početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 48. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 09.02.2010. godine)

1. Dnevni red 48. sjednice;

2. Zapisnik sa 47. sjednice Komisije, održane od 01. do 04. decembra 2009. godine u Sarajevu;

3. Izvještaj o realizaciji zaključaka nakon 47. sjednice;

4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 47. sjednice;

5. Izvještaj o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u 2009. godini;

6. Plan rada i poslovanja Komisije za 2010. godinu;

7. Prijedlog Odluke o javnoj nabavci roba, usluga i radova u 2010. godini;

8. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 13. seminaru Arhivi, Knjižnice, Muzeji – Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture „Povratak u budućnost: osveta standarda“, od 15. do 27. novembra 2009. godine u Rovinju, Hrvatska;

9. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 7. koordinacionom sastanku projekt koordinatora za pilot projekte lokalnog razvoja u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe jugoistočne Evrope, 30. novembra i 01. decembra 2009. godine u Strazburu;

10. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Seminaru „Izrada planova  i programa održavanja“, od 09. do 12. decembra 2009. godine u Gjirokastri, Albanija;

11. Izvještaj sa sastanka potpisnika Memoranduma o razumijevanju za pilot projekat lokalnog razvoja Arheološko-prirodni park "Donja Dolina-Bardača", održanog 15. januara 2010. godine u prostorijama Ministarstva za nauku i tehnologiju u Vladi Republike Srpske;

12. Izvještaj sa sastanka održanog u prostorijama Turske agencije za međunarodnu saradnju u vezi s mostom Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu;

13. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

14. Odluka o privremenim granicama Kompleksa Ada u Stocu upisanog na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH;

15. Davanje mišljenja na projektnu dokumentaciju

a) Prirodno-graditeljska cjelina – Tekija u Blagaju na Buni, Mostar, FBiH – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja na Glavni projekat rekonstrukcije Musafirhane u Blagaju;

b) Gradska ambijentalna cjelina Sarajevo – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja na Idejni projekat rekonstrukcije, sanacije i dogradnje poslovnog objekta "Sarajevo Publishing" d.d. Sarajevo u ulici Obala Kulina bana 4;

c) Ibrahim-begova džamija u Jajcu – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja na izmjene i dopune Glavnog projekta restauracije;

d) Historijsko gradsko područje Mostar, FBiH – zahtjev Adise Rahimić za odobrenje izgradnje (interpolacije) poslovnog objekta u Onešćukovoj 32 u Mostaru;

e) Arheološko područje – At Mejdan u Sarajevu, općina Stari Grad Sarajevo, FBiH – zahtjev općine Stari Grad za davanje mišljenja na Idejni projekat "Bakr-babine džamije" i Prijedlog izmjena i dopuna urbanističkog projekta "Bakr-babina džamija";

16. Ostali zahtjevi i predstavke

a) Arheološko područje – Prahistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, općina Kakanj, FBiH – molba vlasnika (Elmedin Hadžić, Mirzet Kevilj i Miralem Mujić) za sprječavanje zabrane gradnje u sklopu arheološkog područja;

b) Arheološko područje Tašlihan, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH – molba Europa d.d. Sarajevo za prezentiranje svih činjenica vezanih za projekat kompleksa hotela Evropa sa podzemnom garažom, te rekompozicijom i konzevacijom temelja sa revitalizacijom dijela objekta Tašlihana u Sarajevu;

Drugi dan (srijeda 10.02.2010. godine)

17. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

18. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropole sa stećcima lokalitet Ograda (Vlah), općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

19. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima Dubac u Batovu, Čajniče nacionalnim spomenikom BiH;

20. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Lokalitet Pavlovac, Mramorje, Istočna Ilidža i Grupa stećaka sa lokaliteta Pavlovac u Lukavici, Istočno Novo Sarajevo, nacionalnim spomenikom BiH;

21. Prijedlog odluke o proglašenju – Kuća Paše Đumišić, Ulica S. Milutinovića, Banja Luka, nacionalnim spomenikom BiH;

22. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stara džamija u selu Rujnica kod Zavidovića nacionalnim spomenikom BiH;

23. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Tekija, turbe šejh Husein-babe Zukića, turbe šejh Mejli-babe i turbe šejh Hasan-babe Hadžimejlića i njegovih sinova sa mezarjem u Živčićima (Vukeljićima) kod Fojnice zajedno sa pokretnim naslijeđem, općina Fojnica, nacionalnim spomenikom BiH;

24. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Crkva svetog Grigorija u Velikoj Kladuši nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 11.02.2010. godine)

25. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Lalića kula sa dvorima u Ljubuškom, općina Ljubuški nacionalnim spomenikom BiH;

26. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Šarena (Časna, Atik, Gradska, Behram-begova) džamija sa haremom, ulazni portal i mjesto Behram-begove medrese u Tuzli, općina Tuzla nacionalnim spomenikom BiH;

27. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva Uspenja Presvete Bogorodice sa pokretnom imovinom i zgrada nekadašnje Prve Srpske škole u Travniku nacionalnim spomenikom BiH;

28. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Muzička škola u Travniku nacionalnim spomenikom BiH;

29. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Džamija u Slapovićima, kod Srebrenice, općina Srebrenica, nacionalnim spomenikom BiH;

30. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Turski konzulat («Dvorana» zadužbina Krsmanović) u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;

31. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stara pravoslavna crkva (Crkva svetih arhanđela Mihaila i Gavrila) u Sarajevu, općina Stari Grad Sarajevo (predviđeno je da razmatranju prijedloga odluke prisustvuju predstavnici općine Stari Grad);

32. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline crkve Sv Nikole u Foči sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;

33. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da ''Rimski most'' (Kameni most na rijeci Krndiji) u Tešnju ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

34. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

35. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Četvrti dan (petak 12.02.200 godine)

36. Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: