početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 30. sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

            Trideseta sjednica Komisije održana je od 16. do 22. januara 2007. godine u Sarajevu.

            Sjednicom je predsjedavala Ljiljana Ševo.

           

Dnevni red Sjednice:

 1. Usvajanje dnevnog reda 30. sjednice;
 2. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Komisije, održane od 07. do 10. novembra 2006. godine u Jajcu i Sarajevu;
 3. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 29. sjednice Komisije;
 4. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 29. sjednice;
 5. Odluka o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme Saradnika za cjeline graditeljskog naslijeđa i kulturne krajolike
 6. Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plata i o naknadi članovima Komisije;
 7. Informacija o prethodnoj reviziji finansijskog poslovanja Komisije za 2006. godinu;
 8. Izvještaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Komisije u 2006. godini;
 9. Izvještaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Komisije u prethodnih 5 godina;
 10. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Europa Nostra Forumu «Kulturno naslijeđe na Kosovu: Od jabuke razdora do vina pomirenja», od 10. do 14. novembra 2006. godine u Parizu;
 11. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na 10. Salonu kulture i turizma u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe jugoistočne Evrope, od 30. novembra do 04. decembra 2006. godine u Veneciji; (Detaljnije...Projekti i konferencije);
 12. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Seminaru Britanskog vijeća «Održivo kulturno naslijeđe», od 03. do 08. decembra 2006. godine u Bathu, Engleska;
 13. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na sastanku: «Svjetsko kulturno naslijeđe jugoistočne Evrope: Saradnja na upravljanju kulturnim područjima i krajolicima. Nastavak radionica za izradu periodičnih izvještaja», 11. i 12. decembra 2006. godine u Solunu (Detaljnije...Projekti i konferencije);
 14. Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na kolokviju «Aspekti kulturnih identiteta, zajedničkih vrijednosti i državljanstva centralnih i istočno evropskih zemalja u današnjoj Evropi» u sklopu Projekta kulturnih identiteta, zajedničkih vrijednosti i evropskog državljanstva, 14. i 15. decembra 2006. godine u Budimpešti; (Detaljnije...Projekti i konferencije)
 15. Izvještaj o realizovnim aktivnostima na Projektu evropske unije za regionalni privredni razvoj (EU RED), Program za zaštitu, prezentaciju i integraciju kulturnog naslijeđa u sektor turizma u hercegovačkoj regiji,
 16. Informacija o aktivnostima na izradi nominacijskog fajla za uvrštenje prirodno-graditeljske cjeline Jajca za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a;
 17. Informacija o projektima koji se finansiraju iz sredstava Fonda američkog ambasadora u BiH za očuvanje kulturnog naslijeđa (prva faza radova konzervacije i restauracije - iskop fragmenata Ferhadija džamije u Banjoj Luci;  radovi konzervacije i restauracije crkve sv. Nikole u Trijebnju);
 18. Informacija o progresu na rehabilitaciji Ferhadija džamije u Banjoj Luci,
 19. Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije;
 20. Pregled aktivnosti vezanih za ugrožene spomenike;
 21. Informacija o rješenjima koje su izdale nadležne institucije za intervencije na spomenicima,
 22. Zahtjevi i predstavke
  1. Stambeni objekti u ulici Vojvode Pere Krece u Banjoj Luci (4 peticije) – zahtjev grupe građana Banja Luke za reviziju Regulacionog plana «Jug 5» - Obilićevo;
  2. Crkva sv. Marije i toranj sv. Luke u Jajcu – primjedbe na predložena rješenja za crkvu u nominacionom fajlu za upis Jajca na Listu svjetske baštine;
  3. Hotel «Ruža» u Mostaru – dopis Agencije «Stari grad» Mostar (dostava Arhitektonsko-urbanističkog rješenja korigovanog idejnog rješenja i Izvještaja o radu Ekspertne komisije);
  4. Aladža džamija u Foči - zahtjev Habibe Krakonja i Hamide Softić da im se omogući kolski pristup do stambenog objekta i garaža u blizini džamije;
  5. Manastir Rmanj u Martin Brodu, Bihać – zahtjev Srpske pravoslavne eparhije bihaćko-petrovačke za zaštitu manastira;
 23. Propusti nastali na izvođenju radova na Handanija džamiji u Pruscu,
 24. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog za proglašenje Zbirke knjiga (23 naslova) iz privatne biblioteke Momčila Spasojevića u Čelincu, opština Čelinac nacionalnim spomenikom BiH,
 25. Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske nacionalnim spomenikom BiH,
 26. Prijedlog odluke o proglašenju stambene graditeljske cjelina – Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović) u Stocu nacionalnim spomenikom BiH,
 27. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka u Lugu kod Trebinja nacionalnim spomenikom BiH,
 28. Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – mjesto i ostaci Sulejmanpašića kule u Odžaku, Opština Bugojno nacionalnim spomenikom BiH,
 29. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan u Tolisi, zajedno sa pokretnom imovinom nacionalnim spomenikom BiH,
 30. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Crkva sv. Marije sa zvonikom Zvonikom sv. Luke  u Jajcu nacionalnim spomenikom BiH;
 31. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH,
 32. Sastanak sa relevantnim institucijama radi izrade alternativnih rješenja u vezi sa ambijentalnim uklapanjem objekta Hotel „Ruža“ u Mostaru u historijsku jezgru Grada Mostara sa Starim mostom,
 33. Prijedlog odluke o proglašenju grobljanske cjeline – Staro groblje na Kovačima nacionalnim spomenikom BiH,
 34. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamije u Tešnju nacionalnim spomenikom BiH,
 35. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – crkva rođenja presvete Bogorodice u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,
 36. Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – crkva svetog Ilije sa župnim uredom u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,
 37. Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Hadži Mazića kuća u Zenici nacionalnim spomenikom BiH,
 38. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Muzeja grada Zenice za proglašenje kompleksa Sultan-Ahmedove džamije i Medrese, općina Zenica nacionalnim spomenikom BiH,
 39. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Muzeja grada Zenice za proglašenje Sejmenske džamije, općina Zenica, nacionalnim spomenikom BiH,
 40. Prijedlog odluke kojom se odbija prijedlog Muzeja grada Zenice za proglašenje Osman-Čelebijine džamije (Potočke), općina Zenica,  nacionalnim spomenikom BiH,
 41. Sastanak sa predstavnicima njemačke ambasade, radi preciziranja rokova i načina implementacije doniranih sredstava za Projekat konzervacije i restauracije manastirske crkve u Vozući;
 42. Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,
 43. Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu;
 44. Posjeta općinama Pale (Pale/Prača) i Sokolac (Detaljnije...Posjete Komisije općinama);
 45. Posjeta općini Trnovo (RS i FBiH) (Detaljnije...Posjete Komisije općinama);
 46. Konferencija za štampu.

 

Najvažniji zaključci doneseni na XXX. sjednici Komisije:

1.Doneseno je 10 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

-          Pokretno dobro – Arhivski fondovi i zbirke Arhiva Republike Srpske, Banja Luka,

-          Stambena graditeljska cjelina – Kuća na Luci (Vakuf Hatidže Hajdarbegović) u Stocu,

-          Graditeljska cjelina - Crkva Uspenja Bogorodice sa nekropolom stećaka i starim kamenim nadgrobnicima u Lugu kod Trebinja,

-          Historijska građevina – Mjesto i ostaci Sulejmanpašića kule u Odžaku, opština Bugojno,

-          Graditeljska cjelina – Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i franjevački samostan u Tolisi, zajedno sa pokretnom imovinom, opština Orašje,

-          Graditeljska cjelina – Hastahana (zgrada Vakufske bolnice) u Sarajevu, opština Stari Grad,

-          Grobljanska cjelina – Staro groblje na Kovačima, opština Stari Grad, Sarajevo,

-          Graditeljska cjelina – Čaršijska (Gazi Ferhad-begova) džamije u Tešnju,

-          Historijska građevina – crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Zenici,

-          Graditeljska cjelina – crkva svetog Ilije sa župnim uredom u Zenici,

2. Komisija je donijela 2 odluke o odbijanju zahtjeva koji su podnešeni za proglašenje Zbirke knjiga (23 naslova) iz privatne biblioteke Momčila Spasojevića u Čelincu i Osman-Čelebijine džamije (Potočke) u Zenici nacionalnim spomenicima.

3. Sa Prioritetne liste intervencija (PIL) Programa Vijeća Evrope brisati Vijećnicu u Brčkom, a dodati Historijsko urbano područje Kreševa i Arheološko područje – helenistički grad Daorson, Stolac. Uraditi projekat rehabilitacije Aladža džamije u Foči, kao pilot projekat rehabilitacije.

4. U vezi sa Hotelom Ruža u Mostaru: «Arhitektonsko-urbanističko rješenje korigovanog idejnog rješenja hotela «Ruža» u Mostaru» nije urađeno u skladu sa Odlukom sa 30. zasjedanja UNESCO-vog Komiteta za svjetsku baštinu održanog u Vilniusu jula 2006. godine, a koja se odnosi na stanje konzervacije BiH spomenika na Listi svjetske baštine Stari most i Stari grad Mostar...Zaključeno je da se pošalje urgencija federalnoj urbanističko-građevinskoj inspekciji, te da se od Vlade Federacije zatraži uvid u prostorno-plansku dokumentaciju.

5. 30. sjednica Komisije održat će se od 6. do 9. marta 2007. godine u Sarajevu.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: