početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Harem Hadži Osmanije (Taline) džamije, povijesno područje

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 53/08.

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 7. srpnja 2003. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

I.

 

Povijesno područje – Harem Hadži Osmanije (Taline) džamije u Banjoj Luci proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji označenoj kao k.č. 4619 (novi premjer), što odgovara k.č. broj 79/8 (stari premjer), k.o. Banja Luka, općina Banja Luka, Republika Srpska,  Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere  zaštite i rehabilitacije, utvrđene Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 9/02).

 

II.

 

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

Vlada Republike Srpske dužna je osigurati sredstva za izradu i provedbu potrebne tehničke dokumentacije za rehabilitaciju nacionalnog spomenika. 

Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će uvjete i osigurati sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III.

 

U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika na prostoru definiranom u točki I. stavak 2. ove odluke, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

-          izvorna namjena zaštićenog prostora ne smije biti promijenjena;

-          izvršiti dokumentiranje nišana uz izradu geodetske skice;

-          izvršiti petrografsku analizu nišana;

-          izvršiti dokumentiranje epigrafske građe harema, identifikaciju postojećih grobova;

-          oštećene nišane konzervirati i prezentirati;

-          izvršiti ograđivanje i uređenje prostora harema.

Svi ulomci džamije, koji se pronađu na susjednim parcelama ili na deponiji gdje su odvezeni nakon rušenja, a odnose se na autentični objekt, bit će snimljeni, konzervirani i vraćeni na prostor džamije i prezentirani na odgovarajući način u sklopu džamijske cjeline.

Novi objekt džamije, koji se gradi na mjestu porušene džamije, mora zadržati horizontalne i vertikalne gabarite, vanjski izgled i proporcije kao objekt džamije prije rušenja.

                                

IV.

 

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V.

 

Svatko, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe, suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.

 

VI.

 

Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje Republike Srpske i nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Republike Srpske i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II. – V. ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII.

 

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII.

 

Prema članku V. stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH».

 

Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

Broj: 02-6-961/03                                                       

2. srpanj 2003. godine

Sarajevo                                                                        

 

Predsjedateljka Povjerenstva

Amra Hadžimuhamedović

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I. – UVOD

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, «nacionalni spomenik» je dobro koje je Povjerenstvo proglasilo nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V. i VI. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Povjerenstvo je primilo peticiju/prijedlog za proglašenje Hadži Zulfikar ili Tulekove džamije u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH od strane IZ BiH, Medžlisa Banja Luka, dana 27. kolovoza 2002. godine. U skladu sa odredbama Zakona, a na temelju članka V. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II. – PRETHODNI POSTUPAK

U postupku koji prethodni donošenju konačne odluke o proglašenju, izvršen je uvid u:

-          podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o eventualnim oštećenjima u toku rata, podatke o eventualnim intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.;

-          dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra;

-          povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

Povjerenstvo je angažiralo dr. Sabiru Husedžinović, dugogodišnjeg suradnika Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog naslijeđa Banje Luke, autora knjige o banjalučkim džamijama. Dr. Sabira Husedžinović je, na temelju građe u njezinom posjedu i vlastitih istraživanja izradila elaborat, koji je korišten prilikom izrade ove odluke. 

Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju, utvrđeno je sljedeće:

 

1. Podaci o dobru

Lokacija

Harem Hadži Osmanije ili Taline džamije u Banjoj Luci se nalazi u mahali Pobrđe, na krizanju ulica Hadžihalilovića i Š. Bocarića.

Nacionalni spomenik obuhvata zemljište označeno kao k.č. broj 4619 (novi premjer), što odgovara k.č. broj 79/8 (stari premjer), k.o. Banja Luka, općina Banja Luka, Republika Srpska,  Bosna i Hercegovina.

Povijesni podaci

Mahala Pobrđe je jedna od najstarijih mahala Banje Luke.

Osim toga, prometnica, koja je polazila od Pobrđa u smjeru Ferhadije džamije i dalje išla kroz Tvrđavu Kastel, je postojala prije dolaska Ferhad-paše.

Džamiju je po legendi izgradio Osman-beg Đumišić krajem XVI., odnosno početkom XVII. stoljeća, brat Behram-efendije, koji je u Desnoj Novoseliji također izgradio džamiju sa drvenim minaretom.

Osman-beg Džumišić je napravio prvobitnu džamiju nešto manjih gabarita, a početkom XVIII. stoljeća džamija je proširena, a neki od zidova umjesto kamenom bili su zidani ćerpićom.

Postoji legenda da je početkom XVII. stoljeća, prije proširivanja džamije, bila pobuna Banjalučana protiv banjalučkog namjesnika Mehmeda Vuče (1637./1638.) u kojoj su sudjelovali Krajišnici, a među njima i Tale Ličanin, koji je tu poginuo, te sahranjen uz jugoistočni zid džamije (o ovom događaju, kao i o tome da je Tale Ličanin bio povijesna ličnost, pisali su Lopašić i M. Imamović).

Džamija je proširena u XVIII. stoljeću, pošto je bila oštećena u vrijeme bitke pod Banjom Lukom, a tada se mezar Tale Ličanina našao unutar gabarita džamije, pa su zbog toga na zidu džamije nacrtani bašluci ovog junaka naše narodne epike.

Zbog ovog proširivanja je i mezar utemeljitelja došao u sastav sofa, gdje je ograda sofa džamije dijelila mezar na dva dijela, što je bila specifičnost ovog objekta, pa se tako glavni nišan našao izvan sofa, a današnji nišan unutar njih. (arhitektonska i foto dokumentacija)

                         

2. Opis dobra

Hadži Osmanija džamija je građena po tipologiji džamija sa drvenim minaretom, s tim što je imala neke svoje specifičnosti koje su se ogledale u drvenim sofama, gdje su stupovi bili međusobno povezani drvenim lukovima, opšiveni daskama kao što je to bila i ograda. Unutar sofa je bilo drveno stubište koje je omogućavalo da se izvana moglo popeti na mahfil džamije, odnosno tavan i minaret.

Skoro kvadratičan prostor za namaz imao je dva reda prozora, od kojih su prozori u višoj razini imali polukružni oblik, dok su prizemni bili pravokutni i  osigurani demirima.

Na jugoistočnoj fasadi, na zidu gdje se nalazio mihrab, bila su četiri prozora, dva prizemna i dva katna, kao što je to bilo na ulaznoj, dok na jugozapadnoj fasadi je bilo šest prozora, a na sjeveroistočnoj su svi prozori bili zazidani, a u unutrašnjosti su tu bile niše.

Mihrab je bio posebno naglašen u prostoru, kako svojom visinom, tako i dekorativnom obradom sa visoko izvučenim krunskim dijelom i detaljima pješčanog sata, te sa pet redova stalaktita u unutarnjoj niši.

Mahfil džamije se nalazio u desnom kutu od ulaza i bio je u obliku balkona, a po ogradi u obliku imitacije balustrada moglo bi se zaključiti da je nastao u austrougarskom periodu.

U okviru harema je veći broj utonulih kamenih nišana, koji sigurno potječu iz doba kada je prvobitna džamija izgrađena. Među očuvanim bašlucima ima ih nekoliko sa «turbanima». Međutim, postojao je i izvjestan broj betonskih nišana, pošto je ukopavanja bilo sve do polovice ovog stoljeća.

Nišan broj 1 - prelomljen kameni nišan, dimenzija 22x20x40 cm.

Nišan broj 2 - muški kameni nišan sa turbanom, bez natpisa, kvadratne osnove 27x27cm i visine 73 cm.

Nišan broj 3 - muški kameni nišan sa turbanom, bez natpisa, prelomljen, kvadratne osnove 15x15cm i visine 80 cm, sa santračom utonulim u zemlju.

Nišan broj 4 - muški nišan sa turbanom, pravokutne osnove 24x16cm i visine 100 cm.

هو الباقي .... الحاج محمد ثابت اغا نك لروحه شريفة الفاتحة سنة 1314 في يوم السبت 9 شعبان

On je Vječan……hadži Muhamed Sabit-age. Godine 1314., subota, 9. šaban (14. siječanj 1897.)

Nišan broj 5 - nišan od kamena sedre, dimenzija 26x7x68 cm, sa kamenim santračem, dimenzija 100x195x35 cm.

Nišan broj 6 - muški kameni nišan sa turbanom, bez natpisa, pravokutne osnove 20x19cm i visine 85 cm.

Nišan broj 7 - mezar sa oštećenim santračom, bez uzglavnog nišana.

Nišan broj 8 - muški kameni nišan sa fesom, pravokutne osnove 12x10cm i visine 65 cm.

Fadil Sadikov Đumišić 1926.

Nišan broj 9 - muški kameni nišan sa turbanom, bez natpisa, pravokutne osnove 16x12cm i visine 70 cm.

Nišan broj 10 - na mezaru stoje na gomili dijelovi santrača i nišana.

Nišan broj 11 - mezar sa oštećenim kamenim santračom, bez uzglavnog nišana.

Nišan broj 12 - mezar sa oštećenim kamenim santračom, bez uzglavnog nišana.

Nišan broj 13 - mezar sa oštećenim kamenim santračom i nišanom dimenzija14x15x78 cm.

Nišan broj 14 - mezar sa oštećenim kamenim santračom i nišanom dimenzija 26x8x62 cm.

Nišan broj 15 - muški kameni nišan sa turbanom, bez natpisa, dimenzija 16x15x82 cm.

Nišan broj 16 - muški kameni nišan sa turbanom, bez natpisa, oštećen, dimenzija 12x16x55 cm.

Nišan broj 17 - mezar sa oštećenim kamenim santračom i nišanom, dimenzija 24x7,5x70 cm.

Nišan broj 18 - mezar na kojem stoji samo nožni nišan, dimenzija 15x15x55 cm.

Nišan broj 19 - kameni nišan, dimenzija 28x15x44 cm i nečitkim natpisom.

هو الباقي حاجي خليل زاده ...

On je Vječan. Hadži Halilić ….

Nišan broj 20 - ostaci kamenog nišana, dimenzija 15x16x48 cm.

Nišan broj 21 - muški kameni nišan sa turbanom, bez natpisa, dimenzija 13x15x36 cm, leži polomljen na zemlji.

Nišan broj 22 - muški kameni nišan sa turbanom, bez natpisa, dimenzija 17x13,5x87 cm.

صالح اغا بن مصطفي لوميشيج ....

Salih-aga, sin Mustafe Lumišića….

Nišan broj 23 - mezar sa oštećenim kamenim nišanom, čiji su ostaci dimenzija 23x10x35 cm.

Ograda oko džamije je bila metalna.

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

Objekt nije bio obuhvaćen zaštitom, niti upisan u Registar spomenika, nego je samo posjedovao rješenje o prethodnoj zaštiti Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Banja Luka.   

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

Koliko je poznato, nisu vršeni do rušenja objekta nikakvi istraživačko-konzervatorski radovi, osim što je vjerojatno obnovljen minaret, te zamijenjen krovni pokrivač poslije Drugog svjetskog rata.

 

5. Sadašnje stanje dobra

Objekt je zapaljen 8. rujna 1993. godine, a zatim je izgorio krov, minaret i trijem, a sjeverozapadni zid porušen, a 1999. godine svi ostaci uklonjeni i bačeni.

Radovi koji se izvode nisu u skladu sa stanjem objekta prije njegovog rušenja i nisu u skladu sa Zakonom o provedbi odluka Povjerenstva i drugim važećim propisima, standardima i principima zaštite. Radovi se vrše bez dobijenog odobrenja nadležnog ministarstva i bez suglasnosti nadležne službe zaštite (općinski organ uprave nadležan za poslove urbanizma nije izdao odobrenje).

U periodu od 2003. do 2007. godine izvršena je gradnja novog objekta na mjestu porušenog i to uz upotrebu suvremenih materijala. Ovom prilikom su izmijenjene horizontalne i vertikalne  dimenzije objekta, kao i izgled minareta.

 

III. - ZAKLJUČAK

Primjenjujući Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima («Službeni glasnik BiH», broj 33/02 i 15/03), Povjerenstvo donosi odluku kao u dispozitivu. Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A.         Vremensko određenje

B.         Povijesna vrijednost

C.         Umjetnička i estetska vrijednost

E.         Simbolička vrijednost

E.II.      Sakralna vrijednost

E.V.     Značaj za identitet skupine ljudi

F.         Ambijentalna vrijednost

F.II.      Značenje u slici i strukturi grada

 

Sastavni dio ove odluke su:

-          imovinsko-pravna dokumentacija Hadži Osmanije ili Taline džamije, kopija katastarskog plana;

-          fotografije snimljene prije rušenja objekta;

-          fotografije snimljene nakon rušenja objekta;

-          arhitektonski nacrti - tehnički snimci objekta - stanje prije rušenja:

o        situacija,

o        presjeci,

o        osnova,

o        fasada,

o        detalji.

 

Korištena literatura

U toku vođenja postupka proglašenja Povijesne građevine Hadži Osmanije ili Taline džamije u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH,  korištena je sljedeća literatura:

 

1953.    Bejtić, Alija, Banja Luka pod turskom vladavinom, Arhitektura i teritorijalni razvitak grada u 16. i 17. vijeku, Naše starine, I, (Godišnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture SR Bosne i Hercegovine), Sarajevo

 

1999.    Husedžinović, Sabira, Džamije Banja Luke u planovima austrijskih ratnih karata iz XVIII stoljeća, Prilozi za orijentalnu filologiju 47-48, Orijentalni institut, Sarajevo

 

Arhitektonska dokumentacija nastala do 1995. (izvor: crteži preuzeti od dr. Sabire Husedžinović)

 

 

 Mjesto graditeljske cjeline Hadži osmanija džamijeHadži Osmanija ili Talina džamija*<br> <br> <br>*DOKUMENTACIJA, SABIRA HUSEDŽINOVIĆMjesto i ostaci Hadži Osmanija džamijeHarem džamije
Ostaci munareStopa stubaPortal i trijem*Unutrašnjost džamije - mihrab i mahfil*
Nišani   


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: