početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenikaKomisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav 1. i člana 40.a. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika (”Službeni glasnik BiH”, br. 4/03, 33/03, 31/06, 99/06 i 53/11), na sjednici održanoj od 1. do 3. aprila 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

I

U odlukama o proglašenju nacionalnih spomenika koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) donijela zaključno sa 50. sjednicom održanom 11. marta 2011. godine, a koje su navedene u spisku koji je sastavni dio ove odluke, u tački III, u odgovarajućem stavu, odnosno alineji u kojoj se utvrđuje obaveza čišćenja stećaka od lišaja i mahovine, ta mjera zaštite mijenja se i glasi:
- “Nije dopušteno čišćenje stećaka od lišaja i mahovine;
- Izuzetno od prethodne alineje, dopušteno je čišćenje stećaka u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elelemenata stećka, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama utjecaja biljnih organizama na kamen, te treba sadržavati odgovarajuće mjere za njihovo uklanjanje na način koji nije invazivan za kamen, konzervatorske mjere i procjenu utjecaja načina čišćenja na strukturu kamena;
- Nije dopušteno čišćenje stećaka koje za posljedicu ima skidanje patine, osim u slučaju njihovog jačeg zaprljanja nastalog usljed intenzivnog aero-zagađenja (nekropole koje su smještene u blizini industrijskih zona ili nekropole smještene neposredno uz frekventne saobraćajnice). U tom slučaju obavezno je primijeniti neinvazivne metode čišćenja (pranje stećaka vodom i rastvorom blagih deterdženata), uz prethodno utvrđivanje njihovog utjecaja na kamen i ostatke.“

II

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

III

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IV

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.


Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo


Broj: 03.1-02.5-58/14-4
10. aprila 2014. godine
SarajevoObrazloženje

Odredbom člana 40.a. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika («Službeni glasnik BiH», br. 4/03, 33/03 i 31/06) utvrđeno je da Komisija može odlučiti o izmjeni ili dopuni ranije donesene odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom ukoliko naknadno sazna za nove činjenice ili dobije podatke kojima nije raspolagala u momentu donošenja odluke. Izmjene i dopune odluke u navedenim slučajevima donose se na način i prema postupku propisanim za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.
Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03), Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je, zaključno sa 50. sjednicom održanom 11. marta 2011. godine, ukupno 46 odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, u kojima se kao mjera zaštite utvrđuje obavezno čišćenje stećaka od lišaja i mahovine.
Komisija je uočila da se ispravljanje i čišćenje nadgrobnih srednjovjekovnih spomenika – stećaka vrši neselektivno bez kriterija i da se osim uklanjanja bioloških nametnika vrši izbjeljivanje kamena uz upotrebu agresivnih mehaničkih i hemjskih sredstava, a bez izrađenog i odobrenog Elaborata o opravdanosti tog postupka, koji bi trebao uvažiti savremena naučna istraživanja i pozitivna iskustva u zaštiti kamena. Osim toga, upotrebom hemijskih sredstava dovodi se u pitanje integritet podzemnih ostataka, a tzv. niveliranjem i ispravljanjem nadgrobnika dovodi se u pitanje autentičnost i integralnost nekropola. Shodno tome, Komisija je, na svojoj 51. sjednici održanoj 11. marta 2011. godine, donijela zaključak da se u svim odlukama o proglašenju nekropola sa stećcima utvrdi mjera zabrane čišćenje stećaka od lišaja i mahovine, osim izuzetno u navedenom slučaju, uz izradu odgovarajućeg elaborata.
Shodno navedenom, riješeno je kao u dispozitivu ove odluke.


Spisak odluka o proglašenju nacionalnih spomenika BiH koje se mijenjaju

R. br.- Broj odluke - Naziv nacionalnog spomenika
Odredba koja se mijenja
Broj i datum sjednice na kojoj je odluka donesena
Broj «Sl. glasnika BiH» u kojem je odluka objavljena

1. - 06-6-711/03-15 - Arheološko područje – Crkvina u Zavali, općina Ravno, FBiH
tačka III stav 2. alineja 1.
9. sjednica
1-7.7.2003. 89/09

2. - 05.1-2-1046/04-4 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, općina Jablanica, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
12. sjednica
20-26.01.2004. 21/04

3. - 05.1-2-1023/03-1 - Historijsko područje – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Grčka glavica u selu Biskup, općina Konjic, FBiH
tačka III stav 1. alineja 6.
14. sjednica
04-10.05.2004. 47/04

4. - 05.1-2-1070/03-6 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Delijaš kod Trnova, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
22. sjednica
30.8.-5.9.2005. 19/08

5. - 06.2-02-229/05-4 - Graditeljska cjelina – Crkva sv. Arhanđela Mihaila sa nekropolom stećaka u Aranđelovu, općina Trebinje, RS
tačka III stav 3. alineja 5.
23. sjednica
08.-14.11.2005. 18/06

6. - 05.1-02-231/05-4 - Historijsko područje – nekropola sa stećcima Risovac, općina Jablanica, FBiH
tačka III stav 3. alineja 1.
23. sjednica
08.-14.11.2005. 12/06

7. - 05.1-02/245/05-3 - Historijsko područje – nekropola sa stećcima Ponor, općina Jablanica, FBiH
tačka III stav 3. alineja 1.
23. sjednica
08.-14.11.2005. 12/06

8. - 05.1-02-232/05-4 - Historijsko područje – nekropola sa stećcima Donje Bare, općina Posušje, FBiH
tačka III stav 4. alineja 1.
23. sjednica
08.-14.11.2005. 43/08

9. - 05.1-02-228/05-5 - Historijsko područje – nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, općina Kalinovik, RS
tačka III stav 4. alineja 2.
23. sjednica
08.-14.11.2005. 12/06

10. - 05.1-2-282/05-3 - Arheološko područje – Prahistorijsko naselje i srednjovjekovna nekropola sa stećcima Barzonja, Tomislavgrad, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
24. sjednica
19.-23.01.2006. 42/06

11. - 05.2-2-1026/03-4 - Arheološki spomenici u sklopu Parka na Vardi ispod Društvenog doma u Konjicu, FBiH
tačka III stav 3. alineja 1.
25. sjednica
14.-20.03.2006. 42/06

12. - 05.1-2-69/06-4 - Historijsko područje – prahistorijski tumuli i nekropola sa stećcima Baba u Gornjoj Bitunji, Berkovići, RS
tačka III stav 3. alineja 3.
26. sjednica
16.-22.05.2006. 26/08

13. - 05.1-2-70/06-4 - Arheološko područje – ostaci crkve i nekropola sa stećcima Zakuk u Bitunji, Berkovići, RS
tačka III stav 3. alineja 3.
26. sjednica
16.-22.05.2006. 26/08

14. - 05.1-2-78/05-6 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Maculje, općina Novi Travnik, FBiH
tačka III stav 4. alineja 2.
34. sjednica
11.-17.09.2007. 3/08

15. - 02-02-64/08-3 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, općina Konjic, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
38. sjednica
27.05.-02.06.2008. 60/08

16. - 05.1-02-67/08-6 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, općina Ljubuški, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
38. sjednica
27.05.-02.06.2008. 86/08

17. - 02-02-94/08-5 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu ''Mramorje'' u selu Moguš, općina Olovo, FBiH
tačka III stav 2. alineja 2.
38. sjednica
27.05.-02.06.2008. 100/08

18. - 02-02-170/08-12 - Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, općina Olovo, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
40. sjednica
09. -15.09.2008. 55/09

19. - 02-02-68/07-17 - Prirodno i historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Grčko groblje/Svatovsko groblje (Greblje) u selu Donji Močioci, općina Stari Grad – Sarajevo, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
40.
sjednica
09. -15.09.2008. 54/09

20. - 02-02-228/07-9 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, općina Olovo, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
41. sjednica
04. -10.11.2008. 12/09

21. - 02-02-264/08-5 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, općina Konjic, FBiH
tačka III stav 2. alineja 2.
41. sjednica
04. -10.11.2008. 12/09

22. - 02-02-40/09-2 - Historijsko područje – Nekropole sa stećcima i starim nišanima u naselju Budoželje, općina Vareš, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
42. sjednica
20. -26.01.2009. 36/09

23. - 02-02-40/09-3 - Historijsko područje – Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica, općina Konjic, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
42. sjednica
20. -26.01.2009. 36/09

24.- 05.1-02-40/09-5 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, Česmina glava u Odžacima općina Konjic, FBiH tačka III stav 3. alineja 2.
42. sjednica
20. -26.01.2009. 32/09


25. - 05.1-02-40/09-6 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, Gradić u Odžacima, općina Konjic, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
42. sjednica
20. -26.01.2009. 32/09

26. - 02-2-40/09-10 - Spomenička cjelina i historijsko područje – prahistorijska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, općina Kiseljak, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
43. sjednica
10. -16.03.2009. 3/10

27. - 02-2-40/09-12 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, općina Konjic, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
43. sjednica
10. -16.03.2009. 3/10

28. - 02-2-40/09-13 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, općina Čajniče, RS
tačka III stav 3. alineja 4.
43. sjednica
10. -16.03.2009. 36/09

29. - 05.1-2-40/09-24 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bistro, općina Novi Travnik, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
44. sjednica
12. -18.05.2009. 13/10

30. - 05.1-2-40/2009-25 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Opara, općina Novi Travnik, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
44. sjednica
12. -18.05.2009. 89/09

31. - 05.1-2-40/2009-26 - Historijsko područje – Nekropola Kaurlaš u Zagrlju, općina Novi Travnik, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
44. sjednica
12. -18.05.2009. 62/10

32. - 02-2-40/2009-28 - Prirodno i historijsko područje – Nekropole sa stećcima, nišanima na loaklitetu Dolovi i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Crkvina, kod sela Umoljani, općina Trnovo, FBiH
tačka III stav 1. alineja 2.
44. sjednica
12. -18.05.2009. 13/10

33. - 05.1-2-40/09-37 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Donji Jasenjani), Grad Mostar, FBiH
tačka III stav 3. alineja 1.
45. sjednica
7. -11.07.2009. 94/09

34. - 02-2-40/09-43 - Historijsko područje – nekropola sa stećcima Šarampovlje (Vitina) u Kruševu, Grad Mostar, FBiH
tačka III stav 1. alineja 2.
45. sjednica
7. -11.07.2009. 97/09

35. - 09-40/09-47 - Kulturni pejzaž – selo Lukomir (Gornji Lukomir), općina Konjic, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
45. sjednica
7. -11.07.2009. 62/10

36. - 05.1-2-40/09-48 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom Sebešić, općina Novi Travnik, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
46. sjednica
8. -11.09.2009. 94/09

37. - 05.1-2-40/09-49 - Historijsko područje – nekropola sa dva antropomorfna nadgrobnika koji podsjećaju na križ kod sela Orašac, općina Novi Travnik, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
46. sjednica
8. -11.09.2009. 50/10

38. - 05.1-2-40/09-50 - Historijski spomenik – grob sa stećkom u selu Bistro, općina Novi Travnik, FBiH
tačka III stav 3. alineja 2.
46. sjednica
8. -11.09.2009. 1/10

39. - 02-2-40/09-52 - Kulturni pejzaž – Blatačko jezero, sa dijelom kanjona rijeke Rakitnice i nekropolama sa stećcima, nišanima i prahistorijskim grobnim gomilama, naselje Blace, općina Konjic, FBiH
tačka III stav 2. alineja 2.
46. sjednica
8. -11.09.2009. 24/10

40. - 05.2-2.2-40/09-65 - Grupa grobljanskih cjelina – Prahistorijski tumulusi, nekropole sa stećcima i nišanima u selu Sovići, općina Jablanica, FBiH
tačka III stav 3. alineja 6.
47. sjednica
1. – 4.12.2009. 38/10

41. - 07.2-2.2-40/09-69 - Historijsko područje – nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva sv. kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima, općina Ljubinje, RS
tačka III stav 1. alineja 6.
47. sjednica
1. – 4.12.2009. 76/10

42. - 05.1-02.3-71/10-1 - Historijsko područje – Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, općina Konjic, FBiH
tačka III stav 1. alineja 4.
48. sjednica
9. – 12.2.2010. 62/10

43. - 05.1-02.3-71/10-2 - Historijsko područje – Nekropole sa stećcima lokalitet Ograda (Vlah), općina Konjic, FBiH
tačka III
stav 1. alineja 4. 48. sjednica
9. – 12.2.2010. 62/10

44. - 05.2-02.3-71/10-3 - Historijsko područje „Mramorovi“ – nekropola sa stećcima Dubac u Batovu, Čajniče, RS
tačka III stav 3. alineja 2.
48. sjednica
9. – 12.2.2010. 28/10

45. - 05.1-02.3-71/10-40 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Bijača, općina Ljubuški, FBiH
tačka III stav 1. alineja 2.
49. sjednica
26.10.2010. 53/11

46. - 05.2-2.3-77/11-3 - Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima, općina Trnovo, FBiH
tačka III stav 1. alineja 5.
50. sjednica
11.3.2011. 53/11Predsjedavajuća Komisije

Ljiljana Ševo

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: