početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 26. oktobra 2010. godine donijela je

 

O D L U K U

 

 

I

 

Historijsko područje - Prahistorijski tumuli i nekropole sa stećcima u Luburića polju, općina Sokolac, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čini nekropola sa tumulom i 51 stećkom na lokalitetu Ploče i nekropola sa 83 stećka na lokalitetu Bare.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru označenom kao k.č. 1058/I, posjedovni list broj 863, k.o. Košutica i k.č. 1113, posjedovni list broj 2641, k.o. Košutica, općina Sokolac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (»Službeni glasnik Republike Srpske« br. 9/02, 70/06 i 64/08).

 

II

 

Vlada Republike Srpske dužna je da osigura pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.         

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će uslove i osigurati sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se primjenjuju na prostor definiran u tački I stav 3. ove odluke:

-          dopušteni su istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na tekućem održavanju i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na  nivou Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

-          prostor spomenika bit će otvoren i dostupan javnosti, a može se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;

-          nisu dopušteni radovi na uređenju nekropole, uklanjanju samonikle vegetacije i čišćenje stećaka od lišaja i mahovine, te radovi na saniranju oštećenja bez izrađenog plana sanacije, restauracije i konzervacije, uz odobrenje  nadležnog ministarstva i nadzor nadležne službe zaštite;

-          nije dopušteno odnošenje materijala sa tumulusa niti njegovo korištenje u bilo koje svrhe;

-          nije dopušteno izmještanje niti pomjeranje stećaka;

-          nije dopušteno odlaganje otpada.

 

Utvrđuje se zaštitni pojas širine 100 m od granica nacionalnog spomenika. U tom pojasu se utvrđuju sljedeće mjere zaštite:

-          nije dopušteno izvođenje radova koji bi na bilo koji način doveli do njegovog oštećenja ili utjecali na izmjenu područja;

-          nije dopušteno obavljanje radova na infrastrukturi, osim uz odobrenje nadležnog ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite;

-          područje predstavlja potencijalni arheološki lokalitet, pa je prilikom obavljanja istražnih radova obavezno osigurati prisustvo arheologa;

-          nije dopušteno odlaganje otpada.

 

Vlada Republike Srpske dužna je posebno osigurati provedbu  sljedećih mjera:

-          izvršiti geodetsko snimanje lokaliteta,

-          izraditi Plan sanacije, restauracije i konzervacije lokaliteta,

-          izraditi Plan upravljanja lokalitetom.

 

IV

 

Svi pokretni nalazi, koji u toku arheološkog istraživanja budu nađeni, bit će pohranjeni u najbližem muzeju koji ispunjava kadrovske, materijalne i tehničke uvjete ili u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, obrađeni i prezentirani na odgovarajući način.

Sav pokretni i nepokretni arheološki materijal koji bude nađen u toku arheoloških istraživanja neophodno je stručno obraditi.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja dužan je nakon izvršenih arheoloških radova podnijeti izvještaj Komisiji i instituciji koja je obavila istraživanja.

Arheolog – voditelj arheoloških istraživanja mora imati na raspolaganju sav pronađeni pokretni i nepokretni arheološki materijal dok traje istraživanje i dok ne završi izvještaj, a najduže za period od tri godine.

Paralelno s izvođenjem arheoloških istraživanja, neophodna je sukcesivna konzervacija nepokretnih nalaza na lokalitetu i konzervacija pokretnog arheološkog materijala i njegovo pohranjivanje u odgovarajuće prostore (depoe).

Nakon dostavljanja izvještaja o provedenom istraživanju, Komisija će utvrditi pokretne nalaze na koje će biti primjenjivane mjere zaštite koje Komisija utvrđuje.

Iznošenje pokretnih nalaza iz stava 1. ove tačke iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

Izuzetno od odredbe stava 7. ove tačke, ukoliko voditelj istraživanja utvrdi da je neophodna obrada nekog nalaza van zemlje, dokaze o tome će prezentirati Komisiji, koja može dopustiti privremeno iznošenje nalaza iz zemlje pod detaljno utvrđenim uvjetima njegovog izvoženja, postupanja s njim u toku boravka van zemlje i njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

                                                                 

V

 

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti, u dijelu u kome su suprotni odredbama ove odluke.

 

VI

 

Svako a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe suzdržat će se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili dovedu u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Republike Srpske i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II–VI ove odluke, te nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

 

IX

 

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

X

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja i objavit će se u »Službenom glasniku BiH«.

 

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 03.2-02.3-71/10-29

26. oktobra 2010. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća Komisije

Amra Hadžimuhamedović

                                               

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, „nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (»Službeni glasnik BiH« broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

            Senad Kuč, profesor historije iz Sarajeva, podnio je dana 1. 10. 2010. prijedlog za proglašenje historijskog područja - Nekropole sa stećcima na lokalitetu Luburića polje, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovu člana V, Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila provođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

Izjava o značaju dobra

U selu Košutica udaljenom od Sokoca oko 6 km na prostranom predjelu Luburić polja smještene su dvije nekropole sa stećcima, međusobno udaljene oko 150 metara zračne linije. Nastale su na prahistorijskim tumulima što je pokazatelj prakse kontinuiteta sahranjivanja.

Prva nekropola – lokalitet Ploče - broji 51 nadgrobnik. Svi stećci su u formi sanduka izuzev jednog sljemenjaka. Ukrašena su tri stećka. Stećci u ovoj nekropoli položeni su radijalno u odnosu na centar tumula. Tri stećka su izdvojena iz grupe na udaljenosti 10 metara u pravcu sjevera.

Druga nekropola – lokalitet Bare: broji 83 stećka ili dijela stećka, od čega su na 6 stećaka zabilježeni ukrasi: linija koja označava dvojni grob, rozeta, mač i krst. Za razliku od prve nekropole, na ovoj su stećci orijentirani u pravcu sjever–jug.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

U toku vođenja postupka izvršen je uvid u:

-          dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra,

-          podatke o dosadašnjoj zakonskoj zaštiti dobra,

-          podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama na restauraciji i drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

-          dopisom broj: 05.2-35.2-10/10-195 od dana 6. 10. 2010. zatražena je dokumentacija od općine Sokolac, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS; Republičkog zavoda za zaštitu kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa RS i Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu federalnog ministarstva kulture i sporta zahtjev za mišljenje i dokumentaciju o dobru za koje je podnesena peticija,

-          dopisima broj: 21.39-952.1-465-28/2009 i 21.39-952.1-465-29/2009, od dana 7. 10. 2010. Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS dostavila je imovinsko-pravnu dokumentaciju,

-          stav vlasnika – Popović (Vesa) Nebojše, iz sela Sijerci i Živanović (Radmila) Biljane, ul. Ž. Petrovića br. 56, Smederevo do momenta donošenja odluke nije primljen.

 

Na osnovu uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

U selu Košutica udaljenom od Sokoca oko 6 km zračne linije u pravcu sjeveroistoka na prostranom predjelu Luburić polja smještene su dvije nekropole sa stećcima, međusobno udaljene oko 150 metara zračne linije.

Prva nekropola – lokalitet Ploče, omeđena je koordinatama:

-          Tačka 1: x=43.956492 y=18.846092;

-          Tačka 2: x=43.956867 y=18.845389;

-          Tačka 3: x=43.956539 y=18.845100

-          Tačka 4: x=43.956183 y=18.845700

Nekropola se nalazi na prahistorijskom tumulu na 881 m nv, geografske širine N 43º 57' 23.35" i geografske dužine E 18º 50' 40.34". Karakteristično za ovaj lokalitet je da su stećci položeni u nizu i prate krug tumula.

Druga nekropola nalazi se na lokalitetu Bare na pretpostavljenom tumulu, geografske širine N 43º 57' 28.38" i geografske dužine E 18º 50' 33.82". Omeđena je koordinatama:

-          Tačka 1: x=43.957561 y=18.843417

-          Tačka 2: x=43.958389 y=18.842769

-          Tačka 3: x=43.957861 y=18.841497

-          Tačka 4: x=43.957672 y=18.842119

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. br. 1058/I, posjedovni list br. 863, k.o. Košutica i k.č. br. 1113, posjedovni list 2641, k.o. Košutica; općina Sokolac, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Historijski podaci

Glasinac (Glasinačka visoravan i Glasinačko polje) nalazi se na području općine Sokolac, na planini Romaniji. Glasinac je u historiji predstavljao raskršće važnih puteva koji su spajali doline rijeka Bosne i Drine. Visoravan se sastoji od livada i pašnjaka, karakterističnih za istočni dio države.

Na Glasinačkom polju evidentirano je preko 50 praistorijskih gradina i više od 1.200 tumula koncentriranih u grupe. U nauci je utvrđeno da grobne gomile na prostoru Bosne i Hercegovine pripadaju prahistorijskim Ilirima, zbog čega nazivaju ilirskim tumulima(1).

Tumuli su grupirani oko gradina s ostacima suhozida i na taj način čine nekropole. Veliki dio tumula je istražen, a od gradina iskopavane su Kusače, Košutica, Kadića brdo, Ilijak, Loznik i neke druge. Najvažnije nekropole su: Taline, Laze, Kusače, Čavorine, Potpećine, Čitluk, Maravići, Planje, Brezje, Ilijak, Rusanovići, Gosinja, Osovo, Brankovići, Sjeversko. Najstariji tumuli pripadaju ranobrončanom razdoblju, i budući da su najbrojniji i najbogatiji, tumuli iz halštatskog razdoblja se smatraju pravom glasinačkom kulturom.

Kao i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, posebno u istočnoj Hercegovini, stanovništvo je i u kasnijim periodima nastavilo praksu sahranjivanja u grobne gomile, tako da je i veliki broj srednjovjekovnih nekropola sa stećcima nastao na grobnim gomilama ili uz njih.

U srednjem vijeku ovi prostori pripadali su župi Mokro-Glasinac, kojoj je iz stare Olovske župe priključena Glasinačka ravan, a u slivu paljanske Miljacke, župa Pale. Ove župe bile su sastavni dio zemlje Pavlovića kao i susjedna Prača(2). 

Iz navedenog se zaključuje da je i područje današnje opštine Sokolac u srednjem vijeku ulazilo u sastav zemlje Pavlovića(3). 

 

2. Opis dobra

Nekropola na lokalitetu Ploče - nalazi se na prahistorijskom tumulu radijusa od 40 metara. U centru tumula uočava se udubljenje kvadratne osnove za koje se može pretpostaviti da je mjesto nekog srednjovjekovnog objekta(4). Tumul je visine oko 3 metra, a njegov obim iznosi oko 90 metara. Zatravljen je i na njemu nema visoke vegetacije izuzev šiblja koje se nalazi sa sjeveroistočne strane.

Stećci u ovoj nekropoli položeni su radijalno u odnosu na centar tumula. Tri stećka su izdvojena iz grupe na udaljenosti 10 metara u pravcu sjevera.

Nekropola broji 51 nadgrobnik. Za neke od nadgrobnika nije moguće utvrditi da li su stećci ili dijelovi stećaka. Svi stećci su u formi sanduka izuzev jednog sljemenjaka. Ukrašena su tri stećka.

Stećak 1: Sanduk dimenzija 208  x 82. Visina stećka iznosi 32 cm.

Stećak 2: Sanduk dimenzija 175 x 58. Visina stećka iznosi 52 cm. Stećak je prevrnut.

Stećak 3: Sanduk dimenzija 168 x 78 x 40 cm. Ukrašen je motivom krsta. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 4: Sanduk dimenzija 188 x 78 x 36. Karakteristika ovog stećka je da je orijentiran prema centru tumulusa (sjeverozapad-jugoistok).

Stećak 5: Sanduk dimenzija 165 x 67. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 6: Sanduk dimenzija 168 x 56. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 7: Sanduk dimenzija 200 x 60. Visina stećka iznosi 60 cm. Stećak utonuo u zemlju.

Stećak 8: Sanduk dimenzija 178 x 97. Stećak utonuo u zemlju. Vidljiva visina iznosi 10 cm.

Stećak 9: Sanduk dimenzija 165 x 70. Stećak je pokriven humusom.

Stećak 10: Sanduk dimenzija 198 x 75. Vidljiva visina iznosi 16 cm.

Stećak 11: Sanduk dimenzija 183 x 68. Vidljiva visina iznosi 17 cm.

Stećak 12: Sanduk dimenzija 219 x 80. Vidljiva visina iznosi 13 cm. Stećak utonuo u zemlju.

Stećak 13: Sanduk dimenzija 180 x 62. Vidljiva visina iznosi 20 cm. Stećak je djelomično utonuo.

Stećak 14: Sanduk dimenzija 180 x 94. Vidljiva visina iznosi 10 cm.

Stećak 15: Sanduk dimenzija 180 x 68. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 16: Sanduk dimenzija 214 x 100. Vidljiva visina iznosi 20 cm. Stećak je dekorisan motivom krsta.

Stećak 17: Sanduk dimenzija 196 x 50. Vidljiva visina iznosi 10 cm. Stećak je utonuo.

Stećak 18: Sanduk dimenzija 175 x 56. Stećak je utonuo.

Stećak 19: Sanduk dimenzija 224 x 94 x 54 cm.

Stećak 20: Sanduk dimenzija 190 x 89. Vidljiva visina iznosi 15 cm.

Stećak 21: Sanduk dimenzija 192 x 75. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 22: Sanduk dimenzija 160 x 78. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 23: Sanduk dimenzija 175 x 70. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 24: Sanduk dimenzija 120 x 70. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 25: Sanduk dimenzija 199 x 77 x 30. Stećak je nagnut.

Stećak 26: Sanduk dimenzija 177 x 77 x 43.

Stećak 27: Sanduk dimenzija 230 x 120 x 60.

Stećak 28: Sanduk dimenzija 180 x 56. Utonuo u zemlju.

Stećak 29: Sanduk dimenzija 200 x 87 x 20.

Stećak 30: Sanduk dimenzija 187 x 70. Utonuo u zemlju.

Stećak 31: Sanduk dimenzija 200 x 80 x 20. Utonuo u zemlju.

Stećak 32: Sanduk dimenzija 170 x 58. Utonuo u zemlju.

Stećak 33: Sanduk dimenzija 110 x 96. Visina stećka iznosi 38 cm.

Stećak 34: Sljemenjak dimenzija 160 x 74 x 30 cm.

Stećak 35: Sanduk dimenzija 184 x 64. Vidljiva visina iznosi 10 cm. Utonuo u zemlju.

Stećak 36: Sanduk dimenzija 117 x 94. Amorfan oblik. Utonuo u zemlju.

Stećak 37: Sanduk dimenzija 194 x 68. Utonuo u zemlju.

Stećak 38: Sanduk dimenzija 170 x 81. Vidljiva visina iznosi 17 cm.

Stećak 39: Sanduk dimenzija 170 x 80. Utonuo u zemlju.

Stećak 40: Sanduk dimenzija 162 x 64. Utonuo u zemlju.

Stećak 41: Sanduk dimenzija 165 x 70. Utonuo u zemlju.

Stećak 42: Sanduk dimenzija 170 x 70. Utonuo u zemlju.

Stećak 43: Sanduk dimenzija 170 x 71. Utonuo u zemlju.

Stećak 44: Sanduk dimenzija 210 x 132. Vidljiva visina iznosi 15 cm.

Stećak 45: Sanduk dimenzija 204 x 80. Vidljiva visina iznosi 10 cm. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 46: Sanduk dimenzija 220 x 70 x 15. Ukrašen motivom krsta.

Stećak 47: Sanduk dimenzija 220 x 94. Visina stećka iznosi 34 cm.

Stećak 48: Sanduk dimenzija 150 x 60. Stećak je utonuo u zemlju.

Izdvojeni stećci

Stećak 49: Stećak ili dio stećka dimenzija 60 x 60.

Stećak 50: Sanduk dimenzija 160 x 60. Utonuo u zemlju.

Stećak 51: Sanduk dimenzija 175 x 78. Vidljiva visina iznosi 10 cm. Stećak je utonuo u zemlju.

Nekropola na lokalitetu Bare: nalazi se na uzvišenju (mogući tumul) koje nema kružnu osnovu. Dužina uzvišenja iznosi 80, a širina oko 30 metara. Za razliku od prve nekropole, na ovoj su stećci orijentirani u pravcu sjever–jug. Š. Bešlagić je 1971. godine na ovoj nekropoli evidentirao 80 stećaka, od čega je bilo 79 sanduka i 1 sljemenjak.

Uvidom koji je obavljen 2010. godine evidentirana su 83 stećka ili dijela stećaka, od čega su na 6 stećaka zabilježeni ukrasi: linija koja označava dvojni grob, rozeta, mač i krst.

Stećak 1: Sanduk dimenzija 178 x 75. Visina sanduka 36 cm. Blago utonuo u zemlju.

Stećak 2: Sanduk dimenzija 205 x 112. Visina 40 cm. Blago nagnut prema sjeveru. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 4: Sanduk dimenzija 240 x 118. Visina 78 cm. Nagnut prema sjeveru.

Stećak 5: Sanduk dimenzija 202 x 100. Visina 45 cm.

Stećak 6: Sanduk dimenzija 125 x 54. Visina stećka je 10 cm. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 7: Sanduk dimenzija 186 x 105. Visina 64 cm. Nagnut prema jugu.

Stećak 8: Sanduk dimenzija 212 x 108, visina 77 cm.

Stećak 9: Sanduk 150 x 68. Visina 36 cm. Stećak prepolovljen u dijelu sa južne strane.

Stećak 10: Sanduk dimenzija 140 x 60. Visina iznosi 14 cm. U potpunosti je utonuo.

Stećak 10a: Sanduk dimenzija 152 x 57. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 11: Sanduk dimenzija 217 x 137 x 27. Dijelom utonuo sa bočne strane.

Stećak 12: Sanduk dimenzija 165 x 67. Vidljiva visina iznosi 16 cm. Utonuo i blago oštećen sa čeone strane.

Stećak 13: Sanduk dimenzija 160 x 70. Visina 15 cm. Utonuo u zemlju.

Stećak 13a: Sanduk dimenzija 175 x 78. Utonuo potpuno u zemlju.

Stećak 14: Dvojni grob – sanduk dimenzija 186 x 123. Visina stećka 40 cm. Na sredini stećka u podužnom pravcu pruža se bordura.

Stećak 15: Sanduk dimenzija 110 x 55. Visina 14 cm. Utonuo.

Stećak 16: Sanduk dimenzija 120 x 45. Visina stećka iznosi 35 cm. Prevrnut na bok i smaknut sa pravca.

Stećak 17: Sanduk dimenzija 168 x 60. Visina 5 cm. Utonuo u zemlju.

Stećak 18: Sanduk dimenzija 152 x 55. Visina stećka 18 cm. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 19: Sanduk dimenzija 167 x 80. Visina 35 cm. Nagnut na bočnu južnu stranu.

Stećak 20: Sanduk dimenzija 200 x 84. Visina stećka 32 cm. Utonuo i oštećen sa sjeverne bočne strane.

Stećak 21: Najvjerovatnije fragment stećka broj 20. Dimenzije 80 x 27. Visina 35 cm.

Stećak 22: Sanduk dimenzija 182 x 94. Visina 14 cm.

Stećak 23: Sanduk 195 x 100. Visina 12 cm. Stećak je utonuo u zemlju.

Stećak 24: Sanduk dimenzija 204 x 64. Visina 20 cm. Utonuo sa južne bočne strane.

Stećak 25: Sanduk 120 x 57. U potpunosti utonuo.

Stećak 26: Sanduk dimenzija 117 x 50. Potpuno utonuo.

Stećak 27: Sanduk dimenzija 182 x 107. Visina stećka 40. Blago nagnut prema jugu.

Stećak 28: Sanduk dimenzija 160 x 65. U potpunosti utonuo.

Stećak 29: Sanduk dimenzija 166 x 76. Visina 12 cm. Utonuo sa južne strane.

Stećak 30: Fragment dužine 68 x 53 x 13.

Stećak 31: Sanduk dimenzija 182 x 60. Visina 17 cm. Zasut humusom sa sjeverne bočne strane..

Stećak 31a: Dimenzije 152 x 57. Stećak je u potpunosti utonuo u zemlju.

Stećak 32: Fragment dimenzija 90 x 87. Visina fragmenta 25 cm.

Stećak 33: Sanduk dimenzija 182 x 80. Visina 64 cm. Blago nagnut na sjevernu bočnu stranu.

Stećak 34: Sanduk dimenzija 217 x 108. Visina stećka 18 cm. Utonuo. Dekorisan. Ukras rozeta u vidu reljefnog ispupčenja.

Stećak 35: Sanduk dimenzija 138 x 72. Vidljiva visina 10 cm. Stećak utonuo.

Stećak 36: Sanduk dimenzija 100 x 61. Visina 38 cm. Oštećen.

Stećak 37: Sanduk dimenzija 178 x 78. Visina vidljiva 10 cm. Utonuo.

Stećak 38: Fragment stećka dimenzija 80 x 30 cm.

Stećak 39: Sanduk dimenzija 160 x 70. Utonuo.

Stećak 40: Sanduk dimenzija 150 x 48. Utonuo u zemlju.

Stećak 41: Sanduk dimenzija 175 x 80. Visina 12 cm. Utonuo u zemlju.

Stećak 42: Sanduk dimenzija 206 x 84. Visina stećka 19 cm.

Stećak 43: Sanduk prekriven humusom. Dimenzije 168 x 60.

Stećak 44: Sanduk dimenzija 182 x 65. Utonuo u zemlju.

Stećak 45: Sanduk dimenzija 130 x 50. Utonuo u zemlju.

Stećak 46: Sanduk dimenzija 160 x 70. Stećak je potpuno utonuo u zemlju.

Stećak 47: Sanduk dimenzija 170 x 87. Utonuo u zemlju.

Stećak 48: Sanduk dimenzija 156 x 65. Utonuo u zemlju.

Stećak 49: Sanduk dimenzija 187 x 65. Visina stećka 25 cm. Blago nagnut na bočnu sjevernu stranu.

Stećak 50: Sanduk dimenzija 193 x 95. Visina stećka 15 cm. Ukrašen motivom mača.

Stećak 51: Sanduk dimenzija 156 x 66. Visina 16 cm. Blago utonuo u zemlju.

Stećak 52: Sanduk dimenzija 197 x 92. Visina stećka 28 cm. Ukras u vidu krsta. Sa bočne strane bordura i cik-cak linije. Sa čeone strane se također javlja linijska dekoracija.

Stećak 53: Sanduk dimenzija 154 x 58. Visina 7 cm. Utonuo.

Stećak 54: Sanduk dimenzija 180 x 60. Utonuo potpuno.

Stećak 55: Fragment dimenzija 50 x 23. Utonuo potpuno.

Stećak 56: Sanduk dimenzija 176 x 75. Visina stećka 10. Utonuo.

Stećak 57: Fragment dimenzija 57 x 40. Utonuo potpuno.

Stećak 58: Sanduk dimenzija 210 x 72. Visina 7. Utonuo. Ukras nije moguće definirati.

Stećak 59: Prepolovljen sanduk dimenzija 178 x 94. Visina 30. Utonuo.

Stećak 60: Sanduk dimenzija 155 x 64. Potpuno utonuo.

Stećak 61: Sanduk dimenzija 190 x 70. Potpuno utonuo.

Stećak 62: Sanduk dimenzija 209 x 92. Visina 46. Blago nagnut prema sjeveru.

Stećak 63: Sanduk dimenzija 205 x 70. Utonuo u zemlju.

Stećak 64: Fragment dimenzija 67 x 45. Visina 45.

Stećak 65: Sanduk dimenzija 165 x 60 x 12. Utonuo potpuno.

Stećak 66: Sanduk dimenzija 170 x 55. Utonuo potpuno.

Stećak 67: Sanduk dimenzija 166 x 65. Utonuo potpuno.

Stećak 68: Sanduk dimenzija 165 x 70. Utonuo potpuno.

Stećak 69: Sanduk dimenzija 170 x 70. Utonuo potpuno.

Stećak 70: Sanduk dimenzija 155 x 60. Utonuo potpuno.

Stećak 71: Sanduk dimenzija 170 x 70. Ukrašen motivom polumjeseca.

Stećak 72: Sanduk dimenzija 165 x 56. Utonuo potpuno.

Stećak 73: Sanduk dimenzija 156 x 65. Utonuo potpuno.

Stećak 74: Sanduk dimenzija 192 x 74 x 42 cm.

Stećak 75: Sanduk dimenzija 170 x 70. Stećak nagnut i utonuo u zemlju.

Stećak 76: Sanduk dimenzija 178 x 68 x 15. Stećak nagnut i utonuo u zemlju.

Stećak 77: Sanduk dimenzija 165 x 70. Vidljiva visina iznosi 20 cm. Stećak nagnut i utonuo u zemlju.

Stećak 78: Sanduk dimenzija 174 x 78. Utonuo u zemlju.

Stećak 79: Sanduk dimenzija 178 x 78. Utonuo u zemlju.

Stećak 80: Sanduk dimenzija 192 x 70. Utonuo u zemlju.

Stećak 81: Sanduk dimenzija 200 x 90. Vidljiva visina iznosi 33 cm.

Stećak 82: Sljemenjak dimenzija 106 x 62 x 37 cm.

Stećak 83: Sanduk dimenzija 160 x 75 x 10. Utonuo u zemlju.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Nekropole su bile evidentirane ali nisu bile upisane u Registar kulturno-historijskog naslijeđa SR BiH.

U Prostornom planu BiH do 2000. godine na području općine Sokolac kao spomenik III kategorije uvršteno je 35 lokaliteta nekropola sa stećcima (1966 stećaka) bez preciznije identifikacije.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Istraživanja gradina i tumula na ovom prostoru započela su 1886–1891. godine. Istraživanja su vodili Đorđe Stratimirović, Ćiro Truhelka, Vejsil Ćurčić, i najviše Franjo Fiala.

U XX stoljeću istraživali su Borivoj Čović i B. Govedarica.

Istraživačke radove – evidentiranje stećaka 1971. godine obavio je Šefik Bešlagić.

U Arheološkom leksikonu III navodi se podatak da je Đ. Stratimirović 1891. godine u Luburića Polju istražio nekoliko tumula i utvrdio da jedan pripada srednjem bronzanom dobu, dok su ostali iz željeznog doba. Nije navedeno koji tumuli su u pitanju(5).

 

5. Sadašnje stanje dobra

Znatan broj stećaka je oštećen usljed dugotrajnog djelovanja atmosferilija. Veliki je broj napuklih i utonulih stećaka, zbog čega se ne mogu u cjelosti sagledati. Da bi se odredio konačan broj stećaka i njihove dimenzije neophodno je preduzeti istraživačke radove i radove na raščišćavanju nekropole koji bi pružili tačne podatke.

 

6. Specifični rizici kojima je spomenik izložen

-          nepovoljni atmosferski utjecaji

 

III – ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom („Službeni glasnik BiH” br. 33/02 i 15/03), Komisija donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A)         Vremensko određenje

B)         Historijska vrijednost

C)         Umjetnička i estetska vrijednost

iv.         Kompozicija

v.          Vrijednost detalja          

G)         Izvornost

i.          Oblik i dizajn

ii.          Materijal i sadržaj

v.          Položaj i smještaj u prostoru

H)         Jedinstvenost i reprezentativnost

i.          Jedinstven i rijedak primjerak određenog tipa

 

Sastavni dio ove odluke su:

-          kopija katastarskog plana,

-          posjedovni list,

-          fotodokumentacija, fotografije snimljene dana 16. 9. i 7. 10. 2010. godine. Snimljeno fotoaparatom Canon EOS 450 D i Canon EOS D60. Snimljeno od strane Zijada Halilovića, suradnik za arheologiju i Mirzaha Foče, pom. izv. dužnosnika,

-          grafički prilozi – situacioni prikazi – skicu uradio Mirzah Fočo, AUTOCAD - Amra Sarić, dipl. ing. arh.

 

Korištena literatura

Tokom vođenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom BiH, korištena je sljedeća literatura:

 

1971.    Bešlagić, Šefik. Stećci, kataloško-topografski pregled. Sarajevo: 1971, 230 -231.

 

1978.    Oreč, Petar. „Prapovijesna naselja i grobne gomile (Posušje, Grude i Lištica)“, GZM, Arh. n.s. sveska XXXII/1977. Sarajevo: 1978.

 

1980.    Grupa autora. Prostorni plan Bosne i Hercegovine, faza B – valorizacija, prirodne i kulturno-historijske vrijednosti. Sarajevo: Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i Urbanistički zavod za Bosnu i Hercegovinu Sarajevo, 1980, 51.

 

1988.    Arheološki leksikon BiH, tom III, 101.

 

1998.    Mujezinović, Mehmed. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, Knjiga II, 3. izdanje. Sarajevo: Sarajevo Publishing, Biblioteka Kulturno naslijeđe, 1998.

 

2003.    Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine. Banja Luka – Srpsko Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, 2003.


(1) Tumuli ili grobne gomile su nadgrobni spomenici sagrađeni od većih skupina kamena i imaju kupast oblik, a ispod njih ili u njima utvrđeni su ljudski grobovi. Za takvu vrstu nadgrobnih spomenika narod kaže: gomila (gomile). Nazivi koji se upotrebljavaju u nauci za kamene gomile su: gomile, gromile, kamene gomile, grobne gomile, tumuli (tumulusi) i humke. Grobne gomile na prostoru Bosne svojim izgledom su male i niske, za razliku od onih u Hercegovini, koje su znatno veće.

(2) O stećcima u zemlji Pavlovića vidi: Nada Miletić, “Neke karakteristike stećaka zemlje Pavlovića”, u: Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2003.

(3) O feudalnoj porodici Pavlovića vidi iscrpno u zborniku radova: Zemlja Pavlovića – srednji vijek i period turske vladavine, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet Srpsko Sarajevo, Naučni skupovi, knjiga V, Odjeljenje društvenih nauka, knjiga 7, Banja Luka – Srpsko Sarajevo, 2003.

(4) Bešlagić smatra da je u pitanju srednjovjekovna crkvica. Bešlagić, Šefik, Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 242.

(5) Arheološki leksikon III, 101.Pogled na lokalitet Bare i PločeLokalitet PločeLokalitet PločeLokalitet Ploče - Tumulus i stećci
Lokalitet Ploče - Sljemenjak na tumulusuPogled sa lokaliteta Ploče na lokalitet BarePogled na lokalitet Bare sa zapadaPogled na lokalitet Bare sa jugoistoka
Pogled na lokalitet Bare sa jugoistokaNekropola BareLokalitet Bare - Stećak br. 5Lokalitet Bare - Stećak br. 14
Lokalitet Bare - Stećak br. 34Lokalitet Bare - Stećak br. 49Lokalitet Bare - Stećak br. 50Lokalitet Bare - Stećak br. 52
Lokalitet Bare, dekoracija - mačLokalitet Bare, dekoracija - rozeta  


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: