početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana 33. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (“Službeni glasnik BiH”, br. 4/03 i 33/03),  a u vezi sa članom V stav 3. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini,  na 15. sjednici održanoj od 6. do 10. jula 2004. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

            Dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i HercegovineSlužbeni glasnik BiH», broj 33/02, «Službene novine Federacije BiH», broj 59/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 79/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj 4/03) za koja je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela konačnu odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, brišu se sa Privremene liste, kako slijedi:

 

1.       Hadžišabanovića vila na Palama, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem 456;

2.       Historijsko područje – Srednjovjekovni kraljevski grad Bobovac, općina Vareš, Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), upisano pod rednim brojem 752;

3.       Historijsko područje – Nekropola stećaka I i II Boljuni, općina Stolac, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 597;

4.       Historijsko područje – Nekropola stećaka Radimlja, općina Stolac, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 605;

5.       Arheološko područje - Gabela kod Čapljine, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 180;

6.       Arheološko područje – utvrđena kasnoantička vila Mogorjelo kod Čapljine, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 184;

7.       Mjesto i ostaci graditeljske cjeline - Manastir Žitomislići, Mostar, Federacija BiH, upisani pod rednim brojem 424;

 1. Historijski spomenik - Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, Republika Srpska, upisan pod rednim brojem 767;
 2. Historijsko područje - Stari grad Stolac, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 578;
 3. Arheološko područje - paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima,  općina Stolac, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 598;
 4. Arheološko područje - helenistički grad Daorson u Ošanićima, općina Stolac, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 603;
 5. Historijski spomenik - Katakombe u Jajcu, Federacija BiH, upisan pod rednim brojem 272;
 6. Graditeljska cjelina - Tvrđava u Jajcu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 274;
 7. Graditeljska cjelina - Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke u Jajcu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 273;
 8. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ćuprijska (Hadži-Alije Hadžisalihovića) džamija u Stocu, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 580;
 9. Područje i ostaci historijske građevine - Podgradska džamija (džamija na Mejdanu, ili džamija u Maloj Čaršiji, ili džamija Hadži Saliha Bure, ili Zulfikar-kapetanova džamija ili  džamija Ali-paše Rizvanbegovića) u Stocu, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 581;
 10. Graditeljska cjelina - Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića) u Stocu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 587;
 11. Historijsko - gradsko područje Počitelj, općina Čapljina, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 185;
 12. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 275;
 13. Historijska građevina - Most u Klepcima, općina Čapljina, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 183;
 14. Graditeljska cjelina - Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, općina Stolac, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem  577;
 15. Historijska cjelina - Crkva sv. Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima, općina Stolac, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 604;
 16. Graditeljska cjelina - Crkva sv. Nikole u Trijebnju, općina Stolac, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 607;
 17.   Historijski spomenik - Crkva sv. Klimenta u Mostaćima, općina Trebinje, Republika Srpska, upisan pod rednim brojem 711;
 18.  Graditeljska cjelina - Đulhanumina kuća u Stocu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 583;
 19.  Graditeljska cjelina - Manastir Ozren sa freskama u Petrovu, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem  259;
 20. Arheološko područje-ostaci graditeljske cjeline crkava sv. Petra i  Pavla u  Čičevu, općina Trebinje, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 672;
 21. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela sa nekropolom stećaka u Veličanima, općina Trebinje, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem 733;
 22. Graditeljska cjelina – Manastir Zavala, općina Ravno, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 489;
 23.  Graditeljska cjelina – srednjovjekovni grad Mičevac u Trebinju, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem 709;
 24. Područje i ostaci historijskog spomenika - Crkva sv. Georgija (Đurđevica) u Gomiljanima, općina Trebinje, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 691;
 25.  Historijski spomenik – Stara ili Hafizadića česma u Jajcu, Federacija BiH, upisan pod rednim brojem 280;
 26. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ive u Podmilačju, općina Jajce, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 276;
 27. Graditeljska cjelina – Stari grad Ključ, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 300;
 28. Arheološko područje  - Ripač kod Bihaća, Federacija BiH, upisano pod rednim br. 61. i 62;
 29. Graditeljska cjelina – Stari grad Soko u Sokolu, općina Gračanica, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 258;
 30. Historijska građevina – Sahat kula u Gračanici, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 257;
 31. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom,   Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 11;
 32. Graditeljska cjelina – Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) sa stalnom muzejskom postavkom u Stocu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 593;
 33. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija i Čaršija u Stocu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 579;
 34. Područje i ostaci graditeljske cjeline - Gazanferija džamija u Banjoj Luci, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 13;
 35. Arheološko područje – Crkvina u Zavali, općina Ravno, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 490;
 36. Arheološko područje Mile - Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva u Arnautovićima, općina Visoko, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 766;
 37. Graditeljska cjelina – Stari grad Tešanj, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 621;
 38. Graditeljska cjelina – Stari grad Bužim, Federacija BiH, upisana pod rednim br. 162. i 164;
 39. Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija u Bužimu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 163;
 40. Graditeljska cjelina – Franjevački samostan sa pokretnom imovinom u Kreševu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 325;
 41. Graditeljska cjelina – Musalla sa grebljem u Kamengradu, općina Sanski Most, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 497;
 42. Graditeljska cjelina – Fethija džamija sa haremom, devet grobnih ploča i natpisima u Bihaću, Federacija BiH, upisana pod rednim br. 48. i 50;
 43. Graditeljska cjelina – Behram-begova (Behram-efendijina) džamija u Banjoj Luci, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem 14;
 44. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Arnaudija džamija u Banjoj Luci, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 12;
 45. Arheološko područje – Vladarski dvor u Kraljevoj Sutjesci,  općina Kakanj, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 291;
 46. Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški,  Federacija BiH, upisana pod rednim brojem  358;
 47. Područje i ostaci graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog sa zgradom škole i grobljem u Klepcima, općina Čapljina, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 182;
 48. Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 375;
 49. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 411;
 50. Grobljanska cjelina – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 405;
 51. Graditeljska cjelina – Župna crkva u Varešu, Federacija BiH, upisana pod rednim br. 753. i 754;
 52. Graditeljska cjelina – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 764;
 53. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt BiH, upisani pod rednim brojem 155;
 54. Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, općina Stolac, Federacija BiH, upisana pod rednim br. 590. i 591;
 55. Graditeljska cjelina – Džamija u Dabrici (džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), općina Berkovići, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem 601;
 56. Historijska građevina – Stari jevrejski hram ( Il  Kal Grandi -Veliki hram, ili Il Kal Vježu - Stari hram ili Stara sinagoga) u Sarajevu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 507;
 57. Historijsko područje – Stari grad Blagaj kod Mostara, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 413;
 58. Historijska građevina – Karađoz-begov hamam u Blagaju kod Mostara, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 419;
 59. Historijska građevina – Karađoz-begov most u Blagaju kod Mostara, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 416;
 60. Prirodno - graditeljska cjelina – Tekija u Blagaju kod Mostara, Federacija BiH, upisana pod rednim br. 415. i 418;
 61.  Arheološko područje - Kasnoantička dvojna bazilika i nekropola sa stećcima u Žitomislićima, općina Mostar-Jug, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem  425;
 62. Arheološko područje - Kasnoantička bazilika u Cimu, Mostar, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 373;
 63. Arheološko područje - Kasnoantička bazilika u Oborcima,  općina Donji Vakuf, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 201;
 64. Graditeljska cjelina - Manastir Vozuća u Vozući, općina Zavidovići, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 770;
 65. Graditeljska cjelina - Koski Mehmed-pašina džamija i medresa u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim br. 402. i 403;
 66. Historijsko područje - Stari grad Prusac, općina Donji Vakuf, Federacija BiH, upisano pod rednim br. 206. i 209;
 67. Historijsko područje - Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko I), općina Ljubinje, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 355;
 68. Historijsko područje - Nekropola sa stećcima Ubosko II, općina Ljubinje, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 356;
 69. Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Hrast u Jajcu, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 283;
 70. Graditeljska cjelina - Franjevački samostan i crkva sv. Ive Krstitelja u Kraljevoj Sutjesci, općina Kakanj, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 290;
 71. Mjesto i ostaci historijske građevine - Saborna crkva (Crkva svete trojice) u Mostaru,  Federacija BiH, upisani pod rednim brojem 387;
 72. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline - Kolakovića kuća u Blagaju kod Mostara, Federacija BiH, upisani pod rednim brojem 414;
 73. Graditeljska cjelina – Džamija i medresa Mehmed-paše Kukavice u Foči/Srbinju, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem 212;
 74. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, općina Nevesinje, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 448;
 75. Historijsko područje – nekropola sa stećcima Kalufi u Krekovima, općina Nevesinje, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 447;
 76. Historijsko područje – Stari grad Visoki, općina Visoko, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 763;
 77. Graditeljska cjelina – Crkva sv. Prokopija u Visokom, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem  761;
 78. Graditeljska cjelina – Crkva brvnara posvećena sv. Nikoli u Romanovcima, općina (Bosanska) Gradiška, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem 99;
 79. Historijsko područje – Hutovski grad (Hadžibegova tvrđava), općina Neum, Federacija BiH, upisano pod rednim brojem 433;
 80. Historijsko područje – Stari grad Koštun (Koštur) u Dabrici, općina Berkovići, Republika Srpska, upisano pod rednim brojem 600;
 81. Historijska građevina – crkva samostana Trapista «Marija Zvijezda» (Uznesenje Blažene Djevice Marije) sa pokretnom imovinom u Banja Luci, Republika Srpska, upisana pod rednim brojem 16;
 82. Historijska građevina Sahat kula u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 409;
 83. Graditeljska cjelina – Karađoz-begova džamija u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim br. 398, 399. i 400;
 84. Graditeljska cjelina – Roznamedži Ibrahim-efendije džamija u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim br. 407. i 408;
 85. Graditeljska cjelina – Nesuh-age Vučijakovića džamija u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 396;
 86. Graditeljska cjelina – Sevri-hadži Hasanova džamija u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 388;
 87. Historijska građevina – katolička crkva sv. Ane u Neumskom Gradcu, općina Neum, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 434;
 88. Graditeljska cjelina – stambeni kompleks Biščevića-Lakšića u Mostaru, Federacija BiH, upisana pod rednim brojem 390.

 

                                                                           II

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH», «Službenim novinama Federacije BiH», «Službenom glasniku Republike Srpske» i «Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH».

 

Predsjedavajući Komisije

Dubravko Lovrenović

Broj: 03-02-120/04-9                                                                              

6. jula 2004. godine

Sarajevo                                                                                                   

 

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: