početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 47. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 01.12.2009. godine)

1.     Dnevni red 47. sjednice;

2.     Zapisnik sa 46. sjednice Komisije, održane od 08. do 11. septembra 2009. godine u Sarajevu;

3.     Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 46. sjednice;

4.     Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 46. sjednice;

5.     Izmjene Pravilnika o internim procedurama javne nabavke roba, usluga i radova;

6.     Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 13. međunarodnoj konferenciji nacionalnih organizacija za kulturno naslijeđe, od 13. do 17. septembra 2009. godine u Dublinu, Republika Irska;

7.     Izvještaj o Studijskoj posjeti predstavnika Komisije u okviru Regionalnog programa za kulturnu i prirodnu baštinu u Jugoistočnoj Evropi, od 23. do 25. septembra 2009. godine u Corku, Republika Irska;

8.     Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 9. sastanku program koordinatora Regionalnog programa za kulturnu i prirodnu baštinu u Jugoistočnoj Evropi – Ljubljanska konferencija, 14. oktobra 2009 u Briselu, Belgija;

9.     Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Sastanku radne grupe za komponentu "Kulturno naslijeđe i historija" u sklopu IPA višekorisničke strateške radne grupe za kulturno naslijeđe i historiju, 21. oktobra 2009 u Briselu, Belgija;

10.  Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Ljubljanskoj konferenciji – Integrisana rehabilitacija naslijeđa - Ljubljanski proces, 06. i 07. novembra 2009. godine u Ljubljani, Slovenija;

11.  Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Konferenciji „Zaštita kulturnog nasljeđa na Balkanu u postkonfliktnom periodu, od 15. do 17. novembra 2009. godine u Parizu, Francuska;

12.  Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Koordinacionom sastanku u sklopu IPA višekorisničke strategije za kulturno naslijeđe i historiju, 18. i 19. novembra 2009. godine u Skopju, Makedonija;

13.  Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Radionici „Izrada projekta digitalizacije“, od 25. do 27. novembra 2009. godine u Rovinju, Hrvatska;

14.  Konačan izvještaj o pripremi četvrtog broja godišnjaka Komisije;

15.  Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

16.  Sastanak sa predstavnicima odbora za obnovu Careve džamije u Foči radi preciziranja materijala i metoda građenja za rehabilitaciju džamije

17.  Utvrđivanje da li postoje uvjeti za pokretanje postupka za izmjene i dopune odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

a.     Arheološko područje – Ripač kod Bihaća, FBiH – zahtjev Općine Bihać za izmjenu i dopunu odluke;

18.  Davanje mišljenja na projektnu dokumentaciju

a.     Graditeljska cjelina – Stari grad u Travniku, FBiH - zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja na Glavni projekat rekonstrukcije Srednjovjekovne etno kuće na Starom gradu Travnik;

b.    Arheološko područje Tašlihan, Opština Stari Grad, Sarajevo, FBiH – zahtjev Europa d.d. Sarajevo za davanje mišljenja na Glavni projekat „Tašlihana“;

c.     Arheološko područje Mili - Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva u Arnautovićima, opština Visoko – zahtjev za davanje mišljenja na Projekat početnih intervencija na definiranju lokaliteta (na razmatranje tačke pozvati predstavnike Federalnog zavoda za zaštitu spomenika – Lidiju Mićić);

Drugi dan (srijeda 02.12.2009. godine)

19.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju istorijske građevine – Kapetanova kula u Bihaću, nacionalnim spomenikom BiH;

20.  Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Mezarje Velika drveta (Stari nišani) na Stupu u Sarajevu, općina Ilidža, nacionalnim spomenikom BiH;

21.  Prijedlog odluke o dopunama Odluke o proglašenju graditeljske cjeline crkve Vavedenja Bogorodice u Zavali, Opština Ravno nacionalnim spomenikom BiH;

22.  Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Zbirka umjetničkih djela Jovana Bijelića u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH;

23.  Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Zbirka umjetničkih djela Dževada Hoze u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH;

24.  Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Fondovi i zbirke JU Arhiv Tuzlanskog kantona u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH;

25.  Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Kasnoantička grobnica na svod i ostaci temelja sakralnog objekta, općina Donji Vakuf, nacionalnim spomenikom BiH;

26.  Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Vašarovine, Priluka, općina Livno nacionalnim spomenikom BiH;

27.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, općina Jablanica nacionalnim spomenikom BiH;

28.  Prijedlog odluke o proglašenju industrijske graditeljske cjeline električne centrale na Hridu (Dudinom Hridu) u Sarajevu, općina Stari Grad, nacionalnim spomenikom BiH;

29.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Vrnograč u Vrnograču, općina Velika Kladuša nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 03.12.2009. godine)

30.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Pribavi, općina Gračanica ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

31.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Donjoj Lohinji, općina Gračanica ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

32.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Objekat Banke u ulici Obala Kulina bana br.18 (bivši Objekat Filijale austro-ugarske banke – arhitekta Rudolf Tönnies), općina Stari Grad Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;

33.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlada Bijelića) u Vlahovićima, općina Ljubinje nacionalnim spomenikom BiH;

34.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u selu  Drijenjani, Popovo polje, općina Trebinje nacionalnim spomenikom BiH;

35.  Sastanak sa predstavnicima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u vezi sa planiranom izgradnjom HE Vranduk u zoni sa II stepenom zaštite Starog grada Vranduk u Zenici;

36.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – zgrada Narodne (Centralne) banke u Sarajevu, općina Centar sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;

37.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – zgrada Oficirskog doma u Travniku nacionalnim spomenikom BiH;

38.  Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

39.  Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Četvrti dan (petak 04.12.2009. godine)

40.  Konferencija za štampu;ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: