početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 52. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (ponedeljak 21.11.2011. godine)

1. Dnevni red 52. sjednice;

2. Zapisnik sa 51. sjednice Komisije, održane od 06. do 09. septembra 2011. godine u Sarajevu;

3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 51. sjednice (period od 29.08. do 11.11.2011. godine);

4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 51. sjednice (period od 29.08. do 11.11.2011. godine);

5. Prijedlog Odluke o imenovanju izvršnog funkcionera (reizbor);

6. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na konferenciji „Naučni aspekti kulturno istorijskog nasleđa Srebrenice“, održanoj 25. i 26. oktobra 2011. godine u Srebrenici;

7. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 7. Regionalnom kampu o restauraciji, od 24.09. do 08.10.2011. godine u Gjirokastri, Albanija;

8. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na prvoj radionici o duhovnoj vrijednosti zaštićenih područja Evrope, od 02. do 06. novembra 2011. godine na ostrvu Vilm, Njemačka;

9. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na javnoj raspravi na temu "Nacrt Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH Autocesta na koridoru Vc". prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH", 08. novembra 2011. godine u Mostaru;

10. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na konferenciji "Menadžment kulture i medija u društvu znanja", 09. i 10. novembra 2011. godine u Beogradu, Srbija;

11. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

12. Zahtjevi i predstavke

a) Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk u Vranduku, opština Zenica – zahtjev Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo za konačno razmatranje i odobrenje građevinskih radova u zoni II stepena zaštite, odnosno davanje mišljenja o Studiji uticaja HE Vranduk na okoliš;

13. Analiza ranije isplaćenih stimulacija i naknada za prekovremeni rad članovima Tima za izradu nominacije za upis stećaka na Tentativnu listu UNESCO-a

14. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – memorijalni kompleks Muzej „25. Maj“ u Drvaru, nacionalnim spomenikom BiH;

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Franjevački samostan u Kreševu zajedno sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;

16. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Skelani, općina Srebrenica nacionalnim spomenikom BiH;

17. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Kasnoantička bazilika, Vrba, općina Glamoč nacionalnim spomenikom BiH;

18. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, Kreševo nacionalnim spomenikom BiH;

19. Prijedlog odluke o proglašenju Historijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, općina Srebrenica nacionalnim spomenikom BiH;

20. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u zaseoku Raonići, Kaoštice, općina Višegrad nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (utorak 22.11.2011. godine)

21. Prijedlog odluke o proglašenju prirodno graditeljske cjeline crkve svetoga Duha i  Franjevačkog samostana u Fojnici nacionalnim spomenikom BiH;

22. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Zgrada nekadašnje hidroelektrane u Jajcu ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH;

23. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija Sultan Ahmeda Hana II u Bugojnu ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH;

24. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Džamija Barake u Grahovu, Velika Kladuša, nacionalnim spomenikom BiH;

25. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – mjesto i ostaci tekije, turbe šejh Husein-babe Zukića, turbe šejh Mejli-babe, turbe šejh Hasan-babe Hadžimejlića i njegovih sinova sa grobljem u Vukeljićima (Živčićima)  kod Fojnice zajedno sa pokretnim naslijeđem nacionalnim spomenikom BiH;

26. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Petrička džamija u mahali Petrića u Srebrenici ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH;

27. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Čaršijska (Hadži Selmanova) džamija u Srebrenici ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH,

28. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Harem džamije Crvena rijeka u Srebrenici nacionalnim spomenikom BiH;

29. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Harem džamije u Gornjim Potočarima, općina Srebrenica nacionalnim spomenikom BiH;

30. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Lipanjska (Hadži Džaferova, Lipa) džamija sa haremom u Gračanici, općina Gračanica nacionalnim spomenikom BiH;

31. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Osatici kod  Srebrenice ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH;

32. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Dobraku, općina Srebrenica ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH;

33. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da historijski spomenik – Safikadin mezar u Banjoj Luci ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH;

34. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – džamija u Ćojluku, općina Srebrenik nacionalnim spomenikom BiH;

35. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju Historijskog gradskog područja Počitelj nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (srijeda 23.11.2011. godine)

36. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline Tavil hadži Mustafine džamije u Sarajevu, općina Centar Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;

37. Prijedlog odluke o proglašenju stambeno-poslovne zgrade – Vakuf Čokadži hadži Sulejmana na Trgu Republike Austrije, Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;

38. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

39. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva Uspenje Presvete Bogorodice na Palama nacionalnim spomenikom BiH;

40. Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomen obilježje šehidima i poginulim borcima, poginulim i nestalim osobama, općina Ilidža ne ispunjava kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH;

41. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

42. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Četvrti dan (četvrtak 24.11.2011. godine)

43. Konferencija za štampu;

 

Predsjedavajući

 

Dubravko LovrenovićENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: