početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sastanak sa članovima Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m

 

Sastanak sa članovima Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine sa UNESCO-m održan je 03.07.2003. godine u prostorijama Predsjedništva Bosne i Hercegovine, u sklopu IX. sjednice Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika . Pored članova Komisije i saradnika, sastanku su prisustvovali Sead Avdić, predsjedavajući UNESCO Komisije, Boriša Starović, član UNESCO Komisije i ambasador Vadim Kuznetsov, zamjenik Visokog predstavnika i viši savjetnik.

Predsjedavajuća Komisije Amra Hadžimuhamedović informisala je prisutne o uspostavljanju, statusu, nadležnostima i načinu rada Komisije. Istaknuto je da je Komisija, odlukom Predsjedništva, ovlaštena za međunarodnu saradnju u oblasti zaštite kulturno-historijskog naslijeđa i da je stoga potrebno razviti konstantnu saradnju sa Državnom Komisijom za saradnju sa      UNESCO-m, jer se aktivnosti u ovom polju dopunjuju.

              Ljiljana Ševo je spomenula obavezu Komisije da donese pojedinačnu odluku za svako dobro s Privremene liste nacionalnih spomenika, koju je utvrdila Komisija u prethodnom sazivu i koja obuhvata 777 dobara. Naglasila je da Komisija ne raspolaže vlastitim sredstvima za fizičke intervencije na spomenicima, za što su nadležne entitetske institucije.

Zeynep Ahunbay je istakla da je veoma važno odlučiti o spomenicima koje će Bosna i Hercegovina kandidirati kao spomenike svjetskog naslijeđa i da je u tom segmentu jako bitna saradnja sa Državnom komisijom za saradnju sa UNESCO-m i drugim nadležnim institucijama, kako bi se osiguravla sredstva stranih donatora za zaštitu ugroženog naslijeđa.

Tina Wik je istakla spremnost Komisije da podrži i na svaki način pomogne  rad Komisije za saradnju sa UNESCO-m.

             Sead Avdić je spomenuo da je UNESCO komisija formirana prije 6 mjeseci odlukom Vijeća ministara i da je tada i počeo rad ove Komisije u punom kapacitetu. Komisija ima 10 članova, najuglednijijih stručnjaka iz oblasti nauke, obrazovanja i kulture. Istakao je da UNESCO komisija u potpunosti podržava rad Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i da su dvije Komisije u jednom dijelu upućene na nužnu međusobnu saradnju. U svim projektima koji su u okviru kulturno-historijskog naslijeđa BiH, UNESCO je dužan poštovati stavove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. UNESCO komisija je podržala kandidaturu Starog jezgra grada Mostara i Starog mosta za stavljanje pod zaštitu UNESCO-a, što ima i druge dimenzije kao što su reintegracija grada Mostara, harmonizacije gradske uprave, poboljšanja međuljudskih odnosa i slično. Odluka o eventualnom stavljanju starog jezgra grada Mostara na listu svjetske baštine će se donijeti na završnom kongresu u Pekingu. Državna komisija za saradnju sa UNESCO-m, pored kulture ima nadležnost u oblasti nauke i obrazovanja, odnosno u definiranju makro projekata koji reintegriraju Bosnu i Hercegovinu, kao što su informatizacija i internetizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja. Kancelarija UNESCO-a se povlači iz Sarajeva i Državna komisija će u cjelosti preuzeti njene poslove. Podršku u radu im pruža Odjel za međunarodnu, naučnu, tehničku i kulturnu saradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova.

Boriša Starović je predložio da neke od tema na narednom zajedničkom sastanku budu: da li je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika zadovoljna dodadašnjim jednogodišnjim radom, da li je bilo problema u radu, na koji način uspostavlja kontakt sa međunarodnim ekspertima i koliko je značajna njihova pomoć i iskustvo u oblasti zaštite naslijeđa.

Ljiljana Ševo je spomenula da će odluka o upisu historijske jezgre grada Mostara na Listu svjetske baštine biti vjerovatno donešena prije nego što Komisija donese odluku o proglašenju ovog dobra nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Amra Hadžimuhamedović je pomenula da su Stari most u Mostaru i historijsko jezgro grada Mostara upisani na Privremenu listu nacionalnih spomenika, a Komisija će pokušati da pripremi odluku o proglašenju ovih dobara nacionalnim spomenicima na 10. sjednici u oktobru. Historijsko jezgro grada Mostara je bilo predloženo za upis na listu svjetske baštine još prije rata i inicijativa je obnovljena prije 5 godina. Gradske strukture Mostara i Zavod za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa BiH pripremile su elaborat za Historijsko jezgro grada Mostara.

 Zaključeno je da će se uspostaviti kontinuitet zajedničkih sastanaka i dinamika saradnje dvije Komisije. Ubuduće će sastanke zakazivati predsjedavajući obe komisije, sastavljanjem zajedničkog dnevnog reda, dogovorom o mjestu i datumu održavanja, i zajedničkim potpisom na pozivu za sastanak. Poslije sastanka održaće se zajednička konferencija za štampu.

Zaključeno je da će se donošenje odluka o kulturnim dobrima koje treba predložiti za upis na Listu svjetske baštine ubuduće vršiti u bliskoj saradnji dvije Komisije, a na osnovi prijedloga Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika utvrdiće se prioriteti koji će se dostaviti UNESCO-u.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: