početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINIDnevni red 63. sjednice
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Prvi dan (utorak 04.11.2014. godine)

1. Dnevni red 63. sjednice;
2. Zapisnik sa 62. sjednice Komisije, održane od 16. do 20. juna 2014. godine u Sarajevu;
3. Izvještaj o aktivnostima Komisije za period od 04.09. do 23.10.2014. godine;
4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 62. sjednice Komisije (period od 04.06. do 23.10.2014. godine);
5. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
6. Razmatranje Nominacionog dosijea i Plana upravljanja za upis nekropola sa stećcima na Listu svjetske baštine UNESCO-a;
7. Informacija o aktivnostima na izradi Nacrta Regulacionog plana Historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine;
8. Informacija o radovima na nacionalnim spomenicima:
a) Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu;
b) Hotel „Zagreb u Sarajevu;
c) Saborna crkva u Mostaru;
9. Zahtjevi i predstavke:
a) Graditeljska cjelina austrougarskog puta sa tvrđavama (9) u Gornjoj Opini – zahtjev Odjela za urbanizam, i građenje Grada Mostara za davanje mišljenja o izgradnji objekta RSS fortica na parceli k.č. 2399/91;
b) Graditeljska cjelina – Gradašćevića kula sa avlijom i avlijskim zidovima u Bijeloj, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine – zahtjev Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko Distrikta BiH za davanje mišljenja na projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju, sanaciju i revitalizaciju;
c) Prva pošta u Brčkom – zahtjev Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Vlade Brčko Distrikta BiH za davanje mišljenja na projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju krovišta, sanaciju i rekonstrukciju objekta i rekonstrukciju i restauraciju fasada na objektu;
d) Ambijentalna cjelina Srpska Varoš u Brčkom - zahtjev Idriza Hibeljića za davanje mišljenja na Idejni projekat stambenog objekta za kolektivno stanovanje u ulici Vuka S. Karadžića broj 38 u sklopu cjeline;
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju arheološkog područja – Stari grad Dubrovnik u Višnjici kod Ilijaša nacionalnim spomenikom BiH;
11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u Kopošiću, općina Ilijaš nacionalnim spomenikom BiH;
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca nacionalnim spomenikom BiH;
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja nekropola sa stećcima Grčka glavica i ostaci crkve u selu Biskup, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
14. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Kalufi, općina Nevesinje, nacionalnim spomenikom BiH;
15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, općina Rogatica nacionalnim spomenikom BiH;
16. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Maculje, općina Novi Travnik, nacionalnim spomenikom BiH;
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima Dugo Polje na Blidinju, općina Jablanica, nacionalnim spomenikom BiH;
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Gvozno kod Kalinovika, općina Kalinovik, nacionalnim spomenikom BiH;
19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja –Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima Grebnice-Bunčići u selu Radmilovića Dubrava, općina Bileća, nacionalnim spomenikom BiH;
20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Bijača, općina Ljubuški, nacionalnim spomenikom BiH;
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima u Olovcima. općina Kladanj, nacionalnim spomenikom BiH;
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima „Mramor“ u Musićima, općina Olovo, nacionalnim spomenikom BiH;
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, općina Tuzla nacionalnim spomenikom BiH;
24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u Hrančićima, općina Goražde nacionalnim spomenikom BiH;
25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola stećaka I i II Boljuni, općina Stolac nacionalnim spomenikom BiH;
26. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja –Prahistorijski tumulusi i nekropole sa stećcima u Luburića polju, općina Sokolac nacionalnim spomenikom BiH;
27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, Pale nacionalnim spomenikom BiH;
28. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u Bečanima, općina Šekovići, nacionalnim spomenikom BiH;
29. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička spomenika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, općina Foča nacionalnim spomenikom BiH;
30. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima Čengića Bare, općina Kalinovik, nacionalnim spomenikom BiH;
31. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Prapovijesna gradina i nekropola sa stećcima Ravanjska Vrata (Donja i Gornja nekropola), općina Kupres nacionalnim spomenikom BiH;
32. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju arheološkog područja – helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca nacionalnim spomenikom BiH;
33. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Stolac nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (srijeda, 05.11.2014. godine)
34. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka – Spomenik žrtvama fašizma u Drvaru, nacionalnim spomenikom BiH;
35. Prijedlog odluke o proglašenju – Svetište majke božje "Pod špiljama" u Kreševu nacionalnim spomenikom BiH;
36. Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Muzej „Mlade Bosne“ (JU „Muzej Sarajevo 1878 – 1918“) nacionalnim spomenikom BiH;
37. Prijedlog odluke o proglašenju kulturnog pejzaža – Hrustovačka pećina, općina Sanski Most nacionalnim spomenikom BiH;
38. Prijedlog odluke o proglašenju kulturnog pejzaža Dabarske pećine, općina Sanski Most nacionalnim spomenikom BiH;
39. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropole sa stećcima u naselju Bare, općina Konjic, nacionalnim spomenikom BiH;
40. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline Samostana i groblja časnih sestara Josipovac u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH;
41. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Zgrada u Solunskoj broj 9 u Prijedoru nacionalnim spomenikom BiH;
42. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Lastvi (džamija Adamira Jerkovića), općina Trebinje, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom;
43. Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Harem Stare džamije u Goduši, općina Visoko nacionalnim spomenikom BiH;
44. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Električna centrala na Hisetima (Marijin Dvoru) u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
45. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zgrada kina Apolo u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
46. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stambeno-poslovna zgrada u ulici Maršala Tita broj 27 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
47. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Zgrada Gazanferija biblioteke, Banja Luka, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom;
48. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline Novo Selo (Franz Josefsfeld), grad Bijeljina, nacionalnim spomenikom BiH;
49. Prijedlog liste odluka za narednu sjednicu Komisije;
50. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
51. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (četvrtak, 06.11.2014. godine)
52. Konferencija za štampu.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: