početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI


Sarajevo,03.02.2016. godine

Saopštenje za javnost

O odlukama i zaključcima donesenim na 68. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

1. Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima


Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na 68. sjednici održanoj od 1. do 3. februara 2016. godine, donijela odluke o proglašenju slјedećih devet dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine: 1. Istorijska građevina – Čamdžića kuća u Puračiću, Opština Lukavac, FBiH;
2. Pokretno dobro – Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH, Opština Centar Sarajevo, FBiH;
3. Grobljanska cjelina – Jevrejsko groblje u Jajcu, Opština Jajce, FBiH;
4. Istorijsko područje – Nekropola sa stećcima u naselju Kutuzero, Opština Srebrenica, RS;
5. Istorijsko područje – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, Opština Istočni Stari Grad, RS;
6. Istorijska građevina – Katolička crkva sv. Petra i Pavla u Tešnju, Opština Tešanj, FBiH;
7. Istorijska građevina – Stari grad Rmanj u Martin Brodu, ostaci kule i zidova, Opština Bihać, FBiH;
8. Istorijsko područje – Mjesto i ostaci Arnaudija džamije, Opština Rogatica, RS;
9. Graditeljska cjelina – Stara drvena džamija sa haremom u Tuholju, Opština Kladanj, FBiH.

2. Negativne odluke


Na 68. sjednici Komisije donesene su dvije odluke kojima se utvrđuje da sljedeća dva dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje nacionalnim spomenikom BiH:

• Istorijski spomenik - Sejtarija d.o.o., Knjižara br. 2 u Sarajevu, i
• Objekat u kojem je od 2011. godine smještena Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (prvobitno objekat Pedagoške akademije i Filozofskog fakulteta u Banjaluci).

3. Lista ugroženih spomenika


• Komisija je donijela zaklјučak da se istorijski spomenik - Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu briše sa Liste ugroženih spomenika obzirom da su završeni konzervatorski i restauratorski radovi, i potpisan Protokol o saradnji između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije. Protokolom je utvrđeno da se prati režim rada HE Bajina Bašta i HE Višregrad kako ne bi došlo do porasta vodostaja rijeke Drine, odnosno ugrožavanja stabilnosti mosta.

• Na Listu ugroženih spomenika Komisija je na protekloj sjednici uvrstila još dva dobra:
o Pokretno dobro – Kunovski zapis u vlasništvu Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu, i
o Istorijsku građevinu – Stari grad Rmanj u Martin Brodu, ostaci kule i zidova, Opština Bihać.

Na Listi ugroženih spomenika nalazi se 85 dobara.

4. Informacija o zahtjevima za davanje mišljenja i donesenim zaključcima


• Na sjednici Komisije razmatran je prijedlog odluke o proglašenju Džamije u Puračiću sa haremom (Opština Lukavac) nacionalnim spomenikom BiH. Ova odluka je odgođena iz razloga što je nedavnim intervencijama u velikoj mjeri narušena autentičnost ovog istorijskog spomenika, iako je Medžlis IZ imao obavijest da je u toku postupak za donošenje odluke i da su svi dužni da se suzdrže od bilo kakve intervencije koja može dovesti do oštećenja spomenika. U skladu s tim, Komisija će tražiti preduzimanje mjera zaštite od strane federalnih i kantonalnih institucija, a u skladu sa zakonskim propisima, kao i snimanje i valorizaciju pokretnog naslijeđa, prije svega levhi koje se trenutno ne nalaze u džamiji.

• U vezi sa informacijom o izgradnji novog objekta u blizini Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Komisija je donijela zaključak da se od nadležnih institucija (Federalne uprave za inspekcijske poslove, PU Stari Grad Sarajevo, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo i Federalnog ministarstva prostornog uređenja) traži dostava informacija o odobrenju za gradnju novog objekta. Ukoliko se ustanovi da je izdato odobrenje u suprotnosti sa odlukom, Komisija će preduzeti dalje mjere u skladu sa svojim nadležnostima.

• Na 68. sjednici Komisija je razmatrala zahtjev Staklo d.o.o. Sarajevo za davanje mišljenja na sanaciju dijela objekta istorijske građevine – Stare željezničke stanice na Ilidži u Sarajevu. Komisija je donijela zaključak da se uputi dopis Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, Federalnom ministarstvu kulture i sporta i Opštini Ilidža da se informišu o namjeri restauracije centralnog dijela objekta, te da se traži da osiguraju sredstva za restauraciju preostalog dijela objekta.

U proteklih četrnaest godina, Komisija je donijela 973 odluke, od toga 818 pozitivnih i 155 negativne odluke.

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: