početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Dnevni red  42. sjednice

Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Prvi dan (utorak 20.01.2009. godine)

 1. Dnevni red 42. sjednice;
 2. Zapisnik sa 41. sjednice Komisije, održane od 04. do 10. novembra 2008. godine u Sarajevu;
 3. Izvještaj o realizaciji zaključaka Komisije nakon 41. sjednice;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 41. sjednice;
 5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Komisije u 2008. godini;
 6. Usvajanje Okvirnog programa rada Komisije u 2009. godini
  1. okvirni plan donošenja odluka za 2009. godinu;
  2. okvirni plan održavanja sjednica u 2009. godini;
  3. okvirni plan obilaska općina u 2009. godini;
 7. Odluka o planu javnih nabavki za potrebe Komisije u 2009. godini;
 8. Informacija o ocjenjivanju rezultata rada državnih službenika u Sekretarijatu Komisije;
 9. Odluka o prijemu volontera u 2009. godini;
 10. Informacija o seminaru ISCARSAH (Međunarodni naučni komitet za analizu i restauraciju objekata graditeljskog naslijeđa) u organizaciji Interprojekta, Građevinskog fakulteta Univerziteta "Dzemal Bijedic" u Mostaru i Istraživačkog centra TA-MIR iz Istanbula (Istraživački centar tehničkog univerziteta Yildiz za očuvanje historijskog naslijeđa) planiranom krajem juna 2009. godinu u Mostaru i mogućnostima učešća Komisije;
 11. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Kursu konzervacije mozaika u okviru Projekta konzervacije i restauracije mozaika iz Narodnog muzeja u Zaječaru, od 27. oktobra do 07. novembra 2008. godine u Beogradu;
 12. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Pilot kursu o konzervaciji i menadžmentu graditeljskog naslijeđa, od 06. do 10. novembra u Jerusalemu;
 13. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Međunarodnom festivalu razmjene znanja diplomanata i stručnjaka sa iskustvom, od 14. do 19. novembra u Firenci;
 14. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 13. koordinacionom sastanku projekt koordinatora komponente B u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe jugoistočne Evrope, od 18. do 23. novembra 2008. godine u Briselu;
 15. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Seminaru – konzervacija i upravljanje historijskim objektima, od 29. novembra do 13. decembra 2008. godine u Tunisu;
 16. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Osnivačkoj konferenciji udruženja nacionalnih komiteta Plavog štita, od 07. do 09. decembra 2008. godine u Hagu;
 17. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na radionici „Kulturno naslijeđe i razvoj lokalne ekonomije na prostoru zapadnog Balkana“ u organizaciji Svjetske banke, od 08. do 10. decembra 2008. godine u Budvi;
 18. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Šestoj međunarodnoj konferenciji o znanosti i tehnologiji u arheologiji i zaštiti, od 09. do 15. decembra 2008. godine u Rimu;
 19. Informacija o aktivnostima na pilot projektu lokalnog razvoja "Arheološko-prirodni park Donja Dolina-Bardača" – komponenta C Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi;
 20. Informacija o aktivnostima na pripremi međudržavne nominacije stećaka za upis na Listu svjetske baštine;
 21. Odluka o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 22. Razmatranje Liste ugroženih spomenika BiH;
 23. Generalni pristup načinu obrade, konzervacije i prezentacije nalazišta i materijala na arheološkim lokalitetima na kojima se odvijaju arheološki radovi
 24. Zahtjevi i predstavke
  1. Arheološko područje – Praistorijsko gradinsko naselje na lokalitetu Gradina ispod Kuga, naselje Bjelave, opština Srebrenik, FBiH – zahtjev Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog kantona za dostavu informacije o eventualnoj izmjeni ili poništenju odluke o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom;
  2. Arheološko područje – Praistorijska gradina na lokalitetu Grabovik – Zaketuša iznad sela Straža, Srebrenik, FBiH – zahtjev "Zvornik putevi" d.o.o. Sapna za preispitivanje odluke Komisije o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom;
  3. Razmatranje obnove postupka donošenja odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju historijskog područja – Stari grad Visoki, nacionalnim spomenikom BiH
  4. Upit Federalnog ministarstva prostornog uređenja u vezi sa obuhvatom Gradske ambijentalne cjeline Sarajevo i ambijentalne cjeline ulice Maršala Tita u Sarajevu (izdavanje urbanističke saglasnosti za promjenu namjene stambenog u poslovni prostor u objektu Šenoina 14, Sarajevo);
  5. Historijsko područje – Bedemi i tabije starog grada Jajca, FBiH – upit Federalnog ministarstva prostornog uređenja u vezi izdavanja odobrenja za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Ribljeg restorana na prostoru lijeve obale rijeke Plive u Jajcu;
  6. Dimnjak tunelske peći u krugu tvornice opeke „Usora“ d.d. Jelaj – molba IGM „Usora“ d.d. Jelah za davanje saglasnosti za rušenje dimnjaka jer je u ruševnom stanju i ugrožava sigurnost ljudi

Drugi dan (srijeda 05.11.2008. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju Pokretnog dobra – Zbirka umjetničkih djela i ličnih predmeta Jovana Bijelića nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropole sa stećcima i stari nišani u naselju Budoželje, općina Vareš, nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Dva stećka na lokalitetu “Gromile“ u zaseoku Račica, općina Konjic, nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima ispod planine Bahtijevice, na lokalitetu Dabića (Velika) poljana, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 6. Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Prapovijesna „Velika gradina“ i ostaci rimske osmatračnice u Vidošima, općina Livno, nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima, Česmina glava u Odžacima općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Prijedlog odluke o proglašenju povijesnog područja – Nekropola sa stećcima, Gradić u Odžacima, općina Konjic nacionalnim spomenikom BiH;
 9. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva brvnara posvećena Vaznesenju Hristovom u Kolima nacionalnim spomenikom BiH;
 10. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Crkva posvećena sv Pokrovu Presvete Bogorodice u Varešu sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH;
 11. Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Javna česma ispod Repovačke džamije u Konjicu nacionalnim spomenikom BiH;

Treći dan (četvrtak 22.01.2009. godine)

 1. Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Trzanska  (Alibegova, džamija na Trznju) džamija u Žepču nacionalnim spomenikom BiH;
 2. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – stara Biskupska rezidencija u Vukodolu (Biskupija u Vukodolu) nacionalnim spomenikom BiH;
 3. Prijedlog odluke o proglašenju prirodno-graditeljske cjeline – kompleks mlinica na Plivi kod nacionalnim spomenikom BiH;
 4. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Zgrada Srpskog kulturno-prosvjetnog društva „Prosvjeta“ nacionalnim spomenikom BiH;
 5. Sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta i investitora (Dragan Milavić) u vezi sa izgradnjom stambenog objekta na prostoru bašte Janjik u obuhvatu nacionalnog spomenika Prirodno-graditeljska cjelina stambenog kompleksa porodice Velagić (Velagićevina) u Blagaju kod Mostara
 6. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Vila Mandić u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH;
 7. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – zgrada Oficirskog doma u Travniku nacionalnim spomenikom BiH;
 8. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice;
 9. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;

Četvrti dan (petak 23.01.2009. godine)

 1. Posjeta općinama Srbac i Gradiška,

Peti dan (ponedeljak 26.01.2009. godine)

 1. Konferencija za štampu;

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: