početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Muzička škola, povijesna građevina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 28/10.


Povjerenstvo  za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva  za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 9. do 12. veljače 2010. godine je donijelo

 

O D L U K U

 

I.

 

Povijesna građevina – Muzička škola u Travniku proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik nalazi se na prostoru označenom kao k.č. 2457 (novi premjer) što odgovara k.č. 2/309 (stari premjer), zk. uložak broj 662, k.o. Travnik, općina Travnik, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva  za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljenog sukladno Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH” br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

 

II.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa temeljnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

 

U svrhu trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u točki I. stavak 2. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-          Dopušteni su isključivo konzervatorsko-restauratorski, radovi tekućeg održavanja, radovi koji će osigurati održivu upotrebu objekta, kao i radovi koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnoga za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

-          Projekt konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na metodološkom pristupu koji će biti usmjeren na zaštitu povijesnih vrijednosti objekta;

-          Potrebno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalja, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača;

-          Nije dopuštena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalja (kamene i druge plastike, vijenaca i sl.);

-          Dopuštena je adaptacija prostora u svrhu prilagodbe prostora suvremenim potrebama (instalacije grijanja i drugi radovi vezani za enterijer) pod uvjetom da se sačuvaju stilske značajke objekta, uz odobrenje nadležnoga ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-          Objekt se može koristiti u obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti integritet objekta, njegovu sigurnost i značenje u strukturi grada.

 

IV.

 

Stavljaju se izvan snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi u dijelu u kojem su oprečni odredbama ove odluke.

 

V.

 

Svatko a posebice nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih postupaka koji mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskom tijelu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – V. ove odluke i nadležnom općinskom sudu u svrhu upisa u zemljišne knjige.

 

VII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web-stranici Povjerenstva (http://www.kons.gov.ba).

 

VIII.

 

Sukladno članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX.

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

 

Broj: 07.3-02.3-71/10-11

10. veljače 2010. godine

Sarajevo

 

Predsjedateljica Povjerenstva

Ljiljana Ševo

 

O b r a z l o ž e nj e

 

I – UVOD

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenog sukladno Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini „nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom, sukladno članovima V. i VI. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovom statusu a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira na to da li je za navedeno dobro podnesen zahtjev.

Srpska pravoslavna crkvena opština Travnik podnijela je, dana 3. 10. 2008. godine, Povjerenstvu za očuvanje nacionalnih spomenika peticiju/prijedlog za proglašenje Muzičke škole u Travniku, nacionalnim spomenikom BiH.

Na temelju prijedloga, Povjerenstvo je pokrenulo postupak za donošenje odluke o proglašenju predmetnog dobra nacionalnim spomenikom, sukladno članku V. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i odredbama Poslovnika o radu Povjerenstva.

 

Izjava o značaju dobra

Muzička škola u Travniku, izgrađena 1903. godine i predstavlja zadužbinu porodice Fufić, ustupljenu Pravoslavnoj opštini Travnik. To je primjer dobro očuvanog javnog i filantropskog objekta od mnoštva takovih koji su podignuti u gradovima diljem BiH za vrijeme velike urbane ekspanzije tijekom austrougarskog perioda. Iste godine u objekat je prebačena jedina Srpska osnovna škola na području grada, koja je tijekom austrougarskog i perioda između dva svjetska rata, predstavljala jednu od najreprezentativnijih obrazovnih institucija u cjelokupnoj oblasti. U ovoj zgradi su kasnije svoje mjesto našle i druge kulturno-obrazovne institucije vezane za pravoslavnu crkvu. Danas je u zgradi smještena Osnovna muzička škola - ugledna obrazovna institucija jedina te vrste u Travniku, tako da se može reći da kontinuitet obrazovne funkcije objekta postoji od njegove izgradnje do danas.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u:

-          dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra,

-          podatke o dosadašnjoj zakonskoj zaštiti dobra,

-          podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima tijekom rata, podatke o intervencijama na restauraciji i drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

-          povijesnu, arhitektonsku i drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke,

-          dopisom broj 07.3-35.2-23/09-209 od dana 5. 11. 2009. godine od predstavnika općine Travnik, Srpske pravoslavne opštine Travnik, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu u sklopu Federalnog ministarstva kulture, Arhiva BiH, Arhiva srednje Bosne i Zavičajnog muzeja Travnik, tražen je pismeni stav o proglašenju Muzičke škole nacionalnim spomenikom.

 

Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je slijedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Zgrada Muzičke škole se nalazi u središnjem dijelu Travnika u Lukačkoj ulici, sa južne strane rijeke Lašve nasuprot pravoslavne Crkve Uspenja presvete Bogorodice.

Nacionalni spomenik nalazi se na zemljištu označenom kao k.č. 2457 (novi premjer) odnosno k.č. 2/309 (stari premjer), zk. uložak br. 662, k.o. Travnik, općina Travnik, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Povijesni podaci

Na samom početku razdoblja osmanske uprave u Bosni i Hercegovini, sukladno procesu reformi i modernizacije Osmanskog carstva data su veća prava različitim vjerskim i etničkim grupama, čime je intenzivirana izgradnja u Travniku i grad je počeo dobijati današnju urbanu fizionomiju.

Tijekom austrougarskog perioda nastavljen je urbani razvoj grada. Grade se javni objekti, željezničke pruge, putevi, mostovi stambeni objekti, škole.(1) U tom periodu područje zvano Luke, gdje je locirana Muzička škola, nastavlja sa razvojem, a nova vlast je nastavila sa gradnjom značajnih objekata.(2)  Jedna od najreprezentativnijih građevina na tom području predstavljao je objekat financiran od strane bračnog para Gavrila i Jovanke Fufić(3), izgrađen 1903. godine.(4)

Zgrada po svojoj namjeni spada u obrazovne objekte podignute na užem gradskom području Travnika tokom austrougarskog perioda, zajedno sa objektima Muške osnovne škole, Škole časnih sestara milosrdnica(5), Nadbiskupske velike gimnazije, Trgovačke (građanske) škole, Medrese i Ženske osnovne škole.(6)

Ne postoji sačuvana projektantska dokumentacija, niti je poznato ime projektanta objekta. Od izgradnje pa do početka II. svjetskog rata u zadužbini porodice Fufić djeluje Srpska osnovna škola pod pokroviteljstvom Crkvene opštine Travnik. Prethodno je Srpska osnovna škola bila smještena u objektu izgrađenom preko puta u istoj ulici, koji je bio poznat pod nazivom Prva srpska škola.(7)

Godine 1923. u istom objektu svoje mjesto je našao „Srpski narodni dom”, a od 1931. godine i „Ženska stručna škola”.(8)

Po završetku II. svjetskog rata u zgradu zadužbine Fufić privremeno je smješten Zavičajni muzej Travnika.

Godine 1956. izvršena je nacionalizacija i objekat je oduzet od Crkvene opštine Travnik, i u njega je smještena Srednja ekonomska škola.

Početkom sedamdesetih godina XX. stoljeća Srednja ekonomska škola je izmještena i na njeno mjesto je smještena Osnovna škola „Braća Volić”.(9)

Godine 1978. objekat je ustupljen na korištenje Školi za osnovno muzičko obrazovanje Travnik.(10) Od tada, teku obimni građevinski zahvati u unutrašnjosti zgrade. Ti radovi završavaju 1982. godine i Muzička škola u Travniku započinje sa radom u punom kapacitetu.(11) Rad škole je prekinut 1992. godine, a tijekom rata u BiH (period 1992.-95.) u objektu je bila prvo smještena vojna komanda postrojbi HVO-a, a potom Armije BiH.

Tijekom rata objekat nije pretrpio znatnija oštećenja.

Nakon završetka rata, objekat ponovo dobija funkciju Muzičke škole, s tim što do 2000. godine, uporedo sa nastavnim aktivnostima, traju radovi unutrašnjeg uređenja objekta i izmjena dotrajalih instalacija.

Godine 2006. donesena je odluka o privremenom ustupanju imovinskih prava Srpskoj pravoslavnoj opštini Travnik na zgradi Škole za osnovno muzičko obrazovanje Travnik.(12)

Sačuvana projektna i druga dokumentacija vezana za radove na objektu tijekom druge polovice XX stoljeća, nestala je nakon provale u objekat koja je izvršena tijekom ljeta 2009. godine(13).

 

2. Opis dobra

Po stilskom određenju građevina se može svrstati u historicističke objekte.

Objekat ima pravokutnu osnovu dimenzija 23,30 m x 14,20 m. Usmjeren je sjevernim ulaznim dijelom ka rijeci Lašvi, gdje se nalazi ograđena zelena površina približnih dimenzija 53,00 m x 39,00 m. Spratnost građevine iznosi Sut+P+1+tavan, njena visina do krovne strehe iznosi 11,00 m, a do sljemena krova iznosi 14,40 m.

Ulaz u objekat se nalazi u osovini uvučenog dijela sjeverne fasade objekta kojem se pristupa pomoću 4 stepenika širine 7,40 m. Ulaz predstavljaju dvokrilna vrata dimenzija 1,50 m x 2,30 m.

Prostorna dispozicija prizemlja i kata je vrlo slična: Iz centralno postavljenog predulaza pristupa se simetričnim, istočnom i zapadnom dijelu objekta gdje su smještene učionice i administrativni uredi. Na južnoj strani se nalazi dvokrako stubište kojim su povezane etaže sa tavanskim prostorom.

Prvu prostoriju u prizemlju predstavlja predulaz dimenzija 7,65 m x 3,50 m na koje se nadovezuju istočni i zapadni dio objekta unutrašnjih dimenzija od po 6,40 m x 13,00 m.

U istočnom dijelu se nalazi profesorska zbornica dimenzija 6,40 m x 4,15 m, na koju se prema jugu nadovezuju 4 učionice sa predprostorom ukupnih dimenzija 6,40 m x 8,40 m.

U zapadnom dijelu se nalazi velika učionica dimenzija 6,40 m x 9,00 m. Južno se nalazi ured direktora dimenzija 6,40 m x 3,55 m.

Južno od predulaza se nalazi dvokrako stubište dimenzija 2,65 m x 5,65 m, kojim se pristupa katu.

Dimenzije predulaznog prostora kata odgovaraju dimenzijama predulaza prizemlja. Na istočnoj strani, iznad zbornice u prizemlju se nalaze administrativne prostorije istih dimenzija kao zbornica, a južno se nalaze učionice koje oblikom i dimenzijama odgovaraju učionicama ispod.

Zapadno od predvorja se nalazi koncertna dvorana sa binom tlocrtnih dimenzija 13,10 m x 6,75 m, sa predulaznom prostorijom na istoku dimenzija 1,95 m x 5,05 m.

Tavanskom prostoru se pristupa drvenim dvokrakim stubištem. U sklopu jedinstvenog prostora tavana nalazi se nekoliko dograđenih prostorija koje služe kao ostave, a podna obloga je sastavljena od opeke i nabijenog tucanika.

Fasade su izvedene tako da oponašaju slog kamenog zida, naglašeni su vodoravni vijenci i tercijarna plastika. Fasadni otvori su izvedeni kao dvokrilni prozori sa polukružnim nadsvjetlima, ukupnih dimenzija 110 cm x 230 cm, uokvireni prelomljenim lukovima.

Sjeverna fasada predstavlja strogo simetričnu kompoziciju sačinjenu od središnjeg uvučenog dijela i dva bočna rizalita na kojima su raspoređena dva vodoravna niza prozora. U središnjem dijelu uvučenog dijela fasade nalaze se dvokrilna ulazna vrata sa lučnim nadsvjetlom ukupnih dimenzija 150 cm x 340 cm, iznad kojih se nalazi natpis „Osnovna muzička škola Travnik“, a na bočnim fasadnim površinama se nalaze po 3 prozora.

U razini kata, na uvučenom, kao i na oba bočna dijela fasade nalaze se po 3 prozorska otvora. Prozori na bočnim stranama su uokvireni fasadnim dekorativnim elementima. Iznad spratnih prozora izvedene su horizontalne fasadne trake sive boje širine 50 cm na kojima se nalazio originalni natpis škole.(14)

Istočna i zapadna fasada predstavljaju fasade na čijim se južnim stranama nalaze po 2 vodoravna reda sa po 4 prozora, a na sjevernim puni zid bez otvora.

Južna fasada predstavlja sporednu fasadu jednostavne obrade bez i na njoj se nalaze pravokutni prozorski otvori učionica i stubišta.

U pogledu materijalizacije, vanjski i unutarnji nosivi zidovi objekta sačinjeni su od opeke, a vodoravna konstrukcija i stubište su izvedeni od armiranog betona. Debljina vanjskih nosivih zidova iznosi 50 cm, a debljina poprečnih nosivih zidova koji odvajaju središnje postavljeni predulaz od istočnog odnosno zapadnog dijela objekta iznosi 60 cm. U unutrašnjosti objekta se nalaze i pregradni zidovi debljine 15 cm i 30 cm. Sokl objekta je obložen kamenim pločama visine 1,00 m, a ostatak fasada je malterisan. Krovna konstrukcija je drvena, a krov je pokriven crijepom sa limenim opšavom.

Vanjska i unutrašnja stolarija je drvena, podovi su izvedeni isključivo od suvremenih materijala, izuzev sačuvane podne obloge tavana. Svijetla visina prizemlja iznosi 3,80 m, svijetla visina kata iznosi 4,50 m, a ista visina podruma gdje su smještene tehničke prostorije iznosi 2,20 m. Debljina armiranobetonske međukatne konstrukcije iznosi 20 cm.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Muzička škola u Travniku nije prethodno bila upisana ili evidentirana u registru spomenika kulture(15) na bilo kojoj razini.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Ne postoje podaci o konzervatorsko-restauratorskim radovima na objektu današnje Muzičke škole u Travniku vezani za austrougarski period i period između dva svjetska rata.

Početkom druge polovice XX. stoljeća, točnije 1956. godine, kada je u objekat smještena Srednja ekonomska škola, najvjerojatnije nisu vršeni ozbiljniji konzervatorsko-restauratorski ili radovi redovnog održavanja, budući je 1978. godine bilo neophodno izvršiti izmjenu kompletne drvene međukatne konstrukcije objekta. Do 1982. godine vršeni su i radovi na fasadama kao i izmjena instalacija. Te godine izvršen je drugačiji hromatski tretman fasada, koje su do tada bile izvedene u nijansi žute boje.(16)

Nakon posljednjega rata u BiH, počevši od 1996. godine izvršeni su radovi na fasadama objekta, kao i ponovna izmjena svih instalacija i krečenje svih prostorija.

 

5. Sadašnje stanje dobra

Muzička škola u Travniku se nalazi u vrlo dobrom konstruktivnom i svakom drugom stanju i objekat je primjerno održavan.

 

6. Specifični rizici

Ne postoje izraziti specifični rizici vezani za objekat.

 

III – ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom („Službeni glasnik BiH” br. 33/02 i 15/03), Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu. Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijima:

A.         Vremensko određenje (dobra nastala od prapovijesti do 1960. godine)

C.         Umjetnička i estetska vrijednost

i.          Kvalitet obrade

ii.          Kvalitet materijala

iii.         Proporcije

iv.         Kompozicija

v.          Vrijednost detalja

F.         Ambijentalna vrijednost

ii.          Značenje u strukturi i slici grada

G.         Izvornost

iii.         Namjena i uporaba

v.          Položaj i smještaj u prostoru

I.          Cjelovitost (cjeline, područja, zbirke)

ii.          Homogenost

iii.         Zaokruženost (kompletnost)

 

Sastavni dio ove odluke su:

-          Imovinsko-vlasnička dokumentacija:

-         kopija katastarskog plana 2457, k.o. Travnik (novi premjer), p.l. 2253/01, br. plana 14; Razmjera 1:1000 (stari premjer k.č. br. 2/309, k.o. Travnik), izdata 11. 12. 2009. godine od strane Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina;

-         Zemljišnoknjižni izvadak za zemljišne parcele br. 2/309, k.o. Travnik, broj zk. uloška 662 (stari premjer), Nar. br. 7243/01 od 24.12.2009. Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Travniku, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina;

-          Dokumentacija o prethodnoj zaštiti dobra:

-         Dopis Zavoda za zaštitu spomenika u sklopu Federalnog ministarstva kulture i sporta broj 07-40-4-4160-1/09 od 11. 11. 2009. godine;

-          Fotodokumentacija:

-         Fotografije postojećeg stanja Muzičke škole u Travniku od 6. studenog 2009. godine. Fotografirao arh. Adi Ćorović (fotografirano digitalnim fotoaparatom Sony DSC – H10);

-          Tehnička dokumentacija:

-         Katastarska mapa iz 1883. godine – Dopis broj 04-30 278/09 od 11. 12. 2009., Službe za urbanizam i građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove općine Travnik;

-         Snimak postojećeg stanja Muzičke škole u Travniku izveden od strane kand. arh. Nermine Katkić, studeni 2009. godine;

-          Ostala dokumentacija:

-         Korištena dokumentacija u posjedu Srpske pravoslavne crkvene opštine Travnik: Rješenje opštinskog sekretarijata za privredu i finansije Skupštine opštine Travnik broj Up.05/V-476-4/77 od 1. 12. 1977. godine; Odluka o privremenom ustupanju imovinskih prava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Travnik na zgradi Škole za osnovno muzičko obrazovanje Travnik - Odluka Vlade Srednjobosanskog kantona, 23. 3. 2006., Travnik;

-         Dopis Srpske pravoslavne opštine Travnik br. 34/08 od 1. 10. 2008. godine, Travnik.

 

Korištena literatura

Tijekom vođenja postupka proglašenja Muzičke škole u Travniku nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, korištena je sljedeća literatura:

 

1932.    O. Kamilo Zabeo. Travnička spomenica – prigodom pedeset-godišnjice nadbiskupskog sjemeništa i nadbiskupske velike gimnazije u Travniku 1882.-1932. Sarajevo: Naklada Akademije "Regina Apostolorum", 1932.

 

1990.    Maslić, Fatima. Starine i muzeji Travnika. Zagreb: Turistički savez Travnik, 1990.

 

2005.    Odluka Povjerenstva  za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju graditeljske cjeline Starog grada u Travniku nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine od 25. siječnja 2005.

 

2006.    Maslić, Fatima i Baner, Dragana. Vodič kroz prošlost, starine i prirodno naslijeđe travničkog kraja. Travnik: Zavičajni muzej Travnik, 2006.

 

2008.    Podaci Zavičajnog muzeja u Travniku, Crkva Uspenja presvete Bogorodice u Travniku – dopis broj 01/872-SI/08, 19. 5. 2008. godine, općina Travnik


(1) Više podataka o povijesti i razvoju područja grada Travnika kroz sve epohe vidjeti u Odluci Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, o proglašenju graditeljske cjeline Starog grada u Travniku nacionalnim spomenikom od 25. siječnja 2005. godine.

(2) Prvenstveno se misli na izgradnju Oficirskog doma, uređenje parkovske površine i izgradnju Isusovačke škole. Pored toga, izgrađeni su reprezentativni stambeni objekti, kao i veći broj objekata koji će imati važnu privrednu i socijalnu ulogu. - Više podataka o povijesti i razvoju područja Luke vidjeti u Odluci Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, o proglašenju povijesne građevine Oficirskog doma u Travniku nacionalnim spomenikom, na sjednici Povjerenstva održanoj od 1. do 7. prosinca 2009. godine u Sarajevu i u Odluci Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, o proglašenju povijesne građevine Zgrade nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara milosrdnica u Travniku nacionalnim spomenikom, na sjednici Povjerenstva održanoj od 29. siječnja do 4. veljače 2008. godine u Sarajevu.

(3) Gavrilo Fufić rođen 24. 3. 1824., a umro 30. 12. 1901. godine u Travniku, po zanimanju trgovac, bio je vlasnik nekoliko brodova koji su plovili po Jadranskom moru. Jovanka Fufić (djevojačko prezime Hadži-Kujundžić) je rođena travnja 1836. godine u Livnu – Podaci Crkvene opštine Travnik, 13. studenog 2009. godine, Travnik.

(4) O. Kamilo Zabeo, Travnička spomenica – prigodom pedeset-godišnjice nadbiskupskog sjemeništa i nadbiskupske velike gimnazije u Travniku 1882.-1932., Sarajevo: Naklada Akademije "Regina Apostolorum", 1932., 62.

Na katastarskoj mapi iz 1883. godine, od kada Srpska pravoslavna crkvena opština predstavlja zvaničnog vlasnika posjeda, na mjestu današnje Muzičke škole ucrtan je objekat istih tlocrtnih mjera, pa se sa sigurnošću može reći da je na istom mjestu i prije 1903. godine postojao izgrađen objekat, a najvjerojatnije se radi o stambenom objektu porodice Fufić – Dopis broj 04-30 278/09 od 11. 12. 2009., Službe za urbanizam i građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove općine Travnik.

(5) Odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju povijesne građevine Zgrade nekadašnjeg Samostana i škole časnih sestara milosrdnica u Travniku nacionalnim spomenikom, na sjednici Povjerenstva održanoj od 29. siječnja do 4. veljače 2008. godine u Sarajevu.

(6) O. Kamilo Zabeo, 1932., 61.

(7) Objekat je podignut 1870. godine, a poznat je i pod nazivom Nova Srpska škola - O. Kamilo Zabeo, 1932., 61.

(8) O. Kamilo Zabeo, 1932., 62.

(9) Svjedočenje Mate Čovića, profesora Škole za osnovno muzičko obrazovanje Travnik, 6. 11. 2009., Travnik.

(10) Rješenje opštinskog sekretarijata za privredu i finansije Skupštine opštine Travnik broj Up.05/V-476-4/77 od 1.12.1977. godine.

(11) Svjedočenje Mate Čovića, profesora Škole za osnovno muzičko obrazovanje Travnik, 6. 11. 2009., Travnik.

(12) Odluka o privremenom ustupanju imovinskih prava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Travnik na zgradi Škole za osnovno muzičko obrazovanje Travnik - Odluka Vlade Srednjobosanskog kantona, 23. 3. 2006., Travnik.

(13) Svjedočenje Mate Čovića, profesora Škole za osnovno muzičko obrazovanje Travnik, 6. 11. 2009., Travnik.

(14) Svjedočenje Mate Čovića, profesora Škole za osnovno muzičko obrazovanje Travnik, svjedočenje Gorana Živkovića protonamjesnika Crkvene opštine Travnik, 6. 11. 2009., Travnik.

Ta fasadna ploha je nakon II. svjetskog rata obojena debelim slojem sive boje, i danas nije moguće jasno prepoznati natpis – Srpska škola.

(15) Dopis Zavoda za zaštitu spomenika u sklopu Federalnog ministarstva kulture i sporta broj 07-40-4-4160-1/09 od 11. 11. 2009.

(16) Svjedočenje Mate Čovića, profesora Škole za osnovno muzičko obrazovanje Travnik, koji je u tom periodu imao funkciju direktora škole, točnije od 1975. do 2000. godine, 6. 11. 2009., Travnik.Muzička školaIstočna fasadaJužna fasadaZapadna fasada
UlazVrtPortalUnutrašnjost - Prizemlje


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: