležnim institucijama i tijelima Bosne i Hercegovine, entiteta, Distrikta Brčko, gradova, kantona i općina o pitanjima značajnim za rad Komisije, a u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kojim je, između ostalog, propisana obavezna saradnja organa i institucija na svim nivoima vlasti sa Komisijom.

5.1. Učešće Komisije u radu stručnih timova entiteta i Brčko Distrikta
5.1.1. Savjet Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj
Član Savjeta: Orjana Lenasi, saradnica za graditeljske cjeline i kulturne krajolike.
Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 02-23-1-1187/10-1, od 16.09.2010. godine, formiran je Savjet Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine, sa osnovnim zadatkom praćenja pripreme i izrade Regulacionog plana „Historijske gradske jezgre Počitelj“ za period 2008. do 2018. godine.
Za rad u Savjetu Regulacionog plana kao predstavnik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika imenovana je Orjana Lenasi, saradnik za graditeljske cjeline i kulturne krajolike.
U toku 2014. godine održana je javna rasprava o Regulacionom planu Počitelja. Komisija je dostavila zaključke.
5.1.2. Savjet Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj
Član Savjeta: Amra Šarančić Logo, saradnica za graditeljske cjeline i kulturne krajolike.
Rješenjem Federalnog ministarstva prostornog uređenja, broj: 02-23-1-896/12-7 od 15.08.2012. godine, formiran je Savjet Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine.
Za rad u Savjetu Regulacionog plana kao predstavnik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika imenovana je Amra Šarančić Logo, saradnica za graditeljske cjeline i kulturne krajolike.
U toku 2014. godine održana je javna rasprava o Prednacrtu regulacionog plana.

5.2. Sastanci sa nadležnim institucijama i pojedincima na provođenju Aneksa 8.
U toku 2014. godine realizirani su brojni sastanci Komisije sa predstavnicima nadležnih organa na svim nivoima državne vlasti, predstavnicima institucija nadležnih za zaštitu kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, predstavnicima vjerskih zajednica, međunarodnih organizacija i drugih institucija i pojedinaca s ciljem uspostavljanja ili unapređenja saradnje Komisije sa navedenim subjektima u postupku donošenja i implementacije odluka Komisije, osiguravanja sredstava za provođenje mjera zaštite nacionalnih spomenika u entitetskim budžetima i sredstava za rad Komisije, te rješavanja problema koji su usporavali i otežavali implementaciju Aneksa 8. i Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Prilog 14: Pregled sastanaka predstavnika Komisije sa nadležnim institucijama i pojedincima na sprovođenju Aneksa 8. u 2014. godini

5.3. Učešće predstavnika Komisije na konferencijama, skupovima i seminarima
Prilog 15: Pregled učešća predstavnika Komisije na konferencijama, skupovima i seminarima u inostranstvu u 2014. godini

5.4. Učestvovanje predstavnika Komisije u radu međunarodnih tijela
U toku 2014. godine, u skladu sa svojim ovlašćenjima, Komisija je zastupala interese Bosne i Hercegovine u međunarodnim tijelima i učestvovanjem na konferencijama i drugim međunarodnim skupovima u vezi sa oblašću zaštite naslijeđa.
Amra Hadžimuhamedović i Adi Ćorović izabrani su za eksperte međunarodnog ekspertnog savjeta Fondacije Romualdo del Bianco.
Amra Hadžimuhamedović je izabrana za člana Međunarodnog naučnog komiteta za teoriju i filozofiju konzervacije kulturnog naslijeđa.
Mirela Mulalić Handan, izvršni dužnosnik Komisije i Mirzah Fočo, pomoćnik izvršnog dužnosnika za naslijeđe, izabrani su za eksperte Regional Expert Pool-a Ljubljana Process II Vijeća Evrope.
Prilog 16: Pregled učešća predstavnika Komisije u radu međunarodnih tijela u 2014. godini


6. JAVNOST RADA
6.1. Odnosi s javnošću
U skladu sa reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, kao državna institucija dužna je uspostaviti sistem strateškog komuniciranja, kako bi se otklonili eventualni uzroci netransparentnosti u radu. U skladu sa Godišnjim planom rada i poslovanja, Komisija izvještava javnost o svom radu, donesenim odlukama, zaključcima i stavovima korištenjem komunikacijskih alata kao što su:
1. Konferencije za medije i saopštenja,
2. Organiziranje raznih tematskih događaja kao npr. dani otvorenih vrata, izložbe, javne prezentacije za ciljne grupe...
3. Objavljivanje akata i informacija o radu Komisije na službenoj web-stranici,
4. Sprovođenje informativno-edukativnih kampanja u cilju podizanja svijesti,
5. Objavljivanje odluka u službenim glasilima BiH i entiteta na čijem području se nalazi nacionalni spomenik, te
6. Priprema i diseminacija promotivnih materijala (štampani i multimedijalni materijali)
Tokom 2014. godine odnosi s javnošću obuhvatali su sljedeće aktivnosti:

1. Odnosi s medijima (reaktivno i proaktivno obavještavanje medija - saopštenja, pozivi, najave, izjave, prilozi i sl.)
a) Konferencije za medije:
- U sklopu sjednica Komisije održano je 5 konferencija za medije kojima je prisustvovala većina medijskih kuća u BiH i na kojima su novinari informirani o pozitivnim i negativnim odlukama o proglašenju nacionalnih spomenika BiH, ugroženim spomenicima, odlukama o produžetku režima zaštite određenih dobara, te drugim zaključcima sa sjednica.
- Održana je i jedna tematska press konferencija za potrebe informiranja javnosti o tekućem projektu EXPOAUS.
2. Organiziranje raznih tematskih događaja u cilju podizanja svijesti o kulturnom naslijeđu
- Obilježavanje Međunarodnog dana spomenika u vidu prezentacije video materijala ispred BBI centra na temu arhitekture nastale za vrijeme velikih ratova i memorijalima iz perioda Drugog svjetskog rata.
- Obilježavanje Međunarodnog dana arheologije gdje su u (još uvijek zatvorenom) Zemaljskom muzeju upriličena predavanja za studente, i obilazak arheološke zbirke za studente i medije.
- Realizirana je posjeta studenata i profesora sa Uppsala Univerziteta iz Švedske Komisiji, te su održana cjelodnevna različita tematska predavanja.
- Upriličene su izložbe panoa nacionalnih spomenika „Kulturno pamćenje-blago koje nestaje“ u Kulturnom centru u Bugojnu i JU Biblioteci u Gradačcu.
- Upriličena je izložba na temu „Svjetsko naslijeđe BiH“ u zgradi Vijeća Evrope u Strasburu u Francuskoj.
3. Objavljivanje informacija na službenoj web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba)
Web-stranica Komisije pruža informacije koje se odnose na:
- organizaciju i rad Komisije (zakonski okvir, interni akti Komisije, podaci o članovima Komisije i Sekretarijatu),
- informacije o nacionalnim spomenicima (odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima sa obrazloženjem i fotografijama, lista peticija, podaci i fotografije o naslijeđu u opasnosti i radovima na zaštiti spomenika i dr.),
- aktivnosti Komisije (sjednice, posjete općinama, saradnja sa nadležnim organima i institucijama, saopćenja za javnost, aktuelnosti i dr.),
 servisne informacije (konkursi, tenderi i dr.).
Na web stranicu se kontinuirano vrši unošenje podataka vezanih za rad Komisije.
S obzirom na to da je trenutna web stranica zastarjela što se tiče unosa podataka i podržavanja različitih formi, te vizuelnog dojma, intenzivirane su aktivnosti na poboljšanju web prezentacije, urađena je analiza trenutne stranice sa preporukama za poboljšanje, te prijedlog rasporeda informacija.
4. Sprovođenje informativno-edukativnih kampanja u cilju podizanja svijesti
Tokom 2014. godine, nastavljene su aktivnosti u sklopu projekata u implementaciji informativno-edukativne kampanje „Moja BiH-moje naslijeđe“. Kampanje su implementirane u okviru projekta „Rehabilitacija zgrade Društva Crvenog krsta/križa u Sarajevu“ i projekta „Rekonstrukcija Mosta na Žepi“. Obje kampanje su implemenirane u ukupno 15 osnovnih škola (iz sarajevske regije i iz Bosansko-podrinjskog kantona). Detaljnije u tački 6.2.
5. Objavljivanje odluka
Tokom 2014. godine u „Službenom glasniku BiH“ objavljeno je 43 odluke o proglašenju, 12 negativnih odluka i 7 izmjena, dopuna ili ispravki odluka.
6. Priprema i diseminacija promotivnih materijala
Za potrebe izložbi, urađeni su panoi nacionalnih spomenika za regiju centrale Bosne, i panoi sa prikazanim spomenicima sa Liste svjetskog naslijeđa i Tentativne liste za međunarodnu izložbu u Strasburu. Pred panoa, štampani su i promotivni materijali (CD-ovi, afiše...) za diseminaciju na promotivnom događajima. Detaljnije u tački 6.3.
Pored toga, poduzimaju se aktivnosti u vezi sa praćenjem i analizom medijskog izvještavanja (tzv. press clipping), te postupanje po Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.
a) Praćenje i analiza medijskog izvještavanja (press clipping)
- Analiza zastupljenosti rada Komisije u određenim pisanim i elektronskim medijima, pokazuje da od ukupno 1779 medijskih objava iz domena kulture općenito, rad Komisije obuhvata 213 objava, što je 12%. Drugi mediji koji nisu definirani ugovorom za praćenje, također izvještavaju o radu Komisije, što znači da rad Komisije obuhvata više medijskog prostora.
Prilog 17: Analiza press clippinga Komisije u 2014. godini
b) Postupanje po Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini)
- Na jedan pristigli zahtjev, upućen odgovor.

6.2. Podizanje svijesti o značaju naslijeđa
Kampanju „Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe“ od 2006. godine implementira Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Do sada je u kampanji učestvovalo preko 65 škola iz više od 20 bosanskohercegovačkih gradova (Sarajevo, Mostar, Trebinje, Livno, Jajce, Travnik, Stolac, Čapljina, Ljubinje, Šipovo, Ustikolina, Blagaj.....).
Svoj doprinos projektu dalo je oko 12.000 učenika, entitetska ministarstva za kulturu, prosvjetu i obrazovanje, federalni i kantonalni pedagoški zavodi, škole i druge ustanove zadužene za odgoj i obrazovanje. Kroz projektne aktivnosti, kao što su predavanja u školama i na lokalitetima nacionalnih spomenika, djeca stiču i usavršavaju znanja o kulturnome naslijeđu, sa fokusom na stare gradove, arhitekturu, umjetnička djela, zanate, usmena predanja i dr.
U 2014. godini aktivnosti kampanje su realizirane u sklopu projekta „Restauracija mosta iz 16. vijeka na rijeci Žepi, Rogatica“ i i projekta „Izrada detaljnog projekta postojećeg stanja i hitni radove konzervacije i restauracije zgrade Crvenog krsta u Sarajevu – faza I“. Završna ceremonija projekta za Zgradu Crvenog krsta održana je 02.12.2014. u Međunarodnom centru za djecu i mlade u Sarajevu. Na ceremoniji je prisustvovalo oko 250 učenika i nastavnika osnovnih škola učesnica u Projektu. Ceremonija je uključivala: predstavljanje škola učesnica projekta (kulturno-umjetnički program), dodjelu nagrada učenicima i školama i izložbu učeničkih radova pristiglih na konkurs „Moja BiH, moje naslijeđe. Završna ceremonija projekta Mosta na Žepi održana je 11.12.2014. godine u Centru za kulturu ''Radenko Mišević'' u Rogatici. Na ceremoniji je prisustvovalo oko 150 učenika i nastavnika osnovnih škola učesnica u Projektu. Ceremonija je uključivala: predstavljanje škola učesnica projekta (kulturno-umjetnički program), dodjelu nagrada učenicima i školama i izložbu učeničkih radova pristiglih na konkurs „Moja BiH, moje naslijeđe.

6.3. Biblioteka i dokumentacioni centar
Biblioteka i dokumentacioni centar Komisije (BDC) je zadužen za prikupljanje, obradu, čuvanje i davanje na korištenje dokumentacije o nacionalnim spomenicima BiH. Ova biblioteka saradnicima Komisije osigurava pristup fondovima bibliotečke i dokumentarne građe, informacijama i sadržajima za potrebe stručnog rada na proglašenju dobra nacionalnim spomenikom. Pored toga, Biblioteka svoj fond stavlja na raspolaganje studentima, magistrantima, doktorantima kao i istraživačima u oblasti naslijeđa.
Ustrojstvo centra bazirano je na dva usko povezana dijela bibliotečkom i dokumentacionom. Bibliotečki dio čini fond od 2.500 jedinica knjižne građe iz oblasti arhitekture, umjetnosti, historije, menadžmenta u naslijeđu, arheologije, etnologije i pravne zaštite. Fond neknjižne građe čine: projekti, kartografska građa, tehnička i foto dokumentacija i novinski članci. Fond neknjižne građe ima cca 30.000 bibliotečkih jedinica. Građa biblioteke podjeljena je u deset zbirki. Obrada građe vrši se po Međunarodnim standardima ISBD(M) za opis knjižne građe i ISBD(ER) za opis elektroničke građe.
Građa iz zbirki je evidentirana u inventarnim knjigama i digitalnim katalozima koji se dopunjavaju.
Prilog 18: Izvještaj o radu biblioteke i dokumentacionog centra u 2014. godini

6.4. Baza podataka o spomenicima
Baza - središnji inventar naslijeđa BiH je otvoren i kontinuiran sistem čija je osnovna namjena:
- objediniti pregled cjelokupnog fonda BiH – za sva dobra i spomenike objediniti sve relevantne podatke i omogućiti njihovu široku dostupnost i jednostavno pretraživanje (historijat, pregled trenutnog stanja, radova, stepen dokumentiranosti, bibliotečku i dokumentacijsku građu vezanu uz dobra, itd),
- osigurati baze znanja neophodne za rad na održavanju i zaštiti kulturno-historijskog naslijeđa BiH,
- kreirati podloge za izradu prostornih i urbanističkih planova na nivou države, entiteta, opština,
- olakšati naučna istraživanja kulturno-historijskog naslijeđa BiH.
Središnji inventar naslijeđa BiH se sastoji od dva modula, odnosno modula spomenici i modula dokumentacijsko-bibliotekarske zbirke (DBZ).
Modul spomenici sadrži osnovne informacije o svim dobrima i spomenicima – pravni status, zone i mjere zaštite, historijski podaci, vlasništvo, upotreba, i sl. relevantne infomacije u skladu sa preporukama Vijeća Evrope (Core Data Index - indeks osnovnih podataka) za povijesne građevine i spomenike graditeljskog naslijeđa) i sistemu zaštite BiH.
Modul dokumentacijsko-bibliotekarske zbirke (DBZ) sadrži digitalizirane dokumentacijske zbirke (zbirka projekata, fototeka, fotoCDteka (digitalne fotografije), CDteka, planoteka, referentna planska dokumentacija, biblioteka, hemeroteka, topografska zbirka i ostalo) i predstavlja pomoć za inventariziranje i katalogiziranje dokumentacijskih zbirki s područja zaštite kulturnog naslijeđa.
U 2014. godini nastavljen je unos podataka u bazu, otklanjanje grešaka koje se javljaju u radu i funkcionalna unapređenja baze, na osnovu Ugovora o održavanju prostorne baze podataka o spomenicima, broj 11-16.4-79/2014-4 od 03.11.2014. godine.
Kontinuiranim radom tokom 2014. godine uneseni su podaci za 126 nacionalnih spomenika i 131 negativnu odluku. Ukupan broj do sada unesenih odluka je 311, od čega su 54 odluke unesene u periodu prije 2014. godine.
Tokom 2014. godine organizirano je više sastanaka sa predstavnikom tehničke podrške IN2 d.o.o. Sarajevo, na kojima su prezentirani problemi na koje se naišlo pri unosu u bazu podataka, te razmatrana moguća rješenja.
Važniji sastanci održani su 18.04.2014. godine kada je razmatrana je implementacija mogućnosti ispisa izvještaja unutar baze podataka i 09.10.2014. godine kada je prezentirana moguća nadogradnja baze kojom bi se korisnicima u Komisiji omogućilo pretraživanje i ucrtavanje zona zaštite na orto foto, topografskim i drugim vrstama karata.


7. ORGANIZACIJA KOMISIJE
7.1. Sastav Komisije
Na osnovu člana II stav 4. Aneksa 8. i člana 5. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 119. sjednici, održanoj 21. decembra 2001. godine, i 126. sjednici, održanoj 21. februara 2002. godine, donijelo je Odluku o imenovanju članova Komisije prema kojoj Komisiju sačinjavaju tri domaća i dva inozemna člana: Amra Hadžimuhamedović (Sarajevo), Ljiljana Ševo (Banja Luka), Dubravko Lovrenović (Sarajevo), Zeynep Ahunbay (Turska) i Tina Wik (Švedska).
U skladu sa članom 5. stav 4. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, članica Komisije Amra Hadžimuhamedović, je zasnovala radni odnos u Komisiji. Predsjedništvo BiH donijelo je i odluke o produženju mandata za narednih pet godina: članovima Komisije iz Bosne i Hercegovine (27. marta 2007. godine), i Zeynep Ahunbay, međunarodnom članu Komisije (5. decembra 2007. godine), čiji angažman finansira Vlada Republike Turske, kao i Odluku o imenovanju Martina Cherryja za drugog međunarodnog člana Komisije (26. juna 2008. godine), umjesto Tine Wik. Navedene odluke o imenovanju i reizboru članova Komisije objavljene su u „Službenom glasniku BiH“, br. 43/07, 98/07 i 64/08.
Komisija se u avgustu 2009. godine obratila Predsjedništvu BiH sa zahtjevom za razrješenje Zeynep Ahunbay, na njen zahtjev, a u januaru 2010. godine sa zahtjevom za razrješenje Martina Cherryja, zbog nemogućnosti daljeg finansiranja njegovog učešća u radu Komisije od strane Vijeća Evrope, te za imenovanje nova dva međunarodna člana Komisije Friedrich Lüth i Nafia Gül Asatekin. Međutim, i pored više urgencija, Predsjedništvo nije razmatralo te zahtjeve. To je otežalo rad Komisije, pa je u periodu 2011-2014. godine održan manji broj sjednica od propisanog (6 godišnje), a rad Komisije uz pomoć elektronskih metoda komuniciranja je intenziviran, kako bi bilo osigurano pravovremeno obavljanje poslova iz nadležnosti Komisije.
Nakon imenovanja novog saziva Predsjedništva BiH, Komisija je dana 19.11.2014. godine uputila zahtjev za donošenje odluke o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika za naredni petogodišnji mandat.

7.2. Sjednice Komisije
U 2014. godini održano je pet sjednica Komisije, i to:
- 60. sjednica, od 3. do 5. februara 2014. godine (predsjedavajuća Amra Hadžimuhamedović);
- 61. sjednica, od 1. do 3. aprila 2014. godine (predsjedavajuća Ljiljana Ševo);
- 62. sjednica, od 16. do 20. juna 2014. godine (predsjedavajuća Ljiljana Ševo);
- 63. sjednica, od 4. do 7. novembra 2014. godine (predsjedavajući Dubravko Lovrenović);
- 64. sjednica, od 12. do 15. decembra 2014. godine (predsjedavajući Dubravko Lovrenović).

7.3. Sekretarijat Komisije
Stručne i administrativne poslove obavlja Sekretarijat Komisije, koji sačinjava stručno i kompetentno osoblje, i to za: arheološko naslijeđe, graditeljsko naslijeđe, cjeline graditeljskog naslijeđa i kulturne krajolike, pokretno naslijeđe, pravne poslove, međunarodno pravo, finansijske poslove i tehničku koordinaciju.
Izvršni funkcioner organizuje i rukovodi radom Sekretarijata.
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Komisije, Sekretarijat sačinjava:
1. izvršni funkcioner,
2. pomoćnik izvršnog funkcionera za pravne poslove,
3. pomoćnik izvršnog funkcionera za naslijeđe,
4. saradnik za arheologiju (2 izvršioca),
5. saradnik za pokretno naslijeđe,
6. historičar umjetnosti,
7. saradnik za spomenike graditeljskog naslijeđa (3 izvršioca),
8. saradnik za cjeline graditeljskog naslijeđa i kulturne krajolike (3 izvršioca),
9. saradnik za provođenje Konvencije o zaštiti svjetske kulturne baštine,
10. saradnik za međunarodno pravo,
11. saradnik za odnose sa javnošću,
12. saradnik za budžet i javne nabavke,
13. saradnik za finansije,
14. saradnik za tehničku koordinaciju (šef kabineta),
15. dokumentarista,
16. tehnički sekretar,
17. domaćica,
18. vozač-kurir.
Izvršni funkcioner i službenici Komisije zasnivaju radni odnos u Komisiji, a članovi Komisije mogu zasnovati radni odnos (član 5. stav 4. Odluke Predsjedništva BiH o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika).
Sva radna mjesta popunjena su zaključno sa 2011. godinom, i to:
- 1 imenovano lice (član Komisije, u tehničkom mandatu od 28.03.12.)
- 1 rukovodeći državni službenik (izvršni funkcioner, u tehničkom mandatu od 07.12.12.)
- 2 rukovodeća državna službenika
- 16 državnih službenika
- 4 zaposlenika.
Komisija je, na osnovu preporuka Ureda za reviziju finansijskog poslovanja, na svojoj 50. sjednici održanoj 11. marta 2011. godine donijela prijedlog novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, kojim je proširena postojeća sistematizacija, tako da je uvedeno 8 novih radnih mjesta, a ukupni broj izvršilaca se povećao sa 23 na 44 izvršioca. Prijedlog pravilnika dostavljen je na mišljenje Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH, koji su dali pozitivno mišljenje. Pravilnik će stupiti na snagu nakon pribavljanja saglasnosti od strane Vijeća ministara i Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prijedlog novog Pravilnika dostavljen je dana 23.02.2012. godine Vijeću ministara BiH, ali i pored više urgencija nije bio razmatran.
Dana 17.07.2013. godine Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH dostavio je obavještenje Komisiji i drugim institucijama BiH koje su uputile svoje pravilnike o unutrašnjoj organizaciji na saglasnost Vijeću ministara BiH, da je potrebno da se Pravilnik o UO uskladi sa novim aktima VM – Odluka o načelima unutrašnje organizacije organa uprave BiH i Odluka o razvrstavanju radnih mjesta u institucijama BiH. Komisija je izvršila usklađivanje i dana 24.09.2013. godine dostavila prijedlog Pravilnika Ministarstvu pravde BiH, radi pribavljanja mišljenja, nakon čega će se ponovo uputiti zahtjev za saglasnost Vijeću ministara BiH. Nakon što je Ministarstvo pravde BiH zatražilo od Komisije dopunu zahtjeva, Komisija je pripremila i dostavila Ministarstvu tražene dopune (popunjavanje propisanih obrazaca za službenička radna mjesta).

Radni odnos na određeno vrijeme
U skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, u toku 2014. godine primljena su 2 izvršioca u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka zaposlenih saradnika sa neplaćenog odsustva, te 1 pripravnik u skladu sa Odlukom Vijeća ministara o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme.

U radnom odnosu na određeno vrijeme u 2014. godini su:
- saradnik za pokretno naslijeđe, u periodu od 15.06.13. do povratka saradnice sa neplaćenog odsustva, odnosno do 07.12.14.;
- saradnik za cjeline graditeljskog naslijeđa i kulturne krajolike, u periodu od 15.08.13. godine do povratka saradnice sa neplaćenog odsustva, odnosno do 21.12.14.
- pripravnik (historičar), u periodu 01.08.14-31.07.15.

7.4. Interni akti Komisije
U 2014. godini Komisija je donijela sljedeće opće akte:
- Ovlaštenje za praćenje realizacije ugovora sa vanjskim saradnicima, broj 03.1-07.2-1/14-7 od 24.01.2014.
- Odluka o formiranju kriznog štaba za postupanje u vanrednim situacijama, broj 03.1-07.2-1/14-14 od 13.02.2014.
- Odluka o vanrednim mjerama zaštite (Arhiv BiH i Predsjedništvo BiH), broj 03.1-07.2-1/14-15 od 13.02.2014.
- Pravilnik o radu biblioteke i dokumentacionog centra Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 12-02.14-43/14-8 od 01.04.2014.
- Akcioni plan borbe protiv korupcije Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 11-7.4-56/14-8 od 01.04.2014.
- Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-43/14-9 od 01.04.2014.
- Strateški plan razvoja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 01.5-7.4-56/14-7 od 02.04.2014.
- Program obuke pripravnika za 2014. godinu, broj 03.1-2.14-43/14-15 od 23.07.2014.
- Odluka o imenovanju službenika za finansije, broj 03.1-7.2-1/14-59 od 25.07.2014.
- Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-43/14-18 od 26.12.2014. (primjena od 01.01.2015.)
- Pravilnik o korištenju službenih telefona, broj 03.1-2.14-43/14-19 od 26.12.2014. (primjena od 01.01.2015.)
- Pravilnik o korištenju službenih vozila u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, broj 03.1-2.14-43/14-20 od 26.12.2014. (primjena od 01.01.2015.)

7.5. Vanjski saradnici
U skladu sa članom 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, za obavljanje privremenih i povremenih poslova za potrebe Komisije, kao i potrebe realizacije projekata, izvršni funkcioner angažuje stručnjake raznih profila na osnovu ugovora o djelu, autorskog ugovora ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima.
U cilju transparentnog i konkurentnog angažovanja, izbor vanjskih saradnika vrši se na osnovu Javnog poziva objavljenog na zvaničnoj web stranici Komisije, i to za poslove:
- koordinatora i asistenata koordinatora na realizaciji projekata koje implementira Komisija iz donatorskih sredstava
- čitanje i prevod djela islamske epigrafike i orijentalistike
- tehnička priprema Godišnjaka Komisije
- priprema i grafička obrada informacionih tabli Komisije
- snimanje nacionalnih spomenika i izrada tehničke dokumentacije
- pomoćni poslovi u arhivi, biblioteci i dokumentacionom centru Komisije
- vozača
- održavanje i čišćenje prostorija i opreme.

7.6. Stručna obuka saradnika
Saradnici zaposleni u Komisiji uključeni su u program obuke državnih službenika koju organizuje Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine u sklopu Projekta izgradnje kapaciteta državnih službenika na nivou BiH. Saradnici Komisije su tokom 2014. godine bili uključeni i u druge oblike stručnog usavršavanja. U cilju stručnog usavršavanja, u izvještajnom periodu je odobreno plaćeno/ neplaćeno odsustvo:
- Slobodanki Nikolić, saradniku za pokretno naslijeđe, neplaćeno odsustvo u periodu od 01.03.2013-01.03.2015. godine radi pohađanja doktorskog studija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu
- Aleksandri Bunčić, saradniku za historiju umjetnosti, neplaćeno odsustvo u periodu od 02.09.2013. do 02.07.2014. godine (Fulbrightova stipendija u SAD)
Sedam zaposlenih stručnih saradnika u Komisiji pohađa postdiplomske studije iz oblasti vezanih za zaštitu i upravljanje kulturnim naslijeđem.
Prilog 19: Stručno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih u 2014. godini

7.7. Smještaj Komisije
Od 1. oktobra 2002. godine sjedište Komisije je u Sarajevu, Obala Kulina bana br. 1. Na osnovu Ugovora o zakupu sa Savezom samostalnih sindikata BiH, Komisija koristi prostorije na IV spratu u Domu sindikata (393 m2 po cijeni od 22,00 KM/m2 sa PDV-om).
Komisija se obratila Predsjedništvu BiH sa molbom za ustupanje prostorija bivše zgrade Ambasade SR Njemačke u BiH na Mejtašu nakon njihovog preseljenja, ali nije dostavljena povratna informacija.


8. PROCJENA IZVRŠENJA BUDŽETA KOMISIJE
Prema Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2014. godinu („Sl. glasnik BiH“, broj 104/13), Komisiji je odobren Budžet za 2014. godinu samo za tekuće izdatke, u ukupnom iznosu od 1.238.000,00 KM.
Po osnovu zaključka Vijeća ministara BiH, broj 01-02-6-52/10-2/14 od 25.06.2014. godine, budžet institucija BIH je umanjen za 1 % odnosno za 13.000 KM.
Po osnovu raspoloživih sredstava na dan 31.12.2014. godine procjena ukupnog izvršenja budžeta je 96% odobrenih sredstava.
Finansijski izvještaj za 2014. godinu biće dostavljen Predsjedništvu BiH i Ministarstvu finansija i trezora BiH u zakonskom roku za njegovu izradu, do 28. februara 2015. godine.


9. ZAKLJUČCI
Da bi ispunila ciljeve svog utemeljenja Aneksom 8., ispunila ovlaštenja i preuzete obaveze u vezi sa međunarodnom saradnjom i zastupanjem interesa Bosne i Hercegovine, neophodno je:
- da Predsjedništvo BiH, u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, imenuje nove članove ili produži mandat aktuelnim članovima Komisije;
- da Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH, usvoji novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, a kako bi se kadrovskim popunjavanjem ispunile preporuke Ureda za reviziju financijskog poslovanja institucija BiH za usklađivanjem aktivnosti Komisije na donošenju odluka o proglašenju nacionalnih spomenika i na projektima međunarodne saradnje sa ljudskim resursima Komisije i zakonskom regulativom;
- da Predsjedništvo BiH ili Vijeće ministara osigura adekvatne vlastite prostorije za rad Komisije;
- da Ministarstvo finansija i trezora BiH i Vijeće ministara u budžetu Komisije osiguraju sredstva za nabavku terenskog vozila i opreme potrebne za rad Komisije na snimanju i istraživanju kulturnog naslijeđa i njegovoj prezentaciji javnosti i donatorima;

Izvještaj i priprema:

Mirela Mulalić Handan,
izvršni funkcioner

Branka Mekić, pomoćnik izvršnog
funkcionera za pravne poslove

Mirzah Fočo, pomoćnik izvršnog
funkcionera za naslijeđe

Damir Bačvić, stručni savjetnik
za tehničku koordinaciju


Predsjedavajući Komisije

Dubravko Lovrenović

Broj: 09-2.14-47/15-2
Sarajevo, 03.03.2015. godine
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: