početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 46. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 08.09.2009. godine)

 1. Dnevni red 46. sjednice;
 2. Zapisnik sa 45. sjednice Komisije, održane od 07. do 11. jula 2009. godine u Sarajevu i Mostaru;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 45. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 45. sjednice;
 5. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na XV Svjetskom kongresu jevrejskih studija, od 02. do 06. avgusta 2009. godine u Jeruzalemu,
 6. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 75. konferenciji i skupštini Svjetskog kongresa bibliotekarstva i dokumentaristike, od 23. do 27. avgusta 2009. godine u Milanu;
 7. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 8. Stav Komisije u vezi za učestalim izmještanjem stećaka sa grobalja kojima pripadaju;
 9. Utvrđivanje da li postoje uvjeti za pokretanje postupka za izmjene i dopune odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima
  1. Arheološko područje – Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, opština Srebrenik, FBiH – zahtjev „Jablan“ d.o.o. Srebrenik za preispitivanje odluke;
  2. Historijska građevina – Katedrala (Katedrala-Crkva Srca Isusova) u Sarajevu – molba HKD Napredak za davanje mišljenja na odabrano rješenje za izradu spomen obilježja papi Ivanu Pavlu II;
  3. Arheološko područje – Ripač kod Bihaća, FBiH – zahtjev Općine Bihać za izmjenu i dopunu odluke;
  4. Historijsko područje – Stari grad Visoki, opština Visoko, FBiH – zahtjev Fondacije "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca", Sarajevo za izmjenu odluke;
 10. Davanje mišljenja na projektnu dokumentaciju
  1. Historijska građevina – Saborna crkva (crkva Presvete Bogorodice) sa pokretnim naslijeđem u Sarajevu, opština Stari Grad – Sarajevo, FBiH – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja o usaglašenosti Glavnog projekta gasnih instalacija i Glavnog mašinskog projekta podnog i radijatorskog grijanja sa odredbama odluke;
  2. Arheološko područje – At Mejdan u Sarajevu, opština Stari Grad-Sarajevo, FBiH - zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja na Idejni projekat kompleksa "Atmejdan - Bakrbabina džamija";
  3. Historijsko gradsko područje Jajca, FBiH – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja o usaglašenosti Glavnog projekta Ibrahim-begove džamije u Jajcu sa odredbama odluke;
  4. Historijsko - gradsko područje Počitelj, opština Čapljina, FBiH – molba MAKART HOTELI d.o.o. Čapljina za davanje mišljenja na Idejni projekat Multimedijalnog centra u Počitelju;
 11. Ostali zahtjevi i predstavke
  1. Historijsko područje – Stari grad Visoki, opština Visoko, FBiH – prijedlog Fondacije "Arheološki park: Bosanska piramida Sunca", za sanaciju, konzervaciju i trajnu zaštitu Starog grada Visoki;
  2. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom u Bijeljini, RS – molba Udruženja građana "Povratak i održivi opstanak", Bijeljina za zaustavljanje gradnje krila zgrade Osnovnog i Okružnog suda u neposrednoj blizini džamije;
  3. Pećina Vjetrenica u Zavali, Ravno – zahtjev Speleološke udruge "Vjetrenica-Popovo Polje" za sprječavanje građevinskih radova na unutrašnjosti pećine;

Drugi dan (srijeda 09.09.2009. godine)

 1. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o proglašenju arheološkog područja Mile – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, općina Visoko, nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima Sebešić, općina Novi Travnik nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Dvije krstače kod sela Orašac, općina Novi Travnik nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Osamljeni stećak u selu Bistro, općina Novi Travnik nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Prahistorijsko neolitsko naselje Obre II na lokalitetu Gornje polje u naselju Obre, općina Kakanj nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju kulturnog pejsaža – Blatačkog jezera, sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice i nekropolama sa stećcima i nišanima, naselje Blace, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropole sa stećcima u selu Sovići, općina Jablanica nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – stare džamije u selu Rujnica kod Zavidovića nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Todorovo (Novigrad) i džamija u Todorovu, općina Velika Kladuša nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Crkva svete Trojice u Tavnoj (Crkva manastira Tavna), općina Bijeljina nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 10.09.2009. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju Stambene graditeljske cjeline porodice Čokljat na Šetnici u Stocu, općina Stolac nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Mejdan džedid (Šarena) džamija u Gračanici ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine -  Konak – Vijećnica u Gračanici nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Glavni gradski park – Spomen park narodnih heroja u Doboju ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Objekat „Ledare“, bivše stovarište „Sarajevske pivare“ u Mostaru ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – zgrada Oficirskog doma u Travniku nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju prirodno-graditeljske cjeline – Skakavac u Nahorevu kod Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – vila Stefanija u ulici Mjedenica broj 5 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zavod Svetog Augustina (zgrada Muzičke akademije) u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – zgrada Narodne banke u Sarajevu sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;

Četvrti dan (petak 11.09.2009. godine)

 1. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 2. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;
 3. Primopredaja dužnosti predsjedavajuće Komisije;
 4. Konferencija za štampu;

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: