početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Džamija Solina - Novo Naselje u Tuzli

nazad

Status spomenika -> Peticija

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 15. do 21. marta 2005. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Odbija se prijedlog Centra za islamsku arhitekturu Sarajevo za proglašenje Džamije Solina-Novo naselje, opština Tuzla, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Dobro iz stava 1. ove tačke nalazi se na lokaciji označenoj kao k.č. 866/5 i 866/6, k.o. Solina, opština Tuzla, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

 

II

 

Danom donošenja ove odluke, dobro iz tačke I briše se sa Liste peticija koja se vodi u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija).

 

III

 

Prema članu V, stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku BiH».

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

Broj: 06.2-2-173/03-3

17. marta 2005. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća Komisije

Amra Hadžimuhamedović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I- UVOD           

Na osnovu člana 2. stava 1. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini («Službene novine Federacije BiH», br. 2/02, 27/02 i 6/04), «nacionalni spomenik» je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Centar za islamsku arhitekturu Sarajevo podnio je, dana 10. februara 2003. godine, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika prijedlog za proglašenje Džamije Solina-Novo naselje, opština Tuzla, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Na osnovu prijedloga, Komisija je pokrenula postupak za donošenje odluke o proglašenju predmetnog dobra nacionalnim spomenikom, u skladu sa članom V Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i odredbama Poslovnika o radu Komisije.

 

II- POSTUPAK

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju predloženog dobra nacionalnim spomenikom, izvršen je uvid u:

-       dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra (kopija katastarskog plana i zemljišno–knjižni izvadak),

-       podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis dobra i fotografije, podatke o eventualnim oštećenjima tokom rata, podatke o eventualnim intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.

 

Na osnovu uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje predloženog dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Džamija Solina-Novo naselje u Tuzli nalazi se na području opštine Tuzla, na lokaciji koja obuhvata k.č. 866/5 i 866/6, k.o. Solina, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Istorijski podaci

Džamija je sagrađena u 1998. godini na mjestu na kojem se prije nije nalazio vjerski objekat.

 

2. Opis dobra

Dimenzije kompleksa džamije su 24,10 x 16,50 m, a samog prostora džamije 10,40 x 10,40 m. Džamija je natkrivena četverovodnom krovom, pokrov-lim. Kompleks sačinjavaju: džamija, učionica, abdesthana, kancelarija imama i čajna kuhinja. Munara je armirano-betonska, visine 18 m.

Harem Džamije Solina-Novo naselje je formiran zajedno sa džamijom i ne sadrži elemente koji bi mogli da budu predmet zaštite.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Objekat nije bio zaštićen.

 

III – ZAKLJUČAK

            Na osnovu uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je da Džamija Solina-Novo naselje u Tuzli ne ispunjava Kriterijume za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom («Službeni glasnik BiH», br. 32/02 i 15/03).

Shodno navedenom, Komisija je donijela odluku kao u dispozitivu.

 

Sastavni dio ove odluke su:

-       kopija katastarskog plana,

-       zemljišno–knjižni izvadak,

-       fotodokumentacija.Nema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: