početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Nekropola sa stećcima i ostaci crkve Grčka glavica u selu Biskup, historijsko područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

            Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 47/04.


            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 4. do 10. maja 2004. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

            Historijsko područje – nekropola sa stećcima i ostaci crkve Grčka glavica u selu Biskup proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

            Nacionalni spomenik čini arheološko područje-ostaci crkve, nekropola sa stećcima i pokretno naslijeđe pronađeno na arheološkom području koje se nalazi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a koje je popisano u inventarnim knjigama nalaza muzeja. 

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. 1121/3, upisan u z.k. uložak br. 115/01, k.o. Glavatičevo, općina Konjic, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

            Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02 i 6/04).

 

II

 

            Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

            U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuje se sljedeće:

            I zona zaštite obuhvata prostor definiran u tački I stav 3. ove odluke. U toj zoni provode se sljedeće mjere zaštite:

            - dopušteni su samo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, uključujući i one koji imaju za cilj prezentaciju spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

            - prostor spomenika bit će otvoren i dostupan javnosti i može se koristiti u edukativne i kulturne svrhe;

            - nije dopušteno odlaganje otpada;

            -  izvršiti uređivanje i čišćenje područja od samoniklog rastinja;

            - osigurati pristup području, uređenje staze od prilaznog puta do istočnog dijela područja;

            - izvršiti čišćenje stećaka i ostataka zidova crkve od lišaja i mahovine;

            - izvršiti vraćanje pomjerenih i izvrnutih spomenika u prvobitni položaj;

            - sanirati napukle i prelomljene spomenike;

            - osigurati izradu i provedbu programa prezentacije nacionalnog spomenika.

 

            II zona zaštite obuhvata k.č. 1121/1, 1121/2, 1122, 1123, 1124, 1125, 1090, 1091/1, 1091/6, 1091/7 i dio prilaznog puta na k.č.1702 u dužini od 160 m. U ovoj zoni utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

            - nije dopuštena izgradnja privrednih objekata;

            - nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli utjecati na izmjenu područja i promjenu pejzaža;

            - nije dopušteno obavljanje radova na infrastrukturi osim uz odobrenje od strane nadležnog ministarstva i stručno mišljenje nadležne službe zaštite;

            - nije dopušteno odlaganje otpada.

 

IV

 

             Iznošenje pokretnog naslijeđa iz tačke I stav 2.  ove odluke (u daljnjem tekstu: pokretno naslijeđe) iz Bosne i Hercegovine nije dopušteno.

            Izuzetno od odredbe stava 1. ove tačke, dopušteno je privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi   prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini.

            Odobrenje u smislu prethodnog stava daje Komisija, ukoliko nedvojbeno bude utvrđeno da to ni na koji način neće ugroziti pokretno naslijeđe. Komisija u svom rješenju o odobrenju privremenog iznošenja pokretnog naslijeđa utvrđuje sve uvjete za iznošenje i rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu, kao i zaduženja pojedinih organa i institucija na osiguranju tih uvjeta i o tome obavještava Vladu Federacije, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

 

V

 

            Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno - planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

VI

 

            Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

 

VII

 

            Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II - VI ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VIII

 

            Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije  (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

IX

 

            Prema članu V, stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

X

 

          Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom  glasniku BiH».

 

 

           Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

 

Predsjedavajući Komisije

Dubravko Lovrenović

Broj: 05.1-2-1073/04-1

7. maja 2004.godine

Sarajevo

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

           Na temelju Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, članka 2, stavka 1, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacinalnih spomenika  proglasilo nacionalnim spomenikom u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini , kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Povjerenstvo ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za što ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

            Općina Konjic, Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti, poslala je dana 07. listopada 2003. godine prijedlog/peticiju za proglašenje povijesnog područja ostaci crkve i nekropola sa stećcima Grčka glavica u selu Biskup nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

            U skladu sa odredbama zakona, a na temelju članka V, stavak 4. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

       

II - PRETHODNI POSTUPAK

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

Ÿ  dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra
(kopiju katastarskog plana i zemljišnoknjižni izvadak),

Ÿ  podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

Ÿ  povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru.

 

            Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra utvrđeno je

sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

 

Lokacija

            Biskup je selo u blizini Glavatičeva, oko 30 km udaljeno od Konjica, prema jugoistoku. Pored makadamskog puta na omanjem uzvišenju poznatom pod nazivom Grčka glavica, nalaze se ostaci crkve i nekropola sa stećcima.  Uz stećke je malo rimokatoličko groblje porodice Krezić, iz Biskupa. Sam naziv Grčka glavica potvrđuje raširenost najčešćeg naziva za nekropole : grčka groblja. Da li taj naziv stoji u izravnoj vezi sa sintagmama "grčki obred" i "grčka krivovjerja" koji se mogu naći kod starih autora Orbinija, Farlatija i Raynaldija koji ih vežu za neke srednjovjekovne bosanske vladare, počevši od Stjepana II Kotromanića, nije sigurno i to pitanje zaslužuje detaljnije istraživanje.

 

Povijesni podaci

            Pripadnici vlasteoskog staleža u feudalnom društvu bili su nositelji političke djelatnosti, o čemu svjedoče brojni pisani izvori. Na području Konjica i okolice značajan utjecaj imale su dvije vladarske dinastije, Kotromanići i Kosače, ali je posebno značajna aktivnost triju velikaških rodova: Purčića, Obrinovića i Sankovića. Pored toga što su ovi rodovi bili gospodari feudalnih oblasti i neposredni vazali vladara, imali su ulogu nasljednih članova državnog vijeća, kao najvišeg organa vlasti srednjovjekovne Bosne.

            Velikaški rod Sankovići (u pisanim izvorima Bogopanci, Draživojevići, Miltenovići i Sankovići) može se pratiti kroz čitavo stoljeće, od 1306. do  1404. godine. Početkom 14. stoljeća Bogopanci djeluju na području Nevesinja,  najvjerojatnije kao nasljedni župani Purčića. Poslije 1335. godine Bogopanci-Draživojevići proširuju vlast na Zagorje, a kasnije na Dabar, Popovo, Primorje i Konavlje. Kao predstavnici Humske zemlje redovno su učestvovali u Zboru bosanskih velikaša, posebno u periodu od 1330. do 1404. godine. Obiteljsko groblje i vjerojatno najstarije sjedište Sankovića nalazilo se u selu Biskupu, na teritoriju Komske župe. Nedaleko od Biskupa, u selu Zaborani, na krajnjem sjevernom dijelu Nevesinjskog polja, nalazio se dvor Radiča Sankovića.

            Prvi poznati član ove obitelji je Dražen ili Dražin Bogopenac iz Nevesinja, koji je zajedno sa braćom i rođacima i dvadesetak svojih ljudi, oko 20. svibnja 1306. godine učestvovao u pljački dubrovačkog trgovca Držića. U pisanim izvorima spominju se još i Branislav Bogopenac (1352. godine) i Vidomir (1335. godine). Draženov sin Milten, koji je preuzeo ulogu starješine čitavog roda, prvi put se spominje 1332. godine u funkciji člana bosanskog državnog vijeća i svjedoka na povelji bana Stjepana II i srpskog kralja Dušana. Kao župan djelovao je u Nevesinju, Zagorju, a često i na području Konavalja i južnog Huma.

            Miltena je naslijedio njegov sin Sanko koji se smatra najistaknutijim članom ovog roda.  Kao "baronus domini bani", a zatim i kao visoki državni funkcioner sa titulom kaznaca (najviše dvorsko zvanje), redovno učestvuje u radu velikaškog zbora, te kao vješt političar uvećava moć i posjede. 1336. godine, zajedno sa ocem Miltenom, odmeće se od bana Stjepana i pristaje uz srpskog kralja Dušana. U ratu između Dubrovnika i Vojinovića ostaje neutralan. Od 1366. do 1367. godine pridružuje se ustanku bosanske vlastele protiv bana Tvrtka. Feudalna oblast kojom je upravljao obuhvatala je: Nevesinje sa Komskom župom, Zagorje, Dabar, Popovo, Humsko primorje i vjerojatno jedan dio Konavalja. Dubrovački kroničar Resti piše da je kaznac Sanko poginuo u boju protiv župana Nikole Altomanovića 1370. godine, dok drugi tvrde da je umro 1372. godine (Resti, o.c. str.152; Wiss. Mitt. XI, 332).

            Drugi Miltenov sin Gradoje nije se naročito isticao kao političar, ali je bio aktivan vojnik. Od 1371. do 1373. godine je zauzeo župansko prijestolje u Nevesinju i Trusini(1). Zadnji put se spominje 1391. godine. Miltenova kćerka Radača bila je udata za trebinjskog župana Nenca Čihorića. Pred kraj života se zamonašila i uzela ime Polihranija. Njen grob sa stećkom i natpisom nalazi se u Veličanima kod Trebinja (K. Jireček, 1892., str. 279-285).

            Poslije Sankove smrti župansko prijestolje je pripalo njegovom sinu Bjeljaku, koji je učvrstio i proširio feudalnu vlast u cijelom Humskom primorju, Konavljima i Vitaljini.  Prvi put se spominje 1358. godine kada se ženio, a zadnji put 1391. godine kada mu je kao teškom bolesniku dolazio liječnik iz Dubrovnika. Bio je član Velikaškog vijeća i bliži savjetnik kralja Tvrtka.

Drugi Sankov sin bio je knez, a zatim vojvoda Radič. Zajedno sa Bjeljakom  1391. godine  pokušava Dubrovčanima prodati Konavlje i Vitaljinu te biva zarobljen, sve do 1398. godine. U tom periodu njegova prva supruga Goisava je često boravila u Dubrovniku, gdje je od Vlade  primala financijsku pomoć. Iz pisanih izvora može se zaključiti da je Goisava umrla između 19. svibnja 1398. godine i 3. studenog 1399. godine (M. Vego, 1955., 159).

             Nakon oslobađanja Radič postaje vrlo aktivan na političkom planu, u borbama oko prijestolja koje su potresale bosansku državu. 1404. godine je na strani kralja Ostoje koji je upravo bio zbačen sa prijestolja. Radičev protivnik Sandalj Hranić Kosača je ponovno zarobio Radiča i zaposjeo čitavu njegovu oblast. Radič umire ubrzo poslije zarobljavanja, 1404. godine. Sa njegovom smrću prestaju sve vijesti o ovome vrlo utjecajnom i razgranatom vlasteoskom rodu.

 

2. Opis dobra

            Nekropola sa stećcima sastoji se od 172 stećka i velikog broja grobova bez spomenika(2). Po obliku se izdvaja jedan primjerak sljemenjaka, dok su sve ostalo ploče i sanduci. Nekropola zauzima površinu od oko 1700 m2.  Orijentacija stećaka se sa preciznošću može utvrditi jedino u dijelu ruševina crkve, gdje su svi stećci orijentirani u smijeru sjeveroistok-jugozapad. Ukrašena su dva spomenika, jedan sanduk i jedan sljemenjak. Pri vrhu sljemenjaka je friz od niza kosih paralelnih linija, a na bočnim stranama su arkade. Pri vrhu sanduka je friz od povijene lozice sa trolistovima. Na jednom sanduku je natpis, iz kojeg se vidi da se radi o grobu Gojisave, prve supruge Radiča Sankovića.  

            Na istočnom dijelu nekropole su ostaci crkve, čiji je nastanak moguće okvirno datirati, u 12. ili 13. stoljeće.  Crkva (dimenzija 12,10 x 7,40m) je bila jednobrodna, sa polukružnom apsidom, čija dužina iznosi 2,60 m.  Zidovi su debeli 60 cm i mjestimično visoki 50 cm. Orijentacija je sjeveroistok – jugozapad. Zidana je od pravilnih klesanih kamenih blokova, približno jednake veličine, u kvalitetnoj vapnenoj žbuci. Jedan dio crkve je bio građen u kamenu, a drugi najvjerojatnije bio od drveta (M. Vego, 1957., str. 130).  U vrijeme iskopavanja nisu pronađeni ostaci oltarske pregrade, jer se na tom mjestu već nalazio zid jedne, od ukupno 16 istraženih grobnica. Kamenje koje potječe sa građevine korišteno je za zidanje grobova. Od  početka 14. stoljeća do sredine 1404. godine, ruševinu crkve koristila je porodica Sanković kao svoju nekropolu.

            Tri visoka sanduka (na planu br. 1, 2, 3) nalaze se pred samom apsidom crkve.
            Stećak broj 1 (167 x 76 x 110 cm) je djelomično naslonjen na zid crkve. U grobu je pronađena vapnena žbuka i čista zemlja. Kostur muškarca je bio dug 180 cm. Pokojnik je bio položen u drveni sanduk, zakovan velikim čavlima. Sanduk je bio obložen klesanim kamenom uzetim sa crkvenih zidova. Orijentacija svih grobova je ista kao kod crkve, jugozapad - sjeveroistok, s tim što je glava pokojnika okrenuta prema sjeveroistoku. Prilozi: tri klinca i jedna potkova.

            Stećak broj 2 (218 x 103 x 96 cm), sanduk sa postoljem. Postolje je kamena ploča debela 50 cm. Ispod nje je grobnica zidana od klesanog kamena u vapnenoj žbuci. Gornji zid grobnice je bio debeo 19 cm. U grobnici je, u drvenom kovčegu od hrastovine, bio položen pokojnik.  Bio je pokriven zlatnim brokatom, od vrata do nožnih članaka. Na brokatu su bili ukrasni simboli,  kule i zidovi zgrade. Na prsima je bio izrađen grb, sa nepravilnim kockicama koji je pripadao porodici Draživojević - Sanković. Svi ukrasni simboli su svjetovni i nepobitno pokazuju da se radi o bogatom feudalcu. Na glavi mu je bila postavljena kapa, također od zlatnog brokata. Uz desnu stranu glave su pronađeni fragmenti slavenskog lonca, pečenog od gline, crne boje. Moguće je da je u ovome grobu pokopan Draživoj, otac župana Miltena, koji je umro krajem 13. ili početkom 14. stoljeća. U 13. stoljeću je nastala i brokatna tkanina kojom je pokojnik prekriven (M. Vego, 1957., 137).

            Stećak broj 3 (218 x 105 x 67 cm). Pod njim je grob, dubine 200 cm, bez priloga.

            Stećak broj 4 (100 x 41 x 30 cm), pod njim je pronađen kostur koji je najvjerojatnije pripadao djetetu. Bez priloga.

            Stećak broj 5 (194 x 50 x 30 cm), pod njim je grob, bez priloga.

            Stećak broj 6 (218 x 103 x 103 cm) je najveći na ovoj nekropoli. Ispod njega i nasipa zemlje je kameni sarkofag, dug 186 cm. Uz glavu pokojnika je bila položena staklena čaša iz 14. stoljeća, tamnocrvene boje, izrazitog gotičkog tipa, sa karakterističnom izradom rebara (Rippenglas). Među kostima je cjevanica sa tragovima ureza od mača. Moguće je da je u grobu sahranjen kaznac Sanko (M. Vego, 1957., 138).

            Stećak broj 7 (210 x 92 x 46 cm), ispod je grob bez priloga.

            Stećak broj 8 (194 x 90 x 55 cm), pod njim je grob na dubini od oko 170 cm. Na prsima kostura je ležalo 111 komada okruglih, srebrnih dugmadi sa petljom. Od haljine su se sačuvala tri svilena fragmenta i dijelovi brokatne vrpce. Od kape je preostala svilena kićanka izvezena zlatnim žicama. Prilozi potječu iz 14. stoljeća. Moguće je da je ovdje sahranjen župan Gradoje (M. Vego, 1957., 138).

            Stećak broj 9 (190 x 60 x 90 cm), pod njim nisu pronađene kosti.

            Stećak broj 10 (148 x 65 x 32 cm), leži na jugozapadnom zidu crkve. U grobu su pronađene kosti majke i djeteta, ostaci drvenog kovčega i klinci različite veličine.

            Stećak broj 11 (233 x 90 x 100 cm), pod njim je pronađena samo jedna bedrena kost i nekoliko klinaca.

            Stećak broj 12 (205 x 90 x 77 cm), ispod je bio kostur u drvenom kovčegu i klinci dugi oko 60 cm.

            Stećak broj 13 (194 x 90 x 55 cm), pod njim je kostur bez priloga.

            Stećak broj 14 (180 x 80 x 80 cm), nalazi se kod ulaza u crkvu. Ispod njega su pronađene kosti pokojnika, a na prsima prilozi: 14 komada sitnih novčića kovanih u Veneciji, Veroni i Mantovi, krajem 13. i početkom 14. stoljeća.

            Stećak broj 15 (173 x 78 x 75 cm) je visoki sanduk nedaleko od ulaza u crkvu. Na stećku je natpis izrađen sa dvije strane u dva reda i sa druge dvije strane u jednom redu. Pismo je bosanska ćirilica, 14. stoljeće. Slova u natpisu su majuskula, vrlo vješto urezana, što se vidi u pisanju pojedinih slova i u raznim ligaturama. Natpis glasi:

 

 

 

 

 

Ovdje leži gospođa Goisava , kćer Đurđa Balšića i žena Radiča koja se udala u kuću kaznaca Sanka i župana Bjeljaka sa čašću poštuje svoju vjeru i višnju slavu (Vego, 1964., broj 178, str. 44-45).

Iz natpisa se vidi da se radi o grobu Goisave, žene vojvode Radiča Sankovića. U natpisu se spominje i Radičev otac kaznac Sanko, brat Bjeljak i Goisavin otac Juraj Balšić. Po svom sadržaju, natpis spada među najdragocjenije spomenike svoje vrste u Bosni i Hercegovini.  U grobu je pronađen netaknut skelet i prilozi: svilene vrpce, kao ostatak haljine, a u ustima dubrovački dinar sa slikom sv. Vlaha bez sigle ispod svečeve desnice, kovan oko 1337. godine. Legenda glasi: S. BLASIV-S RAGVSII.

            Stećak broj 16 (180 x 77 x 75 cm), ispod je pronađen kostur sa prilogom - u ustima se nalazio dubrovački dinar isti kao kod gospođe Goisave. Moguće je da se radi o grobu vojvode Radiča (M. Vego, 1957., 139).

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

            Prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta, povijesno područje nekropola sa stećcima i ostaci crkve u selu Biskup nije registrirano kao spomenik kulture.

            Na Privremenoj listi nacionalnih spomenika Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika nije evidentiran, nego se odluka donosi na temelju gore navedene peticije.

            U Prostornom planu BIH do 2000. godine uvršten je kao spomenik  III kategorije.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi 

            Od 1954. do 1955. godine arheološka istraživanja je obavio dr. Marko Vego. Konzervatorske radove na ostacima crkve izvršio je preparator Zemaljskog muzeja u Sarajevu Ante Kućan uz financijsku pomoć Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH. Prilikom arheoloških iskopavanja na nekropoli Grčka glavica istraženi su svi grobovi u unutrašnjosti crkve i nekoliko grobova izvan nje. Najvažniji rezultat ovog istraživanja je konstatacija da se ovdje radi o obiteljskom groblju vlasteoskog roda Sankovića koji je u 14. stoljeću vodio glavnu riječ u tadašnjoj Humskoj zemlji.

            Pokretni arheološki materijal pohranjen je u Arheološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

 

 5.Sadašnje stanje dobra

            Uvidom na licu mjesta, u prosincu 2003. godine, ustanovljeno je sljedeće:

područje je zapušteno, pokriveno lišćem i samoniklim raslinjem. Ostaci zidova crkve i stećci u njezinoj unutrašnjosti zarasli su u mahovinu i lišaje. Veliki broj stećaka je pomjeren iz prvobitnog položaja, utonuo ili skliznuo sa padine.

 

III - ZAKLJUČAK

 

           Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (“Službeni glasnik BiH” , br. 33/02 i 15/03), Povjerenstvo donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A)Vremensko određenje

B)Povijesno vrijednost

C)Umjetnička i estetska vrijednost

iv. Kompozicija 

v. Vrijednost detalja

D)Čitljivost (dokumentarna, znanstvena, obrazovna vrijednost)

i. Svjedočanstvo o povijesnim mijenama

iv. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili maniru

E) Simbolička vrijednost

i. Ontološka vrijednost

ii.Sakralna vrijednost

G)Izvornost                                  

i. Oblik i dizajn

v. Položaj i smještaj u prostoru

H) Jedinstvenost i reprezentativnost

i. Jedinstven i rijedak primjerak određenog tipa ili stila

 

           Sastavni dio ove odluke su:

- kopija katastarskog plana,

- fotodokumentacija,

- grafički prilozi.

      

Korištena literatura

            U toku vođenja postupka proglašenja dobra nacionalnim spomenikom BiH,  korištena je sljedeća literatura:

 

1892.    Jireček, Konstantin, Vlastela humska na natpisu u Veličanima, Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH, IV, Sarajevo,1892., 279 -285.

 

1955.    Vego, Marko, Nadgrobni spomenici porodice Sankovića u selu Biskupu kod Konjica, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu,  X,  Sarajevo, 1955., 157-166.

 

1957.    Vego, Marko, Nadgrobni spomenici porodice Sankovića u selu Biskupu kod Konjica, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu,  XII,  Sarajevo, 1957., 127-141.

 

1960.    Mijušković, Jovanka, Humska vlasteoska porodica Sankovići, Istorijski časopis, XI, organ Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, 1960., 17 - 54.

 

1971.    Bešlagić, Šefik, Kataloško- topografski pregled, Sarajevo,1971.,  334.

 

1975.    Anđelić, Pavao, Historijski spomenici Konjica i okoline, Konjic, 1975.


 

(1) Mjesto između Berkovića i Nevesinja

(2) Bešlagić navodi broj od 115 stećaka, 114 sanduka i 1 sljemenjak (Š.Bešlagić, 1971., str.  334). U ožujku 2004. godine Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika izvršilo je geodetsko snimanje nekropole, pri čemu su evidentirana 172 stećka.Plan nekropole Grčka glavicaIstočni dio nakropole Grčka glavicaGrupa stećakaNekropola porodice Sanković
Ukrašeni stećciSljemenjakPokretni arheološki nalaz, čaša 


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: