početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Konferencija za štampu nakon završetka 8. sjednice

 

Konferencija za štampu održana je u Sali za konferencije za štampu u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu, 12.05.2003. sa početkom u 11:00 sati.

Amra Hadžimuhamedović, predsjedavajuća Komisije, informisala je novinare o zaključcima Komisije

1.       Doneseno je 22 odluke o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

·         Graditeljska cjelina – Crkva sv. Ive u Podmilačju, opština Jajce, FBiH

·         Pokretno dobro – Ulomak kamene japodske urne sa predstavom japodskih konjanika» iz Založja, opština Bihać, FBiH

·         Pokretno dobro – «Ploča desne bočne strane japodske kamene urne» iz Golubića, opština Bihać, FBiH

·         Pokretno dobro – ploča velikog sudije Gradeše, vlasništvo Muzeja grada Zenice, FBiH

·         Arheološko područje – Korića Han u Gračanici, FBiH

·         Arheološko područje – Stećak u Baljvinama, opština Mrkonjić Grad, RS

·         Graditeljska cjelina – Stari grad Ključ u Ključu, FBiH

·         Arheološko područje - Ripač kod Bihaća, FBiH

·         Graditeljska cjelina – Stari grad Soko u Sokolu, opština Gračanica, FBiH

·         Graditeljska cjelina – Stara džamija Soko u Sokolu, opština Gračanica, FBiH

·         Historijska građevina – Sahat kula u Gračanici, FBiH

·         Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Atik (Stara džamija ili Sultan Sulejmanova) džamije sa haremom i turbetom u Bijeljini, RS

·         Graditeljska cjelina – Gradska džamija sa haremom u Velikoj Kladuši, FBiH · Područje i ostaci historijske građevine – Sahat kula u Banjoj Luci, RS

·         Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ferhad-pašina džamija (Ferhadija) u Banjoj Luci, sa Ferhad-pašinim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pašinih bajraktara, šadrvanom, džamijskih haremom, ogradnim zidovima i portalom, Banja Luka, RS

·         Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Gradske džamije u Derventi, RS

·         Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Dolnjačke džamije u Derventi, RS

·         Graditeljska cjelina – Šarića kuća (Galerija Branka Šotre) u Stocu, sa stalnom muzejskom postavkom, FBiH

·         Graditeljska cjelina – Čaršijska džamija i Čaršija u Stocu, FBiH

·         Historijski spomenik - Šeranića kuća u Banjoj Luci, RS

·         Područje i ostaci graditeljske cjeline – Halil-pašino turbe i mezarje u Banjoj Luci, RS

·         Područje i ostaci graditeljske cjeline - Gazanferija džamija u Banjoj Luci, RS

2.       Džamija u Dabrici se uvrštava na listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine.

3.       Crkva Sv. Georgija u Sopotnici nakon svih preduzetih aktivnosti Komisije više nije ugrožena i treba je izbrisati sa liste ugroženih spomenika

4.       Usvojena je Kodeks o ponašanju članova i službenika Komisije

 

 Predsjedavajuća je naglasila da je, odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Komisija ovlaštena da implementira inostrane donacije za potrebe zaštite nacionalnih spomenika, koje su upućene državi Bosni i Hercegovini. Na 8. sjednici donesen je zaključak i utvrđena obaveza Komisije da utvrdi pravila implementiranja tih sredstava.

Spomenula je slučaj tvrđave u Kozarcu, koja nije uživala režim zaštite prije rata. Istakla je da je Tvrđava sada nacionalni spomenik i upozorila vlasti Republike Srpske i općinske vlasti u Prijedoru da poduzmu sve finansijske, tehničke i znanstvene mjere za zaštitu ostataka tvrđave i kule u Kozarcu.

Drugi je slučaj Čaršijske džamije u Prijedoru. Na 7. sjednici Komisija je donijela odluku o proglašenju mjesta i ostataka Čaršijske džamije nacionalnim spomenikom. Za vrijeme posjete članova Komisije općini Prijedor, predstavnici Islamske zajednici su pokušali izvršiti pritisak na članove Komisije radi izmjene odluke. U toku postupka proglašenja ove džamije nacionalnim spomenikom Komisija je postupala u skladu sa zakonom i kriterijima. Obaveza entitetskih vlasti i vlasnika objekta je da je obnove u onom obliku u kome je bila prije razaranja. Islamska zajednica ima namjeru na tom prostoru sagraditi objekat koji ni po svom obliku, ni po svojim dimenzijama ne odgovara kulturnim pejzažima Bosne i Hercegovine i predstavlja dalje razaranje kulturnih sjećanja u Bosni i Hercegovini. Komisija će raditi isključivo u skladu sa zakonom, Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i Kriterijima o proglašenju i neće prihvatiti pritiske u svim sličnim situacijama.

                Komisija je za vrijeme posjete općini Bihać utvrdila da se na prostoru Fethija džamije odvijaju nezakoniti radovi, mimo volje općinskih vlasti. S obzirom da je to jedan od najznačajnijih objekata u BiH, koji je nastao u ranom XIV stoljeću, a 1592. godine pretvoren je u džamiju. Do posljednjih promjena objekat je sačuvao slojevitost svih razdoblja i unutarnji sakralni sadržaj. Komisija je odlučna da poduzme sve zakonom raspoložive mjere kako bi se spriječilo devastiranje tog značajnog spomenika, uključujući i krivične prijave protiv počinitelja djela razaranja nacionalnog spomenika. Slična situacija dešava se na arheološkom nalazištu Petkovica u Zavali gdje su smješteni ostaci dvije srednjevjekovne crkve, a između njih je groblje sa stećcima, pravoslavnim i katoličkim nadgrobnicima. Lokalni katolički župnik, uz podršku katoličke crkve, provodi građevinske radove na ovom lokalitetu, prosječen je put i odvijaju se pripremni radovi za izgradnju nove crkve na temeljima crkve sv. Petra. Komisija će zahtjevati da se preduzmu sve zakonom raspoložive mjere kako bi bilo spriječeno devastiranje arheološkog lokaliteta. Komisija je zbog toga zatražila održavanje hitnog sastanak sa papskim nuncijem u Bosni i Hercegovini i reis ul ulemom u Bosni i Hercegovini, kao i sa predstavnicima pravoslavne crkve i jevrejske zajednice. Od presudnog je značaja da vlasnici objekata budu nositelji zaštite spomenika.

Predsjedavajuća je takođe obavijestila novinare da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ispunila obaveze koje proističu iz Aneksa 8. Još u 2001. godini Vlada je sačinila preliminarni okvir za donošenje harmoniziranih zakona na prostoru BiH, a u budžetu je predvidjela sredstva za obnovu, rehabilitaciju, konzervaciju, restauraciju objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. U Službenim novinama Federacije BiH, broj 13/03 objavljeni sudetaljni podaci o strateškom pristupu Vlade FBiH u provođenju Aneksa 8. Za 2003. godinu Vlada FBiH je predvidjela sredstva u iznosu od 2.000.000 KM, koja će biti usmjerena na pripremu dokumentacije i provođenje tehničkih mjera na zaštiti dobara koja su proglašena nacionalnim spomenicima. Pored toga, za graditeljsku cjelinu Počitelj Vlada FBiH je za 2003. godinu odvojila sredstva u iznosu od 1.000.000 KM.

Kao specifičnost 8. sjednice, Predsjedavajuća je istakla činjenicu da je Komisija donijela odluke o proglašenju rekonstruiranog objekta crkve Sv. Ive u Podmilačju i rehabilitiranog objekta Čaršijske džamije i Čaršije u Stocu, nacionalnim spomenicima. Crkva Sv. Ive u Podmilačju je vraćena u stanje u kome je bila prije promjena u XX stoljeću, odnosno stanje s kraja XIX stoljeća, a  Čaršijska džamija i Čaršija u Stocu je prvi rehabilitirani objekat, koji je vraćen u stanje u kojem je bio prije posljednjeg rata.

Dubravko Lovrenović je istakao sistemske pokušaje zatiranja kulturnih pejzaža Bosne i Hercegovine i potrebu da vjerske zajednice urade mnogo više da bi se izbjegle ovakve situacije. Kao pozitivan primjer naveo je Općinu Sanski Most gdje postoji izražena svijest ljudi o potrebi zaštite spomenika i prirodnog okruženja. U Sanskom Mostu je formiran Inicijativni odbor, što bi trebalo rezultirati osnivanjem Društva za zaštitu kulturno-historijskih i prirodnih vrijednosti, kojem će Komisija dati punu podršku jer je saradnja državnih i lokalnih institucija značajna da bi se odgovorilo potrebama zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

              Zeynep Ahunbay je istakla šokantne utiske koje su članovi Komisije imali u Prijedoru, Novom Gradu i Bihaću. Važno je podučiti javnost i vjerske zajednice da kulturno naslijeđe ima istorijsku i estetsku dimenziju i da ne smiju vršiti nikakve intervencije bez pomoći eksperata iz ove oblasti. Vjerski objekti nas uče historiji i , kulturnoj tradiciji  i moramo ih sačuvati što je moguće više u izvornom obliku, odnosno se smiju se mijenjati radi trenutnih funkcionalnih potreba. U Bihaću je evidentno da su predstavnici medžlisa srušili galeriju u Fethija džamiji i pokušavaju da izgrade novu prema svojim potrebama. Vršili su iskope u podu i napravili nove temelje, pri čemu nisu izvršena arheološka ispitivanja i moguće je da su ovom intervencijom izgubljeni arheološki nalazi. Istakla je da se nada da je ovo posljednji put da su nanesena oštećenja historijskom spomeniku i da će se ubuduće poštovati zakon.

Predstavnici Komisije su novinarima odgovorili na pitanja o generalnom stanju nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini (Međunarodna zajednica je pohvalila rezultate Komisije u provođenju Aneksa 8. i implementaciji mira u BiH, a zahvaljujući i novinarima mijenja se svijest o značenju zaštite kulturno-historijskog naslijeđa. Postoji najava međunarodnih donacija koje se oslanjaju na rezultate rada Komisije, a Evopska Unija i Vijeće Evrope će u narednom razdoblju rehabilitaciju uništenog i oštećenog naslijeđa na ovim prostorima staviti na listu svojih prioriteta), aktivnostima Vlade Republike Srpske na zaštiti naslijeđa (Vlada Republike Srpske u programu svog budžeta nije predvidjela sredstva za zaštitu spomenika. Zakon o zaštiti kulturnih dobara na području RS u dijelu koji se odnosi na valorizaciju je u suprotnosti sa Aneksom 8, ali Zakonom o implementaciji odluka Komisije taj dio je stavljen van snage tako da nacionalni spomenici uživaju najveći režim zaštite u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske ne preduzima finansijske mjere, ali postoji korektna saradnja i stalni dogovori Komisije i Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije u Republici Srpskoj), nadgrobnicima na lokalitetu Atik džamije u Bijeljini. (Nadgrobnici su takođe, kao pokretno naslijeđe, proglašeni nacionalnim spomenikom u sklopu  odluke kojom je ova džamija proglašena nacionalnim spomenikom i obaveza entiteskih vlasti i vlasnika dobra je da konzerviraju i zaštite na adekvatan način i ovaj dio cjeline i predstave ga javnosti. Atik džamija će, u skladu sa odlukom Komisije, biti rehabilitirana u onom obliku i veličini, na prostoru na kojem je bila, uz mogućnost upotrebe novih materijala koji su po svojim osobinama najbliži izvornim materijalima), donošenjem odluka o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima i ugroženih spomenika na području Tuzle (Komisija do sada nije donosila odluke za ovo područje).

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: