početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 Konferencija za štampu održana je 11.10.2003. u Sali za konferencije za štampu u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu, sa početkom u 11:00 sati.

Amra Hadžimuhamedović, predsjedavajuća Komisije, informisala je novinare o zaključcima Komisije

Doneseno je 25 odluka o proglašenju slijedećih dobara nacionalnim spomenikom:
 

 • Pokretno dobro – Umjetnička zbirka Draginje i Voje Terzić u Banjoj Luci, RS
 • Arheološko područje – antički vojni logor na Gračinama u Humcu, opština Ljubuški, FBiH
 • Arheološko područje – Vladarski dvor iz 14. i 15. stoljeća u Kraljevoj Sutjesci,  opština Kakanj, FBiH
 • Historijsko područje – groblje Mainovac i područje Bedra kao pretpostavljeno arheološko nalazište, opština Čitluk, FBiH
 • Historijska cjelina – stijena sa  ćelijom i grobnicom, ostaci pretpostavljene srednjovjekovne crkve, džamije, turbeta i mezarja u Ratajama kod Miljevine, opština Foča, RS
 • Historijsko područje – Nekropola sa stećcima u Kopošiću, općina Ilijaš, FBiH
 • Graditeljska cjelina – Stari grad Ljubuški u Ljubuškom,  FBiH
 • Arheološko područje – Stari grad Dubrovnik u Višnjici, opština Ilijaš, FBiH
 • Grobljanska cjelina – Rimokatoličko groblje Rabić u Derventi, RS
 • Graditeljska cjelina – Džamija u Kotezima (Džamija Muje Kotezlije u Kotezima), opština Trebinje, RS    
 • Historijska građevina – Mejtef Mektebi Ibtidaije u Stocu, FBiH
 • Graditeljska cjelina – džamija u Dabrici (Džamija Sefer-age Begovića u Dabrici), opština Berkovići, RS
 • Graditeljska cjelina – Džamija u Kraljevoj Sutjesci, opština Kakanj, FBiH
 • Područje i ostaci graditeljske cjeline – Crkva Preobraženja Hristovog u Klepcima, zgrada škole i groblje, opština Čapljina, FBiH
 • Graditeljska cjelina – Stara pravoslavna crkva u Mostaru, opština Mostar – Stari Grad, FBiH
 • Historijsko područje – Staro pravoslavno groblje na Bjelušinama u Mostaru, opština Mostar – Stari Grad, FBiH
 • Historijsko područje – Staro pravoslavno groblje na Pašinovcu u Mostaru, opština Mostar – Stari Grad, FBiH
 • Graditeljska cjelina – Župna crkva u Varešu, FBiH
 • Graditeljska cjelina – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, FBiH
 • Graditeljska cjelina – Džamija u Lizopercima sa mektebom i haremom, opština Prozor Rama, FBiH
 • Mjesto i ostaci graditeljske cjeline – Azizija džamija s haremom u Brezovom Polju, Brčko Distrikt BiH
 • Prirodno-graditeljska cjelina – Korito Bregave sa mlinicama, stupama i mostovima, opština Stolac, FBiH
 • Historijska građevina – Kuća Kočića u Brčkom, Brčko Distrikt BiH
 • Historijska građevina – Stari jevrejski hram, ili Il kal grandi (Veliki hram), ili Il kal vježu (Stari hram), ili Stara sinagoga u Sarajevu, FBiH
 • Historijski spomenik – Kuća Mare Popović u Gračanici, FBiH 2.       Usvojena je platforma za učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o svjetskoj baštini u Parizu.

3.       Usvojena je platforma za učešće predstavnika Bosne i Hercegovine na konferenciji o Konvenciji o mjerama za sprječavanje i zabranu uvoza, izvoza i pokretnih dobara u Parizu

4.       Usvojena je platforma za učešće člana CD PAT-a (Komitet za kulturno naslijeđe Vijeća Evrope) na sastanku 13.-14. oktobra

5.       Usvojena su Pravila implementacije sredstava iz donacija namijenjenih obnovi ili zaštiti ugroženog kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini

7.       Utvrđeno je da će se sljedeća 11. sjednica Komisije održati u periodu od 06. do 12. decembra 2003.  godine.
8.       Primopredaja dužnosti predsjedavajućeg Komisije.

U skladu sa Poslovnikom o radu Komisije, dužnost predsjedavajućeg Komisije u narednom šestomjesečnom periodu obavljat će Ljiljana Ševo.

 

Naglasila je da su se pravila implementacije sredstava iz donacija intenzivno pripremala od maja 2003. godine, u suradnji sa međunarodnim ekspertima. Ovim pravilima Komisija nastoji osigurati okvir za transparentan, potpun i siguran način da sredstva koja se osiguraju kroz kampanju za zaštitu ugroženog naslijeđa budu implementirana na način koji je međunarodno standardiziran i prihvatljiv.

Predsjedavajuća je upoznala novinare da će na konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o svjetskoj baštini, Bosnu i Hercegovinu predstavljat će dr. Ljiljana Ševo, kao i na međunarodnoj konferenciji zemalja potpisnica Konvencije o mjerama za zabranu i sprječavanje nedozvoljenog uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara.

Predstavnici medija upoznati su da je Komisija je raspravljala o strateškom pristupu Bosne i Hercegovine provedbi Regionalnog programa za zaštitu graditeljskog i prirodnog naslijeđa na području Jugoistočne Evrope. Bosna i Hercegovina je pristupila ovom regionalnom programu koji ima tri komponente i to: (1) jačanje institucionalnog i pravnog okvira; (2) integriranje naslijeđa u razvojne planove sa prvom fazom procjene stanja naslijeđa i izrade prioritetne liste za obnovu. Ovu komponentu zajedno finansiraju Vijeće Evrope, Evropska unija i Bosna i Hercegovina; (3) lokalni projekti, što podrazumijeva izradu fizibiliti studija i projekata za konkretne slučajeve integriranja naslijeđa u razvojne planove. Komisija je prepoznala interes Bosne i Hercegovine i odredila Amru Hadžimuhamedović za koordinatora programa. Projekt koordinator za prvu komponentu je Dubravko Lovrenović, za drugu komponentu Mirela Mulalić Handan, a za treću komponentu Dr. Ljiljana Ševo.

Na listu ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine uvrštena su 4 dobra i to: Vijećnica u Brčkom, Pravoslavna crkva u Vozući; Stari grad Ljubuški i historijska cjelina Rataje kod Miljevine. Istaknuta je ugroženost historijske cjeline Blagaja. Za ova dobra Komisija će proslijediti cjelovite elaborate entitetskim vladama i Vladi Distrikta Brčko i zahtjevati od njih da preduzmu zakonom predviđene mjere zaštite.

Istakla je da Kanton Sarajevo predstavlja jednu od rijetkih kantona u Federaciji BiH u kojoj je zaštita kulturne baštine sustavno uspostavljena, u kojoj institucije imaju dobru organiziranost i postoji dobra volja donositelja odluka da u budžetu osiguraju sredstva za zaštitu naslijeđa. Komisija je insistirala da se u budžetima općina i njihovim strateškim planovima da značaj obnovi, zaštiti i očuvanju naslijeđa, odnosno da se predvide sredstva za ove svrhe.

Spomenula je pozitivan primjer Distrikta Brčko gdje je u projekciji budžeta za 2004. godinu predviđen iznos od blizu 1,000,000 KM za provedbu Aneksa 8. Predstavnici Vlade Distrikta Brčko iskazali su spremnost da intenzivno sarađuju sa Komisijom, posebno s obzirom na njihov specijalan status unutar organizacije Bosne i Hercegovine.

Izvjestila je novinare da su stručni saradnici u Komisiji u toku pripreme odluka obišli cijeli teritorij BiH u toku prethodne dvije godine. Kontaktirani su predstavnici svih općina u BiH i pripremljena preliminarna dokumentacija za najveći broj dobara koja se nalaze na Privremenoj listi. Članovi Komisije su posjetili 24 općine na teritoriji BiH i ovakav vid neposredne saradnje bit će nastavljen i u narednoj godini, što će se utvrditi na 11. sjednici Komisije.

Obavjestila je novinare da je dužnost Predsjedavajuće za narednih 6 mjeseci preuzela Ljiljana Ševo.

U sklopu Regionalnog programa Vijeća Evrope za zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa Komisija je odlučila da kandidira Jajce za izradu cjelovitog plana održive zaštite naslijeđa na području općine Jajce, a za sljedeće sjednice prioritet za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima bit će historijske jezgre Mostara, Blagaja Jajca, Stoca i Sarajeva.

Dubravko Lovrenović je istakao jako dobru saradnju koju je Komisija ostvarila sa mnogim institucijama, posebno sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine koja kontinuirano prati rad Komisije. Planirana je i daljnja saradnja i posjeta općinama, zajedno sa federalnim ministrom prostornog uređenja i okoliša i federalnim ministrom kulture i sporta.

Predstavnici Komisije su novinarima odgovorili na pitanja o odgovornosti lica koja su nestručnom rekonstrukcijom ugrozili pojedine spomenike (svaka vrsta ugrožavanja dobra, uključujući i rekonstrukciju koja ne odgovara standardima ili je izvedena bez ili mimo odobrenja koje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, predstavlja krivično djelo). Osim pokretanja krivičnog postupka, Komisija instistira na angažmanu urbanističko-građevinske inspekcije koja je po Zakonu odgovorna za vršenje nadzora. Pored zapisnika, urbanističkoi-građevinski inspektor je dužan da donese i rješenje.

Novinari su upoznati i sa zaključcima donesenim na sastanku koji je Komisija održala sa federalnim ministrima nadležnim za prostorno uređenje i za kulturu.

Komisija ima intenzivne kontakte sa Vijećem Evrope, Evropskom unijom, Svjetskom bankom i UNESCO-m, mada su za zaštitu nacionalnih spomenika nadležne i odgovorne Vlade Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Distrikta Brčko. Komisija će insistirati da se u njihovim budžetima predvide sredstva za zaštitu ovih dobara od daljeg propadanja.ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: