početna stranica    
 
VIJESTI

Sjednice Komisije

Posjete Komisije općinama

Saopćenja

Saradnja

Kampanja za zaštitu ugroženog naslijeđa

Projekti i konferencije

Priznanja i nagrade


Regionalni program kulturnog i prirodnog naslijeđa za Jugoistočnu Evropu


IZVJEŠTAJ O RADU KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA U 2014. GODINI

Strasbourg, 30. septembar 2008.

AT(2008)354MdT/sb      

 

REGIONALNI PROGRAM

ZA KULTURNU I PRIRODNU BAŠTINU

JUGOISTOČNE EVROPE 2003-2010 (RPSEE)

 

PLAN PROJEKTA INTEGRIRANE REHABILITACIJE / PROCJENA ARHITEKTONSKE

I ARHEOLOŠKE BAŠTINE

(IRPP/SAAH)

 

Ljubljanski proces: Plan aktivnosti (2008.-2009.)

Revidiran nakon sastanka eksperata IRPP/SAAH

održanog u Londonu 17. i 18. septembra 2008.

 

UVOD

Ovaj revidirani Plan aktivnosti 2008.-09. za projekt IRPP/SAAH odražava kontinuiran razvoj u zemljama sudionicama nove sveobuhvatne strategije financiranja koja se provodi kao dio “Ljubljanskog procesa”. On na temelju preporuka koje je formulirala ekspertna grupa za IRPP/SAAH (London, 17.-18. septembar 2008.) ažurira i zamjenjuje raniju verziju AT(2008)247 koja je zemljama predana u junu 2008 godine.

Revidirana verzija Plana aktivnosti zadržava ranije definirane glavne faze, ali ona usklađuje rokove i predloženi opis aktivnosti koje je potrebno provesti u zemljama. Naredne sedmice provođenja aktivnosti predstavljene su detaljnije, a Plan aktivnosti morat će se opet revidirati nakon 13. koordinacijske sjednice projekta IRPP/SAAH (novembar 2008.).

Koordinatori projekta IRPP/SAAH pozivaju se da ovom dokumentu posvete veliku pažnju kako bi ocijenili šta on znači za provedbu “Ljubljanskog procesa” u njihovoj zemlji, te da se uvjere da će raspoloživa sredstva i podrška garantirati pravovremeni dovršetak aktivnosti. Prilikom definiranja/revidiranja svojih planova aktivnosti koordinatori projekta IRPP/SAAH trebaju precizno definirati svoje zadatke i zadatke drugih sudionika, te procijenjeno vrijeme koje je potrebno za provođenje tih aktivnosti. Ministar kulture ili nadležna tijela vlasti i koordinatori programa RPSEE moraju prihvatiti ove obaveze i koordinatorima projekta olakšati vršenje njihovih dužnosti u cilju postizanja uspjeha u okviru “Ljubljanskog procesa”. Sekretarijat može dati podršku koordinatorima projekta u njihovim naporima da osiguraju preuzimanje političkih obaveza ukoliko bude potrebno.

 

CILJEVI

“Ljubljanski proces” potvrđuje kontinuirani značaj projekta IRPP/SAAH, te predstavlja stvarno priznanje postignuća ovog pionirskog projekta i neprocjenjivog doprinosa svih sudionika. Ta se postignuća sada moraju nadograđivati kako bi se u potpunosti iskoristili rezultati do sada ostvareni u procesu stvaranja dugoročnih održivih prednosti za sve zemlje koje su uključene u ovaj program.

Opći ciljevi projekta IRPP/SAAH koji su dio “Ljubljanskog procesa” su i dalje stvaranje institucionalnih kapaciteta, promocija razvojnih strategija zemlje, te podrška jačanju javne svijesti, obrazovanju i stručnoj obuci.

Konkretnije, “Ljubljanski proces” trebao bi ojačati fokus cjelokupnog programa osiguravajući financiranje znatnog broja “konsolidiranih projekata” i potičući korisnike na donošenje održivih strategija financiranja. Aktivnosti “Ljubljanskog procesa” skoncentrirane su na mobilizaciju nacionalnih i međunarodnih izvora financiranja u namjeri da se potaknu buduća javna i privatna ulaganja i one vode ka koherentnom uvrštavanju rehabilitacije tih lokaliteta u regionalne ekonomske razvojne planove. Početni doprinos Evropske komisije (u zemljama koje imaju pristup IPA fondovima) trebao bi stvoriti pozitivnu dinamiku koja će stimulirati daljnja ulaganja. Sinergiju između postojećih nacionalnih programa u raznim sektorima i njihovu mobilizaciju za financiranje “konsolidiranih projekata” i drugih projekata s Liste prioritetnih intervencija treba smatrati važnim znakom potvrde političkih obaveza i institucionalne izvodljivosti ovih projekata.

 

METODE RADA

Količina posla u okviru predloženog nacrta Plana aktivnosti prilično je velika, ali postojeće strukture koordinacije i upravljanja uspostavljene ranije trebale su pojasniti različite zadatke i odgovornosti koje su zajedničke rastućem broju stručnjaka u zemljama sudionicama.

Vijeće Evrope i Evropska komisija mišljenja su da su zemlje u potpunosti odgovorne za pravovremeno provođenje aktivnosti i ostvarivanje očekivanih rezultata. Od zemalja se očekuje da svoj doprinos provedbi aktivnosti “Ljubljanskog procesa” u okviru projekta IRPP/SAAH daju na sljedeći način:

-          Dobijanjem stalne političke podrške od Ministarstva kulture i drugih relevantnih institucija vlasti koje se bave baštinom, prikupljanjem financijskih sredstava i evropskim aktivnostima;

-          Dovoljnom dostupnošću i sudjelovanjem koordinatora projekta IRPP/SAAH i stalnom podrškom koordinatora programa RPSEE;

-          Mobilizacijom domaćih nositelja interesa, uključujući civilno društvo i nevladine organizacije kao i međunarodne organizacije koje su aktivne u zemlji;

-          Funkcioniranjem timova za upravljanje projektom i Savjetodavnog odbora u skladu s pravilima i specifičnostima u svakoj od zemalja sudionica;

-          Redovitom revizijom Liste prioritetnih intervencija i “tabli”;

-          Financiranjem aktivnosti iz državnog proračuna;

-          Stvaranjem sinergije između nacionalnih programa za financiranje projekata rehabilitacije baštine i njihovom mobilizacijom (cilj je rehabilitacija po jednog “konsolidiranog projekta” u svakoj zemlji).

Provođenjem aktivnosti koordinira koordinator projekta IRPP/SAAH koji je zadužen za osiguranje ispravnog funkcioniranja raznih nacionalnih stručnih tijela. Administrativni dio zadataka i odnose sa Sekretarijatom trebala bi olakšati izrada “Platforme o suradnji”. Ovo radno sredstvo trebalo bi biti u funkciji do kraja oktobra 2008. Platformi će se moći pristupiti elektroničkim putem u skladu sa specifičnim mogućnostima pristupa koje će biti date različitim korisnicima (Sekretarijatu, stručnjacima, koordinatorima projekta, itd.), kako bi se u stvarnom vremenu dijelile dostupne informacije i kako bi se vodila realizacija tehničkih koraka. Predviđa se da će se “Platformom za suradnju” izbjeći zbunjujuće cirkuliranje nacrta i da će ona automatizirati intervenciju svakog sudionika čime će se izbjeći kašnjenja koja nastaju zbog slanja dokumenata. “Platforma za suradnju” izrađuje se na takav način da njena upotreba bude što jednostavnija. Sekretarijat će korisnike obavijestiti kada “Platforma za suradnju” bude u funkciji.

Mjesečne izvještaje, izvještaje o aktivnostima i detaljne godišnje planove aktivnosti i dalje trebaju izrađivati zemlje sudionice kako bi se osigurale dovoljne razine komunikacije između sudionika. Nastavak projekta “tabli” uvršten je u “Ljubljanski proces” kao važno sredstvo za rad i komunikaciju.

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI

Aktivnosti su malo revidirane pomoću efikasnijih postupaka, što je bio odgovor na pritisak vremenskih ograničenja. Činjenica je da za daljnje promjene ima vrlo malo prostora i koordinatori projekta moraju shvatiti apsolutnu potrebu vrlo čvrstog organiziranja svojih aktivnosti. Više nego ikada prije koordinatori projekta moraju u obzir uzeti svoju odgovornost u odnosu na koordinaciju i organizaciju rada kojeg će obavljati razni stručnjaci. Donošenje jasnog i jednostavnog programa rada, ostvarivanje političkih kontakata s nositeljima interesa/partnerima, ostvarivanje predpromotivnih kontakata kako bi potencijalni investitori osjećali da proces zaista napreduje, te uključivanje dobro definirane i pravovremene prateće ekspertize moraju biti zadaci koordinatora projekta.

Tekuća faza aktivnosti “Elaboracija projekata rehabilitacije” (“faza A”) zakazana je za kraj januara 2009. godine. Naredne faze su revidirane s ciljem uvrštavanja faze “Promocije” (januar-maj 2009.) i faze “Pregovora” (juni-novembar). Svaka zemlja u skladu sa svojim mogućnostima mora prilagoditi vremenske rokove koji su u ovom dokumentu predstavljeni u svrhu davanja općeg vodiča sudionicima. Ovisno o napretku koji budu ostvarivale zemlje sebi mogu ostaviti više vremena za fazu promocije ili fazu pregovora kako bi svi sudionici mogli postići konačne ciljeve “Ljubljanskog procesa”: osigurati financijska sredstva za 26 “konsolidiranih projekata”. Sekretarijat i stručnjaci projekta IRPP/SAAH pažljivo će pratiti napredak u svakoj zemlji i oblikovati pomoć kako bi se više uključili u provedbu nekih aktivnosti ili u provedbu nekih drugih aktivnosti po zahtjevu.

Dvije glavne aktivnosti koje koordinatori projekta moraju organizirati odnose se na Poslovni plan i POP (Operativni plan promocije). Upravljački timovi moraju izraditi Poslovni plan na temelju revidiranog predloška koji će dostaviti Sekretarijat (početkom oktobra). Savjetodavni odbori moraju se sastati kako bi odobrili dijelove koji se odnose na “Opće informacije i kontekst” i razgovarali o problemima/rizicima za provedbu projekata rehabilitacije koji su identificirani. Na osnovu stava Savjetodavnog odbora i savjeta koje ponudi ekspertna grupa projekta IRPP/SAAH koordinatori projekta morat će organizirati rad Savjetodavnog odbora kako bi pronašli najbolji način za prevazilaženje identificiranih problema, te uvjerili potencijalne investitore i završili Poslovni plan.

Kad je riječ o POP-u, dokument mora biti dovršen. To podrazumijeva održavanje sastanaka s potencijalnim investitorima  i razjašnjavanje uvjeta za njihovo potencijalno ulaganje u odnosu na svaki od „konsolidiranih projekata“. Spisak tih investitora mora biti dovršen u 2008. godini kako bi se provele predpromotivne aktivnosti i pripremila faza promocije (2009.). Pored toga, koordinatori projekta, uz podršku koordinatora programa RPSEE, moraju ostvariti trajne kontakte s delegacijom Evropske komisije i uredima Vijeća Evrope u zemljama. Informacije o napretku moraju se redovito dostavljati u vidu izvještaja. Konkretnije, potrebno je pokrenuti relevantne procedure pregovaranja kako bi se ispunili uvjeti za investiciju Evropske komisije u jedan „konsolidirani projekt“ u svakoj zemlji koja ima pristup IPA fondovima. I konačno, koordinatori projekta moraju putem Međuministarske komisije i/ili savjetodavnih odbora osigurati suglasnost u pogledu nacionalnih prioriteta („konsolidirani projekti“ i drugi spomenici i lokaliteti uvršteni na PIL) kako bi se osigurala adekvatna financijska podrška iz nacionalnih proračuna za 2009. godinu i uvrštavanje tih prioriteta u programe rada Evropske komisije.

Zbog toga će sljedeći važan rok biti 13. koordinacijska sjednica projekta IRPP/SAAH (održat će se u Briselu, a datum održavanja bit će potvrđen sredinom novembra 2008.). Glavna tačka dnevnog reda biti će tekuće aktivnosti na izradi Poslovnog plana. Na osnovu izvještaja Savjetodavnog odbora ova sjednica trebala bi dovesti do usvajanja dnevnih redova za dodatne sjednice koje će organizirati koordinatori projekta kako bi dobili službene stavove/sugestije Savjetodavnog odbora u pogledu dovršavanja Poslovnog plana. Na dnevnom redu naći će se i prezentacija „Platforme za suradnju“ i njenog funkcioniranja, kao i rasprava o katalogu, narednim fazama procesa i, konačno, programu profesionalne obuke (koji će biti detaljno predstavljen u zasebnom dokumentu slijedeći rezultate tekućih razgovora s potencijalnim partnerima).

 

Faza A: Elaboracija projekata rehabilitacije – 15. mart 2009.

Specifični ciljevi “Faze A: Elaboracija projekata rehabilitacije” uglavnom su dovršetak izrade tehničkih dokumenata, formiranje nacionalnih tijela zaduženih za upravljanje i provedbu, te organizacija i promocija “konsolidiranih projekata”.

 

Prvi korak (oktobar – 15. novembar 2008.)

Specifični ciljevi:

 1. Formiranje/jačanje nacionalnih tijela zaduženih za upravljanje i provedbu;
 2. Izrada Poslovnog plana za svaki od “konsolidiranih projekata”;
 3. Rasprava o stavovima Savjetodavnog odbora i definiranje narednog koraka/narednih koraka;
 4. Održavanje predpromocije „konsolidiranih projekata“ na temelju POP-a.

Aktivnosti:

Koje poduzimaju zemlje

-          Slanje ažuriranog mjesečnog izvještaja Sekretarijatu, koji ističe napredak postignut u glavnim pitanjima/interesima koje su identificirali stručnjaci projekta IRPP/SAAH tokom misija procjene (proljeće 2008.). Slanje sažetih izvještaja upravljačkih timova i savjetodavnih odbora;

-          Dostavljanje informacija Sekretarijatu o detaljnim aktivnostima koje će se poduzeti na temelju sadašnjeg dokumenta;

-          Identifikacija potrebnih pratećih sposobnosti i kontakata (ugovora), uključujući promociju, komunikaciju i financijsku ekspertizu;

-          Dovršavanje Operativnog plana promocije (POP) i ostvarivanje predkontakata, posebno s delegacijama Evropske komisije, te planiranje IPA;

-          Nacrt dnevnog reda za upravljačke timove i savjetodavne odbore;

-          Sastanak upravljačkih timova u vezi s predloškom Poslovnog plana i organizacija procesa njegove izrade;

-          Prvi nacrt Poslovnog plana i predprovjera dijelova 1-4 (“Opće informacije i kontekst”) od strane stručnjaka projekta IRPP/SAAH;

-          Predstavljanje prvog nacrta Savjetodavnom odboru u cilju konačnog odobravanja/prihvaćanja dijelova 1-4 (“Opće informacije i kontekst”) i davanja detaljnog stava u pogledu nacrta dijelova 5-7 (“Upravljanje”): pravne i institucionalne zapreke/rizici za projekte rehabilitacije. Predlaganje dnevnog reda za buduću sjednicu/buduće sjednice savjetodavnih odbora;

-          Predstavljanje izvještaja tokom 13. koordinacijske sjednice;

-          Dovršetak i/ili revizija studija izvodljivosti (FS) za “konsolidirane projekte” i preliminarnih tehničkih analiza (PTA) za druge spomenike s Liste prioritetnih intervencija (PIL).

Strategija komunikacije

-          PIL 2008. i preliminarne tehničke analize za “konsolidirane projekte“; web stranica;

-          Brošura “Table 2008.” i postavljanje tabli;

-          13. koordinacijska sjednica projekta IRPP/SAAH;

-          Zajednički seminari Vijeća Evrope i Evropske komisije za potencijalne investitore i partnere u “Ljubljanskom procesu”;

-          Ministarski sastanci u jugoistočnoj Evropi;

-          Dani evropske baštine.

Doprinos Vijeća Evrope

-          Objavljivanje PIL 2008. i PTA za “konsolidirane projekte”. Dostavljanje verzija na papiru zemljama i postavljanje elektroničke verzije na internet;

-          Objavljivanje prethodnog kataloga i brošure za “Ljubljanski proces” i dostavljanje zemljama;

-          Izrada “Platforme za suradnju”;

-          Izrada brošure “Table 2008.” i dostavljanje tabli zemljama radi njihovog postavljanja;

-          Elaboracija i dostavljanje predloška Poslovnog plana;

-          Posjete Sekretarijata zemljama (jačanje političkih obaveza i podrške);

-          Pomoć stručnjaka projekta IRPP/SAAH;

-          Imenovanje međunarodnih i nacionalnih asistenata projekta;

-          Organizacija 13. koordinacijske sjednice projekta IRPP/SAAH;

-          Zajednički seminari Vijeća Evrope i Evropske komisije za potencijalne investitore i partnere u “Ljubljanskom procesu”.

 

Drugi korak (20. novembar 2008. – mart 2009.)

Specifični ciljevi:

 1. Dovršetak poslovnih planova;
 2. Priprema „promotivnog spisa“.

Aktivnosti:

Koje poduzimaju zemlje

-          Organizacija dodatnih sjednica Savjetodavnog odbora;

-          Identifikacija i suglasnost s vanjskom službenom financijskom ekspertizom;

-          Druga i konačna izrada Poslovnog plana (dijelovi 5-7) koji će proći predprovjeru stručnjaka projekta IRPP/SAAH;

-          Izrada dijelova 8-12 Poslovnog plana (“Ekonomske, financijske i tržišne informacije”) s vanjskim službenim financijskim stručnjacima, koji će proći provjeru stručnjaka projekta IRPP/SAAH;

-          Službena provjera Poslovnog plana od strane nacionalnih tijela vlasti;

-          Dovršetak POP-a (uključujući predpromotivne aktivnosti: kontakte s potencijalnim investitorima);

-          Elaboracija “promotivnog spisa” i sudjelovanje u radionicama.

Strategija komunikacije

-          Poslovni planovi;

-          Katalog „konsolidiranih projekata“ dostupan na internetu;

-          Brošure o „konsolidiranim projektima“ po zemljama dostupne na internetu;

-          Ministarski sastanci u jugoistočnoj Evropi.

Doprinos Vijeća Evrope

-          Specifična pomoć međunarodnih stručnjaka (poslovni/financijski savjeti). Ocjena upravljačkih i provedbenih struktura/uloga i odgovornosti institucija;

-          Specifična pomoć u „konsolidiranim projektima“;

-          Radionice prilagođene za dovršetak izrade “promotivnog spisa” uključujući obuku i predstavljanje najboljih metoda u pogledu određivanja ekonomske vrijednosti baštine, projekata rehabilitacije i utjecaja lokalnog razvoja.

 

Faza B: Promocija (mart - juli 2009.)

Specifični ciljevi:

 1. Promocija „konsolidiranih projekata“ potencijalnim investitorima;
 2. Revidiranje PIL (uključujući aktivnosti praćenja i izvještavanja);
 3. Potvrđivanje “Tabli 2009”.

Aktivnosti:

Koje poduzimaju zemlje

-          Bilateralni sastanci;

-          Promotivne aktivnosti (konferencije za štampu, publikacije, web stranice, izložbe, seminari, posjete lokalitetima, itd.;

-          Itd.

Strategija komunikacije

-          Izrada dodatnog promotivnog materijala za “Ljubljanski proces”;

-          Promotivne aktivnosti;

-          14. koordinacijska sjednica projekta IRPP/SAAH;

-          Sastanak na vrhu šefova država jugoistočne Evrope;

-          Ministarski sastanci u jugoistočnoj Evropi;

-          Zajednički seminari Vijeća Evrope i Evropske komisije za potencijalne investitore i partnere “konsolidiranih projekata” u okviru “Ljubljanskog procesa”;

Doprinos Vijeća Evrope

-          Zajednički seminari Vijeća Evrope i Evropske komisije za potencijalne investitore i partnere “konsolidiranih projekata” u okviru “Ljubljanskog procesa”;

-          Prilagođena pomoć međunarodnih stručnjaka;

-          Organizacija 14. koordinacijske sjednice projekta IRPP/SAAH.

 

Faza C: Pregovori (juli – novembar 2009.)

Specifični ciljevi:

 1. Identificiranje investitora/partnera;
 2. Dovršetak “konsolidiranih projekata”;
 3. Osiguravanje operativnog okvira i financijskih aranžmana za “konsolidirane projekte”.

Aktivnosti:

Koje poduzimaju zemlje

-          Bilateralni i međuministarski sastanci s investitorima;

-          Elaboracija i potpisivanje sporazuma;

-          Konsolidacija političkih, institucionalnih i profesionalnih uvjeta za buduća javna/privatna ulaganja;

-          Ocjena utjecaja projekta IRPP/SAAH i podnošenje izvještaja;

-          Izvještaji o usklađivanju i reformiranju zakona i politika u regiji s ciljem olakšavanja kulturne i ekonomske suradnje. Preporuke Radnog tijela za zakonodavnu podršku (RPSEE, Komponenta A). Pružanje pravne ili tehničke pomoći korisnicima koji razvijaju dugoročnu metodologiju za projekt IRPP/SAAH uz uključivanje specijaliziranih nevladinih organizacija;

-          Podrška za regionalne i lokalne razvojne projekte. Radionice, seminari i stručni sastanci.

Strategija komunikacije

-          Objavljivanje PIL 2009.;

-          Objavljivanje preliminarnih tehničkih procjena;

-          Izrada brošure “Table 2009.”;

-          7. koordinacijska sjednica projekta IRPP/SAAH;

-          Dani evropske baštine.

Doprinos Vijeća Evrope

-          Dodjela “Tabli 2009.” (ocjena “Liste 2008.”, provjera “Liste 2009.”);

-          Pomoć u upravljanju projektom i specifičnim problemima vezanim za rehabilitaciju (provjere na licu mjesta i davanje savjeta);

-          Prilagođena pomoć međunarodnih stručnjaka;

-          Organizacija 7. koordinacijske sjednice projekta IRPP/SAAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: