početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina


Halil-pašino turbe i mezarje, područje i ostaci graditeljske cjeline

galerija nazad

Status spomenika -> Nacionalni spomenik

            Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 33/04.

            Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika, na temelju članka V stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i članka 39. stavak 1. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 5. do 12. svibnja 2003. godine, donijelo je

 

O D L U K U

 

I

 

            Područje i ostaci graditeljske cjeline - Halil-pašino turbe i mezarje u Banjoj Luci proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik)

            Nacionalni spomenik obuhvata zemljište označeno kao k.č. 120/4 upisan u z.k. uložak broj 2634, k.o. Banja Luka, općina Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

            Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o sprovođenju odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 9/02).

 

II

 

            Vlada Republike Srpske dužna je osigurati pravne, znanstvene, tehničke, administrativne i financijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika .

            Vlada Republike Srpske dužna je osigurati sredstva za izradu i provedbu potrebne tehničke dokumentacije za konzervaciju i restauraciju nacionalnog spomenika. 

            Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati financijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

 

III

 

            Utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u točki I stavak 2. ove odluke:

-         Halil-pašino turbe bit će rekonstruirano u izvornom obliku, iste veličine, od istog ili sličnog materijala, primjenom istih tehnoloških postupaka u najvećoj mogućoj mjeri, na temelju dokumentacije o njegovom izvornom obliku koja je sastavni dio ove odluke, uz odobrenje ministarstva nadležnog za prostorno uređenje u Republici Srpskoj i stručni nadzor nadležne službe za zaštitu naslijeđa na razini Republike Srpske;

-         svi ulomci koji su ostali nakon rušenja na lokalitetu, ili su nađeni na susjednim parcelama, ili na deponiji na koju su odvezeni nakon rušenja, bit će snimljeni, konzervirani i ponovno ugrađeni u objekt turbeta. Do ugradnje potrebno ih je na odgovarajući način zaštiti;

-         svi ulomci koji su nađeni, a koji s obzirom na stupanj oštećenja ne mogu biti ugrađeni, bit će sačuvani i na odgovarajući način prezentirani u sklopu graditeljske cjeline;

-         prije početka radova na rekonstrukciji izvršiti otkopavanje temelja, ispitivanje i statičku analizu. Na temelju dobivenih rezultata izvršiti sanaciju i statičku konsolidaciju temelja;

-         izvršiti rekonstrukciju sarkofaga Halil-pašinog bajraktara;

-         izvršiti konzervaciju i restauraciju Halil-pašinog sarkofaga;

-         izvršiti geodetsko, epigrafsko, opisno i, eventualno, petrografsko  dokumentiranje nišana u mezarju, uređenje mezarja i saniranje oštećenih nišana.

                                   

IV

 

            Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski spisi koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

 

V

 

            Svatko, a posebno nadležni organi Republike Srpske, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.

 

VI

 

            Ova odluka dostavit će se Vladi Republike Srpske, ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje u Republici Srpskoj i nadležnoj službi zaštite naslijeđa na razini Republike Srpske, općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u toč. II - V ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

 

VII

 

            Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim osobama u prostorijama i na web stranici Povjerenstva (http://www.aneks8komisija.com.ba).

 

VIII

 

            Prema članku V, stavak 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Povjerenstva su konačne.

 

IX

 

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom  glasniku BiH».

 

 

            Ovu odluku Povjerenstvo je donijelo u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

 

                                                                        Predsjedateljka Povjerenstva

 Amra Hadžimuhamedović

Broj: 02-6-914/03

6. svibnja 2003. godine

Sarajevo

 

O b r a z l o ž e n j e

I - UVOD

            Na temelju Zakona o provedbi odluka Povjerenstva za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljenog prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, članak 2, stavak 1, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika proglasilo nacionalnim spomenikom, u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 

            Povjerenstvo je primilo peticiju od strane IZ BiH,  Medžlisa Banja Luka, dana 27. kolovoza 2002. godine. U skladu sa odredbama Zakona, a na temelju članka V, stavak 4. Aneksa 8. i članka 35. Poslovnika o radu Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika, Povjerenstvo je pristupilo provedbi postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

 

II – PRETHODNI POSTUPAK

            U postupku koji prethodni donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

-         dokumentaciju o lokaciji imovine i sadašnjem vlasniku i korisniku dobra
(kopiju katastarskog plana i zemljišnoknjižni izvadak),

-         podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije,

-         podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama na restauraciji ili drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

-         povijesnu, arhitektonsku ili drugu dokumentarnu građu o dobru.

             Povjerenstvo je angažiralo dr. Sabiru Husedžinović,  dugogodišnjeg suradnika Zavoda za zaštitu kulturno-histoirijskog naslijeđa Banje Luke, koja piše knjigu o banjalučkim džamijama. Dr. Sabira Husedžinović je na temelju građe u njezinom posjedu i vlastitih istraživanja izradila elaborat, koji je korišten pri izrade ove odluke. 

 

            Na temelju uvida u prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra utvrđeno je

sljedeće:

1. Podaci o dobru

Lokacija

            Halil-pašino turbe se nalazi na prostoru Hiseta, na pola puta između Donjeg i Gornjeg Šehera, na lijevoj obali Vrbasa. Uz turbe je nastao harem, gdje su ukopi počeli od kraja 17. stoljeća, i trajali sve do 1992/1995. godine.

             Halil-pašino turbe se nalazi u Kozarskoj ulici u Banjoj Luci, na zemljištu označenom kao k.č. 120/4 upisan u z.k. uložak broj 2634, vlasništvo Sjedinjeni vakuf i IVZ, k.o. Banje Luke, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

 

Povijesni podaci

            Halil-paša je bio beglerbeg Bosanskog pašaluka (1589-1595), naslijedivši na tom mjestu Ferhad-pašu.

            Bio je porijeklom iz Lijevča polja u blizini Banje Luke, pa su ga nazvali Lijevčanin. Postoji veliki broj legendi o njegovoj dobroti i poštenju (Bejtić, 1953, str. 108-109; Mujezinović, 1998,str. 217.)

            Bio je admiral turske mornarice, a pred kraj života došao je u Banju Luku kao namjesnik (ploča na turbetu). Turbe je po legendi podigao narod, kao znak zahvalnosti za njegova dobra djela.

            U turbetu je bio sahranjen i njegov bajraktar. Uz turbe su otriveni temelji većeg objekta.

 

2. Opis dobra

            Halil-pašino turbe je objekt centralnog plana, oktogonalne osnove dimenzija 9,05 x 9,5 m. Visina kupole je 7,25 m, koja leži na trompama i prelomljenim  lukovima.

            Turbe je građeno klesanicama kamena vapnenca, “ledene sedre”, čiji su zidovi debljine 75 cm, dok je kupola od turske cigle, tugle. Ulaz u objekt je iz harema sa sjeveroistoka. Portal je završen segmentnim lukom, iznad koga je bio postavljen  tarih na kamenoj ploči, a sve uokviruje  prelomljeni luk.

            U unutrašnjosti turbeta su tri niše i tri prozora naizmjenično postavljeni na svakom zidu, osim istočnog i onoga gdje je ulaz. Svi su prozori pravokutni, uokvireni kamenim ramovima, a iznad prozorskih otvora je izveden prelomljeni luk. Prozorska krila su drvena. U prozorskim otvorima su kovani demiri. Iznad tambura uzdiže se kupola, a visina zidova do početka tambura je 4,65 m. Na tamburu je bio samo jedan mali prozor polukružnog završetka. Kako je objekt bio izgrađen na terenu u nagibu, jedan prozor na sjeverozapadnoj strani je bio skoro u ravnini terena pristupnog puta, a iznad njega je bila ploča sa tekstom o Halil-paši kao admiralu turske mornarice. Ploča je bila na bosanskom jeziku.

            U unutrašnjosti turbeta se nalazo sarkofag beglerbega Halil-paše i sarkofag Halil-pašinog bajraktara. 

            Pod u unutrašnjosti turbeta je bio popločan kamenim pločama pravilnog oblika.

            Sa Halil-pašinog turbeta je, kao sa svih većih objekata, skinuto olovo u toku I svjetskog rata, pa je bilo pokriveno nekom vrstom šatorastih krovića, kojih je bilo osam i bili su pokriveni biber-crijepom. Ovaj izgled objekta je objavio Bejtić A. u tekstu “Banja Luka pod turskom vladavinom”(Bejtić, 1953, str. 108-109)

 

3. Dosadašnja zakonska zaštita

             Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine zaštitio je objekt Rješenjem broj 729/5. od 16. travnja 1955. godine, što je novelirano rješenjem istog organa broj 02-700-3 od 18. travnja 1962. godine.

 

4. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

            Nisu vršeni istraživački radovi, osim iskopavanja temelja većeg masivnog objekta koji je u blizini turbeta i za koje se pretpostavlja da bi mogli biti ostaci džamije ovog namjesnika.

            1959. godine Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine je vršio konzervatorsko-restauratorske radove, kada je kupola pokrivena bakrenim limom i izvršeno čišćenje svih fasada.

            Poslije 1959. godine nisu vršeni konzervatorsko-restauratorski radovi, iako je objekat oštećen u zemljotresu 1969. godine.

 

5. Sadašnje stanje dobra

            Halil-pašino turbe je minirano 15. prosinca 1993. godine i ostaci su djelomično sačuvani na lokaciji.

            Sakrofag Halil-paše je u potpunosti sačuvan, dok je uništen sarkofag njegovog bajraktara. Brojni nišani su tokom miniranja jako oštećeni, posebno oni koji su bili u blizini turbeta. 

 

III - ZAKLJUČAK

            Primjenjujući Kriterije za donošenje odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom (“Službeni glasnik BiH”, br. 33/02 i 15/03), Povjerenstvo je donijelo odluku kao u dispozitivu.

            Odluka je utemeljena na sljedećim kriterijima:

A. Vremensko određenje

B. Povijesna vrijednost

C. Umjetnička i estetska vrijednost

C.III. Proporcije

C.V. Vrijednost detalja

D. Čitljivost

D.IV. Svjedočanstvo o određenom tipu, stilu ili regionalnom maniru

E. Simbolička vrijednost,

E.I. Ontološka vrijednost

E.II. Sakralna vrijednost

E.III – Tradicionalna vrijednost

E.V.– Značaj za identitet skupine ljudi

F. Ambijentalna vrijednost,

Fii – Značenje u slici i strukturi grada

 

            Sastavni dio ove odluke su fotodokumentacija i grafički prilozi navedeni u popisu priloga kako slijedi:

1. Imovinsko-pravna dokumentacija,

Halil-pašino turbe -  kopija katastarskog plana,

2. Fotografije snimljene prije rušenja objekta,

3. Fotografije snimljene nakon rušenja objekta,

4. Arhitektonski nacrti-tehnički snimci objekta-stanje prije rušenja:

4.1. Situacija,

4.2. Presjeci,

4.3. Osnova,

4.4. Fasada,

4.5. Detalji.

 

Korištena literatura

            U toku vođenja postupka proglašenja historijske građevine Halil-pašino turbe  u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine,  korištena je sljedeća literatura:

 

2003.    Husedžinović, Sabira, Elaborat o Halil-pašinom turbetu u Banjoj Luci izrađen za Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika na temelju građe u rukopisu neobjavljene knjige “Dokumenti opstanka, džamije u Banjoj Luci”.   Halil-pašino mezarjeOstaci Hali-pašinog turbetaHalil-pašino tubeHalil-pašino turbe prije 1959


ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: