početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 66. sjednice
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Prvi dan (srijeda 04.11.2015. godine)

1. Dnevni red 66. sjednice;
2. Zapisnik sa 65. sjednice Komisije, održane od 03. do 05. marta 2015. godine u Sarajevu;
3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 65. sjednice (period od 18.02.2015. do 19.10.2015. godine);
4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 65. sjednice Komisije (period od 30.01.2015. do 19.10.2015. godine);
5. Informacija o prethodnoj reviziji finansijskog poslovanja Komisije za 2015. godinu;
6. Informacija o aktivnostima u sklopu EX.PO AUS projekta (hronološki pregled aktivnosti na Projektu;
7. Informacija o aktivnostima na projektu nominacije stećaka na Listu svjetske baštine UNESCO-a nakon posjete stručnjaka ICOMOS-a;
8. Informacija o aktivnostima na izradi Regulacionog plana za historijsko gradsko područje Blagaj;
9. Informacija o ćilimima za prekrivanje podova Ferhadija džamije u Banjoj Luci;
10. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
11. Odluka o sadržaju godišnjaka Baština;
12. Zahtjevi i predstavke
a) Historijska građevina – Crkva sv. Josipa na Marijin Dvoru - molba Rimokatoličkog župnog ureda za davanje saglasnosti za postavljanje kipa Majke Terezije ispred crkve;
b) Historijska građevina – Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac) u Cazinu – zahtjev općine Cazin za izmjenu obuhvata zaštitnog pojasa utvrđenog odlukom;
c) Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Barzonja, općina Tomislavgrad - molba Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad za davanje mišljenja o cijepanju parcele k.č. 2235/1 u ZK ul. 882 k.o. Kongora u sklopu nekropole;
d) Arheološko područje – Praistorijsko naselje u Butmiru, opština Ilidža – zahtjev Općine Ilidža za izmjenu odluke;
e) Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Donje Bare, općina Posušje – poziv ZK ureda Općinskog suda u Širokom Brijegu da Komisija dostavi kopiju katastarskog plana i br. z.k. uloška radi upisa zabilježbe o nacionalnom spomeniku;
f) Historijsko područje – Stećak i staro muslimansko groblje u Mrkovićima, općina Centar Sarajevo – zahtjev Branka Rađenovića za izmjenu odluke;
g) Arheološko područje – Groblje sv. Ive u Livnu – zahtjev Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Livno za preciziranje zona zaštite;
h) Ambijentalna cjelina Srpska Varoš u Brčkom - zahtjev Idriza Hibeljića za davanje mišljenja na Idejni projekat stambenog objekta za kolektivno stanovanje u ulici Vuka S. Karadžića broj 38 u sklopu cjeline;
i) Historijski spomenik – Musafirhana (Salihagića kuća) u Fojnici – zahtjev Službe za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Fojnica za davanje mišljenja o rekonstrukciji stambenog objekta u ulici Konak u zaštitnom pojasu Musafirhane;
j) Područje i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu – molba Medžlisa IZ Jajce za dostavu tehničkih uslova i prijedloga projektanta za izradu projekta centralnog šehidskog spomen obilježja u haremu džamije;
k) Historijsko gradsko područje Mostar - molba Nihada Beganovića za davanje mišljenja o izdavanju lokacijske informacije za rekonstrukciju i dogradnju stambenog objekta u ulici Jusovina bb u Mostaru u zoni sa I stepenom zaštite gradskog područja Mostara;
l) Historijsko gradsko područje – Sarajevska čaršija - molba Udruženja Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu za davanje mišljenja i saglasnosti o podizanju spomenika (skulpture) Ženi Sarajeva na Baščaršiji u Sarajevu;
m) Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, općina Stolac - molba Nine Elezovića za definisanje projektnog zadatka za konstruktivnu sanaciju vodopada Provalije na rijeci Bregavi;
n) Trebinje – molba Odjeljenja za prostorno uređenje Grada Trebinja za pojašnjenje spomenika na koje se odnosi spomenik upisan na Privremenu listu pod rednim brojem 662. Trebinje;
o) Graditeljska cjelina – Šarena (Sulejmanija) džamija u Travniku – zahtjev Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove Općine Travnik za izmjenu odluke.

Drugi dan (četvrtak, 05.11.2015. godine)
13. Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Zbirka rukopisa Ferhat-pašine biblioteke, Banja Luka nacionalnim spomenikom BiH;
14. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Kuća porodice Gradaščević u Gradačcu sa pokretnim naslijeđem nacionalnim spomenikom BiH;
15. Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Kul mahalsko mezarje u Banja Luci nacionalnim spomenikom BiH;
16. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, općina Breza nacionalnim spomenikom BiH;
17. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropole sa stećcima u Hočevlju, općina Breza nacionalnim spomenikom BiH;
18. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje, Koritnik, općina Breza nacionalnim spomenikom BiH;
19. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno, općina Breza nacionalnim spomenikom BiH;
20. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Obri, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
21. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva Prečistoga Srca Marijina i župni ured u Bijeljini, nacionalnim spomenikom BiH;
22. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika Zgrada željezničke stanice u Jezeru nacionalnim spomenikom BiH;
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju kulturnog pejzaža na Plavoj vodi u Travniku, nacionalnim spomenikom BiH;
24. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da mjesto Fatime Kadun džamije u Mostaru ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
25. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da historijska građevina – Zgrada Ženskog mekteba uz Gazanferija džamiju u Banjaluci ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;
26. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stambeni objekat u ulici Višnjik 16 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
27. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Stari grad Kozograd, općina Fojnica nacionalnim spomenikom BiH;
28. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Vila Solvay, općina Lukavac nacionalnim spomenikom BiH;
29. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stara željeznička stanica, općina Lukavac nacionalnim spomenikom BiH;
30. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva Sv. Ante Padovanskog sa župnom kućom, općina Lukavac nacionalnim spomenikom BiH;
31. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Kino Centar, općina Tuzla nacionalnim spomenikom BiH;
32. Prijedlog liste odluka za narednu sjednicu Komisije;
33. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
34. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu.

Treći dan (petak, 06.11.2015. godine)
35. Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: