početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red 43. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 10.03.2009. godine)

 1. Dnevni red 43. sjednice;
 2. Zapisnik sa 42. sjednice Komisije, održane od 20. do 26. januara 2009. godine u Sarajevu;
 3. Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 42. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 42. sjednice;
 5. Izvještaj o radu sa procjenom izvršenja budžeta Komisije u 2008. godini;
 6. Zaključak o stupanju na snagu odluka Komisije;
 7. Odluka o javnoj nabavci roba, usluga i radova u 2009. godini;
 8. Informacija o registraturnoj i arhivskoj građi Komisije;
 9. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na akademskoj radionici „Jevrejska umjetnost i tradicija“ od 01. do 15. februara 2009. godine u Beogradu;
 10. Informacija o aktivnostima na pilot projektu lokalnog razvoja "Arheološko-prirodni park Donja Dolina-Bardača" – komponenta C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi;
 11. Informacija o focal pointu (državnom koordinatoru) za periodično izvještavanje o primjeni Konvencije o zaštite svjetske baštine;
 12. Informacija o aktivnostima na pripremi međudržavne nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine;
 13. Pokretanje aktivnosti na pripremi 5. godišnjaka Komisije;
 14. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 15. Informacija o radovima na rehabilitaciji Turali-begove džamije u Tuzli;
 16. Informacija o postupku obnove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Visoki nacionalnim spomenikom;
 17. Zahtjevi i predstavke
 18. Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija (Džudža Džaferova džamija) sa haremom, općina Tomislavgrad, FBiH – zahtjev Medžlisa IZ Tomislavgrad za izmjenu i dopunu odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom;
 19. Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Džamija na Hiseti (Mehdibegova džamija) u Banjoj Luci, RS - molba Medžlisa IZ Banja Luka za izmjenu odluke (status parcele kč 2144) radi gradnje medrese;
 20. II faza projekta restauracije mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu - zahtjev TIKA-e za implementaciju Protokola o saradnji na pripremi i implementaciji projekta o utvđivanju stanja konstruktivnih elemenata i restauracije mosta;

Drugi dan (srijeda 11.03.2009. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju spomeničke cjeline i historijskog područja – prahistorijska gradina, kasnoantička utvrda – refugij, ostaci kasnoantičke crkve posvećene sv. Luciji i nekropole sa stećcima u Podastinju, općina Kiseljak nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, na obroncima planine Bahtijevice, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, općina Čajniče nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Sedam mezara i ostaci starih nišana na lokalitetu Zaklopača (Dobro selo) u naselju Sudići, općina Čajniče nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Sastanak sa zainteresiranim institucijama u vezi sa generalnim pristupom načinu obrade, konzervacije i prezentacije nalaza i materijala na arheološkim lokalitetima na kojima se odvijaju arheološki radovi
 7. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Udruženja građana Jedinstvena organizacija mladih JOM iz Jelaha za proglašenje Dimnjaka tunelske peći u krugu tvornice IGM Usora d.d.  u Jelahu nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Zgrada Krajinaputeva u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 12.03.2009. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Crkva posvećena Pokrovu Presvete Bogorodice u Varešu sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Repovačka džamija u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Zgrada Klostera (Samostan i škola časnih sestara Klanateljica Krvi Kristove i Zgrada I zasjedanja AVNOJ-a (Muzej AVNOJ-a) u Bihaću nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijem u Predsjedništvu BiH povodom imenovanja Martina Cherryja za međunarodnog člana Komisije i povodom odlaska Tine Wik iz Komisije;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju grupe objekata Gazi Husrev-begovog vakufa u Sarajevu sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – zgrada Društva Crvenog krsta u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – kompleks vila iz austrougarskog perioda u Petrakijinoj ulici (Vila Mandić, vila Heinricha Reitera, vila Hermine Radisch i  vila Forstratha Miklaua) u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Careva (Isa-bega Ishakovića) ćuprija u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu) nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju kulturnog krajolika – Plivska jezera sa kompleksom mlinica na Plivi kod Jajca nacionalnim spomenikom BiH;
 11. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Kuća Nurije Pozderca (Kuća porodice Pozderac) u Cazinu, općina Cazin nacionalnim spomenikom BiH;
 12. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 13. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;
 14. Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije;

Četvrti dan (petak 13.03.2009. godine)

 1. Posjeta općinama Žepče i Zavidovići,

Peti dan (ponedeljak 16.03.2009. godine)

 1. Konferencija za štampu;

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: