početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Crkva Prečistoga Srca Marijina i župni ured, graditeljska cjelina

nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju člana V stav 4 Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1 Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 4. do 6. novembra 2015. godine, donijela je

O D L U K U

I

Graditeljska cjelina – Crkva Prečistoga srca Marijina i župni ured u Bijeljini proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).
Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru označenom kao k.č. 3491, k.o. Bijeljina II (novi premjer), Grad Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Republike Srpske,” br. 9/02, 70/06 i 64/08).

II

Vlada Republike Srpske dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu i prezentaciju nacionalnog spomenika.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

S ciljem trajne zaštite dobra utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na prostor definisan u tački I stav 2 ove odluke:
Objekat crkve
­ dopušteni su samo istraživački radovi, radovi konzervacije, sanacije i restauracije objekta crkve, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);
­ pri konzervatorsko-restauratorskim i sanacionim radovima koristiti izvorne materijale, primjenjivati izvorne metode obrade materijala i veznih elemenata, kao i njihove ugradnje, u najvećoj mogućoj mjeri.

Objekat župnog ureda
- nije dozvoljeno mijenjanje vanjskog izgleda objekta, niti njegovih vertikalnih ili horizontalnih gabarita;
- kako bi se obezbijedila održiva upotreba objekta, dozvoljeni su eventualni radovi adaptacije unutrašnjosti objekta, odnosno opremanje objekta savremenim infrastrukturnim sistemima radi njegovog prilagođavanja savremenim standardima, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite.

Utvrđuje se zaštitni pojas nacionalnog spomenika, koji obuhvata prostor parcela k.č. 3492 i 3493, k.o. Bijeljina II (novi premjer). U zaštitnom pojasu nije dozvoljena izgradnja novih objekata.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i opštinske službe, suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostaviće se Vladi Republike Srpske, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II – V ove odluke, te nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

VIII

Prema članu V stav 4 Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 33/02, “Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/02, “Službene novine Federacije BiH“, broj 59/02 i “Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“, broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 64.

X

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH“.Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Predsjedavajuća Komisije
Ljiljana Ševo

Broj: 06.1-2.3-64/15-19
5. novembra 2015. godine
SarajevoNema slika za traženi objekat.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: