početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Sarajevo, 19.06.2012.godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U vezi sa radovima na rušenju jednog od objekata stambenog naselja Crni Vrh u Sarajevu - nacionalnog spomenika

Predloženim Regulacionim planom „Crni Vrh“, koji je Vijeće Grada Sarajeva usvojilo 2010. godine, predviđena je adaptacija postojećih saobraćajnica savremenim potrebama, uklanjanje određenog broja objekata u zoni obuhvata plana, i izgradnja zamjenskih objekata, kao i interpolacija novih.

S obzirom da naselje Crni Vrh predstavlja graditeljsku cjelinu koja je sagrađena na osnovi plana tokom perioda između dva svjetska rata, i nosi i u urbanističkom i u arhitektonskom iskazu, stilske odlike moderne, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, su se, nakon usvajanja Regulacionog plana, obratili vlasnici jednog od objekata unutar graditeljske cjeline, te podnijeli peticiju u skladu sa odredbama Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu nacionalnim spomenikom, na sjednici održanoj od 26. do 28.marta 2012.godine, („Službeni glasnik BiH“, br. 46/12). Odluka je stupila na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku BiH (13.06.2012. godine).

U prvoj zoni zaštite nalazi se 14 objekata, čije uništavanje predstavlja krivično djelo u skladu sa članom 312 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH, br: 36/03, 37/03, 21/4, 69/04, 18/05, 42/10 i 42/11). Nakon odluke Komisije o proglašenju ovog dobra nacionalnih spomenikom, Komisija je pismenim putem obavijestila sve nadležne institucije na obaveze koje proizlaze iz Zakona o provođenju odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, članovi 4. i 17. („Službene novine Federacije BiH“, br: 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07), koji glasi:

„Svako, a posebno nadležni organi entiteta na kojem se nalazi nacionalni spomenik, kantona i gradske i općinske službe suzdržat će se od bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalne spomenike ili dovesti u pitanje njihovu zaštitu i rehabilitaciju.“

Imajući u vidu da je tačkom 4. Odluke Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojom se građevinska cjelina stambeno naselje Crni Vrh u Sarajevu proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“, br. 46/12, precizirano da se stavljaju van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke, Komisija je poduzela sve zakonske radnje kako bi promptno zaustavila rušenje objekta.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je obavijestila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da poduzmu radnje iz svoje nadležnosti na zaustavljanju rušenja.

Na osnovi Regulacionog plana (iz 2010. godine) nadležni organ uprave izdao je urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje Raiffeisen Leasingu d.o.o. (Investitor) za izgradnju objekta za kolektivno stanovanje na predmetnom području i rješenje za uklanjanje nacionalnog spomenika (Vila Corn). U vezi s tim, započele su aktivnosti skidanje otvora sa objekta, demontiranje krova i ostalih elemenata eterijera i pripreme za uklanjanje objekta. Predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika su odmah pri dobijanju obavijesti izvršili uvid u stanje objekta na terenu zajedno sa Policijskom upravom Centar Sarajevo i obavijestili nositelje radova i vlasnika o odredbama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kojima se retroaktivno stavljaju van snage sve ranije odredbe.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je stupila u kontakt sa predstavnicima organa koji je izdao odobrenje, kao i sa organima Vlade FBiH koji su nadležni za provođenje odluka Komisije i razjasnila pravni status objekta (graditeljske cjeline).

U skladu sa navedenim, nadležni organi su poduzeli mjere u skladu sa zakonom, tako da su sve aktivnosti kojima se dobro može ugroziti ili oštetiti obustavljene.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je u ovom slučaju, kao i u svim slučajevima u kojima je obaviještena o ugrožavanju ili oštećivanju kulturnog dobra, koje je proglašeno nacionalnim spomenikom, ili se nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika ili na Listi peticija, reagirala hitno, koordinacijom aktivnosti nadležnih institucija na entitetskom nivou, i zahtjevala poduzimanje mjera u skladu sa zakonom. U onim slučajevima kada radovi kojima je neko dobro ugroženo ne budu obustavljeni, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

(kraj)ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: