početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Sastanak zemalja potpisnica Konvencije o mjerama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara

Pariz, Francuska,13. oktobar 2003. godine

 

 

Sastanak zemalja potpisnica Konvencije o mjerama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara održan je 15. oktobra 2003. godine u sjedištu UNESCO u Parizu. Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini na 14. Generalnoj skupštini zemalja potpisnica Konvencije o zaštiti svjetske baštine predstavljala je Ljiljana Ševo .

 

Usvojen je sledeći dnevni red sastanka:

 

1.       Otvaranje sjednice i pozdravni govor gospodina Munira Bušnakija, pomoćnika generalnog direktora za kulturu

2.       Izbor predsjedavajućeg i izvještača

3.       Usvajanje dnevnog reda

4.       Izvještaj o provođenju i aktivnostima UNESCO u vezi sa Konvencijom o mjerama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara

5.       Rasprava o sistemu izvještavanja zemalja članica o provođenju Konvencije

6.       Predstavljanje nacrta UNESCO i WCO (svjetska carinska organizacija) sertifikata za izvoz kulturnih dobara

7.       Predstavljanje nacrta za izradu baze podataka zakonske regulative koja se odnosi na očuvanje kulturnog naslijeđa

8.       Usvajanje zaključaka

 

Gospodin Munir Bušnaki, pomoćnik generalnog direktora za kulturu UNESCO je u uvodnom izlaganju ukazao na aktuelne probleme u sprovođenju Konvencije o mjerama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara, posebno u Iraku.

Sjednicom predsjedava predstavnik Portugala. Izvještač je predstavnik Nigerije.

Predstavnik Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini je u okviru tačke 4. dnevnog reda predstavila skupu nadležnosti Komisije, osnovne principe rada, metode i kriterijume. Istaknuto je da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini u svom radu poštuje Konvenciju o mjerama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara.

Prilikom donošenja odluka o proglašenju određenih pokretnosti i nepokretnosti nacionalnim spomenicima Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini poštuje načela Konvencije. Komisija u svom radu poštuje stav da zaštita kulturne baštine, da bi bila efikasna, treba da bude organizovana kako na nacionalnom tako i na međunarodnom planu, i da zahtijeva tijesnu saradnju među državama. U tom smislu Komisija u svom radu, a posebno u odredbama donesenih odluka o proglašenju određenih dobara nacionalnim spomenicima, nastoji na otklanjanju naprijed navedenih opasnosti.

Predstavnik Komisije je istakla da, premda trenutno najugroženije, područje Iraka, nažalost nije jedino sa kojeg se pokretno kulturno naslijeđe nezkonito izvozi. Bosna i Hercegovina je tokom rata, a i u poslijeratnom periodu suočena sa nemalim brojem primjera nezakonitog izvoza, uprkos činjenici da bosansko-hercegovačka zakonska regulativa u tom smislu dosljedno prati odredbe Konvencije. Čvrsta i neprekinuta saradnja između institucija koje su nadležne u ovoj oblasti, carine i Interpola mogla bi da doprinese poboljšanju u provođenju odredbi konvencije.

U okviru tačke 6. dnevnog reda, a u skladu sa usvojenom platformom za učešće predstavnika Komisije na ovom sastanku, naglašeno je da Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika podržava usvajanje i primjenu Sertifikata za izvoz kulturnog naslijeđa predložen tačkom 5. dnevnog reda sastanka zemalja potpisnica Konvencije o mjerama za zabranu i sprečavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara, čiji nacrt su izradili UNESCO i WCO (Svjetska carinska organizacija). Komisija smatra da će primjena jedinstvenog obrasca/sertifikata za izvoz kulturnog naslijeđa doprinijeti sprečavanju nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara. Predloženi nacrt sertifikata predviđa specifikaciju svih relevantnih podataka o dobru koje je predmet izvoza i u tom smislu ispunjava kriterijume kojima se Komisija rukovodi u svom radu.

Izrada jedinstvenog obrasca/sertifikata za izvoz kulturnog naslijeđa od posebnog je značaja za Bosnu i Hercegovinu, državu u kojoj je tokom rata 1992-1995. godine došlo do masovnog nekontrolisanog i protivzakonitog  odliva pokretnog kulturnog naslijeđa - krađe i nedozvoljenog izvoza.

U okviru tačke 7. dnevnog reda sastanka predstavnik Komisije je podržala inicijativu za stvaranje jedinstvene baze podataka o zakonskoj regulativi koja se odnosi na očuvanje kulturnog naslijeđa. Ovakva baza podataka će  nesumnjivo doprinijeti ujednačavanju zakonskih propisa u ovoj oblasti i njihovo usaglašavanje sa međunarodnopravnim aktima.

Formiranje baze podataka o zakonskim propisima UNESCO koji se odnose na kulturna dobra u ovom trenutku ima poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu u kojoj je u pripremi nacrt jedinstvenog zakona o kulturnim dobrima.

             Predstavnik Komisije je predsjedavajućoj, kao i predstavnicima Italije i Argentine uručila pakete sa katalozima i kompakt-diskovima, kojima je prezentovan rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i naslijeđe u opasnosti u Bosni i Hercegovini. Veliki broj učesnika pokazao je zanimanje i dao vrlo pozitivne komentare na predstavljeni materijal.

            U okviru tačke 8. dnevnog reda usvojeni su zaključci koji će biti proslijeđeni zemljama članicama UNESCO.

 

 

 

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: