početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

            18. sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

          

            Osamnaesta sjednica Komisije održana je od 25. do 31. januara 2005. godine u Sarajevu.

            Drugom danu sjednice je prisustvovao Evgenij Efimov, zamjenik Visokog predstavnika i viši savjetnik u OHR-u Sarajevo.

            Sjednicom je predsjedavala Amra Hadžimuhamedović.

 

            Dnevni red 18. sjednice Komisije

1.      Usvajanje dnevnog reda za 18. sjednicu Komisije,

2.      Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Komisije, održane od 02. do 08.11.2004. godine u Sarajevu,

3.      Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 17. sjednice,

4.      Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 17. sjednice,

5.      Informacija o nalazima i preporukama prethodne revizije finansijskog poslovanja Komisije za period januar – septembar 2004. godine,

6.      Izvještaj o radu i materijalno-finansijskom poslovanju Komisije u 2004. godini,

7.      Usvajanje okvirnog Programa rada Komisije u 2005. godini,

a.       plan donošenja odluka u 2005. godini,

b.       plan održavanja sjednica u 2005. godini,

c.       plan obilaska općina u 2005. godini,

8.      Stručno usavršavanje saradnika u Sekretarijatu Komisije,

9.      Odluka o odobrenju dužeg odsustva Dubravku Lovrenoviću, radi stručnog usavršavanja na Centralno-europskom univerzitetu u Budimpešti,

10.  Informacija o implementaciji Aneksa 8. u entitetima i Distriktu Brčko

11.  Problem saradnje Komisije i entitetskih zavoda za zaštitu kulturno- istorijskog i prirodnog naslijeđa,

12.  Izvještaj o realizaciji PTA i PIL projekta u sklopu Regionalnog programa za kulturno i prirodno naslijeđe u jugoistočnoj Evropi,

13.  Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na Okruglom stolu «Kultura» u sklopu Jadransko-jonske inicijative, 15. i 16. novembra 2004. godine u Miločeru (Detaljnije...Projekti i konferencije),

14.  Informacija o kandidaturi mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu za upis na Listu najugroženijih spomenika World Monument Watch,

15.  Informacija o uvrštenju pećine Vjetrenica na Listu prirodnog naslijeđa UNESCO-a,

16.  Izvještaj sa sastanaka sa predstavnicima ambasada i implementing organizacija u Bosni i Hercegovini

       (Detaljnije...Saradnja),

17.  Izvještaj o učešću Mirele Mulalić Handan na 7. izvanrednoj sjednici Odbora za svjetsku baštinu od 06. do 11.12.2004. godine u Parizu,

18.  Izvještaj o razlozima propusta pri objavljivanju Odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je podnesena peticija i utvrđivanje potrebnih mjera,

19.  Informacija o Godišnjaku Komisije,

20.  Informacija o održavanju izložbe Komisije u Tuzli,

21.  Informacija o pripremama za održavanje izložbe Komisije u Beogradu,

22.  Razmatranje dopunjene verzije odluke o proglašenju graditeljske cjeline Karađoz-begove džamije u Mostaru nacionalnim spomenikom,

23.  Odluka o nominaciji historijske jezgre Mostara za upis na Listu svjetskog naslijeđa UNESCO-a

       (Detaljnije...Saradnja),

24.  Zahtjevi i predstavke:

a.       Ambijentalna cjelina Srpska Varoš u Brčko Distriktu (brisanje stambenog objekta u ulici Kneza Lazara sa Privremene Liste),

b.       Mišljenje i kriteriji za sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju i promjenu namjene tavanskog prostora u okviru stambeno poslovne zgrade sa mansardom na Trgu mladih u Brčkom,

c.       Mišljenje i kriteriji za obnovu objekta Hadži Pašine džamije (Kolobarska drvenija) u Brčkom,

d.       Izuzeće od zabrane gradnje u sklopu historijskog gradskog područja Jajca,

e.       Razmatranje problema u vezi sa obustavom gradnje Srpske pravoslavne crkve u Vrbanji,

f.         Knjiga o gradu Azovu

25.  Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe nacionalnim spomenikom,

26.  Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika nacionalnim spomenikom,

27.  Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – At Mejdan u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

28.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad u Travniku nacionalnim spomenikom,

29.  Stručna rasprava o radnom tekstu Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine
(Detaljnije...Saradnja),

30.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Vranduk u Vranduku nacionalnim spomenikom,

31.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru, u Banja Luci nacionalnim spomenikom,

32.  Prijedlog odluke o proglašenju mjesta i ostataka graditeljske cjeline – džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija) u Mostaru nacionalnim spomenikom,

33.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

34.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Magribija džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

35.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjelina - Alipašina džamija sa haremom u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

36.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Sahat kula na Musali u Travniku nacionalnim spomenikom,

37.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Šarena (Sulejmanija) džamija u Travniku nacionalnim spomenikom,

38.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Franjevački samostan s pokretnim naslijeđem Gorica u Livnu nacionalnim spomenikom,

39.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom u Travniku nacionalnim spomenikom,

40.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Most na rijeci Žepi nacionalnim spomenikom,

41.  Prijedlog odluke o proglašenju arheološkog područja – Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje,  antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

42.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Bijela Stijena u Stijeni nacionalnim spomenikom,

43.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu nacionalnim spomenikom,

44.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Topal Inhana džamija (Lubina džamija) u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

45.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Kuršumlija (Hadži Bali-bega) džamija u Kladnju nacionalnim spomenikom,

46.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Turalibegova (Poljska) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli nacionalnim spomenikom,

47.  Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Katedrala (Katedrala crkva Srca Isusova) u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

48.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Islamskog centra u Živinicama nacionalnim spomenikom,

49.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Živinicama nacionalnim spomenikom,

50.  Prijedlog odlukeo odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Oskova u Živinicama nacionalnim spomenikom,

51.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nove džamije u Gornjoj Lukavici nacionalnim spomenikom,

52.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Donjoj Lukavici nacionalnim spomenikom,

53.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Donji Bašigovci u Živinicama nacionalnim spomenikom,

54.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Baricama nacionalnim spomenikom,

55.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nove džamije Đurđevik nacionalnim spomenikom,

56.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Grad u Banovićima nacionalnim spomenikom,

57.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Banovići selo nacionalnim spomenikom,

58.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Repnik u Banovićima nacionalnim spomenikom,

59.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Omazići u Banovićima nacionalnim spomenikom,

60.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamija Podgorje u Banovićima nacionalnim spomenikom,

61.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Turskom Lukavcu, Puračić nacionalnim spomenikom,

62.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nove džamija u Turiji, Puračić nacionalnim spomenikom,

63.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Međiđa Srednja u Gradačcu nacionalnim spomenikom,

64.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamija Požarike u Gradačcu nacionalnim spomenikom,

65.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Donji Rainci u Kalesiji nacionalnim spomenikom,

66.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Tojšići u Kalesiji nacionalnim spomenikom,

67.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Memići – centar u Kalesiji nacionalnim spomenikom,

68.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nove džamije Miljanovci u Kalesiji nacionalnim spomenikom,

69.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije – nova džamija Caparde Osmaci u Kalesiji nacionalnim spomenikom,

70.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Brda Križevci u Kalesiji nacionalnim spomenikom,

71.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Noćajevske džamije – nova u Kladnju nacionalnim spomenikom,

72.  Prijedlog odluke o  odbijanju prijedloga za proglašenje Tuholjska džamija – nova u Kladnju nacionalnim spomenikom,

73.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Brateljevićke džamije u Kladnju  nacionalnim spomenikom,

74.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Tarevske džamije – nova u Kladnju nacionalnim spomenikom,

75.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje Stuparske džamije u Kladnju nacionalnim spomenikom,

76.  Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije

77.  Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa,

78.  Informacija o spomenicima sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,

79.  Posjeta općinama Travnik i Vitez

       (Detaljnije...Posjeta Komisije općinama),

80.  Posjeta općinama Zenica i Kakanj

       (Detaljnije...Posjeta Komisije općinama),

81.  Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

82.  Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

83.  Konferencija za štampu

       (Detaljnije...Saopćenje za štampu),

 

Najvažniji zaključci doneseni na XVIII. Sjednici Komisije:

1.Doneseno je 15 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

-         Arheološko područje – ostaci rimskog naselja, kasnoantičke bazilike i grobnice na Crkvini u Varošluku, Turbe, opština Travnik, FBiH,

-         Arheološko područje – Batalova grobnica u Turbetu kod Travnika, opština Travnik, FBiH,

-         Arheološkog područja – At Mejdan u Sarajevu, opština Stari Grad-Sarajevo, FBiH,

-         Graditeljska cjelina – Stari grad u Travniku, FBiH,

-         Graditeljska cjelina – Stari grad Vranduk u Vranduku, opština Zenica, FBiH,

-         Graditeljska cjelina – Stari grad Bijela Stijena u Stijeni, opština Cazina, FBiH,

-         Graditeljska cjelina – Banje u mahali Ilidži u Gornjem Šeheru u Banja Luci, RS,

-         Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – džamija u Podhumu (Derviš-paše Bajezidagića džamija) u Mostaru, FBiH,

-         Historijski spomenik – Šeher ćehajina ćuprija u Sarajevu, opština Stari Grad-Sarajevo, FBiH,

-         Graditeljska cjelina - Alipašina džamija sa haremom u Sarajevu, opština Centar-Sarajevo, FBiH,

-         Historijski spomenik – Sahat kula na Musali u Travniku, FBiH,

-         Graditeljska cjelina – Šarena (Sulejmanija) džamija u Travniku, FBiH,

-         Graditeljska cjelina – Turbeta pod lipom ili turbe Abdulah-paše, Dželal-paše i Perišan Mustafa-paše sa česmom u Travniku, FBiH,

-         Historijski spomenik – Most na rijeci Žepi, opština Rogatica, RS,

-         Historijska građevina – Katedrala (Katedrala crkva Srca Isusova) u Sarajevu, opština Stari Grad-Sarajevo, FBiH        

2.Doneseno je 28 odluka o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

-         Islamski centar u Živinicama,

-         Džamija u Živinicama,

-         Džamija Oskova u Živinicama

-         Nova džamija u Gornjoj Lukavici, opština Živinice

-         Džamija u Donjoj Lukavici, opština Živinice

-         Džamija Donji Bašigovci u Živinicama,

-         Džamija u Baricama, opština Živinice

-         Nova džamija Đurđevik, opština Živinice

-         Džamija Grad u Banovićima,

-         Džamija Banovići selo, opština Banovići,

-         Džamija Repnik u Banovićima,

-         Džamija Omazići u Banovićima,

-         Džamija Podgorje u Banovićima,

-         Džamija u Turskom Lukavcu, Puračić, opština Lukavac,

-         Nova džamija u Turiji, Puračić, opština Lukavac,

-         Džamije Međiđa Srednja u Gradačcu,

-         Džamija Požarike u Gradačcu,

-         Džamija Donji Rainci u Kalesiji,

-         Džamija Tojšići u Kalesiji ,

-         Džamija Memići – centar u Kalesiji,

-         Nova džamija Miljanovci u Kalesiji,

-         Džamija – nova džamija Caparde, opština Osmaci,

-         Džamija Brda Križevci u Kalesiji ,

-         Noćajevska džamija – nova u Kladnju,

-         Tuholjska džamija – nova u Kladnju,

-         Brateljevićka džamija u Kladnju ,

-         Tarevska džamija – nova u Kladnju,

-         Stuparska džamija u Kladnju,

3.Komisija će nastaviti da insistira na rješavanju pitanja statusa i finansiranja Zemaljskog muzeja u Sarajevu, posebno naglašavajući ulogu Vijeća ministara BiH.

4.Komisija je usvajila Plan donošenja odluka, Plan održavanja sjednica u  i Plan obilaska općina u 2005. godini kao Okvirni plan rada Komisije u 2005. godini.

5.U sklopu 19. sjednice Komisije će se organizirati donatorski sastanak na koji će biti pozvani svi ambasadori u Bosni i Hecegovini, predstavnici OHR-a, Vijeća Evrope i implementing organizacija u BiH, na kojem će Komisija prezentirati program rada i prioritete za zaštitu naslijeđa i na kome će zemlje koje su najviše pomagale zaštitu naslijeđa u Bosni i Hercegovini tokom i nakon rata prezentirati svoj rad kao primjer dobre prakse;

6.Na listu ugroženih spomenika je uvršten historijski spomenik – Most na rijeci Žepi.

7.Zaključeno je da će se 19. sjednica Komisije održati od 15. do 21. marta 2005. godine.

8.Zaključci Komisije vezani za podvodnu arheologijuENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: