početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine

 

            Prvi, konstituirajući sastanak Radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o zaštiti naslijeđa na nivou Bosne i Hercegovine održan je 25. marta 2004. godine u prostorijama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Sastanku su prisustvovali svi članovi Radne grupe:

1. Dr. Dubravko Lovrenović, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

2. Srđan Arnaut, Ministarstvo civilnih poslova BiH

3. Dr. Sabira Husedžinović, Federalno ministarstvo kulture i sporta

4. Gordana Vilušić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okolice

5. Maida Ibrišagić, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS

6. Zoran Mačkić, Arhiv Republike Srpske (predstavnik Ministarstva prosvjete i kulture RS)

7. Gordana Lukić, Odjeljenje za imovinske poslove Vlade Brčko Distrikta BiH

8. Dr. Enes Milak, Društvo za zaštitu prirodnih i povijesnih vrijednosti Jajca

 

            Sastanku su prisustvovali i: Amra Hadžimuhamedović, član Komisije, Mirela Mulalić Handan, izvršni funkcioner Komisije i Branka Mekić, pomoćnik izvršnog funkcionera.

 

            Na sastanku je izvršeno zvanično konstituisanje Radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o zaštiti kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, koja je sastavljena od zvaničnih predstavnika navedenih ministarstava, Komisije i nevladinih organizacija iz oblasti zaštite kulturnog naslijeđa. Koordinator stručno-tehničkih poslova vezanih za rad Radne grupe je Branka Mekić, dipl.iur.

 

            Prisutni su se složili da rad Radne grupe ne treba opteretiti proceduralnim pitanjima, te tako nije potrebno donijeti pravilnik o načinu rada Radne grupe. Konačni prijedlog radnog teksta Zakona članovi RG će pripremiti kroz usaglašavanje stavova u diskusiji, a ne preglasavanjem.

 

            Potvrđena je dinamika rada Radne grupe, usvojena na 13. sjednici Komisije:

-          do naredne, 14. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja se održava 4-10. maja 2004. godine Radna grupa će izraditi prijedlog sadržaja Zakona, koji će biti razmotren u okviru dnevnog reda sjednice;

-          do 15. sjednice Komisije koja se održava 6-12. jula 2004. godine pripremiti prijedlog radnog teksta Zakona, koji će biti razmotren kao posebna tačka dnevnog reda 15. sjednice;

-          do kraja 2004. godine izraditi konačan tekst prednacrta Zakona koji će biti zvanično dostavljen Vijeću Ministara BiH, putem Ministarstva civilnih poslova, radi stavljanja u redovnu proceduru donošenja.

 

            Na sastanku se vodila diskusija o pitanjima razvrstanim u tri osnovne grupe:

            - zakonski okvir zaštite kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine

            - institucionalni okvir zaštite kulturnog naslijeđa BiH

            - finansiranje djelatnosti i institucija zaštite kulturnog naslijeđa na nivou BiH.

 

            Pored pitanja koja su već istaknuta u okviru Izvještaja o progresu realizacije Projekta izrade zakonskog i institucionalnog okvira (Izvještaj o posjeti Roberta Pickarda, eksperta Vijeća Evrope), na ovom sastanku otvorena su i brojna druga pitanja koja je potrebno raspraviti u toku pripreme radnog teksta Zakona:

-          obim zakona (krovni zakon ili zakon kojim se stavljaju van snage svi postojeći propisi u oblasti zaštite kulturnog naslijeđa)

-          kategorizacija dobara i način zaštite pojedinih kategorija

-          revizija svih rješenja izdatih od strane ovlašenih organa na svim nivoima vlasti nakon rata , rješavanja statusa državnih institucija u čijoj nadležnosti je čuvanje i zaštita pokretnih dobara (Zemaljski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Narodna i univerzitetska biblioteka BiH, Historijski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i Kinoteka BiH)

-          pitanje izdavanja upotrebne dozvole

-          oživljavanje kulturnog naslijeđa kao privrednog resursa (turizam i dr. privredne djelatnosti)

-          iznalaženje novih izvora sredstava za finansiranje zaštite naslijeđa (osnivanje nacionalne fondacije za  naslijeđe, koncesije i dr)

-          definisanje i zaštita ambijentalnih cjelina i naslijeđaintegriranih vrijednosti (kombinovano prirodno i graditeljsko naslijeđe)

-          status objekata u kojima se čuva pokretno naslijeđe

-          ovlaštenja i način izdavanja odobrenja za sve vrste intervencija na naslijeđu

 

            Nakon rasprave, usvojeni su sljedeći zaključci:

           

1.       Prihvataju se Upute Vijeća Evrope, koja se sastoje od tri dijela koja se odnose na pojedine vrste naslijeđa i pitanja koja treba razraditi u Zakonu: A - arhitektonsko naslijeđe, B – arheološko naslijeđe i C – pokretno naslijeđe, s tim da svaki od tih dijelova treba detaljno razraditi

2.       Pored poglavlja sadržanih u Uputama Vijeća Evrope, Zakon treba da sadrži i sljedeća poglavlja:

-          uvodni dio: definicije i objašnjenje pojedinih termina, principi zaštite naslijeđa

-          institucionalni okvir (precizno regulisati ingerencije svih subjekata zaštite)

-          implementacija Zakona

-          finansiranje djelatnosti zaštite naslijeđa i institucija

-          kaznene odredbe

-          prelazne i završne odredbe.

 

Radna grupa se složila da će se Zakonom regulisati i:

-          pojam i mjere zaštite nematerijalnog naslijeđa (muzika, jezik, usmena predaja i sl.)

-          ovlaštenje za izradu arhitektonske dokumentacije, pri čemu se prethodno treba opredijeliti za dva moguća modela: otvoreni pristup (dokumentaciju može izraditi svako ko ispunjava određene uslove) i dosadašnji pristup (pravo na izradu dokumentacije ima samo ovlaštena državna institucija).

 

            Dogovoreni su naredni zadaci i aktivnosti Radne grupe:

1.       Svi članovi RG će do četvrtka, 01.04.2004. godine, dostaviti koordinatoru pismeni prijedlog sadržaja Zakona, koji će se objediniti i raspraviti na narednom sastanku;

2.       Naredni sastanak RG održati će se dana 8. aprila u prostorijama Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u Banjoj Luci.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: