početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Radionica o Periodičnom izvještavanju za «Focal Points[1]» zemalja jugoistočne Evrope, potpisnica Konvencije o Svjetskom kulturnom i prirodnom naslijeđu iz 1972. godine

u organizaciji UNESCO's World Heritage Centre i  The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) 

Trst, Italija; 03-07 mart 2004.

 

UČESNICI: Focal Points, kao i  predstavnici: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kipra, Grčke, Malte,  Srbije i Crne Gore, Slovenije

Savjetnici (Advisory Bodies): IUCN, ICCROM

-         Chairperson i Rapporteur radne grupe za Periodično izvještavanje

-         predstavnici WHC

-         predstavnici Ministarstva za kulturno naslijeđe Italije

 

           
Predstavnik Bosne i Hercegovine je bio Emir Softić saradnik za spomenike graditeljskog naslijeđa Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Sastanak je otvorio Dr. Tamas Fejerdy (National Office of Cultural Heritage, Hungary, Chair of the Working Group on Periodic Reporting), a pozdravne govore su održali: Prof. Katepalli R. Sreenivasan, Director of the ICTP Institute, Franca Maselli Scotti, Superintendent for the archaeological heritage of Friuli Venezia Giulia, Giangiacomo Martines, Superintendent for architectonic, environmental, historical artistic and demo-anthropological heritage of Friuli Venezia Giulia, Alessandro Tesini, President of the Regional Council of Friuli Venezia Giulia.

Nakon predstavljanja svih učesnika Workshop-a, Fernando Brugman (UNESCO/WHC) je prezentirao ulogu the World Heritage Centre u procesu nadgledanja stanja kulturne baštine. Ova prezentacija je sadržavala:

·       Kratki osvrt o historijatu Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine (1972-usvajanje konvencije; 1975-stupanje na snagu nakon 20 ratifikacija; 1976-održavanje prve generalne Skupštine; 1977-prvi sastanak Komiteta; 1978-prvi upisi na listu Svjetske baštine; 1992-definiranje strategijskih orijentacija; 1998- Periodično izvještavanje; 2002-30-ta godišnjica Konvencije i strategijski ciljevi)

·       statističke podatke: 1) o strukturi-broju zemalja čija kulturna dobra su upisana na listu Svjetske baštine u odnosu na Regione (Afrika, Arapske zemlje, Azija-Pacifik, Europa-Sjeverna Amerika,Latinska Amerika i Karibi), 2) o broju kulturnih dobara prema Regionima.           Zanimljiv je podatak, npr., da se od ukupno upisana 754 kulturna dobra u listu Svjetske baštine do 2003, 52 % posto njih nalazi u regionu Evrope-Sjeverne Amerike.

·       Naveden je slijed koraka: Tententive list-Nominacija-Upis na listu WH-Reactive monitoring-Stanje konzervacije ( koje može sadržavati event. Listu ugroženih dobara, odnosno Skidanje sa liste WH)-Periodično izvještavanje

·       Na primjeru Route of Santiago de Compostela, ilustrirana je moguća složenost ovog procesa:

q       Ovo dobro je 1993 uvršteno na lisu WH; uz ovu hodočasničo-turističku putanju nalazi se oko 1800 spomenika (zašt. dobara); problematika zaštite dobra je veoma složena s obzirom da se radi o cesti, spomenicima, gradovima i krajolicima, te je zbog ovoga nemoguće imati jedinstven Menagement Plan za cijeli site, a problem jedne male dionice ovog puta može imati efekte na autentičnost cijelog proglašenog WH site-a

q       tiče se zakonodavstva na oba nivoa: nacionalnom i regionalnom i lokalnom; postoje mnogobrojni planovi konzervacije, mape, itd.

q       administrativna podjela Španije na 17 autonomnih oblasti (sličnih federalnim državama); svaka od ovih oblasti ima kompetencije na polju kulture; sama Route of Santiago de Compostela, prolazi kroz 4 autonomne oblasti, a svaka od njih ima vlastitu politiku u  kulturi i naslijeđu ali ne i spoljnu politiku ; centralna vlada u Madridu ostvaruje međunarodnu saradnju sa UNESCO-om

q       Upis na WH listu:  upis na Tententive list Španije-priprema Nominacije (u koordinaciji sa različitim regionalnim administativnim odjelima Ministarstva kulture Španije)-Predaja kandidature WHC-u slučaju da WHC istu smatra kompletiranom, ona se proslijeđuje ICOMOS-u-misija  ICOMOS-a vrši evaluaciju- zatim ICOMOS daje preporuku za upis-prihvatanje od strane WHC i upis na listu WH

q       Reactive monitoring-mnogo ljudi živi uz cestu Route of Santiago de Compostela, a zaštitna zona je sam put kao i pojas od 300 metara sa svake strane ceste, kao i svi istorijski centri i spomenici uz cestu; slučaj mjesta Yesa u Aragonu, gdje će proširenje brane prouzrokovati plavljenje oko 20 km same ceste; pisma i izvještaji udruženja građana o uništavanju okoliša i gubitku autentičnosti

q       Reactive monitoring-WHC: WHC potražuje informacije od Stalnog predstavnika/ambasadora Španije u UNESCO-u; Stalni predstavnik/ambasador Španije u UNESCO-u zahtijeva informacije od Ministarstva kulture Španije; Ministarstvo kulture Španije traži izvještaje od vlada regiona i lokalnih autoriteta Španije; Studije se prave i šalju WHC

q       Stanje konzervacije:na osnovu primljenih informacija, WHC priprema tzv. SOC izvještaj i dostavlja ga World Heritage Committee, koji se sastaje otprilike jednom godišnje; SOC izvještaj sadrži i prijedluk odluke koji može preporučiti Committee-tu da pošalje tim za procjenju stanja site-a; obično se i od Zemlje potpisnice traži dostavljanje izvještaja koji treba sadržati izvjesne odgovore po ovom pitanju; U slučaju mjesta Yesa radi se o pitanju sukoba interesa: društveno-ekonomskih potreba za snabdijevanjem vodom i potreba zaštite kulturnog naslijeđa-izvještaj o ovom pitanju trebao bi biti dostavljen ove godine…

q       Periodic reporting: Nacionalni Focal Point u ovom slučaju je pri Ministarstvu kulture. Takođe postoji Focal Point za natural sites; sastanak na nivou države Španije biće organiziran sljedeće godine u saradnji sa WHC, a na njemu će učestvovati “site menagers” predstavnici 4 različite autonomne oblasti Španije; Focal Point je odgovoran za  Section 1, a Site Menagers za Section 2; Svaki od menadžera regionalnih oblasti je odgovoran za svoj dio ceste (Route of Santiago de Compostela).

·       Dat je podatak o Periodic Reporting po regionima: 2000- Arapske zemlje; 2001/02 – Afrika; 2003- Asia and the Pacific; 2003- Latin America and the Caribbean; 2004/2005- Europe and North America

·       Periodic Reporting/ Europe and North America (trenutno su 376 kulturna dobra/sites upisana na WH listu iz 50 zemalja potpisnica Konvencije); Do 1998. godine, 42 zemlje potpisnice Konvencije su imale upisana kulturna dobra na listi WH, od kojih je 38 spadalo u kategoriju prirodnog naslijeđa, 252 u kategoriju kulturnog naslijeđa, a 7 u miješanu kategoriju, što je predstavljalo u zbiru 297 “sites” upisanih na listu WH, do 1998.

·       Periodic Reports iz evropskih i sjeverno-američkih zemalja biće razmatrani od strane World Heritage Committee:

godina                           Section 1                                     Section2

2005                             Evropa i Sjeverna Amerika            Sjeverna Amerika

2006                             - - -                                              Evropa

 

·       Forma Periodičnog izvještaja o primjeni Konvencije o Svjetskoj baštini iz 1972, podiljena je u 2 sekcije: 1) Section 1 se odnosi na primjenu Konvencije o WH iz 1972, o zemlji potpisnici ove Konvencije, i 2) Section 2 se odnosi na stanje kulturnih dobara, u zemlji potpisnici Konvencije, koja su već upisana u listu WH.

·       Dat je i brzi osvrt na iskustva i probleme koji su uočeni u zemljama regiona koje su već podnijele Periodične izvještaje (Arapske zemlje, afričke zemlje, azijske i latino-američke): 1. Problemi vezani za Format Izvještaja (previše kompliciran, preopširan, dupliciranje podataka; veličina Izvještaja; Forma upitnika-različiti upitnici korišteni, izvještaji preopširni; sinteze i rezimei napravljeni za Committee), 2. Specifični problemi pojedinih Site-ova (nepotpuni prilozi Nominacije; nisu priložene Mape/nema definicije jezgra, zaštitnih zona i granica; Vrednovanje Site-ova/definicije kriterijuma, ograničena znanja zemalja potpisnica o WH vrijednostima; Nepostojanje Menagement planova), 3.  Administrativni problemi (Kontinuitet na institucionalnom nivou; Izvori finansiranja; Problemi kompetencija i odgovornosti na različitim administratiivnim nivoima; Nedostatak koordinacije; Nedostatak poznavanja Konvencije i njenih primjena; Nedovoljne jezičke kompetencije kod popunjavanja Upitnika/misli se na lošu upotrebu engleskog ili francuskog jezika; Problemi komunikacije), 4. Problemi vezani za sâm tok postupka podnošenja Izvještaja (Pravovremeno određivanje nacionalnih Focal Points; Pravovremeni odgovori na različite zahtjeve/vezane za informacije; Kasno podnošenje Izvještaja i prevodilački problemi; Nepoznavanje procesa podnošenja Izvještaja/uloga zemlje potpisnice, Advisory Bodies-savjetodavnih tijela, Sekretarijata i Committee-ta/; Uključivanje nacionalnih komisija i stalnih predstavnika pri UNESCO-u), 5.  Rješenja (Identificiranje problema u ranoj fazi; Organiziranje sjednica za obučavanje, međunarodna pomoć; Aktivni pristup UNESCO-WHC i nacionalnim institucijama koje sarađuju sa UNESCO-om; Dobra koordinacija na nacionalnom nivou zemlje potpisnice; Razvijanje WEB stranice koja će omogućiti interaktivnu razmjenu podataka; Učestvovanje u primjeni međunarodnih alata za prikupljanje podataka)

 

·       Strategija i pregled rasporeda aktivnosti

 

Section 1

Section 2

faza 1

(2002/2003)

prikupljanje podataka o nacionalnim koordinatorima;

priprema WEB stranice i rasporeda sastanaka

nacionalni koordinatori trebaju utvrditi listu site menagers i kontaktirati ih

faza 2

(2003)

obuka nacionalnih Focal Points putem WEB stranice i sastanaka

Site Menagers trebaju početi sa radom

faza 3

 

pregled radnih verzija Izvještaja za

Section 1(2004)

organiziranje pod-regionalnih sastanaka u 2004/2005

faza 4

(decembar 2004)

Kompletiranje Izvještaja Section 1

2005 dovršavanje i pregled svih Izvještaja za Section 2

faza 5

Zasjedanje Committee-ta u junu 2005

Kompletiranje Sction 2

(decembar 2005)

faza 6

 

Zasjedanje Committee-ta u junu 2006

 

·       informacije o WEB stranici: 1. o dokumentima Format for Periodic Reporting, Operational Guidelines, cirkularnim pismima, izvještajima sa drugih sastanaka WH Committee-ta, 2. Upitnicima, 3. rasporedu dostavljanja Izvještaja, 4. Alatu za elektronsko popunjavanje Upitnika (na Web-stranici http://whc1.unesco.org/periodicreporting/

 

·       sastancima edukativnog karaktera (Workshop-ovima koji su bili: U.K., Italija, Njemačka, Litvanija, Ruska federacija, Sjeverna Amerika, i onim koji se pripremaju: Francuska, Portugal, Mađarska)

 

·       Proces pripreme Periodičnih Izvještaja će omogućiti zemljama potpisnicama Konvencije: da nadgledaju promjene vezane za dobra WH u njihovim zemljama; ispitaju izazove konzervacije; izvuku zaključke za unaprijeđenje nacionalnih strategija konzervacije dobara WH; ojačaju sposobnosti autoriteta u konzervaciji baštine

 

·       Proces obrade Periodičnih Izvještaja, će omogućiti WH Committee-tu da: Ispita i istraži promjene vrijednosti WH u globalnoj razmjeri; Odgovori potrebama zemalja potpisnica Konvencije i formulira preporuke; Izvuče relevantne zaključke za sprovođenje politike i procesa donošenja odluka kao i aktivnosti međunarodne pomoći; Razrađivanje, zajedno sa Zemljama potpisnicama i savjetodavnim tijelima (advisory bodies) programa institucionalnog jačanja (capacity building programmes) na regionalnom, sub-regionalnom i nacionalnom nivou.

 

Gosp. Tamas Fejerdy (iz ICOMOS-a, predsjedavajući Radne grupe o Periodičnom izvještavanju) je održao kratku prezentaciju koja se doticala uloge Zemalja potpisnica u monitoringu i menadžmentu WH site-ima, kao i formi Periodičnog izvještaja[2]. 

 

Kraće prezentacije takođe su održali:

·         gosp. Christopher Young (Rapporteur of Workig Group on Periodic Reporting) o iskustvu iz U.K. vezanom za Periodično izvještavanje i rokovima za izradu pojedinih faza.

 

Principal stages in preparation of part One Report:

 

 

Stage No

Stage description

Duration

Lead partners

 

1

Agreement on format

 

States Parties, WHC, ICOMOS, IUCN

 

2

Preparation of draft responses

3 months

Govt, national agencies, ICOMOS UK, IUCN UK

 

3

Govt prepares and clears final draft with national agencies and submits it to WHC

3 months

Govt, national agencies, ICOMOS UK, IUCN UK

 

4

Completion of part One synthetic report for Europe

6 months

WHC, States Parties, ICOMOS, IUCN

 

 

 

 

 

 

Principal stages in preparation of Part Two Report:   

Stage

Stage description

Duration

Lead partners

1

Agreement on format

 

States Parties, WHC, ICOMOS, IUCN

2

Preparation of draft responses by site coordinators

5 months

Site coordinators with support from national agencies, ICOMOS UK, IUCN UK

3

ICOMOS reviews individual site reports

3 months

ICOMOS UK, IUCN UK

4

Preparation of final drafts by site coordinators

5 months

Site coordinators with support from national agencies, ICOMOS UK, IUCN UK

5

Govt reviews site reports and submits them to WHC

4 months

 

Govt

6

Completion of Part Two synthetic report for Europe

6 months

 

WHC, States Parties, ICOMOS, IUCN

 

 

 

 

 

 

Draft timetable for UK Periodic Report:

           

Date

Part One

Part Two

 

2003

 

8/9April

Initial UK Seminar

14 April

Govt circulate draft questionnaires from other regions of world for comment

30 April

Deadline for response on draft questionnaires and confirmation of home country/ departmental/ site focal points

1 May

 

ICOMOS UK Seminar on Statements of Significance and Performance Indicators

8/10 May

Nicosia Seminar for HEREIN and Periodic Reporting national focal points

 

Timing of subsequent stages dependant on decisions taken at Nicosia, particularly on format of questionnaire

 

June

 

Govt circulate site information from WH records

October

UK WH Inter-Departmental meeting: Part One status meeting

ICOMOS UK Site Coordinators meeting: discussion of Part II of the Questionnaire

31 Dec

Draft Part One report contributions sent to Govt

 

 

 

           

2004

February

 

Govt distributes Part Two questionnaire to site managers

31 March

Govt circulate final draft report to national/ departmental contacts

 

April

UK WH Inter-Departmental meeting: discussion of Part One Report final draft

ICOMOS UK Site Coordinators meeting: Part Two status meeting

 

Part One Report sent to UNESCO

 

30 June

 

Draft site reports sent to Govt

July – Sept.

 

Draft site reports reviewed by ICOMOS UK

October

 

UK Site Coordinators meeting: progress review and report back

31 Dec

UNESCO completes Part One synthetic report

 

 

 

     

2005

February

 

ICOMOS UK Site Coordinators meeting: Part Two status meeting

28 Feb

 

Final draft site reports sent to Govt for review by state party

Spring

UK national conference on results of Periodic Reporting

June

WH Committee considers Part One Report

Site reports completed and sent to UNESCO

 

 

UNESCO with state parties reviews site reports

Dec

 

Completion of Part Two Report for Europe


2006

 

(?) European Conference on results/feedback from Periodic Reporting

June

 

WH Committee considers Part Two Report for Europe

 

·         Gosp. Manuel Guido (Focal Point for Periodic Reporting at Italian Ministry of Cultural Heritage) je govorio o italijanskim iskustvima (specifikum-36 dobara na WH listi i veliki broj Site menadžera). U Italiji su još 1995. godine, formirali Stalnu radnu grupu za UNESCO-vu WH listu, koja je odgovorna za koordinaciji svih italijanskih aktivnosti koje se odnose na WH listu. Grupu sačinjavaju predstavnici Ministarstva za kulturno naslijeđe, Ministarstva inostranih poslova, Ministarstva za okoliš i Italijanske nacionalne komisije za UNESCO. Radna grupa je odgovorna za pisanje Periodičnih izvještaja, a dvije osobe su određene kao Fopcal Points (jedna za kulturno naslijeđe, a druga za prirodno naslijeđe).

Radna grupa je, za pripremu popunjavanja dijela Section 1 Periodičnog Izvještaja odlučila sarađivati sa italijanskim ICOMOS-om i IUNC-om, a takođe su i neki profesori sa Arhitektonskog fakulteta Politehnike iz Milana, kao i Postdiplomskih studija iz restauracije spomenika Arhitektonskog fakulteta u Napulju bili uključeni.

·         g-đa Katri Lisitzin (ICCROM) je prezentirala principe monitoringa WH sites, a

·         g-đa Marija Zupančič-Vičar (IUCN), rad IUCN-a u konstelaciji odnosa Konvencije o WH – Periodic Reporting.

 

 

            Više puta je naglašena važnost popunjavanja Upitnika o Periodičnom izvještavanju: Section 1-Primjene konvecije o WH u zemlji potpisnici Konvencije i Section 2- Stanje konzervacije dobara upisanih na listu WH a nalaze se na teritoriju zemlje potpisnice, u elektronskoj formi-on line. Osim u elektronskoj formi, Section 1 Upitnika treba poslati WHC i u papirnoj formi sa potpisom imenovanog Focal Point.

Na UNESCO-voj WEB- stranici http://whc.unesco.org/nwhc/pages/doc/main.htm (Welcome to the on- line Periodic Reporting tool) ovlaštenom Focal Point-u je moguće ući uz primjenu user name i password-a. Bosna i Hercegovana još uvijek nije zvanično imenovala Focal Point i taj podatak dostavila World Heritage Centre-u UNESCO-a. Ukoliko zemlja potpisnica to procijeni za potrebno, ona može imenovati dvije osobe kao Focal Points: jedno za kulturnu baštinu, a jednu osobu za prirodnu baštinu, ali je važno napomenuti da se dostavlja samo jedan, jedinstven Izvještaj[3]. Važno je naglasiti da, nažalost, BiH neće raditi na popuni drugog dijela Upitnika Section 2, obzirom da BiH nema kulturnih dobara koja su upisana na listu WH.

            Upitnik treba biti popunjen na engleskom ili francuskom jeziku, ali je od strane WHC sugerirano svima, da prevod bude urađen od strane profesionalnih prevodioca, prije njegovog konačnog slanja.

Section 1 Izvještaja treba biti dostavljena WHC do jula 2004. (ovo može biti radna verzija), a najkasnije do decembra 2004. godine, a sva dalja dinamika objašnjena je na str.4 ovog izvještaja.

Pomoć i dodatna objašnjenja za popunjavanje Upitnika mogu se pronaći u dokumentima koji se nalaze u Attachement-u, kao i na Web-stranici UNESCO-vog WHC, http://whc.unesco.org/nwhc/pages/doc/main.htm.

Osim toga mogu se kontaktirati Gosp. Tamas Fejerdy (iz ICOMOS-a, predsjedavajući Radne grupe o Periodičnom izvještavanju), odnosno gosp. Christopher Young (Rapporteur of Workig Group on Periodic Reporting) , kao i  osoblje WHC-a:

 

            U organizaciji domaćina trećeg dana je organiziran obilazak određenog broja kulturno-istorijskih znamenitosti : Posjeta the World Heritage site of the "Archaeological area and Patriarchal Basilica of Aquileia", kao i gradovima “the city of Palmanova” i “Cividale”, koji se nalaze na italijanskim “Tentative List”.

 

 [1] O terminu Focal Points govori se u pismu (Ref: CL/WHC/19, 28 December 2003) gosp. Francesco-a Bandarin-a, Director-a, UNESCO World Heritage Centre, upućenog nacionalnim Focal Points:

« Following my Circular Letter of 27 November 2002, most of the governmental authorities have appointed a focal point for cultural properties as national coordinator for the exercise in the State Party and, when considered necessary, a national focal point for natural heritage. Due to the large number of States Parties participating in the process, and the obligation of the State Party to submit one report, the appointment of a focal point will facilitate the work of the World Heritage Centre in its communications with the State Party. The focal point will be responsible for the submission of the final report.  When a focal point has not been officially appointed, the World Heritage Centre will consider the Permanent Delegation of the State Party to UNESCO, as the official representative for Periodic Reporting. I therefore strongly recommend to those States Parties that did not appoint a focal point to do this as soon as possible. This is of particular importance for the electronic completion of the Questionnaires.»

[2] u svrhu pripremanja ove prezentacije, gosp. Fejery, se koristio sljedećim dokumentima:

-Information Document Glossary of World Heritage Terms (June, 1996)-  WHC-96/CONF.201/INF.21;

-BUDAPEST DECLARATION ON WORLD HERITAGE, Budapest, 28 June 2002;

-Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention,  WHC/2/Revised, February 1996;

-Excerpts from Conclusions of the International Workshop, VICENZA, 11-12 November 2002 / UNESCO WH Centre and other organisations

 

[3] obzirom da BiH još uvijek nema od državnih autoriteta ovlaštenog koordinatora-Focal Point, na upitniku se može raditi u elektronskoj verziji, ali ne on-line na UNESCO-voj Web-stranici, nego na računaru, radeći direktno na dokumentu Questionnaire PERIODIC REPORTING SECTION 1.doc. (na kojem mogu, paralelno, raditi i koordinator-Focal Point za prirodno i koordinatoa-Focal Point za kulturno naslijeđe).ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: