početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 51. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 06.09.2011. godine)

1.         Dnevni red 51. sjednice;

2.         Zapisnik sa 50. sjednice Komisije, održane 11. marta 2011. godine u Sarajevu;

3.         Izvještaj o aktivnostima Komisije u periodu mart – septembar 2011. godine;

4.         Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije u periodu mart – septembar 2011. godine;

5.         Usvajanje Godišnjeg plana stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u Komisiji za 2011. godinu;

6.         Prijedlog zaključka o izmjeni svih odluka o proglašenju nekropola sa stećcima nacionalnim spomenikom BiH u kojima je tačkom III dispozitiva predviđeno čišćenje stećaka od lišaja i mahovine;

7.         Prijedlog zaključka o brisanju historijskog područja – nekropola sa stećcima u Vincu, općina Jajce, sa Liste ugroženih spomenika BiH;

8.         Prijedlog odluke o obrazovanju tima tim za izradu nominacije za upis stećaka na Tentativnu listu UNESCO-a;

9.         Izvještaj o aktivnostima Savjeta regulacionog plana Historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine;

10.       Izvještaj o aktivnostima Savjeta prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH "Autocesta na koridoru Vc" za period od 2008. do 2028. godine;

11.       Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;

12.       Zahtjevi i predstavke

a)         Historijski spomenik – Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu – zahtjev MH „ERS“ a.d. Trebinje, ZP „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad za davanje mišljenja o Idejnom projektu poslovne zgrade;

b)         Historijski spomenik – Musafirhana (Salihagića kuća) u Fojnici – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja za davanje mišljenja o usklađenosti projekta sa mjerama zaštite iz Odluke Komisije;

13.       Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

14.       Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima, nišani i krstače u Gornjoj Bradini, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;

15.       Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Ostaci temelja objekta poznatog kao hiža «Crkve Bosanske» u Dubcu, općina Čajniče nacionalnim spomenikom BiH;

16.       Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Glavica u Bilješevu, općina Kakanj, nacionalnim spomenikom BiH;

17.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju arheološkog područja Gabela, kod Čapljine nacionalnim spomenikom BiH;

18.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH;

19.       Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Sastavci na ušću Dabra u Sanu – Sanski Most nacionalnim spomenikom BiH;

20.       Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Stari Grad Komotin, općina Jajce nacionalnim spomenikom BiH;

Drugi dan (srijeda 07.09.2011. godine)

21.       Prijedlog odluke o proglašenju  pokretnog dobra – Filmski materijal Kinoteke Bosne i Hercegovine u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

22.       Prijedlog odluke o proglašenju industrijskog nasljeđa – Kovačnice (majdani) u selu Očevlje u opštini Vareš nacionalnim spomenikom BiH;

23.       Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice, Bihać nacionalnim spomenikom BiH;

24.       Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline crkve svetoga Duha i  Franjevačkog samostana u Fojnici nacionalnim spomenikom BiH;

25.       Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva svetog Vinka Paulskoga sa Samostanom i Školom u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

26.       Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Župna crkva Bezgrešnog začeća u Vidošima, općina Livno nacionalnim spomenikom BiH;

27.       Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – zgrada poznata kao “Turski sud“ (Kula hadži Muhamed-bega) u Ribnici, općina Kakanj nacionalnim spomenikom BiH;

28.       Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – rodna kuća V. Skarića (Muzej književnosti) Sarajevo nacionalnim spomenikom BiH;

29.       Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Bakarevića (Kekeki-Sinanova) džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

30.       Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – džamija Zagrad sa haremom u Velikoj Kladuši nacionalnim spomenikom BiH;

31.       Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Hadžibegova kuća (kuća Ljubović Hasanbega) u Zvorniku nacionalnim spomenikom BiH;

32.       Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Cincarsko groblje u Bijeloj - Kalajdžijama, u Brčkom nacionalnim spomenikom BiH;

33.       Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – most Mehmed-paše Sokolovića u Dolovima, općina Rudo nacionalnim spomenikom BiH;

34.       Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Safikadin mezar u Banjoj Luci nacionalnim spomenikom BiH;

35.       Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Tabački (Hadži Osmanov) mesdžid u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;

36.       Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stara džamija sa haremom u Orahovici, općina Zenica nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 08.09.2011. godine)

37.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da historijski spomenik – Kuća Danijela Ozme u Olovu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

38.       Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Predsjedništva opštinskog odbora SUBNOR-a Bosanski Novi/Novi Grad, za proglašenje spomen kompleksa »Majka Partizanska«, općina Novi Grad, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine;

39.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomenik borcima NOR-a i žrtvama fašističkog terora u selu Urija, Donji Vakuf ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

40.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomen ploča prvom inženjerijskom bataljonu (zgrada osnovne škole) u Donjem Vakufu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

41.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomen ploča ilegalcima iz Donjeg Vakufa (kuća Drage Topića) ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

42.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomen ploča narodnom heroju Dušanu Dugaliću u Donjem Vakufu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

43.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomen ploča Partizanska bolnica Padalište, u Donjem Vakufu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

44.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomen ploča Prvom oslobođenju sela Prusac, u Donjem Vakufu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

45.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Partizansko spomen groblje u Donjem Vakufu ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

46.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Spomen obilježje šehidima i palim borcima u Sokolović Koloniji, općina Ilidža, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

47.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Ratni most na rijeci Željeznici, općina Ilidža, ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

48.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Hair česma šehidu Admiru Rastoderu u Sokolović Koloniji, općina Ilidža ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

49.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Petrička džamija u mahali Petrića u Srebrenici ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

50.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Donjim Vukovijama, općina Kalesija ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

51.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija Gornje Vukovije, općina Kalesija ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

52.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija Kikači, općina Kalesija ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

53.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Stara džamija Memići u Memićima, općina Kalesija ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

54.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Prnjavoru kod Kalesije ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

55.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija na Vidikovcu (Begića džamija) u Srebrenici ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

56.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Osatici kod  Srebrenice ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

57.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Dobraku, općina Srebrenica ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

58.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Čaršijska (Hadži Selmanova) džamija u Srebrenici ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

59.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Gornjem Hrasnom kod Kalesije ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

60.       Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da Džamija u Gornjim Raincima kod Kalesije ne ispunjava kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH;

61.       Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;

62.       Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

63.       Primopredaja dužnosti Predsjedavajuće Komisije;

Četvrti dan (petak 09.09.2011. godine)

64.       Konferencija za štampu;

 

 

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: