početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sastanak sa Državnom komisijom za saradnju sa UNESCO-m 

 

Sastanak je održan 28.avgusta 2003. godine. Sastanku su prisustvovali članovi Državne Komisije za saradnju sa UNESCO-m: Sead Avdić, predsjedavajući, Metka Hozo-Krajger, Ferhat Mulabegović, Dubravko Lovrenović i Zdravko Grebo i članovi Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika: Amra Hadžimuhamedović, predsjedavajuća, Ljiljana Ševo i Dubravko Lovrenović.

Na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci:

 

Tačka 1.

 

1.1. Usvaja se sljedeća  procedura kandidiranja dobara kulturno-historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine za uvrštavanje na Listu svjetske baštine:

·        može biti kandidirano samo dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom

·        Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donosi odluku koja dobra će se kandidirati za uvrštavanje na Listu svjetske baštine i prijedlog prosljeđuje Državnoj komisiji za saradnju sa UNESCO-m,

·        Državna komisija za saradnju sa UNESCO-m priprema kandidaturu i prosljeđuje je UNESCO-u.

 

1.2. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika će do kraja 2003. godine pripremiti prijedlog za tri nacionalna spomenika Bosne i Hercegovine koja će se kandidirati za uvrštavanje na Listu svjetske baštine i prijedlog proslijediti Državnoj komisiji za saradnju sa UNESCO-m. Državna komisija će od UNESCO-a zatražiti sredstva za pripremu kandidature u skladu sa propisima UNESCO-a.

 

1.3. Komisije apeliraju na sve subjekte da novom izgradnjom objekata ne budu ugrožavana ili narušavana historijska jezgra i kulturna dobra, kako bi se sačuvalo kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine od poslijeratnog razaranja.

 

Tačka 2.

 

2.1. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika vodi kampanju za hitnu zaštitu Višegradske ćuprije. Dogovoreno je da u sklopu te kampanje Državna komisija za saradnju sa UNESCO-m uputi apel UNESCO-ou i proslijedi obavijest o ugroženosti tog spomenika, s obzirom da je Ćuprija na listi objekata koje je sagradio mimar Sinan koga je UNESCO proglasio velikim graditeljem svijeta. Državna komisija za saradnju sa UNESCO-m će, također, utvrditi i status ovog spomenika s obzirom da nije na Listi svjetske baštine a pripada korpusu velikog svjetskog graditelja.

 

2.2. U pripremi za učešće na Generalnoj skupštini UNESCO-a kojoj će prisustvovatti predstavnici svih zemalja potpisnica Međunarodne konvencije o svjetskoj kulturnoj baštini, i koja će se održati u Parizu 14. i 15. oktobra 2003. godine, zadužuju se  Ljiljana Ševo, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i Ivica Mišić, član Državne komisije za saradnju sa UNESCO-m, da zajedno sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova BiH sačine zajedničku platformu za učešće  države Bosne i Hercegovine na Generalnoj Skupštini. Nakon usvajanja, Prijedlog Platforme će biti dostavljen Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za potpisivanje međunarodnih konvencija i Vijeću ministara BiH radi potvrđivanja.

 

2.3. Komisije će pripremiti zajednički prijedlog projekta za  obrazovanje u oblastima vezanim za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa (konzervacija i restauracija, historija umjetnosti i dr.) Projekat treba da sadrži tri nivoa obrazovanja: postdiplomski studij, specijalističko obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenika u oblastima od značaja za zaštitu spomenika.

Predstavnici obje komisije će zajednički pripremiti prijedlog navedenog projekta, koji će, nakon usvajanja biti proslijeđen UNESCO-u.

 

2.4. Komisije su zaključile da je neophodno pokrenuti inicijativu za sistemsko rješavanje statusa i finansiranje institucija kulture Republike Bosne i Hercegovine (Zemaljski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Arhiv BiH i druge), odnosno inicirati donošenje Zakona o institucijama Bosne i Hercegovine, koji bi regulisao status navedenih institucija. U tom cilju, predsjedavajući obje komisije organizirat će sastanak sa predstavnicima entitetskih vlada, ministarstava nadležnih za kulturu oba entiteta i Ministarstva civilnih poslova BiH.

 

Tačka 3.

Nakon sastanka održana je konferencija za štampu, na kojoj su prezentirani zaključci sa sastanka.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: