početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 57. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (četvrtak 25.04.2013. godine)

1.            Dnevni red 57. sjednice;

2.            Zapisnik sa 56. sjednice Komisije, održane od 04. do 06. februara 2013. godine u Sarajevu;

3.            Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 56. sjednice (period od 21.01.2013. do 15.04.2013. godine);

4.            Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 56. sjednice Komisije (period period od 21.01.2013. do 15.04.2013. godine);

5.            Izvještaj o aktivnostima na izradi nominacionog dosijea za nekropole sa stećcima;

6.            Plan nabavki za 2013. godinu;

7.            Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na kursu o Planiranju i upravljanju lokalitetima u sklopu projekata konzervacije, 03. i 04.03.2013. godine u Nablusu, Palestina;

8.            Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na okruglom stolu "HUL izazov - ponovna procjena historijske vrijednosti u svjetlu savremenih trendova", 16. i 17.03.2013. godine u Firenci, Italija;

9.            Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na radionici savjetodavnog tijela Komiteta za svjetsko naslijeđe", od 18. do 22.03.2013. godine u Glandu, Švicarska;

10.         Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

11.         Analiza projekata Stare džamije u Špionici, Stare džamije Soko u Gračanici, Mir Muhamedove džamije u Čajniču, područja Tašlihana u Sarajevu i Tvrđave u Jajcu i zaključak o njihovom brisanju s Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine;

12.         Zaključak o izmjenama i dopunama tačke IV ili V (stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti, u suprotnosti sa odredbama ove odluke) odluka donesenih zaključno sa 47.  sjednicom;

13.         Zahtjevi i predstavke

a.    Historijska građevina – Narodno pozorište u Sarajevu, općina Centar – zahtjev Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo za davanje mišljenja o usvojenom Urbanističkom projektu "Narodno pozorište" i mogućnosti izgradnje podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u skladu sa urbanističkim projektom;

b.    Arheološko područje - Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik – razmatranje stavova zainteresiranih strana u vezi sa obnovom postupka;

c.    Graditeljska cjelina – Stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu, općina Centar – zahtjev Gabriele Tomac i Milivoja Latkovića iz Sarajeva za izmjenu odluke (brisanje parcela br. k.č. 884, 1001, 1126 i 2341 u A1 listu ZK uloška 418 KO SP_Sarajevo-Mahala LIV i kč.č. 2429 i 2430 upisanih u ZK uložak 880);

d.    Historijsko gradsko područje Jajca – razmatranje zahtjeva Medžlisa IZ Jajce za dobijanje Rješenja za obnovljenu imamsku kuću u kompleksu Esme Sultanija džamije u Jajcu;

e.    Historijsko gradsko područje Kreševa – zahtjev Općine Kreševo za reviziju odluke;

f.     Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Savska (Atik) džamija u Brčkom – zahtjev Daniela Šolaje iz Brčkog za reviziju odluke;

14.         Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Musaf Fadil-paše Šerifovića nacionalnim spomenikom BiH;

15.         Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Čajničko evanđelje koje se čuva u muzeju Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog u Čajniču nacionalnim spomenikom BiH;

16.         Prijedlog odluke o proglašenju Spomenika palim borcima i žrtvama fašističkog terora u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

17.         Prijedlog odluke o proglašenju Spomenika palim austrougarskim pilotima u Sarajevu, općina Ilidža, nacionalnim spomenikom BiH;

18.         Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Tabački (Hadži Osmanov) mesdžid u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (petak, 26.04.2013. godine)

19.         Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja (neolitskog naselja) – Nebo, Han Bila, općina Travnik nacionalnim spomenikom BiH;

20.         Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Havala, u Kulen Vakufu, općina Bihać nacionalnim spomenikom BiH;

21.         Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, općina Foča nacionalnim spomenikom BiH;

22.         Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, općina Čajniče nacionalnim spomenikom BiH;

23.         Prijedlog odluke o proglašenju historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac nacionalnim spomenikom BiH;

24.         Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, općina Živinice nacionalnim spomenikom BiH

25.         Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog spomenika zgrada Muftijinog konaka u Tešnju nacionalnim spomenikom BiH ;

26.         Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog spomenika zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu nacionalnim spomenikom BiH;

27.         Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka historijskog spomenika – Džamija u Pridvorici kod Gacka, nacionalnim spomenikom BiH;

28.         Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – harem džamije Trnovi, Polje, općina Velika Kladuša, nacionalnim spomenikom BiH;

29.         Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja na Plavoj vodi u Travniku nacionalnim spomenikom BiH;

30.         Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da ostaci džamije sa haremom u Đakovićima, kod Čajniča ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

31.         Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Alipašinoj ulici br. 19 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

32.         Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Poljsko groblje u Novom Martinovcu, općina Srbac, nacionalnim spomenikom BiH;

33.         Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Baščaršija nacionalnim spomenikom BiH;

34.         Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

35.         Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (ponedeljak, 29.04.2013. godine)

36.         Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: