početna stranica    
 
Članovi Komisije

Biografije

Odluka o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika

Sekretarijat Komisije

Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika uručena Povelja za doprinos u očuvanju i obnovi kulturno-historijskog naslijeđa


Publikacije
BAŠTINA - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Kontakt

Baština - UPUTE AUTORIMA

Baština, Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, obljavljuje naučne i stručne članke iz područja zaštite naslijeđa, upravljanja naslijeđem, historije, historije arhitekture, historije umjetnosti, izvještaje sa konferencija, rasprave, prikaze i osvrte. Članci se objavljuju dvojezično: na bosanskom, hrvatskom ili srpskom i na engleskom jeziku. Baština se objavljuje u pisanom i elektronskom izdanju. Elektronsko izdanje je dostupno putem CEEOL-a.

 

Opće napomene

 

Baština izlazi jedanput godišnje. Članci se dostavljaju tokom godine. Primaju se samo neobjavljeni radovi. Izuzetno, iz razloga što svi članci u Baštini izlaze i na engleskom jeziku, a u skladu sa Vodičem za pripremu naučnih članaka za objavljivanje(1) već objavljeni radovi mogu biti objavljeni u slučaju da ranije nisu objavljeni na engleskom jeziku, i uz napomenu o njihovoj prethodnoj objavi, uz dozvolu autora i vlasnika autorskih prava (obično izdavača).

Svi radovi podliježu redakcijskoj obradi u smislu općih, stručnih i publicističkih normi kao i posebnih pravila časopisa. Procijeni li glavni urednik da postoje veći propusti u sadržaju, načinu prezentiranja ili nedostaci u strukturi, rad će biti, uz primjedbe, upućen autoru na doradu.

Poželjno je da se autori prije dostavljanja radova obrate Redakciji posebno ako se radi o tekstovima većeg obima. Radovi autora i korespodencija u vezi sa njima pohranjuju se u Redakciji tri godine, računajući od dana objavljivanja. Autoru pripada jedan primjerak časopisa.

Radovi objavljeni u časopisu Baština mogu se koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu. Korisnici tih članaka dužni su u svojim radovima navesti bibliografske podatke prema štampanom izdanju časopisa.

Prijedlog članka se predaje Izdavaču u digitalnoj formi: na CD-u, DVD-u i sl. na adresu Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo ili elektronskom poštom na adresu aneks8ko@bih.net.ba, a na zahtjev Izdavača, u posebnim okolnostima, i u printanoj formi. Izdavač prima na razmatranje članke napisane na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku. Svaki tekst prolazi postupak jezičke lekture. Autor pri predaji članka treba naznačiti jezik (bosanski, hrvatski ili srpski) i pismo (ćirilica ili latinica) na kojem će članak biti objavljen. Članak pripremljen za štampu šalje se autoru na korekciju elektronskom poštom. Autor je dužan u roku od tri dana poslati svoje primjedbe i odobriti pripremu teksta. U slučaju da autor ne odgovori u navedenom roku, smatrat će se saglasnim sa izgledom članka.

 

Odgovornost autora

Autor je u potpunosti odgovoran za sadržaj članka i korištenje ranije publiciranih informacija. Podrazumijeva se da rad prihvaćen za objavljivanje u Baštini nije predan negdje drugdje radi objavljivanja i da nije već objavljen te da su objavljivanje odobrili suautori (ako ih ima) i ovlaštene osobe ustanove u kojoj je rad nastao. Autori koji žele da reproduciraju materijal iz izvora gdje su zadržana autroska prava, kao što su dijelovi teksta, tablice ili slike, moraju imati pismeno dopuštenje vlasnika autorskih prava (obično izdavača) i autora. Autorska prava moraju biti naznačena unutar teksta posebnom bilješkom.

 

Priprema rukopisa

Naučni i stručni radovi mogu obuhvatati od 2500 do 10 000 riječi, priopćenja, izvještaji sa skupova i sl. oko 1000 riječi, a prikazi maksimalno 2500 riječi.

Prijedlog članka se dostavlja u elektronskoj formi i sadrži:

1.     Sažetak,

2.     Glavni tekst,

3.     Podatke o autoru,

4.     Priloge i prateći dokument sa objašnjenjima.

 

Sažetak treba biti napisan u trećem licu i sadržavati od 100 do 200 riječi (zavisno od vrste članka, poželjno je da bude što kraći). Sažetak mora sadržavati opći prikaz teme, metodologiju rada, rezultate i zaključak. Ne smije sadržavati informacije koje nisu navedene u osnovnom tekstu i nepotrebne detalje. Za sažetak ne treba vezati reference i ilustracije. Zajedno sa naslovom treba činiti jednu cjelinu, koja može pružiti uvid u glavni tekst. U naslovu i sažetku treba izbjegavati formule, simbole i strane karaktere. Ispod sažetka treba napisati 5 do 10 ključnih riječi ili pojmova abecednim redom.

Glavni tekst se piše na papiru A4, standardnim latiničnim (Times New Roman) ili ćiriličnim (Times-C) fontom veličina 12. Naslov članka treba biti što je moguće kraći. Rukopis se predaje u što jednostavnijem obliku, u najvećoj mogućoj mjeri treba izbjegavati uređivačke zahvate na rukopisu. Naslove i podnaslove treba istaknuti u logičnom redu. Preporučuje se maksimalno tri nivoa naslova i podnaslova. U slučaju da autor koristi posebne fontove za pisanje dijelova teksta, potrebno je da uz rad dostavi i korišten font. Izbjegava se pisanje u kurzivu, osim naslova ili riječi (i izraza) iz stranih jezika.

Na slikovne priloge u tekstu autor se poziva u zagradama u kojima je navedena oznaka slikovnoga prikaza i redni broj – slike (slika 1) i tablice (tablica 1). U glavni tekst ne treba umetati priloge.

Autor uz rukopis pripremljen po ovim uputama, može poslati i cjelovit tekst ako želi ilustrirati na koji način će mu biti obrađen članak.

Podaci o autoru sadrže: biografiju autora (oko 100 riječi) i kontakt podatke: osobnu adresu, e-mail adresu, telefon, faks i naziv ustanove ili tvrtke u kojoj autor radi. U biografiji treba navesti stručno zvanje i naučni stupanj.

Prilozi se predaju kao zasebni dokumenti naslovljeni oznakom (sl. ili tab.) i arapskim brojem. Uz priloge se dostavlja dokument u Wordu u kojem su navedene oznake svih priloga praćene objašnjenjem. Karte, crteže ili arheološke table također treba označiti kao slike. Objašnjenje (naslov) priloga trebaju dati uvid u sadržaj priloga tako da se ne mora ulaziti u glavni tekst.

Slike, treba dostaviti u jpg, tiff, bmp i sl. formatu. Poželjno je da rezolucija bude minimalno 300 dpi. Crteže također treba dostaviti kao slike sa minimalnom rezolucijom 600 dpi, a ako je moguće poslati i originalan Cad crtež.

Tablice trebaju biti crno-bijele i izrađene u programima MS Officea standardiziranom tabulacijom.

 

Citiranje i literatura

Navođenje izvora i literature se vrši prema Chicago Documentary Note (Humanities) Style, koji predviđa upotrebu fusnota. Na kraju teksta potrebno je navesti literaturu abecednim redom. Reference vezane za informacije koje široj javnosti nisu dostupne treba izbjegavati.

Fusnote se označavaju brojevima.

 

(1)    General Information Programme and UNISIST, Guide for the preparation of scientific papers for publication (Paris: UNESCO, 1983), tačka 3.1.

ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: