početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

 Konferencija za štampu nakon završetka 20. sjednice

 

Konferencija za štampu održana je 09. maja 2005. godine u Sarajevu.

            Ljiljana Ševo je informisala novinare o zaključcima Komisije sa 20. sjednice.

           

            Doneseno je 15 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:

Ÿ   Historijska građevina –Pirijina (Smailagića) kula u Livnu,

Ÿ   Graditeljska cjelina - Balagija (Balaguša) džamija sa haremom u Livnu,

Ÿ   Arheološko područje – Debelo brdo, praistorijsko gradinsko naselje,  antički i kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu, opština Novo Sarajevo i Centar – Sarajevo,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Stari grad Zvornik,

Ÿ   Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Olovcima, opština Kladanj,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Stari grad Bočac u Mrkonjić Gradu,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu, opština Stari Grad – Sarajevo,

Ÿ   Grobljanska cjelina - Alifakovac u Sarajevu, opština Stari Grad – Sarajevo,

Ÿ   Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Kizlaragina džamija u Mrkonjić Gradu,

Ÿ   Graditeljska cjelina –Pravoslavna crkva sv. Save u Blažuju sa grobljem, opština Ilidža,

Ÿ   Historijsko gradsko područje - Blagaj, Mostar,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Spomen-park Vraca u Sarajevu, opština Novo Sarajevo,

Ÿ   Graditeljska cjelina - Jeni  (Hasan-agina) džamija u Travniku,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva posvećena prenosu moštiju sv. Nikole) u Jelićki, opština Prijedor,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Pravoslavna crkva brvnara (crkva svetih apostola Petra i Pavla) u Palačkovcima, opština Prnjavor.

           

            Istakla je da su od 5 odluka o odbijanju prijedloga za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, 4 donijete za dobra za koja su podnesene peticije, a jedna jedna za dobro koje je bilo uvršeno na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine:

Ÿ   Džamija Ćoseti u Brčkom,

Ÿ   Džamija Rijeke-Klanac u Brčkom,

Ÿ   Gazijska džamija u Kiseljaku, općina Srebrenik,

Ÿ   Džamija u Lušnici, općina Srebrenik,

Ÿ   Graditeljska cjelina – Lubina (Topal Inhana) džamija u Sarajevu

 

            Naglasila je da je Komisija na Donatorskom sastanku održanom za vrijeme 19. sjednice, ambasadorima, predstavnicima ambasada i implementing organizacija u Bosni i Hercegovini predstavila svoje prioritete, i na polju neposredne zaštite najugroženijih dobara, i na polju institucionalnog jačanja službe zaštite u BiH i da su neki projekti prihvaćeni. Tako je Ambasada Njemačke u Bosni i Hercegovini pokazala spremnost da učestvuje u projektu za konzervaciju i restauraciju zbirrke ikona Srpske pravoslavne crkve u Livnu. Sekretarijat je pripremio predmjer i predračun radova koji je proslijeđen atašeu za kulturu u Ambasadi Njemačke i Komisija očekuje povratnu informaciju i dalje aktivnosti koje će dovesti do početka radova na zaštiti ove izuzetno vrijedne zbirke ikona.

            Pored toga, održan je sastanak predstavnika Britanskog vijeća i Komisije na kom je dogovoreno da će Britansko vijeće osigurati sredstva u iznosu od 18.111,00 KM za izradu i postavljanje informacionih tabli za obilježavanje nacionalnih spomenika u Jajcu, jer su aktivnosti Britanskog vijeća u ovom periodu fokusirane na region Jajce-Šipovo. Uz učešće stručnjaka iz Sekretarijata i u saradnji sa dizajnerom Kenanom Zekićem, angažovanim od strane Britanskog vijeća, izrađen je prijedlog oblika, dimenzija, sadržaja i načina postavljanja informacionih tabli na području Jajca, koji je usvojen na 20. sjednici. U samom Jajcu je potrebno 26 ploča tako da će Komisija u narednoj godini podnijeti prijedlog Britanskom vijeću da osigura sredstva za izradu preostalih 7 ploča, čime će se barem u Jajcu osigurati dobra informiranost i građana Jajca i posjetilaca koji sve češće dolaze u okviru turističkih projekata.

            Britansko vijeće je pružilo i finansijsku podršku za popunjavanje biblioteke Komisije. Komisija od početka svog rada formira biblioteku sa veoma značajnim brojem relevantnih naslova, biblioteku koja je javna i dostupna svima onima koji se bave istraživanjem naslijeđa što je veoma značajan doprinos zaštiti naslijeđa.

            Naglasila je održavanje sastanka predstavnika Komisije i Evropske unije za regionalni razvoj (EU RED). EU RED prije svega sarađuje sa nevladinim organizacijama i institucijama na lokalnom nivou, tako da Komisija ne može dobiti direktnu podršku od EU RED-a, ali može kandidovati svoje projekte u saradnji sa nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima. EU RED je raspisao javni poziv za prijedloge projekata u oblasti turizma, i posebno uključivanje kulturnog naslijeđa u projekte turizma, koji je istekao 17.05.2005. godine, ali javni poziv će biti ponovljen pa će Komisija u saradnji sa nevladinim organizacijama i lokalnim vlastima ,moći da se uključi u ovaj projekat. Komisija će se fokusirati na predstavljanje, odnosno prezentaciju naslijeđa, prije svega postavljanjem informacionih ploča. Aktivnosti Komisije će biti uključene i u druge programe EU RED-a, prije svega predstavljanje rada Komisije i uključivanje Liste nacionalnih spomenika Komisije u projekte implementacije EU RED-a. EU RED podržava i projekat izrade registra i dokumentacionog centra koji razvija Komisija u saradnji sa Japanskom vladom, a u okviru Regionalnog programa Vijeća Evrope za jugoistočnu Evropu.

            U aprilu je održan sastanak sa predstavnicima Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) koji takođe planiraju program razvoja turizma u Bosni i Hercegovini koji će se u ovoj godini fokusirati na područje Nevesinja, Blagaja, Jajca i Podveležja, a nakon sastanka s Komisijom uključeno je i područje Stoca. Strategija UNDP-a se fokusira na turističke potencijale i, što je veoma značajno, na uključivanje kulturnog naslijeđa u programe razvoja turizma, pri čemu je za Komisiju posebno značajno doprinos koji može biti ostvaren u pogledu zaštite naslijeđa u Bosni i Hercegovini.

            Naglasila je izuzetno jaku podršku koju Komisija dobija od ambasade Turske u Bosni i Hercegovini. Turska ambasada, u saradnji sa IRCICA-om je zainteresirana za restauraciju Musale u Kamengradu. Ovo dobro je Komisija proglasila nacionalnim spomenikom i trenutno Komisija i turska ambasada sarađuju u rješavanju administrativnih prepreka koje se pojavljuju u procesu restauracije ovogo objekta. Vlada Republike Turske je veoma zainteresirana da se uključi u projekat konstruktivne sanacije mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i Komisija očekuje da će veoma brzo Vlada Turske osigurati sredstva, potrebna prvenstveno za istraživačke radove, utvrđivanje stepena ugroženosti mosta najsofisticiranijim metodama istraživanja nakon čega će uslijediti druga faza, odnosno konkretna fizička zaštita i konstruktivna sanacija oštećenja na ovom izuzetno vrijednom spomeniku kulture.

            Amra Hadžimuhamedović je pojasnila da je UNDP prije dvije godine na području Stoca počeo s radom na projektu za osiguranje uvjeta za ostvarenje ljudskih prava. Tada je utvrđeno da je zaštita kulturno-historijskog naslijeđa u temelju tih aktivnosti za osiguranje ljudskih prava u općini Stolac i pokrenuli su aktivnosti na izradi projekata koji bi promovirali kulturno-historijsko naslijeđe. Sastanak s Komisijom je za njih predstavljao sastanak sa institucijom na državnoj razini koja će osigurati i pravni i institucionalni okvir za posao koje oni već dvije godine rade, a koji je sada proširen na ostala područja – Blagaj, Podveležje, Šipovo i Jajce, koji se podudaraju sa ciljnim područjem Japanske implementing organizacije (JICA).

            Istakla je da je ukupno naslijeđe Bosne i Hercegovine ugroženo i da Lista ugroženih spomenika nastoji fokusirati pažnju donatora i nadležnih vlasti na određena dobra. Trenutno Lista uključuje 35 ugroženih dobara. Komisija je na 20. sjednici na Listu uvrstila Balagiju džamiju u Livnu i Srpsku pravoslavnu crkvu sv. Nikole u Srđevićima, Gacko. Balagija džamija u Livnu je objekat s početka XVI stoljeća. Prema nekim svojim graditeljskim karakteristikama i prema nekim čitanjima tariha ona odgovara objektima koji su građeni u XV stoljeću što je historijski vrlo neodrživo za Livno, ali predstavlja jedan od najstarijih objekata te vrste u Bosni i Hercegovini. To je jedna od čuvenih potkupolnih livanjskih džamija. U XVI stoljeću bila je raskošno oslikana u unutarnjosti i tragovi tih dekoracija su vidljivi u velikom dijelu još uvijek na zidovima. Negdje su prekriveni naslagama novih sintetičkih boja koje su nastale u toku eksploatacije objekta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u prethodnom razdoblju osigurala sredstva za popravku krova koji je bio pokriven olovom i koji je bio oštećen. U narednom razdoblju bi bilo važno osigurati popravku oštećenih dijelova munare i pristupiti konzervaciji enterijera. S obzirom na vrijednost objekta, i s obzirom na neodržavanje i nekorištenje usljed kojeg objekat dalje propada, Komisija smatra da je izuzetno važno što prije pristupiti odgovarajućim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima. Crkva sv. Nikole u Srđevićima potiče iz XVI stoljeća. Predstavlja karakterističan primjer pravoslavnih crkvava nastalih na području Hercegovine, oslikava karakterističnu bosanskohercegovačku arhitekturu. Radi se o objektu male ekspresivnosti u svom vanjskom izrazu i izuzetne raskoši u svojoj unutarnjosti. Crkva je oslikana, zapravo živopisana, i dijelovi tog izvornog živopisa izuzetne vrijednosti su još uvijek sačuvani, nažalost fragmentarno. Crkva se nalazi u postojećem groblju i utonula je u tlo skoro do polovine zidova. Usljed toga, ali i usljed neadekvatnih restauratorskih zahvata koji su se desili sredinom prošlog stoljeća kada su kamene ploče na krovu zamijenjene vrlo teškim i debelim kamenim pločama uz upotrebu cementnog maltera, došlo je do pojave vlage u unutarnjosti crkve. Cementni malter onemogućava difuziju u zidovima, i kad se fuge zatvore malterom i kada je krov neadekvatno urađen, u unutarnjosti zidova pojavljuje se vlaga čemu dodatno doprinosi problem sa naslagama tla koje naliježu na zidove pa se dodatno usložnjava problem sa kapilarnom vlagom. Važno je što prije poduzeti mjere zaštite. Općina Gacko u budžetu raspolaže sredstvima za zaštitu ovog objekta i Komisija smatra da je potrebno provesti zakonom propisanu proceduru i napraviti odgovarajući projekat prema standardima koje spomenici ove vrste i ove kategorije zahtijevaju.

            Komisija je zaključila da se 6 dobara briše sa Liste ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine. To su: Graditeljska cjelina Handanija džamije u Pruscu, općina Donji Vakuf (radovi na rehabilitaciji se privode kraju. Sredstva i kompletne uvjete za zaštitu tog ugroženog dobra osigurala je Švedska organizacija za pomoć (SIDA) preko Kulturnog naslijeđa bez granica); Ćejvan Ćehajin hamam u Mostaru (radovi na restauraciji, koje je Komisija smatrala neprimjerenim, su prema zahtjevima Komisije u završnoj fazi popravljeni i dobro se sada ne nalazi ni na Listi proglašenih spomenika s obzirom na razmjene promjena koje je doživjelo, ni na Listu ugroženih dobara); Banova palata ili Zgrada uprave u Banjoj Luci (završeni su radovi koji su je ugrožavali. Dobro je dovedeno u stanje koje će Komisija morati posebno razmatrati kada bude donosila konačnu odluku, jer je dobro značajno narušeno i više ne uživa status dobra sa Liste prioriteta Komisije za interveniranje); Vijećnica u Brčkom (Distrikt Brčko je osigurao sredstva za restauraciju i u toku su istražni radovi i rad na dokumentaciji potrebnoj za provođenje restauracije. Komisija očekuje da će koncem 2006. godine završiti restauracija ovog dobra); Graditeljska cjelina Fethija džamije sa haremom (nakon interveniranja Federalnog inspektora privedena je u stanje u kojem je bila prije radova koji su je ugrožavali, uklonjeni su betonski stupovi i dobro više nije ugroženo); Graditeljska cjelina Uznovićka džamije u Stocu (jedina gradska džamija čiji su zidovi ostali intaktni nakon paljevine i razaranja 1993. godine, jedina džamija u Stocu čiji ostaci nisu uklonjeni sa njenog prostora. Radi se o izuzetno vrijednoj graditeljskoj cjelini koja se nalazi u stambenoj cjelini visoke vrijednosti sa vrlo značajnim zidnim dekoracijama i dekoracijama u kamenu. Cjelina Uzunovićke džamije obnovljena je isključivo sredstvima i naporom njenih vlasnika, povratnika u Stolac, te siromašne, obespravljene zajednice koja je u obnovi svog naslijeđa razumjela način svog sigurnog povratka u grad i osigurala da dobro bude zaštićeno od potpunog nestanka. To predstavlja primjer kako u slučajevima kada oni koji su nadležni po zakonu ne ispune svoju obavezu (Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je bila dužna osigurati sredstva i preduzeti sve potrebne mjere zaštite), oni koji osjećaju moralnu obavezu, oni koji se identificiraju sa naslijeđem, substituiraju državu i zakon koji nedostaju).

            Istakla je da je Komisija posebno razmatrala nove prilike koje su vezane za dva izuzetno vrijedna ugrožena spomenika i to most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i historijsko područje Radimlja u Stocu. Komisija novinare o svom stavu obavještava pismenim saopćenjem.

            Ljiljana Ševo je dodala da je pri diskusiji o programu rada za 2005. godinu, odnosno planu aktivnosti, Komisija odlučila da se fokusira na oblasti Istočne Hercegovine, Podrinja i Pounja (Bihać, Cazin, Kladuša).

            Dubravko Lovrenović je informisao da su na sastanku učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, turističkih organizacija iz pojedinih kantona, i ministarstava trgovine i turizma. Zaključeno je da će ovo biti samo jedan u nizu sličnih sastanaka na kojima bi se trebalo nastaviti sa aktivnostima na uključenju kulturno-historijske baštine u promociju turizma.

            Komisija je u sklopu 20. sjednice posjetila općine Nevesinje, Gacko i Foču. Predstavnici općina pokazali su maksimalnu spremnost na saradnju sa Komisijom, a istakao je primjer Foče gdje postoji spremnost da se više pažnje posveti zaštiti i obnovi kulturno-historijskih spomenika sa maksimalnom spremnošću da se u taj proces krene zajedno sa Komisijom za očuvanje nacionalnih spomenika.

            Predstavnici Komisije su novinarima odgovorili na pitanja u vezi mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i historijskog područja Radimlja kod Stoca (Ljiljana Ševo je informisala da sve aktivnosti koje se dešavaju u neposrednoj blizini srednjovjekovne nekropole u Radimlji su u protivnosti sa odredbama Odluka Komisije. U skladu sa Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne i imaju snagu zakona. Stoga mjere zaštite propisane odlukama Komisije obavezuju vlasti na svim nivoima i sve pojedince da se suzdže od bilo kakvih aktivnosti koje mogu da dovedu u pitanje autentičnost stanja objekta, odnosno koje mogu da ugroze nacionalni spomenik. To ugrožavanje nacionalnog spomenika u slučaju Radimlje je čini se kontinuirano i nažalost, i pored više puta ponavljanih zahtjeva od strane Komisije, koja je nadležna institucija, prema nadležnom ministarstvu za prostorno uređenje i nadležnoj inspekciji na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, ti radovi koji najdirektnije ugrožavaju i prijete da potpuno i izoluju i unište spomenik, nisu urodila plodom. Ovo što se trenutno dešava je eskalacija jednog niza događaja i zbog toga Komisija u ovom trenutku zahtjeva ne samo od nadležnog ministarstva, nego i od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja je prema Aneksu 8, kao i prema Zakonima o sprovođenju odluka Komisije, obavezna da obezbjedi sve pravne, tehničke, administrativne i ostale mjere da se obezbjedi adekvatna zaštita nacionalnog spomenika. Ovom prilikom Komisija je, shvatajući urgentnost i eskaliranje ovakvih protivzakonitih radnji na lokalitetu, proslijedila pismo i Kancelariji Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, jer je OHR direktno nadležan za sprovođenje civilnog dijela sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Komisija očekuje od Premiejra Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da obaveže i Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje ima nadležnosti da interveniše, da identifikuje počinioca krivičnog djela, jer ugrožavanje i uništavanje nacionalnog spomenika je krivično djelo i po Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, i da se ovaj problem riješi. Navela je da na mostu Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu konkretni poslovi zaštite još nisu započeli. Prošle godine su izvršena podvodna snimanja kojima je ustanovljeno stanje nosača, za koje se zna da su oštećeni. Prije rata je, prema projektu inženjera Gojkovića i njegovog tima iz Beograda, izvršena je sanacija jednog od stubova mosta. Radovi na inovaciji tog projekta konstruktivne sanacije su nastavljeni pod nadzorom Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske, koji je nadležna služba zaštite i na osnovu vizuelnog pregleda, uvida u projektnu dokumentaciju i uvida u podvodne snimke stubova mosta, komisija koja je formirana od strane Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske, a koja se sastoji od eminentnih građevinskih inženjera, je došla do zaključka da putnički saobraćaj u ovom trenutku ne bi ugrozio stabilnost mosta. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je spremna da ponovo razmotri svoju odluku i da je eventualno revidira, ali Komisija očekuje da dobije dokumentaciju na osnovu koje je donijet zaključak da promet putničkih vozila ne bi ugrozio stabilnost mosta. Komisija je otvorena za eventualno revidiranje mjera zaštite propisanih u njenoj odluci ali one moraju biti utemeljene na modernom pristupu u istraživanju koji podrazumijeva sofisticirani pristup u istraživanju konstruktivne stabilnosti mosta. Vlada Turske je spremna da se uključi u ovaj projekat i Komisija se nada da će ta saradnja dovesti do istraživanja koja su neophodan uslov za dalje planiranje, odnosno za izradu kompletnog projekta konstruktivne sanacije mosta. Do tada, Odluka Komisije sa mjerama zaštite koje propisuju zabranu saobraćaja motornim vozilima je na snazi).ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: