početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

 

Prvi sastank Komiteta odabranih ekperata za izradu nove krovne konvencije o evropskom naslijeđu

Strasbourg, 11-12. septembra 2003. godine

U maju 2003. godine Amra Hadžimuhamedović je imenovana za člana Komiteta odabranih eksperata za izradu nove konvencije o evropskom naslijeđu.

Prvi sastanak Komiteta održan je 11. i 12. septembra 2003. godine u Strasbourgu.

Ostali članovi Komiteta su: Benedicte Selfslagh, Belgija; prof. Todor Krestev, Bugarska; prof. Janne Vilkuna, Finska; Maria Cristina Carlo-Stella, Holy See; Sean Kirwan, Irska; Juris Dambis, Letonia; Dug Myklebust, Norveška; Guilherme d'Oliviera Martins, Portugal; Jelka Pirkovič, Slovenia; Jose M. Losada, Španija; Maria Jansen, Švedska; Claire Foley, United Kongdom.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sekretarijata DGIV Vijeća Evrope.

 

Komitet ministara je 15. januara 2003. godine izdao upute da se pristupi pripremi nacrta krovne konvencije o kulturnom naslijeđu kao razvojnom resursu.  Pripremni rad biroa Upravnog odbora za naslijeđe (CDPAT) rezultirao je preliminarnom skicom, koja je predstavljena na prvom sastanku Komiteta eksperata.

Na sastanku je razvijen sljedeći pristup:

1.       Sadržaj konvencije treba biti odvojen od sadržaja postojećih konvencija kojima se uređuju mehanizmi za identificiranje, zaštitu i konzervaciju različitih kategorija kulturnog naslijeđa. Ova konvencija treba da bude fokusirana na značaj societalnih funkcija naslijeđa u tokovima globalizacije, u političkom i ekonomskom kontekstu koji je drugačiji od onog kada su raniji tekstovi konvencija rađeni.

2.       Nova konvencija ni na koji način ne treba da ponavlja obrađene pristupe niti da se preklapa sa projektima koji su u toku u drugim institucijama, UNESCO-u, npr.

3.       Kao dio napora da bude razvijen evropski prostor mira, demokratske stabilnosti i prosperiteta, konvencija treba da da utvrdi temeljne principe i dobro definirane obaveze javnih uprava. To se posebno odnosi na odnose među skupinama stanovništva sa različitim tradicijama koje koegzistiraju u Evropi, kao i na osiguranje okvira za održivu upotrebu naslijeđa kao razvojnog resursa;

4.       Konvencija će uvesti novu definiciju naslijeđa, ističići ljudsku i društvenu dimenziju (znanje, predanje, dostignuća...)

5.       Konvencija će proširiti definiciju zajedničkog naslijeđa, koje se spominje i u ranijim tekstovima, ali nije precizno definirano;

6.       Novi tekst će biti nadogradnja izvornih nastojanja Vijeća Evrope od 1975. da budu povezani okoliš i kultura. Trajuća, narastajuća debata o tome kako učiniti održivom upotrebu kulturnih i prirodnih dobara čini taj dio konvencije najkompleksnijim i najznačajnijim.

 

Nakon dvodnevnog rada, razmjene mišljenja i stajališta eksperata unutar Komiteta, definirana su polazišta i utvrđen metod rada.

Uspostavljene su tri odvojene radne skupine čija je zadaća da do sljedećeg sastanka Komiteta, koji će biti 22. i 23. marta 2004. godine, razrade pojedine dijelove konvencije:

A) politički principi i definicije (6 članova Komiteta)

B) Održiva upotreba kulturnog naslijeđa; kulturne različitosti (4 člana Komiteta + dva eksperta za pitanja globalizacije)

C) Obaveze, primjena i monitoring (4 člana Komiteta).

Nakon rada u radnim grupama, u martu 2004 bit će utvrđen nacrt Konvencije, koji će potom biti dorađivan u manjim radnim grupama, koje će naknadno biti formirane po potrebi. U oktobru 2004. godine nacrt će biti predstavljen Upravnom odboru za naslijeđe, a potom proslijeđen Komitetu ministara. U svakom slučaju, ukoliko se cijeli proces ne bude odvijao bez poteškoća, moguće je da bude produžen i u 2005. godinu.

Sastanak radne grupe B), u sklopu koje će se odvijati rad Amre Hadžimuhamedović

zakazan je za 24. i 25. novembar 2003. godine. Tada bi svako od članova radne grupe trebao imati pripremljene prijedloge teksta sa obrazloženjem za dio konvencije za koji je grupa B) zadužena.

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: