početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sastanka u vezi sa restauracijom Ćejvan-ćehajinog hamama u Mostaru

 

Sastanak je održan 7. maja 2004. godine u okviru 14. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Sastanku su prisustvovali članovi Komisije: Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo, Amra Hadžimuhamedović, Zeynep Ahunbay i Tina Wik; Mirela Mulalić Handan, izvršni dužnosnik Komisije; prof. dr. Muhamed Hamidović, dekan Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu (u svojstvu revizora Projekta); dr. Sabira Husedžinović, stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu kulture i sporta; Sead Avdić, predsjedavajući Državne komisije za saradnju sa UNESCO-m; i Mulija Tabak-Abadpour, stručni saradnik u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i okolice.

 

ZAKLJUČCI:

 

1.       Konstatovano je da se pozivu na sastanak nisu odazvali predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta (Ferhad Mulabegović, Azer Aličić, Aleksandar Ninković i Dženana Šaran), Siniša Šešum, predstavnik UNESCO-vog ureda u BiH i Suada Hasagić, direktor G.D. «Arhitekt» Mostar.

2.       U dopisu od 04.05.2004. godine koje su predstavnici Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta (Ferhad Mulabegović, Azer Aličić i Dženana Šaran), uputili federalnom ministru prostornog uređenja i okolice, a koje je Komisiji proslijedio Siniša Šešum, predstavnik Ureda UNESCO-a u Sarajevu, predstavnici Zavoda odbili su da prihvate nadležnost Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, u skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odlukama Predsjedništva Bosne i Hercegovine i zakonom i nastojali su problem prebaciti na ličnu ravan.

3.       Dr. Zeynep Ahunbay predočila je učesnicima sastanka iscrpan izvještaj o dosada izvršenim radovima na restauraciji Ćejvan-ćehajinog hamama u Mostaru.(Više...Prezentacija)

4.       Učesnici sastanka su konstatovali da radovi na restauraciji Ćejvan-ćehajinog hamama u Mostaru nisu u potpunosti urađeni u skladu sa međunarodnim principima konzervacije i restauracije.

5.       Učesnici sastanka su se složili da je potrebno hitno obustaviti dalje radove na restauraciji, kako bi se izvršila ispravka projekta restauracije, odnosno ispunili sljedeći tehnički zahtjevi:

-         Izvršiti rekompoziciju zida ulazne fasade koji je bio zajednički za prostorije kapaluka i šadrvana na taj način da zid dijelom bude viši od ostatka zidne mase;

-         Izvršiti rekompoziciju lučnog portala i ulaznih vrata na način koji neće ugroziti izgled ulazne fasade. Portal mora biti završen segmentnim lukom;

-         Izvršiti zatvaranje otvora koji se nalazi sa istočne strane objekta;

-         Prostorije sa mokrim čvorom vratiti na izvornu lokaciju u istočni dio objekta;

-         Izvršiti demontažu horizontalnih greda između centralnog dijela hamama i iwana i izvršiti rekonstrukciju lukova i zidova na osnovu foto i ostale dokumentacije;

-         Završetke odvoda pare iz prostora hamama (koji su u projektu riješeni pogrešno kao dimnjaci) riješti na način kako je to historijski i arhitektonski opravdano;

-         Izvršiti arheološke istražne radove u ulaznoj partiji hamama, pa nakon toga riješiti adekvatan način prezentacije nalaza;

-         Ukoliko je to izvodljivo, odstraniti slojeve betona iz poda hamama i osigurati arheološko istraživanje središnjeg dijela hamama;

6.       Ukoliko se ne ispoštuju navedeni tehnički zahtjevi, Komisija će iskoristiti sve zakonske mogućnosti da provede svoj mandat.

7.       Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika i Državna komisija za saradnju sa UNESCO-om održaće zajedničku sjednicu u cilju iznalaženja odgovarajućih rješenja u predmetnom slučaju i izbjegavanja budućih nesporazuma u komunikaciji sa UNESCO-om.

8.       S obzirom da je jedan od razloga koji je doveo do problema u vezi sa restauracijom Ćejvan-ćehajinog hamama, između ostalog, i nedovoljno precizirana odredba postojećih zakona u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa, Komisija će prilikom izrade radnog teksta Zakona o zaštiti kulturnog naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine detaljno razraditi nivoe i vrste ovlaštenja i odgovornosti pojedinih institucija u sistemu zaštite naslijeđa.

 

 

 

       Restauraciji Ćejvan-ćehajinog hamama u Mostaru

          - Neadekvatno izvršeni radovi, prezentacijaENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: