početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 58. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (ponedeljak 02.09.2013. godine)

1.     Dnevni red 58. sjednice;

2.     Zapisnik sa 57. sjednice Komisije, održane od 25. do 29. aprila 2013. godine u Sarajevu;

3.     Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 57. sjednice (period od 16.04. do 21.08.2013. godine);

4.     Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju nakon 57. sjednice Komisije (period od 16.04. do 21.08.2013. godine);

5.     Projekcija budžeta Komisije za 2014. godinu;

6.     Prijedlog zaključka o roku za usaglašavanje dopisa Komisije;

7.     Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

8.     Zahtjevi i predstavke

a.     Ambijentalna cjelina Srpska Varoš u Brčkom – zahtjev Vlade Brčko distrikta BiH za skidanje objekta u ulici Vuka S. Karadžića br. 22 u Brčkom sa Privremene liste nacionalnih spomenika BiH;

b.    Osam nacionalnih spomenika na području općine Stolac (Čaršijska džamija; Helenistički grad Daorson; Korito Bregave s mlinicama; Nekropola stećaka Radimlja; Stari grad Stolac; Javno ljetno kupalište "Kupaja" u Stocu; Stari harem na Gorici; Podgradska džamija – zahtjev Općine Stolac za ponovno utvrđivanje zona zaštite;

9.     Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Harem, mjesto i ostaci Stare džamije u Špionici, općina Srebrenik nacionalnim spomenikom BiH;

10.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Stari grad Soko u Sokolu, Gračanica nacionalnim spomenikom BiH;

11.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Harem „Jablanice“ u Novom Gradu nacionalnim spomenikom BiH;

12.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Spomenik borcima NOR-a (Spomen kosturnica u Velikom parku na Ilidži), općina Ilidža nacionalnim spomenikom BiH;

13.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima - Banj brdu) u Banja Luci nacionalnim spomenikom BiH;

14.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik palim austrougarskim pilotima u Sarajevu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

15.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u Sarajevu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

16.  Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog spomenika – Parna lokomotiva, dio postavke Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a, u Jajcu nacionalnim spomenikom BiH;

17.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Mural Zuke Džumhura u Konjicu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

18.  Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog lokaliteta – Rimski logor i civilno naselje u Makljenovcu, općina Doboj, nacionalnim spomenikom BiH;

19.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da arheološko područje – Crkvina Sv. Lucije, općina Bihać, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (utorak, 03.09.2013. godine)

20.  Prijedlog odluke o proglašenju prirodnog i historijskog područja – Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Dolovi, općina Konjic, nacionalnim spomenikom BiH;

21.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, općina Foča nacionalnim spomenikom BiH;

22.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u selu Nevačka, općina Han Pijesak, nacionalnim spomenikom BiH;

23.  Prijedlog odluke o proglašenju istorijskog spomenika zgrada Muftijinog konaka u Tešnju nacionalnim spomenikom BiH ;

24.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone - Glavne željezničke radionice Sarajevo ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

25.  Prijedlog odluke o proglašenju stambenog objekta u selu Jasenik, općina Konjic, nacionalnim spomenikom BiH;

26.  Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Harem Bukva (Bukvačke ili Bukvarske) džamije u Gradačcu, nacionalnim spomenikom BiH;

27.  Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Harem Hadži Reuf-begove ili Nove (Džedid) džamije u Gradačcu, nacionalnim spomenikom BiH;

28.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Filijalni hram Sv. apostola Petra i Pavla u Grbavcima, općina Gradiška, nacionalnim spomenikom BiH;

29.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, nacionalnim spomenikom BiH;

30.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Hajduk kula na Kručevića Brdu kod Čitluka nacionalnim spomenikom BiH;

31.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – grupa zgrada u Kotromanićevoj ulici (Kotromanićeva br. 36,  br. 38. i zgrada na uglu Kotromanićeve i ul. Kalmija Baruha ) u Sarajevu, nacionalnim spomenikom BiH;

32.  Prijedlog odluke o proglašenju ostataka graditeljske cjline – džamija sa haremom u Đakovićima, kod Čajniča nacionalnim spomenikom BiH;

33.  Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da historijska građevina – Muzička škola u Tuzli ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

34.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – harem džamije Trnovi, Polje, općina Velika Kladuša, nacionalnim spomenikom BiH;

35.  Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije, počev od 19.09.2013. godine;

36.  Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

37.  Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Treći dan (srijeda, 04.09.2013. godine)

38.  Konferencija za štampu.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: