početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Ostrovica - Ostrovački grad, povijesno područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 69/12.

 


Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi članka V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 4. do 6. lipnja 2012. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

I

 

Povijesno područje Ostrovica – Ostrovački grad, općina Bihać, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čini prapovijesna gradina, srednjovjekovni grad i grad iz perioda osmanske vlasti.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 50 i 118, posjedovni list broj 71/02, k.o. Ostrovica, općina Bihać, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljenoga prema Aneksu 8. Općeg okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

 

II

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administracijske i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnoga spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacijske ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

U cilju trajne zaštite nacionalnoga spomenika, na prostoru definiranom u točki I stavak 3. ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-          dopušteni su istraživački i konzervacijsko-restauracijski radovi, radovi na tekućem održavanju i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnoga ministarstva nadležnoga za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

-          prostor spomenika bit će otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukacijske i kulturne svrhe;

-          nije dopušteno obavljanje radova na infrastrukturi, osim uz odobrenje nadležnoga ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite;

-          nije dopuštena izgradnja objekata koji u tijeku izgradnje ili u tijeku eksploatacije mogu ugroziti nacionalni spomenik i njegovu okolicu;

-          izvršiti uklanjanje zidanog objekta sa uređajima antenskog sustava koji svojim izgledom i namjenom narušava prostor nacionalnog spomenika;

-          nije dopušteno odlaganje otpada;

-          zona je potencijalno arheološko nalazište, pa je prilikom obavljanja istražnih radova obvezno osigurati prisustvo arheologa.

 

Utvrđuju se žurne mjere zaštite nacionalnoga spomenika:

-          izvršiti osiguranje svih dijelova građevine koji se mogu obrušiti;

-          izvršiti izradu fizičkih barijera sa vidljivim upozorenjem o opasnosti koje će onemogućiti pristup mjestima opasnim za posjetitelje.

                                               

IV

 

Svi pokretni nalazi, koji u tijeku arheološkoga istraživanja na nacionalnom spomeniku budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u tijeku arheoloških istraživanja nužno je stručno obraditi.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvješće Povjerenstvu i instituciji koja je obavila istraživanja.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvješće, a najduže za razdoblje od tri godine.

Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, nužna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

Nakon dostavljanja izvješća o provedenom istraživanju, Povjerenstvo će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Povjerenstvo utvrđuje.

 

V

 

Iznošenje pokretnih nalaza iz točke IV stavak 1. ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslijeđe) iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ove točke, dopušteno je privremeno iznošenje pokretnoga naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervacijske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu može izvršiti kvalitetnije, brže i jeftinije.

Odobrenje u smislu prethodnoga stavka daje Povjerenstvo, ukoliko nedvojbeno bude utvrđeno da to ni na koji način neće ugroziti pokretno naslijeđe.

Povjerenstvo u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretnoga naslijeđa iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduženja pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome izvještava Vladu Federacije, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

 

VI

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kome su oprečni sa odredbama ove odluke.

 

VII

 

Svatko, a posebice nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VIII

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u točkama II – VII ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

IX

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (www.kons.gov.ba).

 

X

 

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02, Službeni glasnik Republike Srpske», broj 79/02, «Službene novine Federacije BiH», broj 59/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta», broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 59.

 

XI

 

Prema članku V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

XII

 

Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objave u «Službenom glasniku BiH».

 

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 05.1-2.3-73/12-15

4. lipnja 2012. godine

Sarajevo

 

Predsjedateljica Povjerenstva

Amra Hadžimuhamedović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

Na osnovi članka 2. stavak 1. Zakona o provođenju odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom sukladno člancima V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika donijelo je odluku o stavljanju povijesne cjeline Ostrovac - Ostrovački grad, prapovijesna gradina, srednjovjekovni i osmanski grad na na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH, pod rednim brojem 59.

Sukladno odredbama Zakona, a na osnovi članka V stavak 4. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

          

Izjava o značaju dobra

Grad Ostrovica sadrži najmanje tri prepoznatljiva povijesna sloja. U srednjem vijeku bio je najutvrđeniji grad u gornjem toku rijeke Une. Srednjovjekovni sloj grada izgrađen je na prapovijesnoj gradini, od koje su mjestimično sačuvani ostaci zaštitnog bedema, na istoimenom brdu, na lijevoj obali Une, iznad Kulen Vakufa, a njegov građevni razvoj je nastavljen i u doba osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini. Izgrađen je u 15. stoljeću, nalazio se u župi Lapac, a pripadao je Karlovićima. Osmanska vojska ga je zauzela u prosincu 1523. godine i sve do 1878. godine u njemu držala posadu. Ostrovicom je zapovijedao dizdar, a između 1699. i 1791. godine u njemu je bio kapetan.

Grad je imao oblik nepravilnog pravokutnika sa četiri kule i dvije tabije spojene 10 m visokim bedemom. Glavni ulaz bio je s južne, a sporedni sa sjeverne strane.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

Tijekom vođenja postupka izvršen je uvid u:

-          podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis, arhitektonski snimak i fotografije;

-          uvid u sadašnje stanje dobra;

-          kopiju katastarskog plana;

-          zemljišno-knjižni izvadak; 

-          povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentacijsku građu o dobru, koja je data u popisu korištene dokumentacije u okviru ove odluke.

 

Prema odredbi članka V stavak 2. Aneksa 8. Općeg okvirnoga sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 37. Poslovnika o radu Povjerenstva, prije donošenja konačne odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom, Povjerenstvo je dužno pružiti mogućnost vlasniku predloženoga nacionalnog spomenika, podnositelju peticije, institucijama nadležnim za očuvanje naslijeđa, stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima i znanstvenicima, kao i drugim zainteresiranim osobama da iznesu svoje stavove. Sukladno tome, Povjerenstvo je:

-          dopisom broj: 05.1-35.2-5/12-54 od 05.04.2012. godine zatražilo dostavljanje dokumentacije i stavova u vezi sa proglašenjem - Ostrovačkog grada, prapovijesne gradine, srednjovjekovnog i osmanskog grada, nacionalnim spomenikom BiH, od: Općine Bihać, Službe za imovinsko-pravne odnose i katastar, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornoga uređenja;

-          dopisom broj: 05.1-35.2-5/12-85 od 15.05.2012. godine, zatražilo dostavljanje postojeće dokumentacije od Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać.

 

Nakon toga, Povjerenstvu je dostavljena sljedeća dokumentacija:

-          dopisom broj: 07-40-4-2313-1/12, od 06.04.2012. godine Federalno ministarstvo kulture i sporta obavijestilo je Povjerenstvo da, prema evidenciji Zavoda za zaštitu spomenika, dobro nije bilo evidentirano i zaštićeno od strane Zavoda za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa;

-          dopisom broj: 03/2-23-1-SL/12, od 12.04.2012. godine Općina Bihać, Služba uređenja i građenja, poslala je Povjerenstvu postojeću dokumentaciju (izvod iz posjedovnog lista, kopiju katastarskog plana, izvod iz Odluke o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za FBiH, izvod iz Odluke o prostornom uređenju područja općine Bihać, rješenje ministarstva Prostornog uređenja, broj: UPI/03-23-2-101/10, od 22.06.2010. godine;

-          Općina Bihać, dopisom broj: 03/2-23-1-SL/12, od 12.04.2012. godine, obavijestila je Povjerenstvo da se slaže s prijedlogom za proglašenje predmetnog dobra nacionalnim spomenikom BiH (pozitivan stav u vezi sa proglašenjem).

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Srednjovjekovni grad Ostrovica izgrađen je na istaknutom, istoimenom brdu, na lijevoj obali Une, iznad Kulen Vakufa, nešto nizvodno od ušća Unca. S desne strane, nasuprot Ostovice, nalaze se ostaci osmanskog grada Havale.

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. 50 i k.č. 118, posjedovni list 71/02, k.o. Ostrovica, općina Bihać, Federacija Bosne i Hercegovine k.o. Ostrovica(1), općina Bihać, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Povijesni podaci 

Srednjovjekovna utvrda Ostrovica igrađena je u 15. stoljeću(2). Nalazila se u župi Lapac, a pripadala je Karlovićima. U prosincu 1523. godine grad je potpao pod osmansku upravu i sve do 1878. godine osmanska vlast je u njemu držala posadu. Gradom je zapovijedao dizdar, a između 1699. i 1791. godine u njemu je bio kapetan. Grad je opsjedan 1560., 1698., 1737., 1789. i 1834. godine. Više puta je popravljan (1766., 1777. i 1791.), a 1838. godine bio je u dobrom stanju. Napušten je 1878. godine. O značaju i veličini grada, govori podatak da je tijekom 16. stoljeća, u njemu bila smještena posada od 60 konjanika i 150 pješaka. Grad je u 18. stoljeću proširen i ojačan i od tada na njemu nisu vršene dodatne gradnje i preinake(3).

Kapetanija Stara Ostrovica nalazila se s obje strane gornjeg toka rijeke Une, od izvora do oko 15 km ispod današnjeg Kulen Vakufa. Ista je dobila ime po srednjovjekovnom gradu Stara Ostrovica, smještenom iznad lijeve obale Une i Kulen Vakufa. U sastav ove kapetanije ulazili su još i gradovi: Orašac, Havala, Džisri – kebir, palanka Čovka i Donji Lapac(4). 

Stara Ostrovica je poslije Karlovačkog mira, znatno proširena i utvrđena, a uz kulu u Orašcu podignut je mali grad, dok su gradovi Havala i Džisri-kebir (Veliki most), danas Kulen Vakuf, iz temelja sagrađeni. Svivštovskim mirom otpao je jedan dio teritorije ove kapetanije s Lapcem.

Kapetanija se prvi put spominje 1699. godine, a kapetani su pripadali obitelji Kulinović, zvani Haračlije. Kulinovići su morali doći u Staru Ostovicu prije 1699. godine, a nakon 1683. godine, iz nekog grada ili kraja koji je pao pod Veneciju. Njihovi brojni članovi bili su kapetani Stare Ostrovice, Petrovca, dizdari (zapovijednici tvrđave) Havale i Jajca. Zapovijedali su i palankom Čovkom. Kapetani su u Staroj Ostrovici opstali do iza 1791. godine. Pred glavnim ulazom u grad bio je njihov odžak (plemićki dvor). Nakon gubitka Lapca i pomjeranja granice u neposrednu blizinu Stare Ostrovice, kapetan je prenio svoje sjedište u Prkose, gdje je sagradio odžak i do njega kulu.

Prvi poznati kapetan bio je Salih-aga Kulinović, koji se spominje 13.08.1699. godine, u zapisniku o ustanovljenju tromeđe između Turske, Austrije i Venecije, kao turski opunomoćenik, s više pograničnih aga i drugih funkcionera. Salih-aga bio je 1707. godine kapetan i emin (povjerenik) zadarske skele. Za njega je još poznato da je 1718./19. godine bio paša i muhafiz (čuvar) Ostrovice i oko 1722. godine kapetan Bišća, te da ga je dao pogubiti bosanski vezir u Travniku 13.06.1722. godine(5).

Drugi poznati kapetan bio je Mahmut-beg, na čijem je pečatu ostala urezana 1722. godina. Kasnije je postao paša i vjerojatno poginuo 1744. godine. Dok je on zapovijedao Ostrovicom, austrijska vojska je navalila s tri strane na Bosnu 08.07.1737. godine, i to na Ostrovicu, Banja Luku i Zvornik.

Za vrijeme prvih dvojice Kulinovića u Staroj Ostrovici izgrađeni su gradovi Džisir-kebir, Havala i po svoj prilici palanka Čovka, a prošireni su ostrovica i Orašac. U tom kraju sagrađeno je mnogo stambenih zgrada, a na ime Sultana Ahmeda III sagrađene su četiri džamije: u Staroj Ostrovici, Džisri - kebir, Havali i Orašcu. Grad na umjetno stvorenom otoku, uz lijevu obalu Une, službeno se zvao Džisri – kebir, sve do ukinuća kapetanija. Malo naselje na desnoj obali do mosta zvalo se jedno vrijeme palanka Mahmut-paše Kulenovića. Tu je bila izgrađena džamija, a njegov vakuf za tu džamiju dao je kasnije ime palanki i Džisri-kebiru-Kulen Vakuf.

Iza Mahmut-paše ostalo je šest sinova od kojih je Muhamed-beg bio kapetan Ostrovice, a Smail - beg dizdar Havale.

O kapetanima Ostrovice nema poznatih podataka za period od 1744. do 1766. godine.

Mehmed-beg bio je kapetan1777. godine, a na kratko njegov nasljednik je bio Ahmed-beg (1779. godine)(6). 

Prije 22.01.1783. godine kapetan je postao Ibrahim-beg, za čijeg su vremena izbili neredi u ovoj i susjednim kapetanijama, protivni ugovorima s Austrijom i Venecijom. Pri austrijskim navalama Ostrovica je bila oštećena, za što je navedeni kapetan zatražio od bosanskog vezira da se to popravi(7). 

Mehmed-beg, poznatiji kao Kulin-kapetan, kapetanijom je upravljao do 1806. godine, a njega je naslijedio Ahmed-beg, vjerojatno njegov sin. Za njegova vladanja Hasan-aga Pećki, zauzeo je Havalu i odande bezuspješno napadao (tukao) Ostrovicu, punih šest tjedana. Mehmed-beg je poginuo u Travniku 1821. godine, a naslijedio ga je njegov sin i ujedno poslijednji kapetan Mehmed-beg (1821-1835). Pokopan je na Havali, gdje mu se još 1934. godine vidio nadgrobni spomenik s natpisom (groblje s desne strane iz pravca Kulen vakufa)(8).

 

2. Opis dobra

Prapovijesna gradina

Termin gradina(9), koji označava vrstu prapovijesnog nalazišta, u užem smislu obuhvata prapovijesne nepokretne objekte s određenim zemljopisnim položajem i fortifikacijom, bez obzira na moguće različite namjene tih objekata. Širi i učestaliji termin za gradinu označava: sva prapovijesna nalazišta s dominantnim zemljopisnim položajem i s fortifikacijskim sustavom izgrađenim od trajnog materijala, sva mjesta trajnijeg boravka manjih ili većih prapovijesnih zajednica, koja su pružala izvjestan stupanj sigurnosti, kontrole okoline i uvjete za lakšu odbranu. U Bosni i Hercegovini zapažena je njihova koncentracija u planinskim područjima dinarskog sustava, ali ih ima i u sjevernoj Bosni. U kronološkom smislu gradine su tipične za prapovijesna metalna doba, mada ih ima i iz neolitika (vinčanska kultura u završnoj fazi). Izgleda da upravo na prijelazu eneolitika u rano brončano doba nastaju prve gradine, branjene fortifikacijama od trajnog materijala (kamen, uglavnom u tehnici suhozida), dok su drugi oblici (limitni tumulus, bedem, šanac, nasip) rjeđi. U srednjem brončanom dobu nastupilo je naglo napuštanje ovog tipa naselja: veliki broj „hercegovačkih”(10) gradina definitivno je napušten, a dug naseobinski hiatus pouzdano je utvrđen u stratigrafiji većeg broja višeslojnih gradinskih naselja u Bosni. Treći veliki val podizanja gradina javlja se tijekom kasnog brončanog doba i to u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Veličinom, gradine uveliko variraju, od gotovo minijaturnih objekata, najvjerojatnije manjih utvrda, osmatračnica, ili zbjegova, pa do čitavih kompleksa, koji unutar fortifikacijskog sustava obuhvataju površinu od nekoliko ha. Najčešći oblici su:

-          gradine na platou usamljenog (izdvojenog) brda, s jednostrukim ili višestrukim suhozidom ili bedemom,

-          gradine postavljene na kraju lingule, često branjene kombinacijom suhozida i tzv. limitnog tumula na pristupačnoj strani,

-          rubne gradine uz ivicu strme terase ili strme stijene, obično s polukružnim suhozidom, ili bedemom potkovičastog oblika,

-          tip gradine samo s masivnim tumulom-bastionom(11).

Od prapovijesne gradine na prostoru grada Ostrovica sačuvani su mjestimice ostaci zaštitnog bedema(12). Gradina je bila branjena kombinacijom zaštitnog bedema i strme stijene, s najnepristupačnije SI strane.

Utvrđenje iz srednjovjekovnog  i osmaskog perioda

Najveći broj utvrđenih gradova srednjovjekovne Bosne nastajao je u vrijeme njene državne samostalnosti, u periodu od 13. do 15. stoljeća. Jedan manji broj nastao je još u 12. stoljeću, na području današnje središnje Bosne, koja je ostala jezgro bosanske države, gdje su se nalazile i rezidencije bosanskih vladara (Bobovac, Kraljeva Sutjeska i Visoko)(13). U srednjem vijeku na području današnje Bosne i Hercegovine bili su izgrađeni brojni utvrđeni gradovi koji su uglavnom nastajali radi odbrane države. Zauzimajući ih, osmanska vlast im je uglavnom dala drugu namjenu, pretvarajući ih u vojne stražarnice. Kasnije, kada moć osmanskog carstva slabi, oni ih pojačavaju, popravljaju i proširuju.

Utvrđeni gradovi nastajali su na prirodnim prilazima župama, uz riječne doline, odnosno uz navažnije komunikacije, koje su upravo istima i išle. Uglavnom su postavljeni na prirodnom i teško pristupačnom položaju, dominantnom u okolini(14). Najveći broj bosanskih gradova ima nepravilne tlocrte, koje je diktirala isključivo konfiguracija terena.

Grad Ostrovica imao je oblik nepravilnog pravokutnika s četiri kule i dvije tabije spojene 10 m visokim bedemom. Glavni ulaz bio je s južne, a sporedni sa sjeverne strane(15). Ostrovica spada u red snažno utvrđenih gradova Pounja, ali bez istraživačkih i arheoloških radova nije moguće sa sigurnošću precizirati faze građenja i dograđivanja utvrde. Na temelju analogija s gradovima Cazinske krajine, da se zaključiti da se srednjovjekovni utvrđeni grad sastojao od obora nepravilnoga oblika četverokuta veličine oko 50 x 50 m, s četverokutnim kulama na uglovima. Tada je bio najutvrđeniji grad u gornjem toku rijeke Une. Prostor obora dopuštao je izgradnju više zgrada od drveta koje su služile u gospodarske svrhe. Drugu fazu zasigurno predstavlja najjači dio utvrde na zapadnoj strani, koji je sagrađen u doba osmanske uprave, a koji je trebao zaštititi grad sa strane sa koje je napadan. Ovaj dio se sastojao od kule kružne osnove, prečnika 10 m, lomljenog bedema, u osnovi širokoga 6 m, a na vrhu 3,5 m i poligonalne tabije srednjih dimenzija 15 x 20 m. Ovaj srednjovjekovni grad sa svojim dosta pravilnim geometrijskim tlocrtom, spada u grupu gotičkih gradova Pounja, a kasnije (nado)gradnje daju podatke o konstruktivnim i oblikovnim karakterisikama bosanskih fortifikacija iz osmanskog doba(16). 

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika evidentiran je Bihać - Ostrovac - Ostrovački grad, prapovijesna gradina, srednjovjekovni i osmanski grad, pod rednim brojem 59.

Prema evidenciji Zavoda za zaštitu spomenika dobro nije bilo evidentirano i zaštićeno od strane Zavoda za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnoga naslijeđa.

U „Službenom glasniku općine Bihać“, od 06.12.1977. godine, broj 12, str. 423., u Članku 63., kao objekt i ambijent graditeljskoga naslijeđa od povijesnog i kulturnoga značaja na području Općine, naveden je i srednjovjekovni grad Ostrovica.

U Prostornom planu BiH do 2000. godine pod rednim brojem 127 evidentirana je Ostrovica (Kulen Vakuf) kao spomenik I kategorije(17).

Općinsko vijeće Općine Bihać donijelo je 20.07.2006. godine Odluku o davanju suglasnosti za istraživačke radove i pripremu projektne dokumentacije sa ciljem osiguranja financijskih sredstava za obnovu starih Gradova Sokolac i Ostrovica.

Odluka o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju BiH, „Službene novine Federacije BiH“ br. 32/04, 80/07, utvrdila je da se u obuhvatu nalazi i Ostrovica. Člankom 63. Odluke o prostornom uređenju područja općine Bihać („Službeni glasnik općine Bihać“ br. 12/77, 8/78, 7/79, 09/06) Ostrovica je utvrđena kao objekt i ambijent graditeljskoga naslijeđa od povijesnoga, kulturnoga, arhitektonskoga, arheološkoga i znanstvenog značaja na području općine.

 

4. Istraživački i konzervacijsko-restauracijski radovi

Rješenjem ministarstva Prostornoga uređenja, broj: UPI/03-23-2-101/10, od 22.06.2010. godine „Zavodu za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać, omogućena je konzervacija, preventivna zaštita, sanacija i rekonstukcija sjeverozapadnog bedema starog grada Ostrovica.

Glavni izvedbeni projekt konzervacije, preventivne zaštite, sanacije i rekonstrukcije iz 2009. godine, investitora JU „Zavoda za zaštitu kulturnoga naslijeđa“ Bihać, urađen je od strane firme „Interprojekt“ Mostar.

Na utvrdi su 2011. godine započeli radovi na implementaciji projekta, a koji se odnose na konzervacijsko-restauracijske radove na ulaznoj kapiji i izgradnji pristupne staze.

Radove je izvela firma Marušić iz Jajca. Nadzor nad radovima vršen je od strane Federalnoga zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnoga ministarstva kulture i sporta.

 

5. Sadašnje stanje dobra

Uvidom na licu mjesta, 24.5.2012. ustanovljeno je sljedeće:

-          kolski pristup utvrdi moguć je sa sjeverozapadne strane;

-          osnova utvrđenja dobro je očuvana;

-          oplata zidina od obrađenog kamena mjestimice je opala sa zidnih ploha u količini od 30-40 procenata;

-          prema Glavnom izvedbenom projektu konzervacije, preventivne zaštite, sanacije i rekonstrukcije iz 2009. godine, investitora JU „Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać, izvođača „Interprojekt“ Mostar, urađena sanacija, konzervacija i rekonstrukcija glavnoga ulaza;

-          istovremeno s gore navedenim projektom uklanjano je i rastinje;

-          kamenje s krune zida bedema opada, a na nekoliko mjesta su velike rupe.

 

6. Specifični rizici kojima je spomenik izložen

-          Klimatski faktori,

-          Samoniklo rastinje.

 

III – ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (“Službeni glasnik BiH”, br.33/02 i 15/03), Povjerenstvo donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

A)         Vremensko određenje

B)         Povijesna vrijednost

C)         Umjetnička i estetska vrijednost

i.          Proporcije

ii.          Kompozicija

iii.         Vrijednost konstrukcije

D)         Čitljivost (dokumentacijska, znanstvena, obrazovna vrijednost)

i.          Materijalno svjedočanstvo o manje poznatim povijesnim razdobljima

ii.          Svjedočanstvo o povijesnim mijenama

iii.         Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru

E)         Ambijentalna vrijednost

i.          Odnos oblika prema ostalim dijelovima cjeline

ii.          Značenje u strukturi i slici grada

iii.         Objekat ili skupina objekata je dio cjeline ili područja

F)         Izvornost

i.          Oblik i dizajn

ii.          Položaj i smještaj u prostoru

 

Sastavni dio ove odluke su:

-          Imovinsko – vlasnička dokumentacija

-         Kopija katastarskog plana, izdata: 12.04.2012. godine, izdata od strane Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar, Općina Bihać.

-         Izvod iz posjedovnog lista za k.č. 14315, broj 71/02, izdan od strane Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove i katastar, Općina Bihać.

-         Dokumentacija Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać.

-          Fotodokumentacija

-         Fotografije postojećeg stanja snimljene su 24.05.2012. godine od strane Silvane Čobanov, arheologa, fotoaparatom Canon 1000 D.

 

Korištena literatura

U tijeku vođenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom BiH, korištena je sljedeća literatura:

 

1953. Kreševljaković, Hamdija. “Stari bosanski gradovi”, Naše starine I. Sarajevo: 1953.

 

1980. Kreševljaković, Hamdija. Kapetanije u BiH. Sarajevo: Svijetlost, 1980.

 

1980. Redžić, Husref (ur.). Prostorni plan Bosne i Hercegovine, Faza „B“ Valorizacija, Prirodne i kulturno-historijske vrijednosti. Sarajevo: Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, 1980.

 

1988.    Čović, Borivoj (ur.). Arheološki leksikon BIH, TOM 2. Sarajevo: 1988.

 

1988.    Čović, Borivoj (ur.). Arheološki leksikon BIH, TOM 1. Sarajevo: 1988.

 

2009.    Redžić, Husref. Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2009.


(1) Napomena: kopija katastarskog plana izrađena prema podacima i planovima aerofotogrametrijskog snimanja koje nije stupilo na snagu. Za k.o. Ostrovica na snazi je popisni katastar i prema istom se vrši redovito održavanje premjera i katastra (Katastarska općina Ostrovica)

(2) Husref Redžić, Nav. dj., Sarajevo: 2009., 153.

(3) Husref Redžić, Nav. dj., Sarajevo: 2009., 153.

(4) Hamdija Kreševljaković, Kapetanije u BiH, Sarajevo: Svijetlost, 1980, 180.

(5) Hamdija Kreševljaković, Nav.dj., Sarajevo: Svijetlost, 1980, 182.

(6) Hamdija Kreševljaković, Nav.dj., Sarajevo: Svijetlost, 1980, 183.

(7) Hamdija Kreševljaković, Nav.dj., Sarajevo: Svijetlost, 1980, 184.

(8) Hamdija Kreševljaković, Nav.dj., Sarajevo: Svijetlost, 1980, 186.

(9) Borivoj Čović (ur.), Arheološki leksikon BIH, TOM 1, Sarajevo: 1988, 82.

(10) Borivoj Čović (ur.), Nav. dj., Sarajevo: 1988, 82

(11) Borivoj Čović (ur.), Nav. dj., Sarajevo: 1988, 82.

(12) Borivoj Čović  (ur.), Arheološki leksikon BIH, TOM 2, Sarajevo: 1988, 23.

(13) Husref Redžić, Srednjovjekovni gradovi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: 2009, 9.

(14) Husref Redžić, Nav. dj., Sarajevo: 2009, 15.

(15) Husref Redžić, Nav. dj., Sarajevo: 2009, 153.

(16) Husref Redžić, Nav. dj., Sarajevo: 2009, 154.

(17) Husref Redžić (ur.), Prostorni plan Bosne i Hercegovine, Faza „B” – Valorizacija, Prirodne i kulturno-historijske vrijednosti. Sarajevo: 1980, 48.OstrovicaOstrovica, Kulen Vakuf i Havala, crtež Ostrovica, Lablancy-Jellachicheova karta iz 1809.Kulen Vakuf, Lablancy-Jellachicheova karta iz 1809.
Ostrovica, osnovaOstrovica 1903.,<i>Nada</i> 5 (1903), SarajevoPogled sa jugaPristupni put
Bedem i ulaz prije sanacije i konzervacije Bedem i ulaz nakon sanacije i konzervacije UlazUlaz
Bedem   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: