početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 25. do 29. aprila 2013. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čini nekropola sa 360 stećaka i ostaci temelja crkve.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č.  522/2, 524/2, 525/2, 526/2, 539, 540, 541, 542 i 543, posjedovni list broj 247/1, z.k. uložak broj 218, k.o. Bjelosavljevići, općina Sokolac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 9/02, 70/06 i 64/08).

 

II

 

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u tački I stav 3. ove odluke utvrđuje se sljedeće:

I stepen zaštite obuhvata k.č. br. 540 i 541. U tom prostoru utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

- dopušteni su isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju, uključujući i one radove koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

- dopuštena je rekonstrukcija crkve i ponovna uspostava njene funkcije, ali ne na pronađenim temeljima koje treba na odgovarajući način prezentirati, već izvan centralne zone, gdje nema arheoloških nalaza;

- radovi na uređenju lokaliteta i radovi na saniranju oštećenja dopušteni su isključivo uz prethodno izrađen plan sanacije, restauracije i konzervacije, odobrenje nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;

- nije dopušteno pomjeranje nadgrobnika sa grobova na bilo koju drugu lokaciju;

- nije dopušteno čišćenje stećaka od lišaja i mahovine kao ni patine;

- izuzetno od prethodne alineje, dopušteno je čišćenje stećaka i nišana u slučaju da je ono neophodno za istraživanje epigrafskih ili dekorativnih elelemenata stećka i nišana, uz prethodno izrađen elaborat i odobrenje nadležnog ministarstva. Elaborat treba biti zasnovan na biološkim, hemijskim, fizičkim i drugim analizama za koje konzervator utvrdi da su neophodne, te sadržavati odgovarajuće konzervatorske mjere i procjenu utjecaja načina čišćenja na kamen;

- područje predstavlja arheološki lokalitet, pa je prilikom obavljanja arheoloških istražnih radova obavezno osigurati prisustvo arheologa;

- prostor spomenika bit će otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;

            - zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada;

- prije daljnjih arheoloških istraživanja, potrebno je sanirati sva oštećenja na lokalitetu nastala usljed raskopavanja i konzervirati nalaze;

- osigurati sistematsko arheološko istraživanje područja i konzerviranje i odgovarajuću prezentaciju svih arheoloških ostataka in situ;

- izvršiti evidentiranje, konzerviranje i prezentiranje na odgovarajući način svog pokretnog arheološkog materijala;

- dostaviti izvještaj Komisiji nakon završenih cjelovitih arheoloških iskopavanja na osnovu kojih će ova odluka po potrebi biti dopunjena.

II stepen zaštite obuhvata k.č. br. 522/2, 524/2, 525/2, 526/2, 539, 542 i 543. U tom prostoru utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

- dopušteno je obavljanje radova na infrastrukturi, uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite;

- dopuštena je izgradnja sakralnog objekta, ukoliko se dokaže ranije postojanje hrama na spomenutim zemljišnim parcelama;

- izgradnja novog hrama ne smije ni na koji način ugroziti kulturno-historijske vrijednosti na lokalitetu;

- nije dopušteno odlaganje otpada.

Vlada Republike Srpske dužna je posebno da osigura provođenje sljedećih mjera zaštite:

- izradu geodetskog snimka postojećeg stanja nacionalnog spomenika;

- izradu Projekta sanacije, restauracije i konzervacije nacionalnog spomenika, sa izradom preliminarnog snimka postojećeg stanja, kojim će se utvrditi vrsta i stepen ugroženosti lokaliteta te oštećenja na spomenicima;

- izradu programa redovnog održavanja spomenika.

 

IV

 

Svi pokretni nalazi, koji u toku arheološkog istraživanja budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

Izuzetno od stava 1. ove tačke, u periodu do ponovnog otvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a u slučaju da najbliži muzej ne ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete, nosioci arheoloških istraživanja dužni su da podnesu pisani zahtjev Komisiji da odredi instituciju u kojoj će arheološki nalazi biti privremeno pohranjeni.

Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

Nakon dostavljanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1. ove tačke iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stava 8. ove tačke, ukoliko voditelj istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje, dokaze o tome prezentirat će Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uvjetima njegovog iznošenja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

 

V

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kome su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

VI

 

Svako, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

 

IX

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».

 

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

 Predsjedavajući Komisije

 

                                                                                                Dubravko Lovrenović

Broj: 05.2-2.3-53/13-13

26. aprila 2013. godine

Sarajevo

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

Na osnovi člana 2. stav 1. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Senad Kuč, profesor historije i uposlenik J.U. Muzej Sarajeva, depadans Despića kuća u Sarajevu, dostavio je, dana 26. 08. 2010. godine, prijedlog/peticiju za proglašenje Nekropole stećaka na lokalitetu Crkvina u selu Bjelosavljevići, Sokolac, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

Izjava o značaju dobra

Srednjovjekovni nadgrobni spomenici, poznati pod nazivom stećci su impresivan dokaz rastuće ekonomske moći bosanskog feudalnog društva u XIV stoljeću, otvaranja rudnika, pojačane urbanizacije, te želje pojedinaca da svoj status i moć prikažu kroz vanjski izgled nadgrobnog spomenika.

Poseban značaj ovom historijskom području daje blizina postojanja srednjovjekovne crkve, koja je u izvorima nazivana Glasinac ili Crkva, kao i pravoslavnog groblja iz perioda XIX, odnosno XX stoljeća, koje se razvilo na rubu jugozapadne strane srednjevjekovnog groblja sa stećcima. Kroz koncentraciju grobalja od srednjeg vijeka do XX stoljeća odražen je kontinuitet guste nastanjenosti i pokazatelja moći srednjovjekovne zajednice na području Glasinca.

Na lokalitetu Crkvina ukupno je evidentirano 360 stećaka; 2 ploče, 310 sanduka, 28 visokih sanduka, 19 sljemenjaka i 1 visoki sljemenjak. Orijenitacija stećaka je u pravcu jugozapad – sjeveroistok, neznatan broj u suprotnom smjeru. Ukrašeno je 10 primjeraka, na kojima su zastupljeni sljedeći motivi: manji jednakokraki križ, koji se javlja tri puta, linija, široka traka, svastika, polumjesec, križ, štap, mač, ljudska figura i predstava životinje – konja i konjanika sa kopljem.

Na lokalitetu se nekada nalazio i natpis koji u transkripciji glasi; Sѣče (ka)mi Vladimir a pisa Mitrov(i)ć....

 

II - PRETHODNI POSTUPAK

U toku vođenja postupka, izvršen je uvid u:

- podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis, arhitektonski snimak i fotografije;

- uvid u sadašnje stanje dobra;

- kopiju katastarskog plana;

- zemljišno-knjižni izvadak; 

- historijsku, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištene dokumentacije u okviru ove odluke.

 

            Prema odredbi člana V stav 2. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 37. Poslovnika o radu Komisije, prije donošenja konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Komisija će pružiti mogućnost vlasniku predloženog nacionalnog spomenika, podnosiocu peticije, institucijama nadležnim za očuvanje naslijeđa, stručnim i naučnim institucijama, stručnjacima i naučnicima, kao i drugim zainteresiranim licima da iznesu svoje stavove. Dana 26. 08. 2010. godine Komisija je primila Peticiju.

            U skladu s tim, Komisija je dopisom broj: 05.2-35.2-8/11-270, od 16. 12. 2011. godine, zatražila dostavljanje dokumentacije i stavova u vezi sa proglašenjem Nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac od: Općine Sokolac (Načelnik), Organa uprave nadležnog za poslove urbanizma i katastra, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske i Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

            Komisija je dopisom broj: 05.2-35.2-19/12-12, od 07. 03. 2012. godine, od Mitropolije Dabrobosanske, vlasnika parcela na kojima se nalaze stećci, zatražila dostavljanje stava u vezi sa proglašenjem lokaliteta Crkvina u Bjelosavljevićima, nacionalnim spomenikom.

            Komisija je dopisom broj: 05.2-36.1-11/12-88, od 24. 08. 2012. godine, obavijestila Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Sokolac, da je izvršena uplata naknade u iznosu od 60 KM (17 KM – identifikacija parcele; 13 KM – kopija katastarskog plana; 15 KM – zemljišnoknjižni izvadak; 15 KM – korištenje auta) za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina i vršenje usluga za Nekropolu sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac.

            Komisija je dopisom broj: 05.2-36.1-11/12-88, od 24. 08. 2012. godine, Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Sokolac dostavila obavijest o izvršenoj uplati naknade za katastarske i gruntovne podatke u iznosu od 60, 00 KM te zatražila njihovo dostavljanje.

            Komisija je dopisom broj: 05.2-35.2-5/12-154, od 28. 08. 2012. godine, od Zemaljskog muzeja u Sarajevu, J.U. Muzej Sarajeva i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, zatražila dokumentaciju o izvornom stanju dobra, opis, fotografije, popis literature u kojoj je moguće pronaći podatke o dobru, popis pokretnoog naslijeđa pronađenog na spomenutom lokalitetu, a koje je zavedeno u inventarnim knjigama nalaza Zemaljskog muzeja u Sarajevu, J.U. Muzej Sarajeva i Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

            Komisija je dopisom broj: 05.2-35.2-5/12-157, od 31. 08. 2012. godine, od Mitropolije Dabrobosanske, zatražila dostavljanje ili uvid u pisanu dokumentaciju, koja se odnosi na historijat lokaliteta Crkvina u Bjelosavljevićima, Sokolac, zatim dokumentaciju o izvornom stanju dobra, vremenu izgradnje, opis, fotografije, popis literature u kojoj je moguće pronaći podatke o dobru, te dokumentaciju o predviđenoj zaštiti (rehabilitaciji) dobra sa predračunom radova.

            - Dopisom broj: 05.2-35.2-2/13-43, od 08. 03. 2013. godine, Komisija je od Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkvene općine Sokolac, zatražila održavanje sastanka radi potpunog uvida u sve informacije vezane za trenutno stanje lokaliteta, kao i potrebu prikupljnanja novih činjenica o lokalitetu (informacije o origininalnoj lokaciji grobova, grobnih nalaza i stećaka, podaci o ostacima temelja crkve, podaci o istraživačkim radovima vršenim na lokalitetu kao i prezentacija predviđenih planova za rehabilitaciju i zaštitu lokaliteta). Sastanak je bio zakazan za 14. 03. 2013. godine, ali nije održan, jer su učesnici sastanka u telefonskom razgovoru otkazali mogućnost prisustva.

            - Dopisom broj: 05.2-35.8-12/13-40, od 22. 03. 2013. godine, Komisija je od Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike i Ministarstva prosvjete i kulture republike Srpske, zatražila na uvid projektnu dokumentaciju sa ucrtanim zonama zaštite, podatke o lokaciji objekta, utjecaju na nekropolu i arheološke ostatke, kao i informaciju da li je Republički zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske, utvrdio mjere konzervacije i prezentacije za arheološke ostatke na lokalitetu. Ovim dopisom Komisija je dostavila i obavještenje da će se prijedlog Odluke razmatrati na 57. sjednici Komisije, zakazanoj za 25. i 26. 04. 2013. godine.

 

Nakon toga, Komisiji je dostavljena sljedeća dokumentacija:

- Dopis Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta broj: 07-40-4-5143-1/11, od 20. 12. 2011. godine, kojim su Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dostavljeni podaci o evidenciji i statusu prethodne zaštite Nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac.

- Dopis Pravoslavnog mitropolita Eparhije Dabrobosanske Sarajevo, broj: Mbr. I-16/12, od 23. 01. 2012. godine, kojim je Komisiji dostavljena kopija katastarskog plana, prepis lista nepokretnosti i izjašnjenje da sve odluke Komisije u vezi lokaliteta Crkvina u Bjelosavljevićima, donesene bez znanja i saglasnosti Mitropolije, smatrat će se nevažećim i neće ih se pridržavati.

- Dopis Srpske pravoslavne crkvene općine Sokolac broj: 20/2012, od 13. 03. 2012. godine, kojim je Komisija obaviještena, da Srpska pravoslavna crkvena općina Sokolac ne može dati svoje mišljenje i sugestije u vezi sa proglašavanjem lokaliteta Crkvina u Bjelosavljevićima, nacionalnim spomenikom te da se ne može izjasniti jer nije upoznata sa namjerama i konačnim posljedicama unilateralnog postupka Komisije.

- Dopis Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Sokolac, broj: 21.39/952-1-243/12, od 22. 08. 2012. godine, kojim je Komisiji dostavljen Zaključak sa specifikacijom troškova postupka za korištenje podataka premjera i katastra nekretnina i vršenje usluga za Nekropolu sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac.

 - Dopis Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Sokolac, broj: 21.39/952.1-243/12, od 30. 08. 2012. godine, kojim su Komisiji dostavljeni katastarski podaci; kopija katastarskog plana, list nepokretnosti br. 247/1 k.o. Bjelosavljevići i zemljišnoknjižni izvadak br. 218, k.o. Bjelosavljevići.

- Dopis Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske broj: 07/1.10/157-1/13, od 13. 03. 2013. godine, kojim je Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dostavljena obavijest da predstavnici Zavoda nisu u mogućnosti prisustvovati zakazanom sastnaku za 14. 03. 2013. godine, usljed ranije planiranih obaveza. Ovim dopisom dostavljena je saglasnost na Glavni projekat za izgradnju hrama na lokalitetu Crkvina, općina Sokolac, broj: 07/1.20/624-669-1/2010, od 19. 10. 2010. godine, koju je Zavod izdao na zahtjev  Srpske pravoslavne crkvene općine Sokolac.

- Dopis Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske broj: 07/1.20/624-669-1/2010, od 19. 10. 2010. godine, kojim je Zavod izdao Stručno mišljenje te utvrdio dvije zone zaštite na lokalitetu Crkvina, općina Sokolac. Dopis je Komisiji dostavljen 22. 04. 2013. godine putem faksa i protokolisan pod brojem: 05.2-35.8-12/13-59, od 22. 04. 2013. godine.

 

 

            Na osnovi uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

 

Lokacija

Naselje Bjelosavljevići je od Sokoca, centralnog dijela grada, udaljeno 5,20 km zračne linije u pravcu juga. Nalazi se na nadmorskoj visini od 859 m, geografskoj dužini 43° 53.291' N i geografskoj širini 18° 47.999' E.(1) Na 4,25 km od raskrsnice za Sokolac na putu M – 19.3, E 761, odvaja se makadamski put ka Bjelosavljevićima smještenim u podnožju brda Krst (904,7) sa istočne strane.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. broj 540, 541, posjedovni list broj 247/1, upisan u z.k. uložak broj 218, k.o. Bjelosavljevići, općina Sokolac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

 

Historijski podaci

Glasinac (Glasinačka visoravan i Glasinačko polje) nalazi se na području općine Sokolac, na planini Romaniji. Glasinac je u historiji predstavljao raskršće važnih puteva koji su spajali doline rijeka Bosne i Drine. Visoravan se sastoji od livada i pašnjaka, karakterističnih za istočni dio države.(2) 

Na tom prostoru koncentriran je veći broj prahistorijskih gradina i nekropola sa zemljano-kamenim humkama (tumulima), čijim je istraživanjem potvrđen kontinuitet života od srednje bronze (oko 1500. godine p.n.e.) sve do sredine latena, oko 250. godine p.n.e., s najvećim procvatom u starije željezno doba između 850. – i 500. godine p.n.e. U nauci je ova visoko razvijena metalodobna kultura poznata kao „glasinačka kultura“. Njeni nosioci su bili Iliri, najvjerovatnije Autarijati. Iz još nerazjašnjenih okolnosti, ova se kultura, po svemu sudeći i političko-etnička zajednica, sredinom latena gubi, kada u tumulima nestaje karakterističnog „glasinačkog“ materijala. U stručnoj lietarturi taj fenomen nije do kraja razjašnjen. Smatra se da je nakon seobe Autarijata u Dardaniju došlo do vakuma, koji je trajao sve do rimskog vremena. Ukoliko bi se prihvatila teza o Autarijatima kao nosiocima „glasinačke kulture“, značilo bi da su se Desidijati na to područje naselili naknadno i u dužem vremenskom procesu nastanili uglavnom župnije krajeve.(3) 

Na Glasinačkom polju je evidentirano više od 1.200 tumula koncentriranih u grupe. U nauci je utvrđeno da grobne gomile na prostoru Bosne i Hercegovine pripadaju prahistorijskim Ilirima, zbog čega se nazivaju ilirskim tumulima. Tumuli su grupirani oko gradina s ostacima suhozida i na taj način čine nekropole. Najvažnije nekropole na glasinačkom području su: Taline, Laze, Kusače, Čavorine, Potpećine, Čitluk, Maravići, Planje, Brezje, Ilijak, Rusanovići, Gosinja, Osovo, Brankovići, Sjeversko. Najstariji tumuli pripadaju ranobronzanom periodu i budući da su najbrojniji i najbogatiji, tumuli iz halštatskog perioda se smatraju pravom glasinačkom kulturom.(4)

U periodu od 1981. do 1985. godine Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, vršio je sistematski rad na istraživanju gradina na području Glasinca. Radovima je rukovodio Blagoje Govedarica, gdje je rekognosciranjem čitavog područja i geodetskim snimanjem svih karakteristika lokaliteta, evidentirano 54 gradinska naselja. Sondažno istraživanje provedeno je na 14 lokaliteta, gdje je bilo indicija za postojanje kulturnog sloja. Od ukupnog broja sondiranih lokaliteta na 8 je obavljena i sondaža bedema, radi utvrđivanja njihove konstrukcije i odnosa sa kulturnim slojem. Pod rednim brojevima 15. i 16. evidentirane su Velika i Mala gradina iznad Bjelosavljevića.(5)

U dubrovačkim izvorima Glasinac se spominje pod nazivima Glasinac, Glasinacium, ponekad i kao Glassinaca, Vlassinez. Na njegovom području zabilježeno je postojanje crkve u nekoliko različitih pisanih formulacija; do crkve na Glasincu u Bosni (ad ecclessiam in Glasinac in Bossinam), do mjesta zvanog crkva na Glasincu (ad locum dictum ecclesiam de Glasinac), u Glasinac kod jedne crkve (ad Glasinac penes ecclesiam unam) i do crkve zvane Glasinac (ad ecclesiam nominatam Glasinac). Navedeno upućuje na činjenicu da je na Glasincu postojala crkva, koja je u izvorima nazivana Glasinac ili Crkva. Godine 1891. Đorđe Stratimirović je spominjanu crkvu ubicirao na mjestu Crkvina, kod sela Bjelosavljevići. U narodu je sačuvana tradicija o ostacima razrušene crkve od čijeg je kamena podignut obelisk u čast poginulih vojnika austrijske divizije u bici kod Šenkovića 1878. godine. Osim crkve kao krajnja destinacija dubrovačkih karavana, u pisanim izvorima spominje se i voda na Glasincu „ad Glasinac ad aquam“, koja još nije ubicirana na spomenutom području.(6)

U srednjem vijeku rastakanjem stare župe Vrhbosna, na prostoru Romanije formirana je posebna župa Mokro-Glasinac, kojoj je iz stare Olovske župe priključena Glasinačka visoravan. U slivu paljanske Miljacke, formirana je župa Pale. Ove župe bile su sastavni dio zemlje Pavlovića kao i susjedna Prača.(7) 

U ovom periodu Glasinac je poznata karavnska stanica, na kojoj je uspostavljena carina. Značaj Glasinca u karavanskoj trgovini M. Dinić tumači time što su ponosnici, koji su preuzimali robu u Dubrovniku, izbjegavali prijevoz robe u dalje krajeve. U Bosni, granica do koje su dopirali, bilo je područje Borča, Vrhbosne, Visokog i najdalje do Olova. Tako je Glasinac postao privremeni cilj karavana s robom. Tu su otpuštani stari, a unajmljivani novi ponosnici. Dvojni naziv župe Mokro-Glasinac ukazuje na značaj i jednog i drugog područja. Glasinac je bio centar trgovine, odnosno prometa, a Mokro je upravni centar oblasti. Lokalitet Stari grad (k.1211), Grad (k.1392) i Gradić (k.1402), ukazuju na mjesta gdje je mogao biti grad, utvrđenje.(8)

 

2. Opis dobra

Na lokalitetu se nalazi 360 stećaka; 2 ploče, 310 sanduka, 28 visokih sanduka, 19 sljemenjaka i 1 visoki sljemenjak. Orijenitacija stećaka je u pravcu jugozapad – sjeveroistok, neznatan broj u suprotnom smjeru. Od ukupnog broja stećaka, ukrasi su evidentirani na 10 primjeraka, na kojima su zastupljeni sljedeći motivi: manji jednakokraki križ, koji se javlja tri puta, linija, široka traka, svastika, polumjesec, križ, štap, mač, ljudska figura i predstava životinje – konja i konjanika sa kopljem.(9)

Na ovom lokalitetu Ć. Truhelka je evidentirao natpis koji u transkripciji glasi; Sѣče (ka)mi Vladimir a pisa Mitrov(i)ć....?(10)  Natpis nije pronađen na lokalitetu, M. Vego i Š. Bešlagić, smatraju da je natpis uništen, jer ga ni oni nisu uspjeli evidentirati.(11)

Na prostoru lokaliteta, u sjevernom dijelu, vršeni su radovi na uklanjanju zemljišta i kamena, s namjerom da se utvrde ostaci temelja crkve. Uvidom na licu mjesta evidentirani su određeni dijelovi crkve, pretpostavka  je da se radi o ostacima oltarske niše, koja se nalazi na istočnoj strani. Na osnovu evidentiranih dijelova nije moguće utvrditi tip crkve, skicu ili plan, njenu prostornu organizaciju ili nešto slično, bez prethodno izvršenih arheoloških iskopavanja.

 

Stanje stećaka

 

Stećak br. 1. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 130x70x58 cm,

Stećak br. 2. – sanduk, bez ukrasa, grubo obrađen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 170x60x47 cm,

Stećak br. 3. – sanduk bez ukrasa, grubo obrađen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 123x41x40 cm,

Stećak br. 4. – sanduk bez ukrasa, grubo obrađen, poprečno prepolovljen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 170x84x33 cm,

Stećak br. 5. – sanduk, bez ukrasa, prevrnut na bočnu sjevernu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 123x41x70 cm,

Stećak br. 6. – sanduk, bez ukrasa, oštećen sa bočne sjeverne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 186x84x33 cm,

Stećak br. 7. – sanduk, bez ukrasa, dijelom utonuo sa čeone jugozapadne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 227x137x32 cm,

Stećak br. 8. – sanduk, bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 80x85x21 cm,

Stećak br. 9. – sanduk, bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 123x65x22 cm,

Stećak br. 10. – sanduk, bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 176x64x12 cm,

Stećak br. 11. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven humusom, a dijelom obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: dužina 163 cm,

Stećak br. 12. – sanduk, bez ukrasa, dio stećka sa istočne strane odlomljen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 187x87x37 cm,

Stećak br. 13. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 177x66x44 cm,

Stećak br. 14. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dio stećka sa sjeverozapadne bočne strane odlomljen, obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 160x117x30 cm,

Stećak br. 15. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 210x146x28 cm,

Stećak br. 16. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dio koji je vidljiv obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 183 cm,

Stećak br. 17. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dio koji je vidljiv obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 170 cm,

Stećak br. 18. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dio koji je vidljiv obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 140 cm,

Stećak br. 19. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dio koji je vidljiv obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 120 cm,

Stećak br. 20. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 194 x širina 52 cm,

Stećak br. 21. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 177x75x23 cm,

Stećak br. 22. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: dužina 137x47x40 cm,

Stećak br. 23. – sanduk bez ukrasa, sa istočne strane dio odlomljen i oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 167x96x84 cm,

Stećak br. 24. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x84x48 cm,

Stećak br. 25. – sanduk bez ukrasa, sa istočne čeone strane odlomljen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 130x64x50 cm,

 

 

 

Stećak br. 26. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x70x15 cm,

Stećak br. 27. – sanduk bez ukrasa, obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 173x67x40 cm,

Stećak br. 28. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven humusom, a dijelom obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 170x32x34 cm,

Stećak br. 29. – sanduk bez ukrasa, nagnut na sjeverozapadnu bočnu stranu, izvedenim radovima na lokalitetu vidljivo je da je stećak bio u cijelosti pod zemljom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 141x58x30 cm,

Stećak br. 30. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven nasutom zemljom, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: vidljiva visina 44 cm,

Stećak br. 31. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 197x94x73 cm,

Stećak br. 32. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x81x50 cm,

Stećak br. 33. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 186x70x50 cm,

Stećak br. 34. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 150x83x41 cm,

Stećak br. 35. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x53x34 cm,

Stećak br. 36. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 174x80x38 cm,

Stećak br. 37. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 194x90x39 cm,

Stećak br. 38. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 176x76x41 cm,

Stećak br. 39. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 160x79x21 cm,

Stećak br. 40. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 220x76x28 cm,

Stećak br. 41. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 170x72x20 cm,

Stećak br. 42. – sanduk, prekriven granama smreke, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 155x80x26 cm,

Stećak br. 43. – sanduk bez ukrasa, utonuo i prekriven granama smreke, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 90x visina 37 cm,

Stećak br. 44. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 175x84x20 cm,

Stećak br. 45. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 152x60x28 cm,

Stećak br. 46. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 170x65x18 cm,

Stećak br. 47. – sanduk bez ukrasa, vidljivo raspuknuće dužinom stećka, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x56x40 cm,

Stećak br. 48. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi obrisi, obrastao mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 49. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi obrisi, obrastao mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 50. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven nasutom zemljom, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 90x visina 35 cm,

Stećak br. 51. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 183x62x18 cm,

Stećak br. 52. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 214x99x93 cm,

Stećak br. 53. – sanduk, razbijen u više fragmenata, vidljivo je da se grobno mjesto nalazi između stećaka br. 52. i 54, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije jednog fragmenta stećka su: 100x70x40 cm,

Stećak br. 54. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 124x60x54 cm,

Stećak br. 55. – sanduk bez ukrasa, gornja površina stećka zasuta zemljom, stećak je otkriven prilikom radova na otkrivanju temelja crkve, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok

-       dimenzije stećka su: 175x73x30 cm,

Stećak br. 56. – sanduk bez ukrasa, oštećen sa sjeveroistočne čeone strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 204x100x30 cm,

Stećak br. 57. – sanduk bez ukrasa, oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 192x77x45 cm,

Stećak br. 58. – sanduk bez ukrasa, nagnut na sjeverozapadnu bočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 183x85x30 cm,

Stećak br. 59. – sljemenjak bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 208x80x28 cm,

Stećak br. 60. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven prekriven humusom i travom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: širina 90 cm,

Stećak br. 61. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven prekriven humusom i travom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: širina 70 cm,

Stećak br. 62. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 244x88x30 cm,

Stećak br. 63. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 166x70x20 cm,

Stećak br. 64. – visoki sanduk sa ukrasom, sa sjeverozapadne bočne strane zasut zemljom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 196x90x66 cm,

Na gornjoj površini stećka, u sjeverozapadnom dijelu, nalazi se motiv manjeg jednakokrakog križa. Ukras je rađen u visokom reljefu.

Stećak br. 65. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 215x92x67 cm,

Stećak br. 66. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 173x114x28  cm,

Stećak br. 67. – sanduk bez ukrasa, oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 96x80x28 cm,

Stećak br. 68. – visoki sanduk sa ukrasom, nagnut na čeonu sjeveroistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x100x80 cm,

Na gornjoj površini stećka nalazi se motiv velikog mača. Ukras je rađen u visokom reljefu.

Stećak br. 69. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 184x67x25 cm,

Stećak br. 70. – sanduk bez ukrasa, oštećen sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 202x83x65 cm,

Stećak br. 71. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: vidljiv dužina 112x118x25 cm,

Stećak br. 72. – sanduk sa ukrasom, utonuo sa bočne i čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: vidljiva dužina 160x75x25 cm,

Na gornjoj površini stećka nalazi se ukras križa i štapa. Ukrasi su rađeni u visokom reljefu.

Stećak br. 73. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x84x45 cm,

Stećak br. 74. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 213x107x90 cm,

Stećak br. 75. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 205x105x50 cm,

Stećak br. 76. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugozapadnu stranu, oštećen sa sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 180x82x70 cm,

Stećak br. 77. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 168x71x37 cm,

Stećak br. 78. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 192x95x45 cm,

Stećak br. 79. – sanduk sa ukrasom, usljed vremenskih prilika ruinirana je gornja površina tako da je teško primjetan ukras, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 168x64x55 cm,

Na gornjoj površini stećka nalazi se motiv manjeg jednakokrakog križa. Ukras je rađen u visokom reljefu.

Stećak br. 80. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 184x86x50 cm,

Stećak br. 81. – sanduk bez ukrasa, oštećen sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 210x130x85 cm,

Stećak br. 82. – sanduk bez ukrasa, prevrnut na gornju površinu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 175x56x60 cm,

Stećak br. 83. – sanduk bez ukrasa, utonuo sa jugoistočne bočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 160x78x35 cm,

Stećak br. 84. – sanduk bez ukrasa, dužinom stećka primjetna su oštećenja gornje površine na kojoj se vjerovatno nalazio ukras, moguće je da se radilo o maču, sa bočne sjeverozapadne strane izrasta mlado stablo smreke, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 194x91x56 cm,

Stećak br. 85. – sanduk bez ukrasa, na sredini stećka nalazi se oštećenje u vidu udubljenja iz kojeg izrasta mlado stablo smreke, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 187x95x55 cm,

Stećak br. 86. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 160x57x10 cm,

Stećak br. 87. – sanduk, bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 187x92x52 cm,

Stećak br. 88. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 195x72x37 cm,

Stećak br. 89. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 210x140x30 cm,

Stećak br. 90. – sanduk bez ukrasa, ispod njega se nalazi veća količina krupnije drobljenog kamena, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 161x85x45 cm,

Stećak br. 91. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 210x140x68 cm,

Stećak br. 92. – sanduk bez ukrasa, nagnut i utonuo na bočnu jugoistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 148x80x50 cm,

Stećak br. 93. – visoki sanduk bez ukrasa, dio stećka sa sjeveroistočne čeone strane oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 195x70x62 cm,

Stećak br. 94. – visoki sanduk sa ukrasom, oštećen sa bočnih strana, obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 193x84x60 cm,

Na gornjoj površini stećka nalazi se motiv manjeg jednakokrakog križa. Motiv je oštećen, nedostaje jedan krak križa. Ukras je rađen u visokom reljefu.

Stećak br. 95. – visoki sanduk bez ukrasa, nagnut i utonuo na bočnu jugoistočnu stranu, oštećen sa sjeverozapadne bočne strane, obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 206x94x65 cm,

Stećak br. 96. – sanduk bez ukrasa, oštećena gornja površina stećka preko sredine u poprečnom pravcu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x84x58 cm,

Stećak br. 97. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x102x30 cm,

Stećak br. 98. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 180x75x30 cm,

Stećak br. 99. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 100. – sljemenjak bez ukrasa, oštećen sa obje čeone strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 160x92x93 cm,

Stećak br. 101. – sljemenjak bez ukrasa, oštećen sa čeone jugoistočne strane kao i hrbat i krovne plohe, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 220x70x70 cm,

Stećak br. 102. – sanduk bez ukrasa, predstavlja jednu polovinu oštećenog stećka, dok drugu nije bilo moguće evidentirati, pripada podtipu stećka sa prikraćenom piramidom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjever – jug,

-       dimenzije stećka su: 115x102x55 cm,

Stećak br. 103. – sanduk bez ukrasa, u cijelosti utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 104. – sanduk sa ukrasom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 130x64x50 cm,

Na bočnoj jugoistočnoj strani nalazi se ukras, radi se o predstavi životinje konja i konjanika sa kopljem. Ukras je rađen u visokom reljefu.

Stećak br. 105. – sanduk bez ukrasa, prepolovljen na dva dijela, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije jedne polovine stećka su: 117x90x110 cm,

-       dimenzije druge polovine stećka su: 73x90x110 cm,

Stećak br. 106. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 107. – sanduk bez ukrasa, prilikom izvođenja radova na otkrivanju temelja crkve na lokalitetu, postao dijelom vidljiv, prekriven humusom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

Stećak br. 108. – sanduk bez ukrasa, prilikom izvođenja radova na otkrivanju temelja crkve na lokalitetu postao dijelom vidljiv, prekriven humusom, nije moguće odrediti njegovi orijentaciju,

Stećak br. 109. – visoki sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 211x94x72 cm,

Stećak br. 110. – sanduk bez ukrasa, prilikom izvođenja radova na otkrivanju temelja crkve na lokalitetu postao dijelom vidljiv, prekriven humusom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

Stećak br. 111. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 110x61x20 cm,

Stećak br. 112. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 150x92x15 cm,

Stećak br. 113. – fragment sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom,

Stećak br. 114. – fragment sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom,

Stećak br. 115. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 160x90x40 cm,

Stećak br. 116. – sanduk bez ukrasa, većim dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 117. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 180 x širina 70 cm,

Stećak br. 118. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 240 x širina 94 cm,

Stećak br. 119. – sanduk bez ukrasa, većim dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 120. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 67x visina 29 cm,

Stećak br. 121. – visoki sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, na njegovoj gornjoj površini nalazi se sanduk koji je otkriven prilikom radova na otkrivanju temelja crkve na lokalitetu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 260x105x93 cm,

Stećak br. 122. – sanduk sa ukrasom, nalazi se na gornjoj površini stećka br. 121, prevrnut ja na svoju gornju površinu, tako da nije moguće u cijelosti sagledati ukras koji se nalazi na njemu, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 178x80x40 cm,

Prema vidljivim konturama ukrasa, na gornjoj površini stećka nalazi se ljudska figura, koja nije vidljiva u cijelosti, zbog čega se ne može tačno opisati spomenuti motiv. Ukras je rađen u visokom reljefu.

Stećak br. 123. – sanduk bez ukrasa, otkriven prilikom radova na otkrivanju temelja crkve na lokalitetu, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x63x40 cm,

Stećak br. 124. – sanduk bez ukrasa, većim dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 125. – sanduk bez ukrasa, većim dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 73 cm,

Stećak br. 126. – sanduk bez ukrasa, većim dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 127. – sanduk bez ukrasa, većim dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 128. – ploča bez ukrasa, otkrivena prilikom izvođenja radova na otkrivanju temelja crkve na lokalitetu, oštećena sa bočne sjeverozapadne strane, vidljiva napuklina, ispod ploče vide se ostaci kostiju, orijentirana u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 204x124x20 cm,

Stećak br. 129. – visoki sanduk bez ukrasa, zasut zemljom sa jugoistočne bočne strane, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije fragmenta su: 204x71x50 cm,

Stećak br. 130. – sanduk bez ukrasa, utonuo, runirana gornja površina, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 185x64x55 cm,

Stećak br. 131. – visoki sanduk bez ukrasa, u cijelostu utonuo u zemlju, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 172 cm,

Stećak br. 132. – ploča kvadratnog oblika, otkrivena prilikom radova na otkrivanju temelja crkve na lokalitetu,

-       dimenzije ploče su: 108x100x13 cm,

Stećak br. 133. – sanduk bez ukrasa, većim dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 134. – sanduk bez ukrasa, većim dijelom utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 135. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije fragmenta stećka su: 172x73x37 cm,

Stećak br. 136. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 205x87x73 cm,

Stećak br. 137. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 165x70x40 cm,

Stećak br. 138. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, oštećen sa istočne čeone strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 150x72x30 cm,

Stećak br. 139. – sanduk bez ukrasa, oštećen sa bočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 147x70x35 cm,

Stećak br. 140. – sanduk bez ukrasa oštećen sa bočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: 170x88x30 cm,

Stećak br. 141. – sanduk bez ukrasa, utonuo, sa istočne čeone strane raste stablo smreke, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: dužina 116x širina 67 cm,

Stećak br. 142. – sanduk bez ukrasa, zasut zemljom sa bočne sjeverozapadne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 172x78x47 cm,

Stećak br. 143. – sanduk bez ukrasa, utonuo, prekriven humusom, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

Stećak br. 144. – sanduk sa ukrasom, otkriven prilikom izvođenja radova na otkrivanju temelja crkve na lokalitetu, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 175x61x36 cm,

Na čeonoj jugozapadnoj strani nalazi se motiv svastike, a na gornjoj površini motiv polumjeseca. Ukrasi su rađeni tehnikom udubljivanja.

Stećak br. 145. – sanduk bez ukrasa, utonuo, prekriven humusom, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok

Stećak br. 146. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 170x81x40 cm,

Stećak br. 147. – sanduk bez ukrasa, utonuo i prekriven smrekom, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 60xvisina 33 cm,

Stećak br. 148. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 192x92x62 cm,

Stećak br. 149. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 188x87x80 cm,

Stećak br. 150. – visoki sanduk bez ukrasa, oštećen sa čeone jugozapadne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: vidljiv dužina 195x73x54 cm,

Stećak br. 151. – visoki sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 193x84x70 cm,

Stećak br. 152. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 60 cm,

Stećak br. 153. – visoki sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 188x70x67 cm,

Stećak br. 154. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 198x70x36 cm,

Stećak br. 155. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 181x74x25 cm,

Stećak br. 156. – visoki sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i nagnut na bočnu jugoistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 197x85x75 cm,

Stećak br. 157. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 185x91x33 cm,

Stećak br. 158. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 197x95x32 cm,

Stećak br. 159. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 86 cm,

Stećak br. 160. – sanduk bez ukrasa, zasut zemljom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 161 cm,

Stećak br. 161. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 203x širina 107 cm,

Stećak br. 162. – sanduk bez ukrasa, u cijelosti utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 163. – sanduk bez ukrasa, sa sjeverozapadne bočne strane zasut zemljom i utonuo, vidljiva oštećenja sa jugoistočne bočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 204x širina 64 cm,

Stećak br. 164. – sanduk bez ukrasa, oštećena gornja površina stećka u jugozapadnom dijelu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 180x68x30 cm,

Stećak br. 165. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i nagnut na bočnu jugoistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 184x73x34 cm,

Stećak br. 166. – visoki sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 189x75x52 cm,

Stećak br. 167. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 195x širina 82 cm,

Stećak br. 168. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x91x22 cm,

Stećak br. 169. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 170. – sanduk bez ukrasa, zasut zemljom sa sjeverozapadne bočne strane, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 195x79x30 cm,

Stećak br. 171. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljiv dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 196 cm,

Stećak br. 172. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 202x širina 82 cm,

Stećak br. 173. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 174x61x25 cm,

Stećak br. 174. – sanduk bez ukrasa, nagnut i utonuo na sjeverozapadnu bočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 180x65x24 cm,

Stećak br. 175. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 176. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 186x75x25 cm,

Stećak br. 177. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 178. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 195x67x20 cm,

Stećak br. 179. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x84x30 cm,

Stećak br. 180. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 93 cm,

Stećak br. 181. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 197 cm,

Stećak br. 182. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, sa bočne jugoistočne strane dio odlomljen i oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 178x60x40 cm,

Stećak br. 183. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 212x72x58 cm,

Stećak br. 184. – sanduk bez ukrasa, zasut zemljom sa sjeverozapadne bočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x77x20 cm,

Stećak br. 185. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 203x90x22 cm,

Stećak br. 186. – sanduk bez ukrasa, obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 184x109x35 cm,

Stećak br. 187. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven humusom, a dijelom obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 230x142x10 cm,

Stećak br. 188. – sanduk bez ukrasa, dijelom prekriven humusom, a dijelom obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 193x104x9 cm,

Stećak br. 189. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 195x99x30 cm,

Stećak br. 190. – sanduk bez ukrasa, oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x60x30 cm,

Stećak br. 191. – sanduk bez ukrasa, u cijelosti utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 192. – sanduk bez ukrasa, sa čeone jugozapadne strane zasut zemljom, sa čeone sjeveroistočne strane dio stećka je odlomljen, obrastao je niskim rastinjem, lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 139x63x50 cm,

Stećak br. 193. – sanduk bez ukrasa, u cijelosti utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 194. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 218x80x14 cm,

Stećak br. 195. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 165x91x40 cm,

Stećak br. 196. – sanduk bez ukrasa, gornja površina oštećena, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 160x85x20 cm,

Stećak br. 197. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 173x73x15 cm,

Stećak br. 198. – sanduk bez ukrasa, u cijelosti utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 199. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu zapad – istok,

-       dimenzije stećka su: dužina 197 cm,

Stećak br. 200. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, dijelom utonuo, pripada podtipu stećka čije se čeone strane završavaju na svod, bočna jugoistočna strana predstvalja krovnu plohu, koja se direktno povezuje sa postoljem, a sjeverozapadna bočna strana, također, predstavlja krovnu plohu, ali ima bočnu uspravnu stranu u visini od 10 cm, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 185x80x30 cm,

-       dimenzije postolja su: 195x90x60 cm,

Stećak br. 201. – sanduk bez ukrasa, utonuo, pripada podtipu stećka čija se čeona jugozapadna strana završava na svod, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x120x10 cm,

Stećak br. 202. – sanduk bez ukrasa, u cijelosti utonuo, vidljivi obrisi, prekriven humusom i travom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 203. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 195x140x15 cm,

Stećak br. 204. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x120x20 cm,

Stećak br. 205. – sanduk bez ukrasa, u cijelosti utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 206. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 226x127x80 cm,

Stećak br. 207. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 185x104x50 cm,

Stećak br. 208. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi obrisi, obrastao mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 209. – sanduk bez ukrasa, obrastao smrekom, lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 170x60x20 cm,

Stećak br. 210. – sanduk bez ukrasa, oštećena gornja površina cijelom dužinom stećka sa jugoistočne bočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 194x70x60 cm,

Stećak br. 211. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lijaševima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 212. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 175x70x15 cm,

Stećak br. 213. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 124x60x14 cm,

Stećak br. 214. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok

-       dimenzije stećka su: 160x93x36 cm,

Stećak br. 215. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 166x78x40 cm,

Stećak br. 216. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio oštećen i obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 217. – visoki sanduk bez ukrasa, oštećen na bočnim stranama, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 156x86x70 cm,

Stećak br. 218. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 70x visina 40 cm,

Stećak br. 219. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven prekriven humusom i travom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 220. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven prekriven humusom i travom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 221. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 140x87x20 cm,

Stećak br. 222. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 223. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 207x100x58 cm,

Stećak br. 224. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 180x66x32 cm,

Stećak br. 225. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 197x95x40 cm,

Stećak br. 226. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 227. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 246x117x39 cm,

Stećak br. 228. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 189x67x20 cm,

Stećak br. 229. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 230. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 231. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 232. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 152x66x29 cm,

Stećak br. 233. –sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 174x74x18 cm,

Stećak br. 234. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 170x69x16 cm,

-       dimenzije postolja su: 190x80x21 cm,

Stećak br. 235. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 183 cm,

Stećak br. 236. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 65 cm,

Stećak br. 237. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 150 cm,

Stećak br. 238. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 169x širina 80 cm,

Stećak br. 239. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 200x širina 30 cm,

Stećak br. 240. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 173x77x8 cm,

Stećak br. 241. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 182x visina 40 cm,

Stećak br. 242. – sanduk bez ukrasa, utonuo sa jugoistočne bočne i sjeveroistočne čeone strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 52 x visina 32 cm,

Stećak br. 243. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 77 cm,

Stećak br. 244. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, pripada podtipu stećka čije se čeona jugozapadna strana završava na svod, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 198x90x5 cm,

Stećak br. 245. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 246. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 247. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 248. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 249. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 250. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 195x94x18 cm,

Stećak br. 251. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 195 cm,

Stećak br. 252. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 38 cm,

Stećak br. 253. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio je obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 198x74x8 cm,

Stećak br. 254. – sanduk bez ukrasa, obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 150x74x6 cm,

Stećak br. 255. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 172x75x25 cm,

Stećak br. 256. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 180x69x7 cm,

Stećak br. 257. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i prekriven smrekom, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 83 cm,

Stećak br. 258. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu i utonuo, vidljivi dio obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 151 cm,

Stećak br. 259. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu i utonuo, vidljivi dio obrastao je lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 178 cm,

Stećak br. 260. – sanduk bez ukrasa, utonuo sa čeone jugozapadne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: vidljiva dužina 150x142x15 cm,

Stećak br. 261. – sanduk bez ukrasa, nagnut i utonuo na bočnu jugoistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 162xvidljiva širina 40x18 cm,

Stećak br. 262. – sanduk bez ukrasa, nagnut i utonuo na bočnu jugoistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 168xvidljiva širina 10 cm,

Stećak br. 263. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 215x86x30 cm,

Stećak br. 264. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 255x147x20 cm,

Stećak br. 265. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 266. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 235x75x35 cm,

Stećak br. 267. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 136 cm,

Stećak br. 268. – sanduk bez ukrasa, obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 217x120x57 cm,

Stećak br. 269. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: širina 120 cm,

Stećak br. 270. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 195x116x10 cm,

Stećak br. 271. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 124x577x11 cm,

Stećak br. 272. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao mahovinom i lišajevima, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 273. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 215x138x26 cm,

Stećak br. 274. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 160x vidljiva širina 40x 5 cm,

Stećak br. 275. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 172x77x14 cm,

Stećak br. 276. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 181x85x32 cm,

Stećak br. 277. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 278. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 125 cm,

Stećak br. 279. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 198x90x28 cm,

Stećak br. 280. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo sa čeone jugozapadne strane,sa sjeveroistočne čeone strane prekriven smrekom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 196x135x33 cm,

Stećak br. 281. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: širina 92 cm,

Stećak br. 282. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 283. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 181x89x12 cm,

Stećak br. 284. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 191x73x29 cm,

Stećak br. 285. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, dijelom utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 184x67x16 cm,

-       dimenzije postolja su: 205x82x10 cm,

Stećak br. 286. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 207x65x43 cm,

Stećak br. 287. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 207x75x12 cm,

Stećak br. 288. – sanduk sa ukrasom, oštećen i dijelom prekriven humusom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije fragmenta su: 150x94x20 cm,

Na gornjoj površini stećka, njegovom dužinom, pruža se linija, rađena tehnikom udubljivanja. Za spomenuti ukras na stećcima, u literaturi se vezuje postojanje dvojnog groba, iako to nije obavezno.

Stećak br. 289. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 189x80x20 cm,

-       dimenzije postolja su: 216x108x23 cm,

Stećak br. 290. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su:180x67x18 cm,

-       dimenzije postolja su: 204x92x24 cm,

Stećak br. 291. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 217x107x23 cm,

-       dimenzije postolja su: 248x132x20 cm,

Stećak br. 292. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, oštećeno postolje sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su:159x105x20 cm,

-       dimenzije postolja su: 180x125x28 cm,

Stećak br. 293. – sanduk bez ukrasa, oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su:136x110x26 cm,

Stećak br. 294. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, sa sjeverozapadne bočne strane zasut zemljom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su:183x72x6 cm,

-       dimenzije postolja su: 191x92x18 cm,

Stećak br. 295. – sanduk bez ukrasa, sa sjeverozapadne bočne strane zasut zemljom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 170xvidljiva širina 30 x17 cm,

Stećak br. 296. – sanduk bez ukrasa, a sjeverozapadne bočne strane zasut zemljom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 177x60x43 cm,

Stećak br. 297. – sanduk bez ukrasa, oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 227x129x51 cm,

Stećak br. 298. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i nagnut na jugoistočnu bočnu stranu, oštećen sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 145x79x49 cm,

Stećak br. 299. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 209x137x64 cm,

Stećak br. 300. – sanduk bez ukrasa, ispod njega nalazi se izdrobljen kamen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 167x68x40 cm,

Stećak br. 301. – visoki sanduk bez ukrasa, utonuo, gornja površina je oštećena, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 220x118x64 cm,

Stećak br. 302. – sanduk bez ukrasa, oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: 219x104x53 cm,

Stećak br. 303. – sanduk bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 170 x vidljiva širina 83 cm,

Stećak br. 304. –sanduk bez ukrasa, utonuo sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: vidljiva dužina 185x121x42 cm,

Stećak br. 305. – sanduk bez ukrasa, utonuo, prekriven humusom, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu sjeverozapad – jugoistok

-       dimenzije stećka su: vidljiva dužina 172x70x15 cm,

Stećak br. 306. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 182 cm,

Stećak br. 307. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 308. – sanduk bez ukrasa, obrastao trnjem, lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 210x87x31 cm,

Stećak br. 309. – visoki sanduk bez ukrasa, obrastao trnjem lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 191x87x21 cm,

Stećak br. 310. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 311. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven humusom, obrastao trnjem, lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 152x62x9 cm,

Stećak br. 312. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 160x širina 82 cm,

Stećak br. 313. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 314. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 196x79x15 cm,

Stećak br. 315. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 220x102x17 cm,

Stećak br. 316. – sanduk bez ukrasa, nagnut na sjeverozapadnu bočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 194 cm,

Stećak br. 317. – sanduk bez ukrasa, nagnut na sjeverozapadnu bočnu stranu i utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: vidljiva dužina 186 x visina 25 cm,

Stećak br. 318. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 202x92x51 cm,

Stećak br. 319. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, nagnut na sjeverozapadnu bočnu stranu i naslonjen na stećak br. 318, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 191x72x52 cm,

-       dimenzije postolja su: 209x96x24 cm,

Stećak br. 320. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 321. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 322. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 323. – sanduk bez ukrasa, nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 183x82x48 cm,

Stećak br. 324. – visoki sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 193x72x20 cm,

Stećak br. 325. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 197x123x38 cm,

Stećak br. 326. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 247x89x48 cm,

Stećak br. 327. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 175x50x37 cm,

Stećak br. 328. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 329. – sanduk bez ukrasa, oštećen, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 70xširina 37 cm,

Stećak br. 330. – sanduk bez ukrasa, u stvari radi se o jednoj polovini stećka, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 92x58x30 cm,

Stećak br. 331. – sanduk bez ukrasa, oštećen sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 202x87x46 cm,

Stećak br. 332. – sljemenjak sa ukrasom, naslonjen na stećak br. 333, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 192x82x68 cm,

Stećak je rađen tako da se dužinom hrbata pruža široka traka rađena u visokom reljefu.

Stećak br. 333. – sanduk bez ukrasa, obrastao trnjem, lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 170x91x50 cm,

Stećak br. 334. – sanduk bez ukrasa, dijelom utonuo i nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x61x25 cm,

Stećak br. 335. – sanduk bez ukrasa, na gornjoj površini stećka izrasta smreka, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije fragmenta su: 182x91x49 cm,

Stećak br. 336. – sanduk bez ukrasa, na gornjoj površini nalaze se oštećenja nastala vjerovatno namjernim uništavanjem ukrasa, moguće je da se na stećku nalazio motiv mača, obrastao smrekom, lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 193x104x48 cm,

Stećak br. 337. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, utonuo i poprečno prepolovljen, obrastao trnjem, lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su:187x83x41 cm,

-       dimenzije postolja su: 224x107x16 cm,

Stećak br. 338. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 210x102x49 cm,

Stećak br. 339. – sanduk bez ukrasa, utonuo sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su:197x120x20 cm,

Stećak br. 340. – sanduk bez ukrasa, oštećen sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su:225x97x40 cm,

Stećak br. 341. – sanduk bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 342. – sljemenjak bez ukrasa, prevrnut na sjeverozapadnu bočnu stranu zasut zemljom, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: dužina 206x visina 102 cm,

-       dimenzije postolja su: dužina 234x visina 30 cm,

Stećak br. 343. – sljemenjak bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 191x68x68 cm,

-       dimenzije postolja su: 219x88x18 cm,

Stećak br. 344. – sljemenjak bez ukrasa, prevrnut na hrbat i krovnu plohu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 233x vidljiva širina 30x 46

-       dimenzije postolja su: 255xvidljiva širina 56x35 cm,

Stećak br. 345. – sljemenjak bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 186x66x5 cm,

Stećak br. 346. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 184x170x44 cm,

Stećak br. 347. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, nagnut na sjeverozapadnu bočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 21x99x60 cm,

-       dimenzije postolja su: 243x131x20 cm,

Stećak br. 348. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 238x118x47 cm,

Stećak br. 349. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, oboren sa postolja, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 169x104x69cm,

-       dimenzije postolja su: 238x99x55 cm,

Stećak br. 350. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, oboren sa postolja i prevrnut na bočnu jugoistočnu stranu, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 210x48x105 cm,

-       dimenzije postolja su: 259x161x107 cm,

Stećak br. 351. – sljemenjak bez ukrasa, utonuo do visine krovnih ploha, prekriven krupnim kamenom, tako da je vidljiv samo sa čeone jugozapadne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

Stećak br. 352. – sljemenjak bez ukrasa, utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 160x62x38 cm,

Stećak br. 353. – visoki sljemenjak bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 206x108x150 cm,

Stećak br. 354. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, zasut zemljom sa čeone sjeveroistočne strane, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 185x78x39 cm,

-       dimenzije postolja su: 211x104x5 cm,

Stećak br. 355. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, nagnut na bočnu sjeverozapadnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 228x87x73 cm,

-       dimenzije postolja su: 268x107x20 cm,

Stećak br. 356. – sljemenjak sa postoljem, bez ukrasa, nagnut na bočnu jugoistočnu stranu i utonuo, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 225x71x77 cm,

-       dimenzije postolja su: 245x97x28 cm,

Stećak br. 357. – sanduk bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 190x104x37 cm,

Stećak br. 358. – sanduk bez ukrasa, utonuo, dijelom prekriven humusom, obrastao trnjem, lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 200x75x9 cm,

Stećak br. 359. – sljemenjak bez ukrasa, utonuo, vidljivi dio obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 224x77x61 cm,

-       dimenzije postolja su: 252x105x26 cm,

Stećak br. 360. – sanduk sa postoljem, bez ukrasa, obrastao lišajevima i mahovinom, orijentiran u pravcu jugozapad – sjeveroistok,

-       dimenzije stećka su: 205x72x42 cm,

-       dimenzije postolja su: 250x117x28 cm.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u spise o zaštiti dobra i utvrđeno je:

U Prostornom planu BiH do 2000. godine na području općine Sokolac kao spomenik III kategorije uvršteno je 35 lokaliteta nekropola sa stećcima (1966 stećaka) bez preciznije identifikacije. (12)

U dopisu Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture broj: 07-40-4-5143-1/11, od 20. 12. 2011. godine, navedeno dobro je evidentirano pod nazivom:

-       Nekropola stećaka Crkvina, Bjelosavljevići, Sokolac.

Srednjovjekovna nekropola stećaka. Uz pravoslavno groblje sačuvano preko 340 stećaka. Kasni srednji vijek.

Navedeno dobro nije bilo upisano u Registar spomenika kulture Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Istraživačke radove–evidentiranje stećaka obavio je Šefik Bešlagić i objavio 1971. godine. Natpis je obradio Ć. Truhelka i objavio 1895, kao i M. Vego te objavio 1970. godine.

Konzervatorsko – restauratorski radovi nisu preduzimani.

 

5. Sadašnje stanje dobra

Uvidom na licu mjesta, 13 avgusta 2012. godine, ustanovljeno je sljedeće:

-       Područje nekropole sa oživljavanjem vegetacije, obrasta travom i niskim rastinjem u određenim dijelovima;

-       Ukupno je evidentirano 360 stećaka, jedan dio je utonuo, prema konfiguraciji terena da se zaključiti da bi njihov broj mogao biti i veći;

-       Područje lokaliteta je uništeno u dijelu, gdje se nalaze ostaci arheološkim ostacima crkve. Radovi na ovom lokalitetu vršeni su u jesen 2009. godine. Spomenutim radovima dio stećaka je prekriven zemljom, drugi pak dio stećaka, tek je otkriven. Izvor naveden u fusnoti navodi da su radovi vršeni s namjerom da se pripremi teren za gradnju crkve na temeljima srednjovjekovne;(13)

-       Stećci su izloženi ubrzanom propadanju usljed nedostatka redovnog održavanja;

-       Pojedini stećci su dijelom ili u potpunosti utonuli u zemlju, na njima se nalaze biljni organizmi (lišajevi i mahovina), u većoj ili manjoj mjeri, koji razaraju strukturu kamena;

-       Utonule stećke nije bilo moguće tehnički obraditi.

 

6. Specifični rizici

-       dezintegracija lokaliteta zbog dugogodišnjeg neodržavanja,

-       nepovoljni uticaji atmosferilija,

-       samonikla vegetacija.

 

III - ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za  proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03), Komisija donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

A. Vremensko određenje

B. Historijska vrijednost

C. Umjetnička i estetska vrijednost

i. Kvalitet obrade,

ii. Kvalitet materijala,

iii. Proporcije,

v. Vrijednost detalja.

D. Čitljivost (dokumentarna, naučna, obrazovna vrijednost)

i. Materijalno svjedočanstvo o manje poznatim historijskim periodima,

E. Simbolička vrijednost

ii. Sakralna vrijednost,

iii. Tradicionalna vrijednost,

v. Značaj za identitet grupe ljudi.

G. Izvornost

i. Oblik i dizajn

ii. Materijal i sadržaj

iii. Namjena i upotreba,

iv. Tradicija i tehnike,

v. Položaj i smještaj u prostoru.

 

Sastavni dio ove odluke su:

-       Imovinsko-vlasnička dokumentacija

·                     Dopis Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne pooslove Banja Luka, područna jedinica Sokolac broj: 21.39/952.1-243/12, od 30. 08. 2012. godine, kojim su Komisiji dostavljeni katastarski podaci; kopija katastarskog plana, list nepokretnosti br. 247/1, k.o. Bjelosavljevići i zemljišnoknjižni izvadak br. 218, k.o. Bjelosavljevići.

-       Dokumentacija o prethodnoj zaštiti dobra

·                     Dopis Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta broj: 07-40-4-5143-1/11, od 20. 12. 2011. godine, kojim su Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika dostavljeni podaci o evidenciji i statusu prethodne zaštite Nekropole sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac.

-       Fotodokumentacija:

·                     fotografije postojećeg stanja dobra snimljene su 13. 08. 2012. godine; fotografirao: histroičar Zijad Halilović (fotografirano digitalnim fotoaparatom Canon EOS 450D);

-       Tehnička dokumentacija:

·                     Tehnički snimci postojećeg stanja dobra (skica nekropole, snimak spomenika); dana 15. 08. 2012. godine mjerili i snimali: Zijad Halilović, saradnik za arheologiju i Milka Grujić, vanjski saradnik.

 

Korištena literatura

U toku vođenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom BiH,  korištena je sljedeća literatura:

1895.                Truhelka, Ćiro. Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne. Sarajevo: GZM 1895.

1970.                Vego, Marko. Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine. Sarajevo; Izdanje Zemaljskog muzeja, 1970.

1971.                Bešlagić, Šefik. Stećci, kataloško-topografski pregled. Sarajevo: Veselin Masleša, 1971.

1980.                Grupa autora, Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza b – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti, Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo. Sarajevo 1980.

1985.                Govedarica, Blagoje. O istraživanju glasinačkih gradina. Materijali SADJ XX, Beograd, 1985, p. 15–27.

1988.                Arheološki leksikon, Tom I. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 76 – 81.

1988.                Bojanovski, Ivo. “Rimski autonomni grad u Rogatici”, u: Bosna i Hercegovina u antičko doba. Sarajevo: Djela Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH LXVI (6), 1988, str. 169 – 170.

2003.                Miletić, Nada. “Neke karakteristike stećaka zemlje Pavlovića”, u: Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2003.

2003.                Tošić, Đuro. “Glasinac u zemlji Pavlovića”, u: Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2003, str. 83, 84.

2005.                Mušeta-Aščerić, Vesna. Sarajevo i njegova okolina u XV stoljeću, između zapada i istoka, Sarajeo; Sarajevo Publishing, 2005, str. 19–21, + Karta – Župe sarajevskog područja u prvoj polovini XV stoljeća.

2003.                Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2003.

 

www.google earth.com (03. septembar 2012.)

www.google earth.com (30. avgust 2012.)

http://slavicnet.com/sokolac/sokolac_crkvine_forum.html (27. 09. 2012.)

 

 

(1)   www.google earth.com (30. avgust 2012.)

(2)   Arheološki leksikon, Tom I, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 76.

(3)   Bojanovski, Ivo, “Rimski autonomni grad u Rogatici”, u: Bosna i Hercegovina u antičko doba. Sarajevo:

Djela Centra za balkanološka ispitivanja ANUBIH LXVI (6), 1988, str. 169 – 170.

(4)   Arheološki leksikon, Tom I, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1988, str. 76 – 81.

(5)   Govedarica, Blagoje. O istraživanju glasinačkih gradina, Materijali SADJ XX, Beograd, 1985, p. 15–27.

(6)   Tošić, Đuro. “Glasinac u zemlji Pavlovića”, u: Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2003, str. 83, 84.

(7)   O feudalnoj porodici Pavlovića vidi iscrpno u zborniku radova: Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2003.

(8)   Mušeta-Aščerić, Vesna. Sarajevo i njegova okolina u XV stoljeću, između zapada i istoka, Sarajevo; Sarajevo Publishing, 2005, str. 19–21, + Karta – Župe sarajevskog područja u prvoj polovini XV stoljeća.

(9)   O stećcima u zemlji Pavlovića vidi: Nada Miletić, “Neke karakteristike stećaka zemlje Pavlovića”, u: Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2003, str. 455–479.

(10)   Truhelka, Ćiro. Natpisi iz sjeverne i istočne Bosne. Sarajevo: GZM 1895, str. 356.

(11)   Vego, Marko. Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine. Sarajevo; Izdanje Zemaljskog muzeja, 1970, str. 38, 39; Bešlagić, Šefik. Stećci, kataloško-topografski pregled. Sarajevo: Veselin Masleša, 1971, str. 244.

(12)   Grupa autora, Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza b – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti, Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo, Sarajevo 1980, str. 51.

(13)   http://slavicnet.com/sokolac/sokolac_crkvine_forum.html preuzeto 27. 09. 2012. godinePlan nekropoleZone zaštiteHistorijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u BjelosavljevićimaOstaci crkve
Nekropola sa stećcimaNekropola sa stećcimaIstočni dio nekropoleLokalitet Crkvina
Grupa stećaka na lokalitetu CrkvinaGrupa stećaka na lokalitetu CrkvinaTemelji crkveObrađen kameni materijal vjerovatno korišten u gradnji crkve
Stećak br. 64Stećak br. 68Stećak br. 72Stećak br. 79
Stećak br. 102Stećak br. 104Stećak br. 144Stećci 349 br. i 350
Stećak br. 360   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: