početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

7. SASTANAK LDPP (Local and Regional Development Pilot Projects) PROJEKT KOORDINATORA U OKVIRU REGIONALNOG PROGRAMA ZA KULTURNO I PRIRODNO NASLIJEĐE JUGOISTOČNE EVROPE

Francuska, Strasbourg, 30.11 – 01.12.2009. godine

 

 

U periodu 30.11 – 01.12.2009. godine održan je 7. sastanak LDPP Projekt koordinatora u Strasbourg-u, Francuska. Na sastanku su bili prisutni:

- Predstavnici Odjela za kulturu i kulturno i prirodno naslijeđe Vijeća Evrope Gianluca Silvestrini, Mikhael de Thyse, Alison Helm, Claudine Nonnenmacher-Cancemi;

- Eksperti Terry O’Regan, Tatjana Rener;

- Rukovodilac projekta Anne Pisot;

- Asistent na projektu Thomas de Vos;

- Predstavnici zemalja jugoistočne Evrope Galina Kardjolova (Bugarska), Tatjana Lolić (Hrvatska), Lejla Abdić-Đoković (Crna Gora), Borislav Šurdić (Srbija), Snežana Gerasimova Mateska (Makedonija), Burbuqe Bakija-Deva (Kosovo), Tarik Jazvin (Bosna i Hercegovina);

- Posmatrači Leila Tumanishvili, Rusudan Mirzikashvili (Gruzija);

 

Sastanak je održan u cilju uvida u stanje Pilot projekta u zemljama jugoistočne Evrope, sa posebnim osvrtom na značaj Studijskog posjeta Cork-u (septembar) i “Ljubljanske konferencije” (novembar) i iznalaženja mjera koje je potrebno poduzeti na jačanju političke podrške i sredstava za održivost LDPP-a. LDPP je okarakteriziran kao krucijalni projekat za 2010. godinu u okviru Regionalnog programa. Ovaj sastanak je ocjenjen kao prekretnica za dalji tok projekta, te se očekuje jaka podrška predstavnika vlasti zemalja jugoistočne Evrope. Bosna i Hercegovina treba ojačati projekat i svojim radom pokazati da može iznijeti projekat do kraja.

 

Zaključci se odnose na slijedeće tačke koje bi trebale biti ključ uspjeha LDPP-a u 2010. godini:

1. Politička faza projekta (Political phase);

2. Upravljanje i partnerstvo (Management and partnership);

3. Povećanje sredstava (Fund raising);

4. Komunikacija (Communication);

5. Koordinacijski sastanci i obuka (Coordination meeting and training);

6. Pre-dijagnoza / Dijagnoza (Pre-diagnosis / Diagnosis).

 

Bosna i Hercegovina je dobila nekoliko prioriteta koja treba ispuniti do kraja 2010. godine, a to su:

a)     Osigurati političku podršku projekta

Razvojna strategija LDPP-a treba proizvesti pozitivne uticaje na socijalne i ekonomske uslove Pilot teritorije u cilju pružanja bolje kvalitete života. Program koordinator treba podsjetiti i uvjeriti Interministarsku komisiju o značaju projekta i zatražiti da se održi interes za LDPP. Aktiviranjem političke  podrške projektu obezbjeđuje se i određeni budžet za 2010. godinu. Ja sam zatražio da Sekretarijat uputi dopis Interministarskoj komisiji u kojem će ih podsjetiti na njihove preuzete obaveze u sklopu LDPP-a.

b)    Ispuniti obavezu izrade potrebne dokumentacije

Potrebno je izraditi dokument Projektnog zadatka (Terms of Reference – ToR). Ovaj dokument je sličan već potpisanom Memorandumu o razumijevanju, samo što je više tehničke prirode. Izrada ToR-a bi za posljedicu imala regeneraciju LDPP-a koji bi se ponovo pokrenuo u pozitivnom smjeru.

c)     Aplicirati za dodatna sredstva

Aplicirati za dodatna sredstva putem raznih fondova (obavezno jedna aplikacija prema Central European Initiative, a druga putem IPA i drugih evropskih fondova, nacionalni fondovi...). Osigurati sredstva iz budžeta 2010. godine za jačanje projekta.

d)    Sprovoditi Pilot akcije

Potrebno je do maja 2010. godine napraviti listu pilot akcija shodno potrebama LDPP-a, a koje bi imale za cilj podizanje javne svjesti. Pilot teritorija treba izraditi brošuru kroz koju bi se reflektovao progres LDPP-a najdalje do juna 2010. godine, a do kraja naredne godine kreirati logo putem natjecanja (u okviru škola i sl.).

e)     Jačanje i obuka PIU

Snažnije djelovanje PIU kao upravljačkog tijela, zapošljavanje novih uposlenika i sl.

f)      Pre  - dijagnoza

Uraditi prijedlog pre-dijagnoze i u tom vremenu planirati i posjetu ekspertne misije Vijeća Evrope. Ovo bi se trebalo realizirati u drugoj polovini naredne godine.

 

Rok za izradu prijedloga „Draft Action Plan 2010“ koji, između ostalog, treba da sadrži i navedene prioritete, je 14. decembar 2009. godine.

Tačke a) i b) će biti indikatori na osnovu kojih će se procijeniti napredak projekta, a za eventualno ne ispunjavanje postoji vjerovatnoća za promjenom Pilot teritorije što bi bio loš signal iz Bosne i Hercegovine. Rok za ove dvije tačke je proljeće 2010. godine.

Također, potrebno je odrediti jednu osobu koja će pratiti Kolaborativnu platformu koja je na on-line principu i uskoro će biti operativna. Ta osoba će imati svoju pristupnu šifru i morati će skoro svakodnevno obrađivati podatke na platformi i raditi na mjesečnim izvještajima, a poželjno je da bude neko iz PIU kao projekt menadžer LDPP-a. Na ovaj način CoE će imati uvid na kontinuirani (ne)rad na projektu.

 

                                                                                                         ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: