početna stranica    
 
Odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima

ODLUKU
o izmjeni odluka o proglašenju nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine donesenih zaključno sa 50. sjednicom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika


Privremena lista nacionalnih spomenika

Privremena lista nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine
KOMPLETNA


O privremenoj listi

Odluka o brisanju spomenika sa Privremene liste

Lista peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima

Odluke o odbijanju prijedloga za proglašenje nacionalnim spomenikom

Ugroženi spomenici

Odluke donesene na posljednjoj sjednici

Online peticije

Pokretno

Nepokretno

MANAGEMENT PLAN
Nomination of the Properties for Inscription on the World Heritage List
Mehmed pasha Sokolovic Bridge in Višegrad
Bosnia and Herzegovina
Nakšibendijska tekija u Živčićima sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina 
Lokacija - Fojnica


Napretkova palača (Zgrada Hrvatskog kulturnog društva "Napredak"; Napretkov Zakladni dom) u Titovoj 56, historijska građevina 
Lokacija - Sarajevo


Narodno pozorište Republike Srpske, istorijski spomenik  
Lokacija - Banja Luka


Narodno pozorište, povijesna građevina 
Lokacija - Sarajevo


Nebo, Han Bila, arheološko područje (neolitsko naselje) 
Lokacija - Travnik


Nekropola Kaurlaš u Zagrlju, historijsko područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola kod sela Orašac, historijsko područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Krupac, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa dva sačuvana stećka, selo Lađanica, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Bijača, historijsko područje  
Lokacija - Ljubuški


Nekropola sa stećcima Bistro, povijesno područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola sa stećcima Borak (Han-stjenički plato), selo Burati, povijesno područje 
Lokacija - Rogatica


Nekropola sa stećcima Delijaš, historijsko područje  
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima Donje Bare, historijsko područje 
Lokacija - Posušje


Nekropola sa stećcima Dugo polje na Blidinju, historijsko područje 
Lokacija - Jablanica


Nekropola sa stećcima Čengića Bare, historijsko područje 
Lokacija - Kalinovik


Nekropola sa stećcima Česmina glava u Odžacima, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Gradić u Odžacima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Gvozno, historijsko područje  
Lokacija - Kalinovik


Nekropola sa stećcima i četiri kasnoantička nadgrobnika na lokalitetu Mramor (Crkvina) u Vrbici, historijsko područje 
Lokacija - Foča


Nekropola sa stećcima i grobovima u Gračanima, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima i nišanima (Stari harem) na Gorici, povijesno područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima i nišanima Borjanice-Marevska kosa u Malom Marevu, historijsko područje  
Lokacija - Foča


Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Crljanke u Putojevićima, historijsko područje 
Lokacija - Foča


Nekropola sa stećcima i nišanima na lokalitetu Muzga Argud, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima i nišanima u Faletićima, historijsko područje 
Lokacija - Sarajevo


Nekropola sa stećcima i nišanima u Krupcu, historijsko područje 
Lokacija - Istočna Ilidža


Nekropola sa stećcima i ostaci crkve Grčka glavica u selu Biskup, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima i ostaci srednjovjekovne crkve na lokalitetu “Crkvina“ u Razićima, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima i pravoslavna crkva Sv kneza Lazara (grobna crkva kneza Vlađa Bijelića) u Vlahovićima, historijsko područje 
Lokacija - Ljubinje


Nekropola sa stećcima Jesenice - Argud, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Kalufi, historijsko područje 
Lokacija - Nevesinje


Nekropola sa stećcima Kaursko groblje u Prečanima, povijesno područje  
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima lokalitet Crkvina (Pod) i ostaci temelja srednjovjekovne građevine, Donja Drežnica (Donji Jasenjani), povijesno područje  
Lokacija - Mostar


Nekropola sa stećcima Maculje, povijesno područje 
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola sa stećcima Mramorje u Buđi, historijsko područje  
Lokacija - Pale


Nekropola sa stećcima Mramorje, Gornji Studenci, historijsko područje  
Lokacija - Ljubuški


Nekropola sa stećcima Mramorje, Grborezi, povijesno područje  
Lokacija - Livno


Nekropola sa stećcima na groblju pod Dubom u Uboskom (Ubosko I), historijsko područje 
Lokacija - Ljubinje


Nekropola sa stećcima na Ljeljen groblju (Grčko groblje) u Uboskom (Ubosko 2), historijsko područje 
Lokacija - Ljubinje


Nekropola sa stećcima na lokalitetima Kaursko groblje (Ciklice) i Brdo u Vrbljanima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu 'Mramorje' u selu Moguš, historijsko područje  
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Bor u Hrđavcima, historijsko područje  
Lokacija - Foča


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo (Križ) u Deževicama, historijsko područje 
Lokacija - Kreševo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Brdo u zaseoku Lopate, historijsko područje  
Lokacija - Breza


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, historijsko područje 
Lokacija - Sokolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Hutovu, arheološko područje 
Lokacija - Neum


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crnač u Donjem Kotorcu, historijsko područje 
Lokacija - Istočna Ilidža


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Groblje stećaka na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici, Donje Hrasno, arheološko područje  
Lokacija - Neum


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han na Hreši, historijsko područje 
Lokacija - Istočni Stari Grad Sarajevo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Han u Šabićima, historijsko područje  
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Hrasno, Slivno, historijsko područje 
Lokacija - Breza


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, historijsko područje 
Lokacija - Živinice


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kapova selišta (Borija) u Ledićima, historijsko područje  
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblјe, Koritnik, historijsko područje 
Lokacija - Breza


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Klupe i nekropola sa stećcima lokalitetu Crvenjak u Komarima, historijsko područje 
Lokacija - Kreševo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Glavica i Haremi), zaselak Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje  
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu kod Boškailovih kuća (Radan krst), zaselak Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kose u Crnićima, historijsko područje  
Lokacija - Kreševo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Križevac u Doljanima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kunja u selu Argud, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Lokve (Brijeg, Bunarevi) u zaseoku Zabrđe u Gornjoj Bitunji, historijsko područje 
Lokacija - Berkovići


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mašeti u području zaseoka Velika, Bradina, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Međugorje u Glumini, arheološko područje 
Lokacija - Neum


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Bučje, historijsko područje 
Lokacija - Srebrenica


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Mramorje u naselju Hrid u Međurječju, historijsko područje  
Lokacija - Čajniče


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Navitak u selu Boganovići, historijsko područje 
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ograda (Vlah), historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Omeđak u naselju Sudići, historijsko područje  
Lokacija - Čajniče


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Perića njiva u zaseoku Perići, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pogrebnice u zaseoku Brdo, naselje Hodovo, arheološko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Pravoslavnog groblja u selu Ljubljenici, arheološko područje 
Lokacija - Berkovići


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Ravnice u Dubočanima, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Stijene u Vihnićima, historijsko područje 
Lokacija - Čajniče


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovićima, historijsko područje 
Lokacija - Čajniče


Nekropola sa stećcima na lokalitetu Zlatarić u Ledićima, historijsko područje 
Lokacija - Trnovo


Nekropola sa stećcima Opara, povijesno područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko Jezero, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima Ponor, historijsko područje  
Lokacija - Jablanica


Nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, historijsko područje 
Lokacija - Berkovići


Nekropola sa stećcima Rajkov kamen u Mijatovcima, historijsko područje 
Lokacija - Nevesinje


Nekropola sa stećcima Risovac, historijsko područje  
Lokacija - Jablanica


Nekropola sa stećcima Salikovac, historijsko područje 
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima Srednje, historijsko područje 
Lokacija - Ilijaš


Nekropola sa stećcima Stupni Do, historijsko područje  
Lokacija - Vareš


Nekropola sa stećcima Trnovo 1, historijsko područje 
Lokacija - Šekovići


Nekropola sa stećcima Trzan i turbeta u Večićima, graditeljska cjelina  
Lokacija - Kotor Varoš


Nekropola sa stećcima u Bečanima, historijsko područje 
Lokacija - Šekovići


Nekropola sa stećcima u Donjim Ivančićima, historijsko područje 
Lokacija - Ilijaš


Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima u Hrančićima, historijsko područje 
Lokacija - Goražde


Nekropola sa stećcima u Kopošiću, historijsko područje 
Lokacija - Ilijaš


Nekropola sa stećcima u naselju Kutuzero, historijsko područje 
Lokacija - Srebrenica


Nekropola sa stećcima u Olovcima, historijsko područje  
Lokacija - Kladanj


Nekropola sa stećcima u selu Kosače, historijsko područje 
Lokacija - Goražde


Nekropola sa stećcima u Starim kućama, Donje Breške, historijsko područje 
Lokacija - Tuzla


Nekropola sa stećcima u Vincu, historijsko područje  
Lokacija - Jajce


Nekropola sa stećcima u zaseoku Moconje (u Gornjem Šljivnu) i Pravoslavno groblje na Stražbenici, selo Šljivno na Dobrinji, historijsko područje  
Lokacija - Banja Luka


Nekropola sa stećcima „Mramor“ u Musićima, historijsko područje  
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima Šarapovlje (Vitina) u Kruševu, historijsko područje  
Lokacija - Mostar


Nekropola sa stećcima “Mramorje“ i starim nišanima u Lavšićima, historijsko područje 
Lokacija - Olovo


Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Dub“, selo Bulatovići, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima, na lokalitetu „Greblje“, selo Tuhobići, historijsko područje  
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima, nišanima i krstačama u Gornjoj Bradini, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima, selo Ribari, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola sa stećcima, selo Zukići, historijsko područje 
Lokacija - Konjic


Nekropola Sebešić sa stećcima, antropomorfnim nadgrobnicima koji podsjećaju na križ i tumulusom, povijesno područje  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropola stećaka I i II Boljuni, historijsko područje 
Lokacija - Stolac


Nekropola stećaka Radimlja, historijsko područje  
Lokacija - Stolac


Nekropola žrtvama fašizma, kulturni pejzaž  
Lokacija - Novi Travnik


Nekropole sa stećcima i nišanima Grčko groblje/Svatovsko groblje (Greblje) u selu Donji Močioci, općina Stari Grad, prirodno i historijsko područje  
Lokacija - Sarajevo


Nekropole sa stećcima i nišanima na Ozrenu, historijsko područje 
Lokacija - Ilijaš


Nekropole sa stećcima i nišanima u Gurdićima, historijsko područje  
Lokacija - Olovo


Nekropole sa stećcima i starim nišanima u naselju Budoželje, historijsko područje 
Lokacija - Vareš


Nekropole sa stećcima na lokalitetima Lipa I, II i III u Lipi, historijsko područje  
Lokacija - Tomislavgrad


Nekropole sa stećcima na lokalitetima Pokojnica (Mramorje) i Podgroblje (Luka) u selu Nevačka, historijsko područje 
Lokacija - Han Pijesak


Nekropole sa stećcima na lokalitetu Mramorje i Strane u Bulatovcima, historijsko područje 
Lokacija - Kalesija


Nekropole sa stećcima u Hočevlјu, historijsko područje 
Lokacija - Breza


Nekropole sa stećcima u selu Čičevo, povijesno područje  
Lokacija - Konjic


Nekropole sa stećcima, nišanima, obeliskom i ostacima ckve sv. Roka u Bakićima Donjim, prirodno i historijsko područje  
Lokacija - Olovo


Nekropole sa stećcima, starim nišanima i ostaci srednjovjekovne građevine na lokalitetu Dolovi, selo Umoljani, prirodno i historijsko područje  
Lokacija - Trnovo


Neolitsko naselje Lug, arheološko područje  
Lokacija - Goražde


Nesuh-age Vučijakovića džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Nezir-agina džamija, graditeljska cjelina 
Lokacija - Mostar


Novo Selo (Franz Josefsfeld), graditeljska cjelina 
Lokacija - Bijeljina
 Izlistano 126 spomenika od ukupno 819 spomenika u ovoj kategoriji
 Pregledajte spomenike po abecednom redu
Izaberite spomenike po slovu za datu kategoriju
A B C ďż˝ ďż˝ D Dďż˝ ďż˝ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S ďż˝ T U V W X Y Z ďż˝
 Izlistaj po mjestima   
ENGLISH 
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika © 2003. Razvoj i dizajn: