početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Lugu, graditeljska cjelina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

„Službeni glasnik BiH“ br. 29/08. 


            Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 16. do 22. siječnja  2007. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

I.

 

Graditeljska cjelina - Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima (krstačama) u Lugu, općina Trebinje, proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik sastoji se od: crkve, nekropole sa 13 stećaka i 20 krstača.

Nacionalni spomenik izgrađen je na prostoru  koji obuhvata k.č. 1224 i 1225/1, upisane u z.k. uložak broj 26, K.O. Mesari, općina Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite, utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, ustanovljenog u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02).

 

II.

 

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

 

            U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u točki I. stavak 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere:

- dopušteno je izvođenje isključivo konzervatorsko-restauratorskih radova, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na razini Republike Srpske (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

- dopušteno je izvođenje radova na infrastrukturi, uz odobrenje nadležnog  ministarstva i stručni nadzor nadležne službe zaštite;

-  osigurati geodetsko snimanje lokaliteta, s ciljem utvrđivanja postojećeg stanja;

- osigurati izradu programa restauracije nacionalnog spomenika sa utvrđenim hitnim mjerama  sanacije;

- nije dopušteno izmještanje starih nadgrobnika ni recentno sahranjivanje na udaljenosti 5 m od nadgrobnika.

 

Zaštitni pojas obuhvata radijus od 100 m od granica zaštićenog područja i u tom pojasu utvrđuju se sljedeće mjere:

- dopuštena je izgradnja objekata čija namjena neće ugroziti nacionalni spomenik, maksimalnog gabarita 10 x 12 m i maksimalne visine 6,50 m do početka krovišta, odnosno katnosti P+1;

- zabranjeno je odlaganje svih vrsta otpada;

- zabranjena je izgradnja industrijskih objekata i lociranje potencijalnih zagađivača okoline.

 

IV.

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V.

 

Svatko, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VI.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite, općinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – V. ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII.

 

Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX.

 

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 79/02, «Službene novine Federacije BiH», broj 59/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 705.

 

X.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH».

 

 

            Ovu odluku Povjerenstvo  je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović,  Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

 

Predsjedateljka Povjerenstva

 

                                                Ljiljana Ševo

 

Broj: 06.2-2-6/07-3                       

17. siječnja 2007. godine

Sarajevo

 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I. – UVOD

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o sprovođenju odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V. i VI. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za šta ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika u prethodnom sazivu donijelo je odluku o stavljanju Crkve Uspenja Bogorodice u Lugu kraj Trebinja na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH,  pod rednim brojem 705.

U skladu sa odredbama Zakona, a na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. i članka 39. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II. – PRETHODNI POSTUPAK

U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u:

- dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra,

- podatke o dosadašnjoj zakonskoj zaštiti dobra,

- podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući opis i fotografije,

- podatke o intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

- povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

 

Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

 

Lokacija

Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima nalazi se na pravoslavnom groblju, u selu Lugu nedaleko od Trebinja.

Nacionalni spomenik izgrađen je na lokaciji označenoj kao k.č. br. 1224 i 1225/1, upisan u z.k. izvadak broj 26, K.O. Mesari, općina Trebinje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Pristup u dvorište crkve je ostvareno sa južne strane, sa pristupnog puta koji se odvaja od glavnog puta koji povezuje Trebinje sa Ljubinjem. 

 

Povijesni podaci

Na području stare Hercegovine, u periodu XV., XVI. i XVII. stoljeća, grade se jednobrodne crkve, za čiju gradnju se angažiraju dubrovački majstori. Tip jednobrodne crkve se u primorskoj arhitekturi javlja dosta rano, još u periodu preromanike i njegov razvoj se može pratiti kroz čitav srednji vijek. Dubrovački majstori su od davnina bili graditelji na objektima sakralnog i profanog karaktera na tlu Bosne i Hercegovine. Crkve su sličnih dimenzija, a razlika među njima se javlja u načinu prenosa sila bočnog potiska.

«Polaznu osnovu u istraživanju odnosa srpskih ktitora i dubrovačkih graditelja u XV i XVI vijeku daju nekoliko sačuvanih istorijskih dokumenata iz arhiva Dubrovačke republike. Ti izvori osvjetljavaju jedan poseban vid graditeljske djelatnosti dubrovačkih majstora sa pravoslavnim stanovništvom Hercegovine. Stvorena je jedna zanimljiva skupina spomenika u staroj Hercegovini, koja svojim oblicima jasno obilježava specifičnost hramova koji joj pripadaju.

Dva graditeljska ugovora iz Dubrovačkog arhiva iz tog perioda imaju poseban značaj jer su sačuvane i crkve na teritoriji stare Hercegovine koje su prema njima bile izgrađene. Prvi ugovor je iz 1499. godine i odnosi se na izgradnju crkve svetog Nikole u Grahovu, a drugi je sačinjen u februaru 1503. godine i odnosi se na izgradnju crkve u Lugu u blizini Trebinja. Ktitor crkve u Lugu je bio monah Roman, koji je bio iz trebinjskog manastira Tvrdoš. Graditelj crkve je bio poznati dubrovački zidar Mihoč Radojević(1) porijeklom iz Trebinja.» (Korać, Đurić, 1964., str. 564.-566.)

Pravoslavna Crkva Uspenja Bogorodice u selu Lugu, po broju pisanih povijesnih podataka koji se na nju odnose, spada među najznačajnije male grobljanske hramove sagrađene u srednjem vijeku. Crkva se nalazi u seoskom groblju sa stećcima i većim brojem starih kamenih krstača. (Ševo, 1995., str. 212.)

 

 

2. Opis dobra

Crkva Uspenja Bogorodice se nalazi u pravoslavnom groblju sela Lug, a na istoj parceli se nalazi nekropola sa stećcima i starim kamenim nadgrobnicima.

Po arhitektonskim obilježjima, Crkva Uspenja Bogorodice u Lugu pripada skupini hercegovačkih crkava sa prislonjenim lukovima, čiji se izvori nalaze u arhitekturi preromanike i romanike na dubrovačkom području i u Zeti.

Prema konceptu prostorne organizacije, Crkva Uspenja Bogorodice u Lugu pripada tipu jednobrodnih crkava pravokutnog tlocrta sa iznutra polukružnom a izvana pravokutnom apsidom i zvonikom na preslicu koji je dozidan u XIX. stoljeću.

Objašnjenje za pojavu rijetke forme sa vanjske strane pravokutnog oltarskog prostora u pravoslavnom crkvenom graditeljstvu nalazi se u porijeklu njenog graditelja iz Dubrovnika, gdje su pravokutne apside bile češća pojava.

Orijentacija crkve je u smjeru istok - zapad sa ulazom na zapadnoj strani.

Vanjske dimenzije crkve su cca 8,55 x 4,05 m, a unutrašnje cca 7,40 x 2,90 m.

Crkva ima masivne kamene zidove čija debljina iznosi cca 58 cm. Zidovi su rađeni od krupnih pravilno klesanih kamenih blokova, koji su ožbukani vapnenom žbukom osim zapadne fasade, na kojoj nema žbuke i na kojoj je vidljiv kamen.

Krovovi crkve i apside su dvovodni i prekriveni su crijepom.

Uz podužne zidove crkve nalaze se po dva para prislonjenih lukova. Unutrašnjost crkve je presvedena poluobličastim svodom. Visina, mjerena od poda do tjemena svoda, iznosi cca 3,45 m.

Osvjetljenje crkve ostvareno je kroz četiri pravokutna prozorska otvora koji se nalaze na južnom i sjevernom zidu crkve kao i kroz prozorski otvor na apsidi. Raspored otvora ima logičan položaj i simetričan je u odnosu na raspored unutrašnjih konstruktivnih elemenata objekta. Svijetle dimenzije prozorskih otvora su 60 cm širine i 80 cm visine. Kameni okviri prozorskih otvora blago su zakošeni prema vani i sačinjeni su od po četiri kamena bloka.

Ulazni portal, koji se nalazi na zapadnoj strani crkve, je arhitravno riješen, izveden je od dva kamena stupca i jedne kamene grede, a iznad se nalazi manja rozeta. Vrata su drvena, širine 70 cm i visine 1,85 m. Rozeta se nalazi neposredno ispod zvonika, smještena u njegovoj osovini.

Iznad zapadnog zida crkve od fino obrađenog kamena vapnenca urađen je zvonik «na preslicu» sa jednim otvorom za zvono. Visina zvonika do kamanog križa iznosi cca 6,25 m i u njemu je smješteno zvono.

 

Groblje uz crkvu

Grobljanska parcela zauzima površinu od cca 3850 m2. Ulaz u groblje je ostvaren sa južne strane kompleksa. Groblje je i danas aktivno, a u njemu se nalazi 13 stećaka i 20 starih kamenih nadgrobnika (krstača) iz XIX. i XX. stoljeća. Kameni nadgrobnici su smješteni na istočnoj, sjeveroistočnoj i jugoistočnoj strani od objekta crkve. Nepravilno su raspoređeni po groblju, a najviše ih je koncentrirano neposredno uz ulaz u crkvu (njih 12). Najveći broj starih nadgrobnika rađen je od sedre u obliku križa jednostavne obrade. Neki od njih imaju dekoraciju koja se sastoji od uklesanog križa, uklesanom šestostranom zvijezdom kao i floralnom dekoracijom.

Neki imaju uklesan natpis pisan ćirilicom. Natpisi su sadržajem vrlo jednostavni i sažeti. Sadrže osnovne podatke o pokojniku, pokojnikovo ime i prezime, godinu ili obitelj, ako je obiteljska grobnica. Ponekad se upisuje i ime onoga ko je podigao spomenik. O majstorima – klesarima koji su izvodili nadgrobnike nema nikakvih podataka.

 

Nekropola sa stećcima

Bešlagić je 1966. godine u svojim istraživanjima naveo da se u nekropoli nalazi 13 stećaka, od čega 9 sanduka i 4 ploče. Primijetio je da je nekoliko spomenika uzidano u temelje crkve. Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. Postavljeni su na terasastom terenu i orijentirani u smjeru zapad - istok, osim jedne ploče u skupini od tri stećka postavljenih pred ulazom u crkvu, koja je orijentirana u smjeru sjever-jug. Spomenici su zarasli u trnje.

Broj 1 - prema Bešlagiću (1966., str. 32.) nalazi se u podzidu groblja. Na vodoravnoj strani ima pravokutnu plastičnu borduru od povijene lozice. Nije nađen.

Broj 2  -  sanduk, dimenzija 2 x 0.95 x 1.25 m; preko svih uspravnih strana u vrhu je plastično izrađen friz od povijene linije sa rozetama, a ispod je tordirana vrpca. Ispod su jednostavne arkade sa dubljim interkolumnijama. Na istočnoj strani je urezan prikaz dva konja, jedan iza drugog. Na stražnjem konju je konjanik. Stoji in situ.

            Broj 3 - opis prema Bešlagiću (1966., str. 32.), jer taj sanduk pri obilasku 2006. godine nije nađen na nekropoli. Sanduk, dimenzija 1.5 x 0.46 x 1.1 m; preko uspravnih strana na vrhu je bio friz od niza plastičnih šesterolisnih rozeta, obrubljenih krugovima. Ispod njega, na širim stranama, ima široko polje od mreže rombova. U najdonjem dijelu su arkade, sa tordiranim stupovima i širokim interkolumnijama, nad kojima su tri manja luka između dva stupa.  

            Broj 4 - visoki sanduk na postolju. Stoji in situ i dominira na nekropoli. Dimenzije su  1.27 x 0.45 x 1.78 m. Na sjevernoj, široj strani ima na vrhu dugačko pravokutno udubljenje, ispod je dvostruka urezana linija ispod koje su arkade koje imaju stupove sa kapitelima. Lukovi arkada su istaknuti jednom urezanom linijom. Južna uspravna, šira strana je slična sjevernoj, ali iznad lukova ima friz od niza rozeta u kružnicama, a iznad pravokutnog udubljenja plastični friz od povijene lozice.

Ostali stećci nalaze se na padini ispod stećka broj 2. Većinom su zarasli u žbunje i stječe se dojam da su usljed betoniranja dosta velike površine ispred crkve pomjerani i da mnogi  od njih ne leže na prvobitnom mjestu, sudeći prema skici Š. Bešlagića (1966., str. 31., skica 7).

 

 

Stari kameni nadgrobnici (krstače)

Nadgrobnik broj 1

Nadgrobnik je dobro očuvan. Nalazi se neposredno pored ulaza u grobljansku parcelu, na njezinoj zapadnoj strani. Nadgrobnik je izrađen od kamena, a sastoji se od pravokutnog postolja, visine cca 10 cm, na kojem je smješten sanduk jednostavne obrade bez dekoracije, čije dimenzije iznose: dužina 160 cm, širina 72 cm i visina 90 cm. Na sanduku je smještena krstača, visine 141 cm. Spomenik se sastoji od križa jednostavne obrade i donjeg proširenog dijela, na kojem je uklesan ćirilični natpis koji glasi:

PODIŽE SPOMEN SAVO DELIĆ IZUMRLOJ FAMILIJI

CVIJETI DELIĆ SUPRUGA NIKOLE DELIĆA POKLONI SVOJE IMANJE ĐURU I STEVU DELIĆ 1925. G.

 

Nadgrobnik broj 2

Nadgrobnik je dobro očuvan. Nalazi se blizu nadgrobnika broj 1, neposredno pored ulaza u grobljansku parcelu, na njezinoj zapadnoj strani. Spomenik je izrađen od kamena, a sastoji se od pravokutnog sanduka, jednostavne obrade, bez dekoracije, čije dimenzije iznose: dužina 190 cm, širina 96 cm i visina 25 cm. Na sanduku je smještena krstača, visine 174 cm. Krstača se sastoji od križa jednostavne obrade i donjeg proširenog dijela na kojem je uklesan manji križ, a ispod njega je uklesan ćirilični natpis koji glasi:

SVOJIM DRAGIM RODITELJIMA OCU PROTI ODAVIĆ JEFTU 1867-1940

MAJCI SOKI 1867-1940

BOSILJKA

 

Nadgrobnici broj 3 i 4

Nadgrobnici su dobro očuvani. Nalaze se na uzdignutom platou ispred ulaza u crkvu i od crkve su udaljeni cca 11 m. Izrađeni su od kamena i imaju zajednički pravokutni sanduk jednostavne obrade, bez dekoracije, čije dimenzije iznose: dužina 250 cm, širina 163 cm i visina 65 cm. Sanduk je djelomično obrastao raslinjem. Na sanduku su smještene dvije krstače, čija visina iznosi 102 cm. Obje krstače su gotovo identične. Sastoje se od križa koji ima viši donji krak, a na krajevima preostala tri kraka je izrađena dekoracija u obliku polukugle. Na poleđini kamenih križeva uklesan je ćirilični natpis koji je nečitak, a na prednjoj strani je uklesana šestokraka zvijezda. 

 

Nadgrobnici broj 5, 6 i 7

Nadgrobnici  su prilično dobro očuvani. Nalaze se na uzdignutom platou ispred ulaza u crkvu i od crkve su udaljeni cca 11 m (nalaze se u istoj ravni kao i spomenici 3 i 4). Izrađeni su od kamena i sva tri spomenika su smještena u istom oivičenju. Postavljeni su direktno u zemlju bez postolja. Nadgrobnici imaju oblik križa i gotovo su istih dimenzija. Visina nadgrobnika broj 5 iznosi 94 cm, nadgrobnika broj 6 - 88 cm, a nadgrobnika broj 7 - 77 cm. Donji krak im je nešto viši, dok su ostala tri istih dimenzija, sa dekoracijom u obliku polukugle na krajevima. Na poleđini nadgrobnika broj 5 i 6 je uklesan križ, a na prednjoj strani, na gornjem kraku je uklesan ornament – sa dva polumjeseca. Na bočnim krakovima su uklesani ornamenti sa šestokrakim zvijezdama. Na poleđini nadgrobnika broj 7 je reljefno izrađen križ, dok je njegova prednja strana bez dekoracije. Ovi nadgrobnici nemaju natpise. Tokom vremena došlo je do manjih deformacija, tako da su sve tri krstače malo nakrivljene, ne stoje okomito na zemlju. Kamen od kojeg su izrađene je porozan.

 

Nadgrobnici broj 8 i 9

Nadgrobnici su smješteni u istom oivičenju. Nalaze se na uzdignutom platou ispred ulaza u crkvu i od crkve su udaljeni cca 4 m. Postavljeni su direktno u zemlju bez postolja. Oba nadgrobnika imaju oblik križa i gotovo su istih dimenzija. Visina nadgrobnika broj 8 iznosi 88 cm, a visina nadgrobnika broj 9  iznosi 75 cm. Donji krak im je nešto viši, dok su ostala tri istih dimenzija, sa dekoracijom u obliku polukugle na krajevima. Na poleđini i na prednjoj strani oba nadgrobnika su reljefno izrađeni križevi. Nadgrobnici nemaju natpise. Tokom vremena došlo je do manjih deformacija, tako da su obje krstače malo nakrivljene, ne stoje okomito na zemlju. Kamen od kojeg su izrađeni je porozan.

 

Nadgrobnici broj 10 i 11

Nadgrobnici su dobro očuvani. Nalaze se na uzdignutom platou, neposredno ispred ulaza u crkvu i od crkve su udaljeni cca 3 m. Nadgrobnik broj 10 je izrađen od kamena, a sastoji se od pravokutnog sanduka jednostavne obrade, bez dekoracije, čije dimenzije iznose: dužina 207 cm, širina 97 cm i visina 45 cm. Na sanduku je smještena krstača, visine 102 cm. Krstača se sastoji od križa jednostavne obrade, čiji donji krak je znatno viši od preostala tri kraka, koji na krajevima imaju  izrađenu dekoraciju u obliku piramidalnog tijela. Na prednjoj strani, na dijelu dva bočna kraka, su  uklesana po dva kruga sa floralnim ornamentima. Na poleđini križa je uklesan ćirilični natpis koji glasi:

OVDJE VJEČNO POKOJIŠTE RISTA ODAVIĆA KOJ UMRIE U ČINU SVEŠTENIKA 1867.

Nadgrobnik broj 11 je izrađen od kamena, a sastoji se od pravokutnog sanduka, jednostavne obrade, bez dekoracije, čije dimenzije iznose: dužina 206 cm, širina 95 cm i visina 52 cm. Na sanduku je smještena krstača, visine 96 cm. Krstača se sastoji od križa jednostavne obrade, čiji donji krak je znatno viši od preostala tri kraka, koji na krajevima imaju  izrađenu dekoraciju u obliku piramidalnog tijela. Na prednjoj strani, na dijelu dva bočna kraka, su  uklesani krugovi sa floralnim ornamentima. Na poleđini križa je uklesan manji križ. U gornja dva polja križa upisani su inicijali Kristovi (ICXC), a u donja dva polja stoji natpis NIKA. Ispod toga je uklesan ćirilični natpis koji glasi:

OVDI JE VJEČNO POKOJIŠTE VASA ODAVIĆA KOJU MRIE U ČINU SVEŠTENIKA 1887.

 

Nadgrobnici broj 12 i 13

Nadgrobnici su dobro očuvani. Nalaze se na uzdignutom platou, neposredno ispred ulaza u crkvu i od crkve su udaljeni cca 3 m. Izrađeni su od kamena i imaju zajednički pravokutni sanduk, jednostavne obrade, bez dekoracije, čije dimenzije iznose: dužina 215 cm, širina 202 cm i visina 69 cm. Na sanduku su smještene dvije krstače, čije visine iznose 94 i 88 cm. Krstače su gotovo istih dimenzija. Sastoje se od križa koji ima viši donji krak, a na krajevima preostala tri kraka je izrađena dekoracija u obliku polukugle. Na prednjoj strani, na gornjem kraku je uklesan ornament sa dva polumjeseca. Na dijelu dva bočna kraka su uklesani krugovi sa floralnim ornamentima. Na poleđini kamenih križeva uklesan je križ u čija gornja dva poljia su uklesani inicijali Kristovi (ICXC), a u donja dva polja natpis NIKA. Ispod toga je uklesan natpis ćirilicom koji je nečitak.

 

Nadgrobnici broj 14 i 15

Nadgrobnici su smješteni u istom oivičenju. Nalaze se na uzdignutom platou ispred ulaza u crkvu. Postavljeni su direktno u zemlju bez postolja. Oba spomenika imaju oblik križa i gotovo su istih dimenzija. Visina spomenika broj 14 iznosi 67 cm, a visina spomenika broj 15,  93 cm. Donji krak im je nešto viši, dok su ostala tri istih dimenzija, sa dekoracijom u obliku polukugle na krajevima. Na prednjoj strani nadgrobnika  broj 14 uklesan je križ sa Kristovim inicijalima ICXC. Ispod inicijala je uklesan natpis GODINE 1819. .. Ostatak natpisa je nečitak.

Na prednjoj strani nadgrobnika broj 15, na dijelu dva bočna kraka, uklesani su krugovi sa floralnim ornamentima. Ispod je natpis, uklesan ćirilicom, koji glasi:

OVDJE POKOJIŠTE JOVANKE ĆERI VASE ODAVIĆA PRE 1885

Tokom vremena došlo je do manjih deformacija, tako da su obje krstače malo nakrivljene, ne stoje okomito na zemlju. Kamen od kojeg su izrađene je porozan.

 

Nadgrobnik broj 16

Nadgrobnik je smješten uz južni zid crkve. Postavljen je direktno u zemlju bez postolja. Nadgrobnik ima oblik križa i njegova visina iznosi 59 cm. Donji krak je nešto viši, dok su ostala tri istih dimenzija sa dekoracijom u obliku polukugle na krajevima. Na prednjoj strani nadgrobnika uklesan je križ, a na poleđini je uklesan nečitak ćirilični natpis na čijem dnu stoji godina 1869.

 

Nadgrobnik broj 17

Nadgrobnik je smješten uz sjeverni zid crkve na betoniranom podestu. Postavljen je direktno u zemlju bez postolja. Nadgrobnik ima oblik križa i njegova visina iznosi 95 cm. Donji krak je nešto viši, dok su ostala tri istih dimenzija sa dekoracijom u obliku polukugle na krajevima. Na poleđini nadgrobnika uklesan je križ, a na prednjoj strani, na dijelu dva bočna kraka, uklesani su krugovi sa geometrijskim motivima. Na istoj strani, na dijelu donjeg kraka, uklesan je ćirilični natpis koji glasi:

OVDJE VJEČNO POKOJIŠTE ..... PRE 1880.

 

Nadgrobnik broj 18

Nadgrobnik je smješten uz sjeverni zid crkve na betoniranom podestu. Postavljen je direktno u zemlju bez postolja. Nadgrobnik ima oblik križa i njegova visina iznosi 78 cm. Donji krak je nešto viši, dok su ostala tri istih dimenzija, sa dekoracijom u obliku polukugle na kraju gornjeg kraka. Na prednjoj strani uklesani su krugovi sa geometrijskim motivima. Nadgrobnik je bez natpisa. Tokom vremena došlo je do manjih deformacija, tako da je nadgrobnik malo nakrivljen, ne stoji okomito na zemlju. Kamen je porozan.

 

Nadgrobnik broj 19

Ovaj nadgrobnik predstavlja obiteljsku grobnicu. Smješten je u centralnom dijelu grobljanske parcele. Izrađen je od kamena, a sastoji se od pravokutnog sanduka, jednostavne obrade, bez dekoracije, čije dimenzije iznose: dužina 267 cm, širina 260 cm i visina 72 cm. Na sanduku je smještena krstača, visine 156 cm. Krstača se sastoji od križa jednostavne obrade i dva donja proširena dijela. Na prednjoj strani nadgrobnika se nalazi fotografija, a ispod nje je uklesan ćirilični natpis koji glasi:

FAMILIJARNA GROBNICA P. VUČKA I OMLJENA BAŠIĆA

1949.

 

Nadgrobnik broj 20

Nadgrobnik je dobro očuvan i predstavlja obiteljsku grobnicu. Smješten je u centralnom dijelu grobljanske parcele. Grobnica je ograđena ogradom od kovanog željeza. Nadgrobnik je izrađen od kamena, a sastoji se od pravokutnog postolja, visine cca 30 cm, na kojem je smješten sanduk, jednostavne obrade, bez dekoracije, čije dimenzije iznose: dužina 293 cm, širina 443 cm i visina 84 cm. Na sanduku je smještena krstača, visine 265 cm. Na prednjoj strani nadgrobnika je izrađen reljefni lik sv. Jovana, a na poleđini, na gornjem dijelu križa, nalazi se izrađen reljefni lik Isusa Krista. Krstača se sastoji od križa i donjeg proširenog dijela.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

            Na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Crkva Uspenja Bogorodice u Lugu kod Trebinja upisana je pod rednim brojem 705.

 

4.  Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Nemamo raspoloživih podataka o konzervatorsko-restauratorskim radovima, niti o radovima koji su vršeni na sanaciji crkve.

 

 

5. Sadašnje stanje dobra

Uvidom na terenu, koji je izvršen u listopadu 2006. godine, ustanovljeno je sljedeće:

objekt Crkva Uspenja Bogorodice u Lugu građevinski je u lošem stanju. U unutrašnjosti objekta vidljiva su oštećenja. Ta oštećenja su veće pukotine koje se nalaze na poluobličastom svodu i uz  kamene lukove. Ostala oštećenja na zidovima uvjetovana su djelovanjem vlage.

 

6. Specifični rizici

Pukotine i vlaga mogu dovesti do konstruktivne destabilizacije.

Stećci su napadnuti biljnim organizmima.

 

III. - ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom («Službeni glasnik BiH», broj 32/02 i 15/03), Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A. Vremensko određenje

B. Povijesna vrijednost

C. Umjetnička i estetska vrijednost

C. I. Kvaliteta obrade

C. III. Proporcije

C. IV. Kompozicija

C.V. Vrijednost detalja

D. Čitljivost

D.II. Svjedočanstvo o povijesnim mijenama

D. IV. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru

E. Simbolička vrijednost

E. I. Ontološka vrijednost

E. II. Sakralna vrijednost

E. III. Tradicionalna vrijednost

E. IV. Vezanost za rituale i obrede

E. V. Značaj za identitet skupine ljudi

F. Ambijentalna vrijednost

F.III. Objekt ili grupa objekata je dio cjeline ili područja

G. Izvornost

G.I. Oblik i dizajn

G.III.Namjena i upotreba

G. IV. Tradicija i tehnike

G. V. Položaj i smještaj u prostoru

G. VI.  Duh i osjećanja

 

Sastavni dio ove odluke su:

- kopija katastarskog plana,

- z.k. izvadak,  posjedovni list,

- fotodokumentacija Povjerenstva, snimljena u listopadu 2006. godine.

 

Korištena literatura

U toku vođenja postupka proglašenja Graditeljske cjeline Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka u Lugu kraj Trebinja nacionalnim spomenikom, korištena je sljedeća literatura:

 

1964.   Korać, Vojislav J. Đurić, Crkve sa prislonjenim lukovima u Staroj Hercegovini i   Dubrovačko graditeljstvo XV-XVII vijek, Zbornik Filozofskog fakulteta broj VII, Beograd, 1964., str. 561.-629.

 

1971.    Bešlagić, Šefik, Stećci, Kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971.

 

1991.   Marica Šuput, Spomenici srpskog crkvenog graditeljstva XVI-XVII vek, Beograd-Novi Sad-Priština, 1991.

 

1995.    Ljiljana Ševo, Pravoslavne crkve i manastiri u Bosni i Hercegovini do 1878. godine, Banja Luka, 1995.

 

 

(1) Ugovorom između poručitelja i majstora o izgradnji crkve, koji je sklopljen u veljači 1503. godine, određeno je da crkva bude bez apside, dugačka dvanaest lakata, a široka sedam. Za njegov rad Roman je isplatio Radojeviću jedanaest zlatnih dukata i konja. Izgradnja crkve je bila završena iste godine, za Praznik Hristovog Vaznesenja. Majstor se obavezao da će na crkvi popravljati sva oštećenja u narednih deset godina.

Mihoč Radojević je bio sin Radoja Vukčića iz Trebinja. On je u Dubrovniku izučio zidarski obrt kao i njegov brat Andrija, dok je brat Marko učio slikarstvo kod Nikole Božidarevića, dubrovačkog renesansnog majstora.Osnova graditeljske cjelineCrkva sa nekropolom u LuguCrkva u LuguApsida
Prednja fasadaSjeverna fasadaZvonikNadgrobnici
KrstačeStećciSandukVisoki sanduk na postolju
Unutrašnjost crkveIkonostas  


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: