početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

19. sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

 

            Devetnaesta sjednica Komisije održana je od 15. do 21. marta 2005. godine u Sarajevu.

            Sjednicom je predsjedavala Amra Hadžimuhamedović.

 

Dnevni red:

1.      Usvajanje dnevnog reda za 19. sjednicu Komisije,

2.      Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Komisije, održane od 25. do 31.01.2005. godine u Sarajevu,

3.      Izvještaj o aktivnostima Komisije nakon 18. sjednice,

4.      Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Komisije nakon 18. sjednice,

5.      Prijedlog sheme nove unutrašnje organizacije Komisije,

6.      Usvajanje Programa rada Komisije u 2005. godini,

7.      Informacija o rezultatima rada Komisije za odabir najpovoljnijeg projektanta za Vijećnicu u Brčkom,

8.      Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na sjednici Naučnog vijeća Archeosites projekta, 15.03.2005. godine u Rimu
(Detaljnije...
Projekti i konferencije)

9.      Izvještaj o progresu Archeosites projekta,
(Detaljnije...
Projekti i konferencije)

10.  Informacija o učešću predstavnika Komisije na seminaru: «Osvjetljavanje razaranja kulturnog naslijeđa u toku ratova u bivšoj Jugoslaviji», 10.03.2005. godine u Oslu,

11.  Izvještaj o učešću predstavnika Komisije na radionici European Heritage Network, od 09. do 11.03.2005. godine u Ljubljani,

12.  Informacija sa sastanka sa Safetom Halilovićem ministrom civilnih poslova BiH,
(Detaljnije...
Saradnja)

13.  Informacija sa sastanka sa ambasadorom Wernerom Wnendtom, višim zamjenikom Visokog predstavnika u BiH,
(Detaljnije...
Saradnja)

14.  Informacija sa sastanka sa ambasadoricom Turske u Bosni u Hercegovini,

15.  Informacija o aktivnostima vezanim za obnovu Ferhadija džamije u Banjoj Luci,

16.  Informacija sa sastanka o obnovi Starog kamenog mosta u Konjicu,
(Detaljnije...
Saradnja)

17.  Informacija o progresu projekta Integrisane rehabilitacije u sklopu Regionalnog programa Vijeća Evrope za jugoistočnu Evropu,

18.  Informacija o progresu rada na radnom tekstu Zakona o kulturnom naslijeđu Bosne i Hercegovine,

19.  Informacija o održavanju  izložbe Komisije u Beogradu,
(Detaljnije...
Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa)

20.  Informacija o pripremama za održavanje izložbe Komisije u Istanbulu,

21.  Informacija o podršci Britanskog vijeća kulturnom naslijeđu u Bosni i Hercegovini,

22.  Informacija o nominaciji projekata za Fond ambasade SAD u BiH za zaštitu kulturnog naslijeđa

23.  Informacija o nominaciji projekta za restauraciju Jevrejskog groblja u Sarajevu za Jewish Heritage Grant Program pod pokroviteljstvom WMF,

24.  Prijedlog odluke o produženju režima zaštite za dobra za koja je istekao rok od jedne godine od dana podnošenja peticije,

25.  Zahtjevi i predstavke,

a.       Razmatranje regulacionih planova za mahalu Kovači;

26.  Informacija o spomenicima sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine,

27.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Vratnik u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

28.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline Cazin – Tvrđava i džamija u Cazinu nacionalnim spomenikom,

29.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Stari grad Dobor nacionalnim spomenikom,

30.  Prijedlog odluke o proglašenju pokretnog dobra – Legat Stojana Čelića nacionalnim spomenikom,

31.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Franjevački samostan Gorica, Livno nacionalnim spomenikom,

32.  Prijedlog odluke o proglašenju historijskog spomenika – Magribija džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

33.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Hadži-Alibegova džamija i sahat kula u Gornjoj Čaršiji u Travniku nacionalnim spomenikom,

34.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Despića kuća u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

35.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline –Isa-begova zawija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

36.  Prijedlog odluke o proglašenju historijske građevine – Turbe – Mauzolej u Bihaću nacionalnim spomenikom,

37.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Džamija Divan katiba Hajdara – Bijela  džamija u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

38.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu nacionalnim spomenikom,

39.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Topal Inhana džamija (Lubina džamija) u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

40.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija u Kladnju nacionalnim spomenikom,

41.  Prijedlog odluke o proglašenju graditeljske cjeline – Turalibegova (Poljska) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli nacionalnim spomenikom,

42.  Prijedlog odluke o proglašenju ambijentalne cjeline – Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem uz nju u Sarajevu nacionalnim spomenikom,

43.  Prijedlog odluke o proglašenju istorijske građevine – Most u Plandištu (“Rimski” most; most preko rijeke Bosne u Plandištu) nacionalnim spomenikom,

44.  Donatorski sastanak sa predstavnicima ambasada i implementing organizacija u Bosni i Hercegovini,

45.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Donja Orahovica-Bajići u Gračanici nacionalnim spomenikom,

46.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Gornja Orahova II u Gračanici nacionalnim spomenikom,

47.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Mustafići u Gračanici nacionalnim spomenikom,

48.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Podorašju – nova u Srebreniku nacionalnim spomenikom,

49.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije u Srebreniku nacionalnim spomenikom,

50.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Lisovići u Srebreniku nacionalnim spomenikom,

51.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije El – Rihab u Tuzli nacionalnim spomenikom,

52.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije uz Behrambegovu medresu u Tuzli nacionalnim spomenikom,

53.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Miladije u Tuzli nacionalnim spomenikom,

54.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Dobrnja - nova u Tuzli nacionalnim spomenikom,

55.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Milješići u Tuzli nacionalnim spomenikom,

56.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Čaklovići u Tuzli nacionalnim spomenikom,

57.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Moluhe u Tuzli nacionalnim spomenikom,

58.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nove džamije Sepetari u Tuzli nacionalnim spomenikom,

59.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Solina u Tuzli nacionalnim spomenikom,

60.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Ševar-nova u Tuzli nacionalnim spomenikom,

61.  Prijedlog odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje džamije Šiće u Tuzli nacionalnim spomenikom,

62.  Pismo namjere o saradnji sa organizacijom «Kulturno naslijeđe bez granica»,

63.  Godišnjak Komisije

a.       Informacija o pripremi Prvog broja Godišnjaka;

b.       Struktura Godišnjaka za 2005. godinu;

64.  Primopredaja dužnosti predsjedavajuće Komisije,

65.  Utvrđivanje datuma održavanja naredne sjednice,

66.  Utvrđivanje sadržaja saopštenja za štampu,

67.  Konferencija za štampu

 

Najvažniji zaključci doneseni na XIX. Sjednici Komisije:

1.Doneseno je 15 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

-          Graditeljska cjelina – Stari grad Vratnik u Sarajevu, opština Stari Grad, FBiH,

-          Graditeljska cjelina – Stari grad Cazin s džamijom, opština Cazin, FBiH,

-          Graditeljska cjelina – Stari grad Dobor, opština Modriča, RS,

-          Pokretno dobro – Legat Stojana Čelića u Kulturno – obrazovnom centru u Bosanskom Novom / Novom Gradu, RS,

-          Graditeljska cjelina – Franjevački samostan Gorica, Livno, opština Livno, FBiH,

-          Historijski spomenik – Magribija džamija u Sarajevu, opština Centar, FBiH,

-          Graditeljska cjelina – džamija u Gornjoj Čaršiji (džamija Mehmed-paše Kukavice, Hadži-Alibegova džamija) i sahat kula u Travniku, opština Travnik, FBiH,

-          Historijska građevina – Despića kuća u Sarajevu, opština Stari Grad, FBiH,

-          Prirodno-graditeljska cjelina – Isa-begova zavija u Sarajevu, opština Stari Grad, FBiH,

-          Graditeljska cjelina – Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara) u Sarajevu , opština Stari Grad, FBiH,

-          Graditeljska cjelina – Handanija džamija (Handan-begova, Hajdar Ćehajina ili Čaršijska džamija) u Pruscu , opština Donji Vakuf, FBiH,

-          Graditeljska cjelina – Kuršumlija (Hadži Bali-begova) džamija u Kladnju, opština Kladanj, FBiH,

-          Graditeljska cjelina – Poljska (Turalibegova) džamija sa grebljem i turbetom u Tuzli , opština Tuzla, FBiH,

-          Ambijentalna cjelina – Hadži Sinanova (Silahdar Mustafa paše) tekija sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem uz nju u Sarajevu, opština Stari Grad, FBiH,

-          Prirodno-graditeljska cjelina – Most u Plandištu (“Rimski” most; most preko rijeke Bosne u Plandištu), opština Ilidža, FBiH

2.Doneseno je 17 odluka o odbijanju prijedloga za proglašenje slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

-          Džamija Donja Orahovica-Bajići u Gračanici,

-          Džamija Gornja Orahova II u Gračanici,

-          Džamija Mustafići u Gračanici,

-          Džamija u Podorašju – nova u Srebreniku,

-          Džamija u Srebreniku,

-          Džamija Lisovići u Srebreniku,

-          Džamija El – Rihab u Tuzli,

-          Džamija uz Behrambegovu medresu u Tuzli ,

-          Džamija Miladije u Tuzli,

-          Džamija Dobrnja - nova u Tuzli,

-          Džamija Milješići u Tuzli,

-          Džamija Čaklovići u Tuzli,

-          Džamija Moluhe u Tuzli,

-          Nova džamija Sepetari u Tuzli,

-          Džamija Solina u Tuzli,

-          Džamija Ševar-nova u Tuzli,

-          Džamija Šiće u Tuzli,

3. Komisija je odlučila da na poziv International Union of Architects UIA (Međunarodna unija arhitekata) iz Istanbula održi izložbu u Istanbulu, u sklopu XXII Svjetskog kongresa arhitekture, u periodu od 30.06. do 11.07.2005. godine;

4. Komisija je odlučila da na Listu ugroženih nacionalnih spomenika BiH uvrsti džamiju u Vitini kod Ljubuškog.

5. Zaključeno je da se Banska palata u Banjoj Luci, Fethija  džamija u Bihaću i Ćejvan Ćehajin hamam u Mostaru brišu sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine.

6. Dužnost predsjedavajuće nakon 19. sjednice u narednih šest mjeseci preuzima Ljiljana Ševo.

7. 20. sjednica Komisije će se održati od 03. do 09. maja 2005. godine.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: