početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

20. sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

Dvadeseta sjednica Komisije održana je od 03. do 09. maja 2005. godine u Sarajevu.

Sjednicom je predsjedavala Ljiljana Ševo.

 

Dnevni red:

1.       Usvajanje dnevnog reda za 20. sjednicu Komisije,

2.       Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Komisije, održane od 15. do 21. marta 2005. godine u Sarajevu,

3.       Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 19. sjednice,

4.       Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 19. sjednice,

a.       prijedlog nabavke kapitalnih sredstava;

b.       informacija sa sastanka sa predstavnicima Sindikata o snižavanju cijene zakupa;

c.       informacija o popunjavanju bibliotečkog fonda;

d.       prijedlog dopune Odluke o pravima vanjskih saradnika;

e.       prijedlog odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u BiH;

f.         informacija o proceduri provođenja javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Komisiji;

5.       Prijedlog novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Komisije,

6.       Prijedlog Pravilnika o trajnom pohranjivanju i korištenju građe spomeničkog fonda bibliotečko-dokumentacionog centra Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika,

7.       Informacija o aktivnostima nakon donatorskog sastanka,

a.       informacija o saradnji sa Britanskim vijećem;

b.       informacija o pokretanju inicijative ambasade Njemačke u Bosni i Hercegovini za konzervaciju i restauraciju zbirke ikona Srpske pravoslavne crkve u Livnu;

c.       informacija o programu Evropske unije za regionalnu privredu;

d.       informacija o programu Ujedinjenih nacija za razvoj;

8.       Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na međunarodnoj radionici za pripremu Sekcije II Periodičnih izvještaja za zemlje centralne i jugoistočne Evrope od 14. do 17. aprila 2005. godine u Levoce, Slovačka
(Detaljnije...Projekti i konferencije),

9.       Poziv za sudjelovanje u radu simpozija "Određivanje prioriteta i izbor terenskog rada u 21. vijeku" i seminara: "Kontrola kvaliteta i standardi", u oktobru 2005. godine u Rosasu, Španija,

10.   Informacija o UNESCO donatorskoj konferenciji za rehabilitaciju i zaštitu kulturnog naslijeđa na Kosovu, 13.05.2005. godine u Glavnom uredu UNESCO-a u Parizu,

11.   Informacija o pripremama za održavanje izložbe Komisije u Istanbulu,

12.   Informacija o progresu rada na radnom tekstu Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine

13.   Usvajanje Programa rada Komisije u 2005. godini,

14.   Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije,

15.   Zahtjevi i predstavke,

a.       Titova ulica u Sarajevu - informacija sa sastanka sa predstavnicima općine Centar vezano za pitanje nadležnosti;

b.       Zahtjev za izdavanje odobrenja za rušenje hotela Neretva u Mostaru;

c.       Fatime kadun džamija u Mostaru;

d.       Podrška zahtjevu za finansiranje Đul-hanumine kuće u Stocu;

e.       Stav Komisije vezano za predstavku Medžlisa IZ Stolac povodom načina vođenja postupka za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju Podgradske džamije u Stocu;

f.         Stav Komisije vezano za predstavku Medžlisa IZ Stolac upućenu Federalnom ministarstvu kulture povodom rada Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta;

g.       Stari Grad Stolac, provedba odluke Komisije;

h.       Aladža džamija – sporazum o preuzimanju i čuvanju 17 fragmenata;

i.         Informacija o progresu rehabilitacije Azizije džamije u Brezovom Polju;

j.         Čaršijska džamija u Bosanskoj / Kozarskoj  Dubici;

k.       Pitanja Odbora za izgradnju Čaršijske džamije u Prijedoru vezana za izvedbeni projekat rehabilitacije džamije;

l.         Početak rada Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa Hercegovačko-neretvanske županije u Mostaru – molba za dostavu stava, primjedbi i sugestija Komisije ;

m.     Izvještaj o radovima na Handanija džamiji u Pruscu, Donji Vakuf;

n.       Koncepcijsko rješenje javne rasvjete Baščaršije – molba za dostavu saglasnosti, mišljenja i sugestija Komisije;

16.   Informacija o spomenicima sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,

a.       Crkva manastira Vozućica – informacija o sastanku između Predsjedavajuće Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Federalnog ministra kulture i sporta – budući koraci
(Detaljnije...Saradnja);

b.       Eminagića konak u Tešnju;

c.       Historijsko jezgro Blagaja;

d.       Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu
(Detaljnije...Saopćenje za štampu);

e.       Nekropola stećaka Radimlja kod Stoca
(Detaljnije...Saopćenje za štampu);

f.         Vijećnica u Bosanskom Novom / Novom Gradu;

17.   Posjeta općinama Nevesinje i Gacko
(Detaljnije...Posjete Komisije općinama),

18.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Smailagića (Pirijina) kula u Livnu nacionalnim spomenikom,

19.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline Balagija (Balaguša) džamija sa grebljem i dvorištem u Livnu nacionalnim spomenikom,

20.   Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje,  antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

21.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine– Uzeirbegovića konak u Maglaju nacionalnim spomenikom,

22.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Kalavun Jusuf pašina (Kuršumlija) džamija sa grobljem i česmom u Maglaju nacionalnim spomenikom,

23.   Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Kuća Ive Duspera, Kraljeva Sutjeska nacionalnim spomenikom

24.   Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Ćoseti u Brčkom nacionalnim spomenikom,

25.   Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Rijeke-Klanac u Brčkom nacionalnim spomenikom,

26.   Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Gazijske džamije u Kiseljaku, općina Srebrenik nacionalnim spomenikom,

27.   Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamija u Lušnici, općina Srebrenik nacionalnim spomenikom,

28.   Sastanak sa predstavnicima turističkih i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini
(Detaljnije...Saradnja),

29.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Zvornik nacionalnim spomenikom,

30.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog područja – Nekropola sa stećcima u Olovcima kod Kladnja nacionalnim spomenikom,

31.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Bočac u Mrkonjić Gradu nacionalnim spomenikom,

32.   Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – Kizlaragina džamija u Mrkonjić Gradu nacionalnim spomenikom,

33.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Srpska Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem nacionalnim spomenikom,

34.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Vekil Harčova (Hadžijska) džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

35.   Prijedlog odluke o proglašenju – Groblje Alifakovac u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

36.   Prijedlog odluke o proglašenju historijskog gradskog područja Blagaj nacionalnim spomenikom,

37.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Spomen-park Vraca u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

38.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline - Jeni  (Hasan-agina) džamija u Travniku nacionalnim spomenikom,

39.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole – Crkva brvnara u selu Jelićka, nacionalnim spomenikom,

40.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Palačkovcima, zajedno sa pokretnim naslijeđem nacionalnim spomenikom,

41.   Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske graditeljske stambene cjeline Alije Đerzeleza u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

42.   Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje graditeljske cjeline – Lubina (Topal Inhana) džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

43.   Godišnjak Komisije

a.       Informacija o pripremi Godišnjaka za 2004. godinu;

b.       Prijedlog sadržaja Godišnjaka za 2005. godinu;

44.   Posjeta općini Foča
(Detaljnije...Posjete Komisije općinama),

45.   Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

46.   Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

47.   Konferencija za štampu

 

            Najvažniji zaključci doneseni na XX. Sjednici Komisije:

1. Doneseno je 15 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

Ÿ   Historijska građevina –Pirijina (Smailagića) kula u Livnu,

Ÿ   Graditeljska cjelina - Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu,

Ÿ   Arheološko područje – Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje,  antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu, opština Novo Sarajevo i Centar – Sarajevo,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Stari grad Zvornik,

Ÿ   Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Olovcima, opština Kladanj,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Stari grad Bočac u Mrkonjić Gradu,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, opština Stari Grad – Sarajevo,

Ÿ   Grobljanska cjelina - Alifakovac u Sarajevu, opština Stari Grad – Sarajevo,

Ÿ   Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kizlaragina džamija u Mrkonjić Gradu,

Ÿ   Graditeljska cjelina –Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, opština Ilidža,

Ÿ   Historijsko gradsko područje - Blagaj, Mostar,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Spomen-park Vraca u Sarajevu, opština Novo Sarajevo,

Ÿ   Graditeljska cjelina - Jeni  (Hasan-agina) džamija u Travniku,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, opština Prijedor,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, opština Prnjavor.

2. Doneseno je 5 odluka o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

Ÿ   Džamija Ćoseti u Brčkom,

Ÿ   Džamija Rijeke-Klanac u Brčkom,

Ÿ   Gazijska džamija u Kiseljaku, općina Srebrenik,

Ÿ   Džamija u Lušnici, općina Srebrenik,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Lubina (Topal Inhana) džamija u Sarajevu

3. Komisija je odlučila da na Listu ugroženih nacionalnih spomenika BiH uvrsti Balagiju džamiju u Livnu i Srpsku pravoslavnu crkvu sv. Nikole u Srđevićima, Gacko

4. 21. sjednica Komisije će se održati od 27. juna do 06. jula 2005. godine u Istambulu.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: