početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


O privremenoj listi

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), je rezultat rada Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH u ranijem sazivu: Leon Pressouyre, Fahrudin Rizvanbegović, Miroslav Palameta, Azedin Beschaouch i Simo Brdar. Na osnovu odluka Vlade Republike Srpske, u toku rada Komisije nekoliko puta je dolazilo do promjene članova Komisije, pa je umjesto Sime Brdara, imenovana Jelena Božića potom su tu funkciju preuzimali: Nedeljko Rašula, Momir Jungić i Radenko Ilić. Komisija je djelovala u periodu od 1996. do 2000. godine, a tehničke poslove za potrebe Komisije obavljao je UNESCO.

Dokumentacija o radu Komisije u prvom sazivu proslijeđena je današnjoj Komisiji preko Ureda UNESCO-a, a njen sastavni i zaključni dio bila je Privremena lista nacionalnih spomenika BiH. S obzirom da je članom 2. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH ("Službeni list Federacije BiH", br. 2/02 i 27/02) utvrđeno da se nacionalnim spomenikom smatraju svi objekti sa Privremene liste nacionalnih spomenika BiH do donošenja konačne odluke Komisije, Komisija je odlučila da Privremena lista u onom obliku u kojem je usvojena bude objavljena, kako bi bila omogućena primjena zakona.
I pored toga što su sadašnji članovi Komisije uvidjeli brojne greške, koje se odnose na lokaciju spomenika, nazive spomenika, nazive općina i naseljenih mjesta, bilo je nedopustivo mijenjanje bilo kojeg dijela, jer je Privremena lista kao takva usvojena.
Za svako pojedinačno dobro sa Privremene liste Komisija će, u skladu sa odredbama čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, donijeti konačnu odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom, primjenjujući Kriterije za proglašenje nacionalnih spomenika («Službeni glasnik BiH»broj 33/02) i važeće zakonske propise i terminologiju. U postupku koji prethodi donošenju konačnih odluka, Komisija prikuplja i razmatra svu raspoloživu dokumentaciju o spomeniku, uključujući i stavove, prijedloge i sugestije nadležnih organa i institucija sa svih nivoa vlasti, te drugih zainteresiranih subjekata. Konačne odluke Komisije se objavljuju u službenim glasilima u Bosni i Hercegovini. Kada za sva dobra sa Privremene liste budu donesene konačne odluke, Privremena lista nacionalnih spomenika BiH će biti stavljena van snage.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: