početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Kuća Mare Popović, istorijska građevina

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

            Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 21/04.


             Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 7. do 11. oktobra 2003. godine, donijela je

 

O D L U K U

 

I

 

            Istorijska građevina - Kuća Mare Popović u Gračanici proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).

            Nacionalni spomenik se nalazi na k.č. broj 2874 (novi premjer), što odgovara  k.č. broj 5/7 (stari premjer),  upisan u Z.K. uložak broj 95, K.O. Gračanica, opština Gračanica, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

        Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH», br. 2/02 i 27/02).

 

II

 

            Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

            Vlada Federacije dužna je da obezbijedi sredstva za izradu i sprovođenje potrebne prostorno-planske dokumentacije sprovedbenog nivoa za nacionalni spomenik.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

            U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, potrebno je da se obezbijedi sprovođenje sljedećih mjera zaštite:

-          dozvoljeni su samo radovi  konzervacije, sanacije, rekonstrukcije i restauracije, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;

-          ograditi dvorište objekta;

-          objektu vratiti kulturnu namjenu (etnološki muzej).

            Zaštita šireg gradskog područja biće definisana urbanističkim planom grada Gračanice i u toj zoni neće biti dozvoljena promjena pejsaža.

 

IV

 

            Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

 

V

 

            Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili da dovedu u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.

 

VI

 

            Ova odluka dostaviće se Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine  i opštinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač.  II - V ove odluke i nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII

 

            Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije  (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII

 

            Prema članu V, stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

 

IX

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku BiH».

 

 

            Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

           Predsjedavajuća Komisije

 Amra Hadžimuhamedović

Broj: 06-6-94/03-1

7. oktobra 2003. godine                                     

Sarajevo                                                                       

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

           

            Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini,  “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za šta ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

            Komisija je primila peticiju od strane Opštine Gračanica, dana 18. decembra 2002. godine i pristupila sprovođenju postupka za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom. U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovu člana V, Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je pristupila sprovođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

 

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

-         podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama na restauraciji i drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

-         dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra (Opština Gračanica: kopija katastarskog plana, zemljišnoknjižni izvadak, posjedovni list),

-         projektnu dokumentaciju objekta Kuće Mare Popović u Gračanici iz 1971. godine koju je izradio Zavod za zaštitu spomenika BiH i prema kome se vršila sanacija objekta 1989. godine,

-         istorijsku, arhitektonsku i drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

 

            Na osnovu uvida u  prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

            Objekat Kuća Mare Popović nalazi se u ulici Srpska varoš broj 58 u Gračanici na k.č. broj 2874 (novi premjer) i k.č. broj 5/7 (stari premjer), državno  vlasništvo sa pravom raspolaganja Opštine Gračanica, k.o. Gračanica, opština Gračanica, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, zemljišnoknjižni izvadak broj 4142, posjedovni list broj 423.

            Iz detaljnog plana Gračanice kojeg je uradila austrougarska uprava 1894. godine vidi se da se naselje pruža duž desne i lijeve strane Sokoluše pravcem sjever-jug, odnosno sjever-jugozapad. Na lijevoj strani Sokoluše (Gračaničke rijeke) se nalazi Srpska varoš.

Historijski podaci

            Naselje Gračanica je nastalo u srednjem vijeku, u blizini rudnika željeza. Godine 1463. Gračanica prvi put pada pod osmansku vlast, da bi sljedeće, 1464. godine, pala pod mađarsku i ponovo, 1520. godine, pod osmansku. Sjedištem prostranog kadiluka postaje 1572. godine i to od rijeke Spreče do rijeke Save obuhvatajući sljedeća naselja: Srebrenik, Gradačac, Orašje, Modriču i Šamac. Od 1600. godine postaje značajno bosansko sjedište trgovine i zanatstva i ima čaršiju i najmanje osam mahala i isto toliko džamija i mesdžida.

            Na današnjem prostoru i sa sadašnjim osnovnim urbanim karakteristikama, gračanička čaršija počela se razvijati poslije 1697. godine kada je austrijska vojska pod vodstvom princa Eugena Savojskog, na svom pohodu dolinom Bosne, do temelja opustošila i spalila Gračanicu i mnoge druge gradove i naselja (Dobor, Doboj, Maglaj i Sarajevo). Ovaj događaj je bio prekretnica u prostornom i urbanom razvoju gračaničke kasabe i njene čaršije poslije čega ona dobija novi izgled, koji je u osnovi zadržala do danas.

            Gračanica je bila jedino gradsko naselje u ovom kraju. Grad je smješten na dolinskim stranama gračaničke rijeke. Do 1548. godine Gračanica se razvila u važnu kasabu i po broju stanovnika je dostigla Donju Tuzlu. Ovaj nagli urbani i demografski razvoj Gračanice u 16. vijeku proistekao je iz činjenice da je mjesto pretvoreno u pravu esnafsku radionicu za vojsku. Do početka 17. vijeka u njoj se razvilo osam muslimanskih mahala koje su činile kasabu, a u devetoj mahali, na periferiji, živjelo je pomiješano stanovništvo (pola muslimansko, a pola hrišćansko).

Vremenom se Gračanica razvijala i širila sa obje strane Gračaničke-Sokolske rijeke i izrasla u veće naselje u kome je bilo 11 džamija, dvije medrese, nekoliko mekteba, česma i biblioteka (Mujezinović, 1977., str. 185).

            Glavne urbane sadržaje, uglavnom građene od kamena, u gračaničkoj čaršiji podiže Ahmed-paša, koji se tamo nastanio nakon pada Budima (1686. godine) i po tome je prozvan Budimlija. Za njegovo ime vezuje se izgradnja čaršijske džamije, sahat-kule i hamama. U velikom požaru koji je zahvatio čaršiju 1812. godine, sahat-kula je bila znatno oštećena, a hamam je potpuno izgorio. Sahat-kula je kasnije renovirana i obnovljena. Oko sahat kule bilo je više različitih objekata, trgovačke i zanatske radnje, te prizemne drvene zgrade sa malim dućanima i radnjama.

            Početkom 18. vijeka formirana je gradačačka kapetanija.

            Stambena naselja su orijentalnog tipa i kuće su po mahalama poredane duž uskih i krivudavih sokaka. Sve kuće, osim onih u čaršiji, bile su ograđene visokom ogradom-tarabom. Svaka gradačačka kuća imala je prostrane bašte i avlije.

            U 19. i početkom 20. vijeka u Gračanici je bila najzastupljenija centralnobosanska kuća čardaklija, spratnica. Ovaj tip kuće je najsličniji onim što ih je Jovan Cvijić nazvao tursko-istočnjačkim, konstatujući da one naročito preovladavaju u Bosni i Hercegovini.

            Stara kuća Mare Popović sagrađena je 1840. godine (Kulenović, 1994., str. 126.). Prema predanjima ovu bosansku kuću je sagradio svekar Mare Popović, i ona je tu stanovala čitav svoj vijek. Ovaj stambeni objekat je kasnije promijenio nekoliko vlasnika i na kraju je prešao u opštinsko vlasništvo.

 

2. Opis dobra

            Stara kuća Mare Popović pripada tipu gračaničke dimalučare-čardaklije. Objekat ima podrum, prizemlje i sprat. Pravougaone je osnove, a dimenzije su 5,8 x 9,75 m. Podrum se nalazi ispod dijela prizemlja, a preostali dio prizemlja je položen na postament izgrađen od lomljenog i grubo obrađenog kamena visine u prosjeku 70 cm. Objekat je rađen u drvenoj skeletnoj konstrukciji, tzv. bondruk konstrukciji. Nosiva konstrukcija zidova je izrađena od drvenih greda i stubova sa ispunom od čerpića u prizemlju, dok je sprat urađen od pruća ispunjenim blatom. Sprat je u odnosu na prizemlje objekta prepušten za 30 cm na sve četiri strane. Debljina zidova u prizemlju je oko 30 cm, a na spratu 14 cm. Kada se iz dvorišta ulazi u kuću, prvo se nailazi na otvoren trijem, «hajat», iz kojeg se ulazi u «kuću» koja se nalazi u središnjem dijelu prizemlja. Prostor «kuće» prolazi kroz dvije etaže, prizemlje i sprat i otvoren je prema tavanu. U njoj se nalazilo ognjište koje je bilo dosta nisko i prostrano (217 x 120 x 20 cm), a napravljeno je od nabijene zemlje. Iz «kuće» se ulazi u ostale prostorije prizemlja: sobu, sobicu i ćirel. Na «kući» se nalaze i mala vrata koja služe za komunikaciju sa gospodarskim dijelovima dvorišta.

            U velikoj sobi, koja je popođena i tavanjena, nalazila se furuna, zemljana peć sa lončićima koji su konkavni. Na njoj se spremala hrana, a služila je i za zagrijavnje čardaka na spratu. Da bi se to postiglo, u podu prostorije na spratu ostavljen je jedan otvor. Velika soba je bila prostrta ćilimima i ponjavama, a ispod prozora su bile sećije sa šiltetima i jastucima. Spavalo se na vunenim dušecima.

            U maloj sobi, koja je takođe bila popođena i tavanjena šašavcima, bio je smješten zemljani šporet. Ćirel je služio kao kuhinja i u njemu je bilo smješteno razno zemljano i bakarno posuđe.

            Na spratu se nalaze prostorije: pričardak, čardačić i dva čardaka. Iz prizemlja se na sprat dolazi strmim drvenim stepenicama (Kulenović,1994., str. 125-128).

            Prozori su bili jednostruki i u prizemlju su imali demire. Krov je četvorovodan, drvene krovne konstrukcije, nagiba 45 stepeni.  Pokriven je daščanim pokrovom – šindrom.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

           U postupku koji prethodni donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u akte o zaštiti dobra i utvrđeno je sljedeće:

           Na osnovu zakonske odredbe, a Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture SR BiH broj: 652/53 od 30.jula 1953. godine u Sarajevu, Kuća Mare Popović u Gračanici stavljena je pod zaštitu države.

           Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture SRBiH br. 02-779-3 od 18.aprila 1962. godine, spomenik kulture Kuća Mare Popović u Gračanici upisan je u Registar nepokretnih dobara pod rednim br. 93.

           Prostornim planom Bosne i Hercegovine do 2000. godine, urbana cjelina Gračanica (ostaci stare urbane strukture) je evidentirana i kategorisana kao III kategorija.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

            1989. godine Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa SRBiH vršio je sanaciju objekta, a prema Projektnoj dokumentaciji objekta Kuće Mare Popović u Gračanici iz 1971. godine koju je  izradio ovaj Zavod. Tom prilikom vršena je zamjena dotrajale drvene konstrukcije zidova, stropova i krova. Sanirana je fasada objekta, krov je pokriven šindrom. 

 

5. Sadašnje stanje dobra

            Objekat je nakon restauracije 1989. godine pretvoren u etnološki muzej. U toku rata u Bosni i Hercegovini 1992.-1995. godine došlo je do oštećenja objekta –fasade i krova.        

            U objektu su smještene izbjeglice i u proceduri je rješavanje njihovog statusa i iznalaženje mogućnosti za njihov smještaj kako bi opština mogla ponovo da raspolaže ovim objektom. U unutrašnjosti objekta, novi stanari su potpuno promijenili nekadašnji izgled i raspored prostorija.

            Potrebno je izvršiti adaptaciju ovog objekta i vratiti mu kulturnu namjenu.

 

III – ZAKLJUČAK

       

         Stara kuća Mare Popović u Gračanici predstavlja vrijedan primjer stambenog objekta iz osmanskog perioda i jedan je od rijetkih spomenika te vrste na našim prostorima koji se sačuvao da današnjeg vremena.

         Primjenjujući Kriterijume za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03), Komisija je donijela odluku kao u dispozitivu.  Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijumima:

            A. Vremensko određenje

            D. Čitljivost

                        D. v. Svjedočanstvo o tipičnom načinu života u određenom razdoblju.

            E. Simbolička vrijednost,

                        E. iii.  Tradicionalna vrijednost,

                        E. v.  Značaj za identitet grupe ljudi.

            F. Ambijentalna vrijednost

                        F. ii.  Značenje u strukturi i slici grada,

            G. Izvornost

                        G. i.   Oblik i dizajn,

                        G. v.  Položaj i smještaj u prostoru.

            H. Jedinstvenost i reprezentativnost

                        H. i.  Jedinstven ili rijedak primjerak određenog tipa ili stila.

 

Sastavni dio ove odluke su:

-          kopija katastarskog plana,

-          z.k. izvadak,  posjedovni list,

-          fotodokumentacija,

-          grafički prilozi.

 

Korištena literatura

            U toku vođenja postupka proglašenja istorijske građevine - Kuća Mare Popović, nacionalnim spomenikom, korištena je sljedeća literatura:

           

1994. Kulenović, Dr. Salih, Gračanica i okolina, Antropogeografske i etnološke odlike, Tuzla, Muzej istočne Bosne, DD “GRIN”, Gračanica

 

1997. Mujezinović, Mehmed, Islamska epigrafika Bosne I Hercegovine, knjiga 2, Istočna i centralna Bosna, Veselin Masleša, SarajevoKuća Mare PopovićKuća Mare Popović nakon sanacije 1989. godineKuća Mare Popović, januar 2003. godineUlazna fasada Kuće Mare Popović
Pogled na Kuću Mare Popović zimi i ljetiInterijer - sobaDoksat na Kući Mare PopovićUgao Kuće Mare Popović
Kuća Mare Popović 1971. godine   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: