početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Dnevni red 62. sjednice
Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


1. Dnevni red 62. sjednice;
2. Zapisnik sa 61. sjednice Komisije, održane od 01. do 03. aprila 2014. godine u Sarajevu;
3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 61. sjednice (period od 21.03. do 03.06.2014. godine);
4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 61. sjednice Komisije (period od 21.03. do 03.06.2014. godine);
5. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
6. Prijedlog Pravila o postupku prijema pripravnika i drugih saradnika u radni odnos na određeno vrijeme, te angažmanu vanjskih saradnika u Komisiji;
7. Informacija o neslaganju podataka sa grafičkim prikazom zona zaštite u odlukama za arheološka i historijska područja;
8. Izvještaj o stanju nacionalnih spomenika nakon poplava u BiH;
9. Izvještaj o radovima na mostu Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu;
10. Informacija o provedenim arheološkim istraživanjima arheološkog područja - Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik sa prijedlogom za pristupanje proceduri izmjena i dopuna odluke (proširenje prostornog obuhvata zona zaštite);
11. Zahtjevi i predstavke
a) Historijsko područje – nekropola stećaka I i II Boljuni, općina Stolac, FBiH – zahtjev općine Stolac za izmjenu odluke;
b) Historijsko područje – nekropola stećaka Radimlja kod Stoca – zahtjev općine Stolac za izmjenu odluke;
c) Historijsko područje – Stari grad Stolac – zahtjev općine Stolac za izmjenu odluke;
d) Arheološko područje - helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca – zahtjev općine Stolac za izmjenu odluke;
e) Historijsko područje – Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici, općina Stolac – zahtjev općine Stolac za izmjenu odluke;
f) Historijsko područje – Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, općina Pale – zahtjev Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorjskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske za izmjenu odluke;
g) Historijska građevina – Narodno pozorište u Sarajevu, opština Centar – molba Centrotrans dd Sarajevo za davanje mišljenja na revidovani idejni projekat javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta;
h) Ostaci graditeljske cjeline – džamija sa haremom u Đakovićima, općina Čajniče – obavještenje Građevinskog odbor za izgradnju džamije u Đakovićima o uklanjanju ostataka stare džamije i uništenju mihraba od strane Muftijstva Goražde i Medžlisa IZ Čajniče;
12. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik žrtvama fašističkog terora, općina Vitez, ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima BiH;
13. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik narodnom heroju Ranku Šipki, općina Vitez, ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima BiH;
14. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata, općina Vitez, ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima BiH;
15. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata, općina Vitez, ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima BiH;
16. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik palim borcima Drugog svjetskog rata, općina Vitez, ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima BiH;
17. Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog područja – memorijalni kompleks Crna kuća – spomenik žrtvama fašističkog terora u Kruščici, Općina Vitez, nacionalnim spomenikom BiH;
18. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Modro Polje, općina Foča – Ustikolina nacionalnim spomenikom BiH;
19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju arheološkog područja – Stari grad Dubrovnik u Višnjici kod Ilijaša nacionalnim spomenikom BiH;
20. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Vojni objekat Armijska ratna komanda (ARK/D-0) u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH;
21. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Objekat Sokolskog doma (Sokolane) u Zenici ne ispunjava Kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima BiH;
22. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Grančarevu, Korjenići, općina Trebinje, ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima BiH;
23. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja Zaplanik, općina Ravno, nacionalnim spomenikom BiH;
24. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Luci, općina Srebrenica, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom;
25. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Kuća poznata kao Hadžića kula sa pratećim objektima u Luci, općina Konjic, ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima BiH;
26. Prijedlog odluke o proglašenju stambene graditeljske cjeline – Ćumurijina kula sa dvorima u Kutima, općina Bileća, nacionalnim spomenikom BiH;
27. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Rt kula (Kulina na rijeci Krupi) u Dračevu, općina Čapljina, nacionalnim spomenikom BiH; 28. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Jalska (Mehmed-agina, ili Kizler, djevojačka, Hafiz-hanumina) džamija sa haremom u Tuzli nacionalnim spomenikom BiH;
29. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Stambeno-poslovna zgrada (Nekadašnja upravna zgrada Trgovačko-transportnog akcionarskog društva) u ulici Mula Mustafe Bašeskije broj 5 u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
30. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Zgrada Ženskog mekteba uz Gazanferija džamiju sa pokretnom imovinom u Banjaluci nacionalnim spomenikom BiH;
31. Zaključak o izmjeni odluka za nekropole sa stećcima, kandidovane za upis na Listu svjetskog naslijeđa;
32. Prijedlog liste odluka za narednu sjednicu Komisije;
33. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
34. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;
35. Posjeta Mostaru i Blagaju i obilazak manastira Žitomislići;
36. Posjeta Počitelju i Stocu;
37. Konferencija za štampu.



ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: