početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od  2. do 4. septembra 2013. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Istorijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice–Marevska kosa u Malom Marevu, opština Foča, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).

            Nacionalni spomenik čini nekropola sa 81 stećkom, 19 nišana i 3 kamena santrača.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 80 i 81 (novi premjer), posjedovni list br. 4 i 7/2, k.o. Kozja Luka, opština Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/02, 70/06 i 64/08).

 

II

 

Vlada Republike Srpske dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

Radi trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se mjere zaštite koje se odnose na prostor definisan u tački I stav 3. ove odluke, i to na k. č. 81 i dio k. č. 80, k.o. Kozja Luka, određen sljedećim koordinatama: Y=6557198, X=4824585; Y=6557182, X=4824594; Y=6557168, X=4824569 i Y=6557180, X=4824562. U tom prostoru primjenjuju se sljedeće mjere zaštite:

¾      dozvoljeni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju, uključujući i one radove koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite nasljeđa na nivou Republike Srpske (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite);

¾      dozvoljeno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite;

¾      radovi na uređenju lokaliteta i radovi na saniranju oštećenja dozvoljeni su isključivo uz prethodno izrađen plan sanacije, restauracije i konzervacije, odobrenje nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;

¾      nije dozvoljeno pomjeranje nadgrobnika sa grobova na bilo koju drugu lokaciju;

¾      nije dozvoljeno čišćenje stećaka i nišana od lišaja i mahovine kao ni uklanjanje patine;

¾      izuzetno od prethodne alineje, dozvoljeno je čišćenje stećaka i nišana u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elemenata stećaka i nišana, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere i procjenu uticaja načina čišćenja na kamen;

¾      područje predstavlja arheološki lokalitet, pa je prilikom obavljanja arheoloških istražnih radova obavezno obezbijediti prisustvo arheologa;

¾      prostor spomenika biće otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne ciljeve;

¾      zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada.

 

Vlada Republike Srpske dužna je posebno da obezbijedi sprovođenje sljedećih mjera zaštite:

¾      izradu geodetskog snimka postojećeg stanja nacionalnog spomenika;

¾      izradu Projekta sanacije, restauracije i konzervacije nacionalnog spomenika, sa izradom preliminarnog snimka postojećeg stanja, kojim će se utvrditi vrsta i stepen ugroženosti lokaliteta te oštećenja na spomenicima;

¾      izradu programa redovnog održavanja spomenika.

 

IV

 

Svi pokretni nalazi, koji u toku arheološkog istraživanja budu nađeni, biće deponovani u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uslove ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentovani na odgovarajući način.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, u periodu do ponovnog otvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a u slučaju da najbliži muzej ne ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uslove, nosioci arheoloških istraživanja dužni su da podnesu pisani zahtjev Komisiji da odredi instituciju u kojoj će arheološki nalazi biti privremeno deponovani.

Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

Arheolog – vođa arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova da podnese izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

Arheolog – vođa arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo deponovanje u odgovarajuće prostore (depoe).

Nakon dostavljanja izvještaja o sprovedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1. ove tačke iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.

Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ukoliko vođa istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje, dokaze o tome prezentovaće Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uslovima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

 

V

 

Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

 

VI

 

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII

 

Ova odluka dostaviće se Vladi Republike Srpske, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i opštinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke, te nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

 

IX

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 05.2-2.3-53/13-24

2. septembra 2013. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući Komisije

Dubravko Lovrenović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

Na osnovu člana 2. Stav 1. Zakona o sprovođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za navedeno dobro podnesen zahtjev.

Ifet Rogo iz Sarajeva podnio je Komisiji, dana 14. 09. 2011. godine, prijedlog/peticiju za proglašenje Marevska kosa (stećci) i Borjanice (nišani), Malo Marevo, Foča, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila sprovođenjui postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

Izjava o značaju dobra

Lokalitet Borjanice - Marevska kosa karakteriše prisustvo grobalja iz različitih istorijskih razdoblja. Kroz ovu svojevrsnu koncentraciju koja traje od srednjeg vijeka sve do XVII stoljeća pokazana je moć srednjovjekovne zajednice na području sela Malo Marevo i gusta naseljenost ovog prostora.

U nekropoli su zastupljeni sanduci od kojih je nekoliko ukrašeno motivima uzdužne linije, krsta i povijene lozice sa trolistima. Nišani na ovom lokalitetu pripadaju najranijim primjerima nišana u Bosni i Hercegovini, te predstavljaju rijedak primjer, koji svjedoči o stilskim osobinama nagrobnika i načinu sahranjivanja muslimana u Bosni.

Ukrasni motivi na nadgrobnicima su luk i strijela, sablja, polujabučica, buzdovan (čomaga ili kijača), sjekira, kružna rozeta i kratki mač. Ukrasi su rađeni tehnikom reljefnog ispupčenja i udubljenja.

 

II - PRETHODNI POSTUPAK

U toku vođenja postupka, izvršen je uvid u:

¾      podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis, arhitektonski snimak i fotografije;

¾      uvid u sadašnje stanje dobra;

¾      kopiju katastarskog plana;

¾      zemljišno-knjižni izvadak; 

¾      istorijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištene dokumentacije u okviru ove odluke.

Prema odredbi člana V stav 2. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 37. Poslovnika o radu Komisije, prije donošenja konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija će pružiti mogućnost vlasniku predloženog nacionalnog spomenika, podnosiocu peticije, institucijama nadležnim za očuvanje nasljeđa, stručnim i naučnim institucijama, stručnjacima i naučnicima, kao i drugim zainteresovanim licima da iznesu svoje stavove. U skladu s tim, Komisija je preduzela sljedeće aktivnosti:

¾      Dopisom broj: 05.2-35.2-8/11-130, od 20. 09. 2011. godine, Komisija je zatražila dostavljanje dokumentacije i stavova u vezi sa proglašenjem Nekropole sa stećcima i nišanima na lokalitetu Borjanice – Marevska kosa u Malom Marevu, Foča od: Opštine Foča (Načelnik), Organ uprave nadležan za poslove urbanizma i katastra, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

¾      Dopisom broj: 05.2-36.1-11/12-83, od 16. 08. 2012. godine, od Organa uprave nadležnog za poslove urbanizma i katastra opštine Foča, Komisija je zatražila dostavljanje kopije katastarskog plana i zemljišnonjiižnog uloška, za parcele čiji su vlasnici Baručija Halima, Baručija Hilmo, Bašić Džemila i Baručija Hamid kao i dostavljanje stava vlasnika u vezi sa proglašenjem dobra nacionalnim spomenikom.

¾      U „Službenom glasniku BiH“, broj 103/12 od 24.01.2013. godine objavljeno je Obavještenje o pokretanju postupka proglašenja predmetnog i drugih dobara nacionalnim spomenicima, sa pozivom vlasnicima i drugim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, tijelima i institucijama da, u roku od 30 dana dostave Komisiji svoja stanovišta u vezi sa proglašenjem dobra nacionalnim spomenikom.

 

Do donošenja odluke, Komisiji je dostavljena sljedeća dokumentacija:

¾      Dopis Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta broj: 07-40-4-4069-1/11, od 28. 09. 2011. godine, kojim je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika obaviještena da dobro nije evidentirano niti upisano u Registar nepokretnih spomenika kulture.

¾      Dopis Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske broj; 07/1.20/624-650-1/2011 od 28. 09. 2011. godine, kojim je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dostavljen podatak da Republički zavod u svojoj dokumentaciji ne raspolaže podacima o evidenciji i statusu prethodne zaštite Nekropole stećaka i nišana na lokalitetu Marevska kosa, opština Foča.

¾      Opština Foča – Odjeljenje za društvene djelatnosti – dana 20. 11. 2012. godine poslalo je na adresu Komisije kopije katastarskog plana broj 3, Razmjer 1:2 500, za k.č. broj 80 (novi premjer) upisan u PL 4 i k.č. 81 (novi premjer) upisan u PL 7/2, k.o. Kozja luka, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

¾      stav vlasnika zemljišne parcele do donošenja Odluke nije dostavljen.

 

Na osnovu uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Naselje Malo Marevo je od Foče, centralnog dijela grada, udaljeno 9, 72 km vazdušne linije u pravcu sjeverozapada. Nalazi se na nadmorskoj visini od 775 m, geografskoj širini 43° 34.349' N i geografskoj dužini 18° 41.922' E(1). Naselje se nalazi na zapadnim padinama brda Hotka (1231), a istovremeno visoko iznad lijeve obale rijeke Koline. Iznad naselja na prevoju nazvanom Marevska kosa nalazi se nekropola sa stećcima i nišanima.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. broj 80 (novi premjer), posjedovni list broj 4 i k.č. 81 (novi premjer), posjedovni list broj 7/2, k.o. Kozja Luka, opština Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Istorijski podaci

Foča se razvila u centru plodnog i bogatog kraja Gornjeg Podrinja, na tromeđi Bosne, Hercegovine i Crne Gore i u neposrednoj blizini šumovite i neprohodne planine Zelengore. Grad je smješten na prosječnoj nadmorskoj visini od 385 m upravo na ušću rijeke Ćehotine u Drinu, na bregovitom terenu, koji se na svima stranama ogleda u tim dvjema rijekama. Mjesto, na kojem leži Foča i gdje Drina upravo izbija iz gorskih kanjona, gravitacioni je centar širokog područja poljoprivredne i stočarske okoline i prirodno stjecište puteva s više strana. Nastanjenost uže okoline Foče može se pratiti još od praistorije(2) i antičkog perioda(3), a samo gradsko naselje od srednjeg vijeka. Foča već u srednjem vijeku, nalazeći se na frekventnom karavanskom putu, koji je povezivao unutrašnjost Balkanskog poluostrva s jadranskom obalom, vodi živ trgovački saobraćaj s Dubrovnikom, a u kasnijim vremenima, u doba osmanske uprave, od 1463. godine postaje i politički centar Hercegovačkog sandžaka i izrasta u jak trgovački i zanatlijski grad, koji se takmičio s najjačim privrednim centrima Balkana(4).

Oblast Drine/Gornje Podrinje, oko gornjeg toka istoimene rijeke spominje se već u Ljetopisu popa Dukljanina(5). Od tog vremena može se pratiti izuzetan značaj ovog prostora u privrednom i političkom pogledu, bilo da se nalazi u sastavu srpske ili bosanske srednjovjekovne države.

Godine 1373. ova oblast pripala je Bosni, kada je Tvrtko I u sporazumu sa knezom Lazarom, savladao i podijelio posjed srpskog velikaša župana Nikole Altomanovića. Gornje Podrinje je kraj bogat šumama povoljnim za razvoj stočarstva i pčelarstva, a iz plodnih kotlina veoma rano se izvozilo žito u Dubrovnik. U isto vrijeme ova oblast je bila važna raskrsnica puteva i kao takva imala je veliki značaj i u međunarodnom saobraćaju. Naime, iz Dubrovnika pa preko ovog područja vodio je put za srednjovjekonu Srbiju i dalje na carigradski drum, poznat iz izvora pod imenom „Via Drine“ ili „Via Choce, Hotče“. Tako je oblast Drine povezivala Dubrovnik sa Srbijom i uopšte sa ostalim krajevima Balkana. Iz Foče put je takođe vodio uzvodno preko Goražda za Srebrenicu, Srbiju i dalje na sjever u Ugrasku. Foča se prvi put u pisanim izvorima spominje 1368. godine(6).

Nakon smrti kralja Tvrtka I (u martu 1391.) oblašću Gornjeg Podrinja, koja se zvala još i »Drinska knežina« ili naprosto, »Drina«, upravljali su gotovo nezavisno humske vojvode iz porodice Hranića-Kosača, za koje se pretpostavlja da potiču baš iz fočanskog kraja, iz sela Kosače. Prvi vojvoda te oblasti bio je Sandalj Hranić. Njegovom smrću (15. III. 1435.) vlast je preuzeo njegov sinovac Stjepan Kosača, koji je od 1437. pa do svoje smrti 1466. godine nezavisno gospodario Gornjim Podrinjem, Humom i dijelom Primorja.

Značenje i važnost Foče bilo je isključivo u trgovini i saobraćaju, koji se tim pravcem odvijao. M. Dinić je, proučavajući dubrovačku srednjovjekovnu karavansku trgovinu, na osnovu dokumenata Dubrovačkog arhiva utvrdio, da se taj grad javlja počevši već od 1368. pa sve do 1436. godine u čitavom nizu ugovora dubrovačkih trgovaca kao krajnje odredište, gdje će ponosnici goniti dubrovačku robu. Foča se javlja i poslije 1436. godine, ali usljed sve jačih prodiranja Turaka u istočnu Bosnu, više kao tranzitna i pretovarna karavanska stanica u prometu olova(7).

 

2. Opis dobra

Na putnoj komunikaciji Ustikolina–Jabuka u naseljenom području Šahbašići, na lijevu stranu se odvaja makadamski put, koji vodi prema selu Malo Marevo, gdje se na lokalitetu Borjanice–Marevska, na prevoju nazvanom Marevska kosa s desne strane puta nalazi nekropola koja obuhvata prostor 180x70m. Lokalitet se nalazi na 898m nv, geografske širine 43° 33.774' N i geografske dužine 18° 42.109' E(8). 

Analiza nadgrobnika na terenu omogućila je prikupljanje osnovnih podataka o spomenicima. Oblik nadgrobnika i zastupljenost ukrasa najčešće zavise od vremena u kome je on nastao. Tako se na osnovu zastupljenih formi stećaka i ukrasa, nadgrobnici mogu datirati u kasni srednji vijek (XIV stoljeće).

Na lokalitetu se nalazi 81 stećak u formi sanduka, osim jednog sljemenjaka (br. 24.). Od ukupog broja stećaka 19 ih je u cjelosti utonulo, vidljivi su njihovi obrisi, zbog čega su samo evidentirani, ali ne i tehnički obrađeni. Prema konfiguraciji terena da se zaključiti da bi njihov broj mogao biti i veći. Stećci su poredani u nizove od sjevera ka jugu, a orijentisani su u pravcu zapad – istok, osim 12 stećka (br. 13, 72–76. i 81.), koji su orijentisani u pravcu sjever – jug i 4 stećka (br. 8, 63, 64 i 66), koji su orijentisani u pravcu jugozapad – sjeveroistok.

Ukrasi su evidentirani na tri stećka; stećak br. 9.–uzdužna linija u vidu reljefnog ispupčenja, stećak br. 19.–motiv krsta, rađen u visokom reljefu i stećak br. 75.–povijena lozica sa trolistovima, rađena tehnikom udubljivanja.

Peticijom je podnesen zahtjev za proglašenje lokaliteta pod nazivom Marevska kosa (stećci) i Borjanice (nišani), Malo Marevo, Foča, prilikom tehničkog snimanja spomenika utvrđeno je da lokalno stanovništvo za prostor, gdje se nalaze stećci i nišani koristi naziv Borjanice–Marevska kosa, zbog čega je naslov Odluke promijenjen u Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Borjanice–Marevska kosa u Malom Marevu, opština Foča.

Stanje stećaka

Stećak br. 1. – 7. – utonuli spomenici, vidljivi obrisi stećaka, prekriveni humusom i travom, poredani u nizu od sjevera ka jugu, orijentisani u pravcu zapad – istok.

Stećak br. 8. – utonuo, prekriveni humusom i suhim listom, orijentisan u pravcu jugozapad – sjeveroistok.

Stećak br. 9. – sanduk sa ukrasom, nagnut na sjevernu bočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 177x84x56 cm.

Dužinom gornje površine stećka pruža se ukras u vidu ispupčene linije, koja naglašava da se radi o dvojnom grobu.

Stećak br. 10. – sanduk bez ukrasa, nagnut na južnu bočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 184x94x34 cm.

Stećak br. 11. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven humusom, a dijelom obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 160x65x4 cm.

Stećak br. 12. – sanduk bez ukrasa, nagnut na sjevernu bočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 168x110x30 cm.

Stećak br. 13. – sanduk bez ukrasa, utonuo i dijelom prekriven humusom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: vidljiva širina 50 x visina 6 cm.

Stećak br. 14. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: dužina 170x60x12 cm.

Stećak br. 15. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 170x55x22 cm.

Stećak br. 16. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 195x67x28 cm.

Stećak br. 17. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 193x75x25 cm.

Stećak br. 18. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 212x84x32 cm.

Stećak br. 19. – sanduk sa ukrasom, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 219x114x25 cm.

Na gornjoj pravougaonoj strani nalazi se motiv krsta, čiji je uspravni krak izdužen. Poprečni i uspravni krak se završavaju u obliku polukruga (polujabučica). Ukras je rađen u visokom reljefu.

Stećak br. 20. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 194x110x18 cm.

Stećak br. 21. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 187x77x45 cm.

Stećak br. 22. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: dužina 160x74x18 cm.

Stećak br. 23. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i prekriven humusom i suhim listom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 170x100x22 cm.

Stećak br. 24. – sljemenjak bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 210x68x52 cm.

Stećak br. 25. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 187x74x22  cm.

Stećak br. 26. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 212x97x57 cm.

Stećak br. 27. – sanduk sa ukrasom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 217x150x45 cm.

Stećak br. 28. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven humusom, a dijelom obrastao lišajevima i mahovinom i, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 173x73x26 cm.

Stećak br. 29. – sanduk bez ukrasa, nagnut na sjevernu bočnu stranu i utonuo, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 155x58x24 cm.

Stećak br. 30. – sanduk bez ukrasa, oštećen u zapadnom dijelu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 198x77x28 cm.

Stećak br. 31. – sanduk bez ukrasa, utonuo, većim dijelom prekriven humusom, ostatak obrastao mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 187x95x20 cm.

Stećak br. 32. – sanduk bez ukrasa, ruiniranog izgleda, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 190x65x30 cm.

Stećak br. 33. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven humusom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 180x112x14 cm.

Stećak br. 34. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven humusom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 145x56x14 cm.

Stećak br. 35. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 203x87x27 cm.

Stećak br. 36. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 187x94x20 cm.

Stećak br. 37. – sanduk sa ukrasom, nagnut na južnu bočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 167x80x37 cm.

Stećak br. 38. – sanduk, nagnut na sjevernu bočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 167x60x17  cm.

Stećak br. 39. – sanduk u cjelosti utonuo, tako da nije bilo moguće izvršiti njegovu tehničku obradu.

Stećak br. 40. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 155x78x28 cm.

Stećak br. 41. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 176x60x34 cm.

Stećak br. 42. – 46. – utonuli spomenici, vidljivi obrisi stećaka, prekriveni humusom i travom, orijentisani u pravcu zapad – istok.

Stećak br. 47. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 170x73x32 cm.

Stećak br. 48. – sanduk bez ukrasa, nagnut na sjevernu bočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 140x62x13 cm.

Stećak br. 49. – sanduk bez ukrasa, prepolovljen, obrastao mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 167x77x25 cm.

Stećak br. 50. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 174x65x12 cm.

Stećak br. 51. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven humusom, a dijelom obrastao mahovinom i lišajevima, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 176x84x20 cm.

Stećak br. 52. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 198x80x24 cm.

Stećak br. 53. – sanduk bez ukrasa, utonuo vidljiv obris stećka, prekriven humusom i suvim listom, orijentisan u pravcu zapad – istok.

Stećak br. 54. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 170x64x20 cm.

Stećak br. 55. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 136x57x17 cm.

Stećak br. 56. – sanduk bez ukrasa, utonuo vidljiv obris stećka, prekriven humusom i suvim listom, orijentisan u pravcu zapad – istok.

Stećak br. 57. – sanduk bez ukrasa, prekriven humusom i suvim listom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 157x64x13 cm.

Stećak br. 58. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 154x55x12 cm.

Stećak br. 59. – sanduk, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 173x57x36 cm.

Stećak br. 60. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 165x68x22 cm.

Stećak br. 61. – sanduk bez ukrasa, utonuo vidljiv obris stećka, prekriven humusom i suvim listom, orijentisan u pravcu zapad – istok.

Stećak br. 62. – sanduk bez ukrasa, utonuo vidljiv obris stećka, prekriven humusom i suvim listom, orijentisan u pravcu zapad – istok.

Stećak br. 63. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu jugozapad – sjeveroistok; dimenzije stećka su: 198x75x48  cm.

Stećak br. 64. – sanduk bez ukrasa, prekriven humusom i suvim listom, orijentisan u pravcu jugozapad – sjeveroistok; dimenzije stećka su: 175x100x17 cm.

Stećak br. 65. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 193x70x18 cm.

Stećak br. 66. – sanduk bez ukrasa, prekriven suvim listom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu jugozapad – sjeveroistok; dimenzije stećka su: 166x97x18 cm.

Stećak br. 67. – sanduk bez ukrasa, utonuo vidljiv obris stećka, prekriven humusom i suvim listom, orijentisan u pravcu sjever – jug.

Stećak br. 68. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven suvim listom, a dijelom obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 180x123x42  cm.

Stećak br. 69. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven suvim listom, a dijelom obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 195x91x18 cm.

Stećak br. 70. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven suvim listom, a dijelom obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 185x53x22 cm.

Stećak br. 71. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven suvim listom, a dijelom obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 178x108x8 cm.

Stećak br. 72. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 158x54x70 cm; dimenzije postolja su: 190x90x8 cm.

Stećak br. 73. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 142x52x41 cm; dimenzije postolja su: 178x82x6 cm.

Stećak br. 74. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, utonuo u visini postolja, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 145x54x37 cm.

Stećak br. 75. – sanduk sa postoljem i ukrasom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 159x84x54 cm; dimenzije postolja su: 212x118x27 cm.

U gornjem dijelu stećka, dužinom bočnih i širinom čeonih strana kao ukrasni motiv pruža se povijena lozica sa trolistovima. Ukras je rađen u vidu udubljenja.

Stećak br. 76. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever – jug; dimenzije stećka su: 127x48x68 cm.

Stećak br. 77. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 177x116x12 cm.

Stećak br. 78. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu južnu stranu i utonuo u zemlju, ostatak obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 152x53x18 cm.

Stećak br. 79. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 148x51x28 cm.

Stećak br. 80. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu zapad – istok; dimenzije stećka su: 156x60x13 cm.

Stećak br. 81. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, nagnut na bočnu istočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentisan u pravcu sjever– jug; dimenzije stećka su: 168x64x55 cm; dimenzije postolja su: 198x92x8 cm.

 

Na udaljenosti do 100 m u pravcu sjeveroistoka, od nekropole sa stećcima, odnosno u sjeveroistočnom dijelu k. č. 81. i jugozapadnom dijelu k. č. 80, k. o. Kozja luka, nalazi se muslimansko groblje, koje presijeca makadamski put. Tehničkom obradom utvrđeno je da se na lokalitetu nalazi 19 nišana i 3 kamena santrača. Nišani su okrečeni, što je uobičajeni način konzervacije, odnosno lokalna mjera održavanja i konzervacije istih.

            U groblju se mogu ustanoviti tri osnovne varijante nišana; nišan u formi stele, muški nišan sa turbanom u gužve, ženski nišan bez i sa kapom. Ukrasni motivi na nišanima su bogati i raznovrsni: luk i strijela, sablja, polujabučica, buzdovan (čomaga ili kijača), sjekira, kružna rozeta i kratki mač, rađeni u visokom reljefu i tehnikom udubljivanja. Nišani na ovom lokalitetu su rijedak primjer, koji svjedoči o stilskim osobinama nagrobnika i načinu sahranjivanja muslimana u Bosni (s obzirom na mali broj očuvanih muslimanskih grobalja iz tog perioda) te se mogu datirati u period druge polovine XV i prve polovine XVI vijeka, kojem pripadaju i najraniji primjeri nišana u Bosni i Hercegovini. Za potvrdu navedene datacije neophodno je izvršiti arheološka iskopavanja.

Stanje nišana

Nišan br. 1.

Oštećen nišan dimenzija 19x9x70 cm na mezaru, koji je omeđen kamenim santračem dimnezija 150x320 cm.

Nišan br. 2.

Muški nišan sa turbanom u gužve, prelomljen, dimenzija 16x16x100 cm sa uklesanom sjekirom.

Nišan br. 3.

Ženski nišan dimenzija 24x9x150 cm sa uklesanom kružnom rozeotom. Na nožnom nišanu je uklesan kratki mač.

Nišan br. 4.

Muški nišan sa turbanom u gužve i uklesanom sjekirom dimenzija 16x16x100cm.

Nišan br. 5.

Muški nišan sa turbanom u gužve i uklesanom sjekirom dimenzija 17x15x110 cm.

Nišan br. 6.

Oštećen nišan sa ženskom kapom, dimenzija 14x10x60 cm, bez natpisa.

Nišan br. 7.

Veliki muški nišan sa turbanom u gužve, dimenzija 27x22x170 cm sa uklesanom sabljom.

Nišan br. 8.

Veliki muški nišan sa turbanom u gužve dimenzija 29x25x209 cm, bez natpisa i posebnih oznaka.

Nišan br. 9.

Nišan u obliku stuba, dimenzija 30x40x90 cm, bez oznaka na sebi.

Nišan br. 10.

Prelomljen muški nišan sa turbanom u gužve, dimenzija 28x30x125 cm na čije sve četiri strane su isklesani: luk i strijela, sablja, polujabučica i buzdovan (čomaga ili kijača).

Nišan br. 11.

Prelomljen i oštećen muški nišan sa turbanom u gužve, polegnut na zemlju, dimenzija 20x6x50 cm.

Nišan br. 12.

Oštećen ženski nišan, bez natpisa, dimenzija 10x10x40 cm.

Nišan br. 13.

Prelomljen nišan dimenzija 14x10x36 cm.

Nišan br. 14.

Oštećen muški nišan, polegnut na zemlju, dimenzija 14x10x40 cm.

Nišan br. 15.

Nišan kružne osnovice, bez natpisa, obima 35 cm i visine 35 cm.

Nišan br. 16.

Oboren ženski nišan, bez natpisa, dimenzija 10x10x40 cm.

Nišan br. 17.

Izvaljen muški nišan sa oštećenim turbanom u gužve, bez natpisa, dimenzija 12x12x90 cm.

Nišan br. 18.

Nišan u obliku stele polegnut na zemlju, bez natpisa, dimenzija 30x10x120 cm.

Nišan br. 19.

Nišan u obliku stele polegnut na zemlju, bez natpisa, dimenzija 30x10x120 cm.

Kameni santrač br. 20.

Kako se mezaristan približava prvim stećcima, vidljivi su samo ostaci kamenih santrača.

Kameni santrač bez nišana dimenzija 140x90 cm.

Kameni santrač br. 21.

Kameni santrač bez nišana dimenzija 280x130 cm.

Kameni santrač br. 22.

Kameni santrač bez nišana kome se može izmjeriti samo dužina santrača od 200 cm. Uvidom na terenu uočeno je prisustvo manjih kamenih formi, ali bez detaljnijih arheoloških istraživanja nije moguće utvrditi da li je riječ o prirodnim formacijama ili se radi o grobnim mjestima, odnosno polomljenim nadgrobnicima.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u spise o zaštiti dobra i utvrđeno je:

U Prostornom planu BiH do 2000. godine na području opštine Foče kao spomenik III kategorije uvrštena su 34 lokaliteta, nekropola sa stećcima (1459 stećaka) bez preciznije identifikacije(9).

U dopisu Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta broj: 07-40-4-4069-1/11, od 28. 09. 2011. godine, Nekropola stećaka i nišana na lokalitetu Marevska kosa, opština Foča, nije evidentirana pod spomenutim nazivom i nije bila upisana u Registar spomenika kulture Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Istraživački i konzervatorsko – restauratorski radovi nisu preduzimani.

 

5. Sadašnje stanje dobra

Uvidom na licu mjesta 13. 09. 2011. godine, 15. 08. 2012. godine, 05. 12. 2012. godine i 08. 07. 2013. godine, ustanovljeno je sljedeće:

-          Područje nekropole sa stećcima i nišanima obraslo je visokim drvećem i stvara prirodni hlad, sa oživljavanjem vegetacije, obrasta travom i papratima.

-          Ukupno je evidentiran 81 stećak, od toga 62 vidljivih i 19 u cjelosti utonulih, prema konfiguraciji terena da se zaključiti da bi njihov broj mogao biti i veći.

-          U mezaristanu Borjanice evidentirano je 19 nišana i 3 kamena santrača.

-          Stećci i nišani su izloženi ubrzanom propadanju usljed nedostatka redovnog održavanja.

-          Pojedini stećci i nišani su dijelom ili u potpunosti utonuli u zemlju, prepolovljeni, na njima se nalaze biljni organizmi (lišajevi i mahovina, u većoj ili manjoj mjeri, koji razaraju strukturu kamena.

-          Utonule spomenike nije bilo moguće tehnički obraditi.

-          Prilikom treće posjete lokalitetu izvršeno je definisanje zone zaštite za predmetni nacionalni spomenik.

 

6. Specifični rizici

-          dezintegracija lokaliteta zbog dugogodišnjeg neodržavanja,

-          nepovoljni uticaji atmosferilija,

-          samonikla vegetacija.

 

III - ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterijume za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03), Komisija donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijumima:

A)         Vremensko određenje

B)         Istorijska vrijednost

C)         Umjetnička i estetska vrijednost

i.          Kvalitet obrade

ii.          Kvalitet materijala

iii.         Proporcije

v.         Vrijednost detalja

D)         Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

i.          Materijalno svjedočanstvo o manje poznatim istorijskim periodima

E)         Simbolička vrijednost

ii.          Sakralna vrijednost

iii.         Tradicionalna vrijednost

v.         Značaj za identitet grupe ljudi

G)         Izvornost

i.          Oblik i dizajn

ii.          Materijal i sadržaj

iii.         Namjena i upotreba

iv.         Tradicija i tehnike

v.         Položaj i smještaj u prostoru

 

Sastavni dio ove odluke su:

-          Imovinsko-vlasnička dokumentacija

¾      Opština Foča – Odjeljenje za društvene djelatnosti – dana 20. 11. 2012. godine poslala je na adresu Komisije kopije katastarskog plana broj 3, Razmjer 1: 2 500, za k.č. broj 80 (novi premjer), upisan u PL 4 i k.č. 81 (novi premjer), upisan u PL 7/2, k.o. Kozja luka, Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

-          Dokumentacija o prethodnoj zaštiti dobra

¾      Dopis Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta broj: 07-40-4-4069-1/11, od 28. 09. 2011. godine, kojim su Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dostavljeni podaci o evidenciji i statusu prethodne zaštite Nekropole stećaka i nišana na lokalitetu Marevska kosa, opština Foča.

¾      Dopis Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa broj: 07/1.20/624-650-1/2011, od 28. 09. 2011. godine, kojim je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dostavljen podatak da Republički zavod u svojoj dokumentaciji ne raspolaže podacima o evidenciji i statusu prethodne zaštite Nekropole stećaka i nišana na lokalitetu Marevska kosa, opština Foča.

-          Fotodokumentacija

¾      Fotografije postojećeg stanja dobra snimljene su 13. 09. 2011. godine, 15. 08. 2012. godine, 05. 12. 2012. godine i 08. 07. 2013. godine, fotografisao: istoričar Zijad Halilović (fotografisano digitalnim fotoaparatom Canon EOS 450D i Nikon Coolpix P 510).

-          Tehnička dokumentacija

¾      Tehnički snimci postojećeg stanja dobra (skica nekropole, snimak spomenika); dana 15. 08. 2012. godine i 08. 07. 2013. godine mjerili i snimali: Zijad Halilović, istoričar, Milka Grujić dipl. ing. arh., Amra Popržanović dipl. ing. arh. i Hazim Numanagić, vanjski saradnik Komisije.

¾      Dana 31. 08. 2012. godine Hazim Numanagić – vanjski saradnik Komisije, dostavio je elaborat – Stari nišani u Borjanicama na Marevskoj kosi, opština Foča.

¾      Definisanu zonu zaštite Ešref Salihagić, geometar i vanjski saradnik Komisije, dostavio je dana 06. 12. 2012. godine.

¾      Dana 22. 07. 2013. godine Hazim Numanagić – vanjski saradnik Komisije, dostavio je elaborat– Stari nišani u Borjanicama na Marevskoj kosi, opština Foča sa dopunjenim podacima prikupljenim na terenu.

 

Korišćena literatura

U toku vođenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom BiH, korišćena je sljedeća literatura:

 

1956.    Bejtić, Alija. Povijest i umjetnost Foče na Drini. Sarajevo: Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Narodne Republike Bosne i Hercegovine, Naše starine III, 1956.

 

1980.    Grupa autora. Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza b – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti. Sarajevo: Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo, 1980.

 

1981.    Kovačević-Kojić, Desanka. Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja. Sarajevo: Naše starine XIV-XV, 1981.

 

2009.    Živković, Tibor. Gesta regum Sclavorum. Beograd: Istorijski institut Beograd – Manastir Ostrog, Tom II, 2009.

 


(1) www.google earth.com (23. avgust 2012.)

(2) Nalazi sa arheološkog lokaliteta kod Barakovca, na obali rijeke Ćehotine i na putu prema Čelebićima upućuju na indicije da je uži fočanski kraj bio naseljen još u doba praistorije. Godine 1889. tu je otkriveno nekoliko praistorijskih gromila, gdje su nađeni predmeti od bronze, za koje Ć. Truhelka navodi da su na osnovu izrade posve analogni nalazima iz istovremenog perioda na Glasincu, što upućuje na zaključak, da je i naselje na Barakovcu postojalo u isto doba i razvijalo se u jednom periodu, pod uticajem iste kulture. Bejtić, Alija, Povijest i umjetnost Foče na Drini, Sarajevo: Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Narodne Republike Bosne i Hercegovine, Naše starine III, 1956, 25, 26.

(3) Iz razdoblja rimske uprave u selima Kunovu, Čestinu i Vrbici kod Čelebića, pronađeni su rimski nadgrobnici. Posebno je zanimljiv fragmenat nadvratnika jednog objekta, kojeg D. Sergejevski identifikuje s antiknim mauzolejem. Fragmenat je s obje bočne, a i s donje strane ukrašen reljefnim figurama, danas se nalazi u antiknom lapidariju Zemaljskog muzeja u Sarajevu, a detaljno ga je opisao D. Sergejevski. Rimskim ostacima naročito je bogata Ustikolina. Godine 1895. u Ustikolini je pronađen bronzani teg s natpisom na gornjem dijelu, opisao ga je K. Patsch i pretpostavio, da bi to mogla biti rimska libra. Godine 1900.  Zemaljski muzej u Sarajevu je od jednog žitelja Ustikoline otkupio vrijednu bronzanu koljenastu fibulu, koja je vješto izrađena i koja takođe potiče iz rimskog doba. U Ustikolini je na desnoj obali Drine, otkriven rimski mozaik, koji upućuje na zaključak, da je tu morala postojati znatnija rimska naseobina. Pretpostavlja se da je rimski Berselum, kojeg W. Tomaschek lokalizuje u Foči, bio baš na prostoru današnje Ustikoline za što ima više indicija. Bejtić, Alija, Ibidem, Sarajevo: Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Narodne Republike Bosne i Hercegovine, Naše starine III, 1956, 26.

(4) Bejtić, Alija, Ibidem, Sarajevo: Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Narodne Republike Bosne i Hercegovine, Naše starine III, 1956, 23–29.

(5) Tibor Živković je u svom radu Gesta regum Sclavorum analizirao obje redakcije LJPD i njihov međusobni odnos, tj. takozvanu “hrvatsku redakciju” (HR), izvorno napisanu na latinskom jeziku, te “latinsku redakciju” (LR). Naratološka analiza obje redakcije utvrdila je da je HR i LR sastavila ista osoba, što nameće zaključak da je HR prvobitna redakcija, a LR konačna verzija LJPD. Takođe je mišljenja da je pisac Ljetopisa bio stranac, koji je, prije nego što se u Dalmaciji nastanio — dosta putovao i čitao i da je pripadao katoličkoj crkvi. Na osnovu analiziranih dokumenata i događaja smatra da je Pop Dukljanin Gesta regum Sclavorum pisao u drugoj polovini XIII vijeka, a ne polovinom XII vijeka kakvo je bilo zastupljeno mišljenje u nauci. Živković, Tibor. Gesta regum Sclavorum, Beograd: Istorijski institut Beograd – Manastir Ostrog, Tom II, 2009.

(6) Kovačević-Kojić, Desanka, Arhivsko-istorijska istraživanja Gornjeg Podrinja, Sarajevo: Naše starine XIV-XV, 1981, 109,110.

(7) Bejtić Alija, Povijest i umjetnost Foče na Drini, Sarajevo: Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti Narodne Republike Bosne i Hercegovine, Naše starine III, 1956, 26–29.

(8) www.google earth.com (23. avgust 2012.)

(9) Grupa autora, Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza b – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti, Sarajevo: Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo, 1980, 51.Plan nekropoleNekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, historijsko područje Nekropola sa stećcimaPoložaj lokaliteta Borjanice sa nišanima
Položaj lokaliteta Borjanice sa nišanimaStećci pokriveni papratiGrupa stećakaGrupa stećaka
Nekropola sa nišanimaGrupa sandukaNišan br. 1Nišan br. 2
Nišan br. 3Nišan br. 3Nišan br. 5Nišan br. 7
Stećak br. 9Stećak br. 9Nišan br. 10Stećak br. 19
Stećci br. 27 i 28Stećci br. 72, 73, 74 i 75Kameni santrač br. 20 


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: