početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

               Konferencija za štampu nakon završetka 6. sjednice održana je 27.01.2003. godine.

 Predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović je informisao novinare o zaključcima Komisije donesenim na protekloj sjednici:

- Doneseno je 23 odluke o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

·        Pokretno dobro - Sarajevska  hagada, vlasništvo Bosne i Hercegovine, koja se čuva u Zemaljskom muzeju BiH u Sarajevu, FBiH

·        Pokretno dobro - zbirka od 22 inkunabule, vlasništvo Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci, opština Kakanj, FBiH

·        Područje i ostaci graditeljske cjeline – Musa-pašina džamija u Dušanovu (Novoj Kasabi), opština Milići, RS

·        Historijski spomenik - Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, RS

·        Historijsko područje - Stari grad Stolac, FBiH

·        Arheološko područje - paleolitsko nalazište Badanj u Borojevićima

·        kod Stoca, FBiH

·        Arheološko područje - helenistički grad Daorson u Ošanićima kod Stoca, FBiH

·        Historijski spomenik - Katakombe u Jajcu, FBiH

·        Graditeljska cjelina - Tvrđava u Jajcu, FBiH

·        Historijski (antički sakralni) spomenik - Mitrej u Jajcu, FBiH

·        Graditeljska cjelina - Crkva sv. Marije sa zvonikom sv. Luke u Jajcu, FBiH

·        Područje i ostaci graditeljske cjeline – Ćuprijska (Hadži-Alije Hadžisalihovića) džamija u Stocu, FBiH

·        Područje i ostaci historijske građevine - Podgradska džamija u Stocu (poznata i kao džamija na Mejdanu, džamija u Maloj Čaršiji, džamija Hadži Saliha Bure, Zulfikar-kapetanova džamija i  džamija Ali-paše Rizvanbegovića) opština Stolac, FBiH

·        Graditeljska cjelina - Uzunovićka džamija (džamija Ismail-kapetana Šarića) u Stocu, FBiH

·        Historijsko - gradsko područje Počitelj, opština Čapljina, FBiH

·        Područje i ostaci graditeljske cjeline – Čaršijska (Esme Sultanije) džamija sa pratećim objektima: šadrvanom, stambenim objektom, mektebom i haremom u Jajcu, FBiH

·        Historijska građevina - Dizdareva ili Ženska džamija u Jajcu, FBiH

·        Historijska građevina – Sinan-begova ili Okića  džamija u Jajcu, FBiH

·        Historijska građevina - Most u Klepcima, opština Čapljina, FBiH

·        Područje i ostaci graditeljske cjeline - Džamija Hadži Ali-bega Lafe sa haremom u Mostaru, opština Mostar- Jug, FBiH

·        Graditeljska cjelina - Grob Moshe Danona sa okolnim prostorom i havrom na Krajšini, opština Stolac, FBiH

·        Historijska cjelina - Crkva sv. Petra i Pavla, sa grobljem, sudačkim stolicama, dvorištem, zidom i pokretnom imovinom u Ošanićima kod Stoca, opština Stolac, FBiH

·        Graditeljska cjelina - Crkva sv. Nikole u Trijebnju, opština Stolac, FBiH

- Komisija je zaključila da se za inozemne donacije kandiduju:

·        Stari grad u Stocu

·        Tvrđava u Jajcu

·        Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.

- Sedma sjednica Komisije će se održati u periodu od 04. do 10. marta 2003. godine.

 

Spomenuo je da je na sastanku sa entitetskim ministrima za prostorno uređenje, pomoćnicima ministra zaduženim za izdavanje odobrenja za rehabilitaciju i urbanističko-građevinskim inspektorima zaključeno da bi bilo jako dobro ubrzati donošenje zakona o zaštiti nacionalnih spomenika na nivou Bosne i Hercegovine. Konstatovano je da ponašanje vlasnika dobara često nije u skladu sa važećim zakonskim propisima i ometa rehabilitaciju spomenika, i jedan od načina rješavanja ovog problema je upravo donošenje gore spomenutog zakona.

Istaknuto je da je tokom sjednice upućen urgentan dopis Vladi Republike Srpske, Vladi Federacije BiH i Vijeću ministara BiH sa zahtjevom da se osiguraju inicijalna finansijska sredstva za sanaciju stubova mosta Mehmed-paše Sokolovića.

Predstavnici medija upoznati su da je Komisija je za vrijeme posjete opštinama Trebinje, Ljubinje i Ravno konstatovala da je veliki broj spomenika ugrožen i da im možda prijeti i trajna destrukcija, te da će Komisija preduzeti aktivnosti u okviru njene nadležnosti da se primjene zakonske mjere zaštite ovih spomenika. 
              Amra Hadžimuhamedović je istakla Atik džamiju kao pozitivan primjer ponašanja lokalne vlasti, vlasti RS-a i vlasnika dobra (medžlis IZ u Bijeljini koji je prihvatio da zaštiti arheološke nalaze na prostoru parcele i tako ustanovi slojevitost parcele). Predstavnike medija informisala je o stavu Komisije da arheološka istraživanja nisu preduslov i ne smiju spriječiti ponovnu izgradnju objekata srušenih u ratu, kao i da prekid radova na rekonstrukciji objekata, zbog arheoloških istraživanja, ne smije biti duži od 7 dana. Ukoliko su nalazi od velikog značaja proslijeđuju se Komisiji i prekid radova može biti i duži, o čemu odluku donosi Komisija.

Ljiljana Ševo je spomenula ugrožene spomenike (Stari grad u Stocu, crkva Sv. Georgija u Sopotnici) i posebno istakla Uzunovićka džamiju u Stocu i crkvu Sv. Nikole u Trijebnju, koje su u veoma lošem stanju, a raspolažu izuzetno vrijednom dekoracijom. Na ovim objektima potrebne su hitne intervencije i zbog toga će Komisija apelovati da se osiguraju sredstva za urgentne zaštitne mjere, a kasnije za radove na sanaciji i rekonstrukciji ova dva izuzetno vrijedna spomenika.

Zejnep Ahunbay je istakla da su odluke Komisije obavezujuće za opštine i vlasnike objekata, od kojih se očekuje da poštuju i implementiraju odluke Komisije.

Članovi Komisije odgovorili su na pitanja postavljena u vezi sa donošenjem Zakona o zaštiti nacionalnih spomenika za Bosnu i Hercegovinu, donošenjem odluka Komisije o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima (za dobra koja su na Privremenoj listi i za ona za koja se podnesu peticije), te iznalaženju inicijalnih sredstava za izvršenje istraživačkih radova i utvrđenje oštećenja na mostu Mehmed-paše Sokolovića.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: